Akčný plán boja proti environmentálnej kriminalite na roky 2020 - 2025

Návrh materiálu je predložený na medzirezortné pripomienkové konanie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v lehote od 8.1.2020 do 21.1.2020. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LP/2020/4.
 
Ministerstvo vnútra uviedlo, že cieľom akčného plánu je zefektívniť boj proti environmentálnej kriminalite legislatívnymi zmenami príslušných právnych predpisov, materiálnym a personálnym posilnením príslušných štátnych orgánov a organizácií, zvýšením verejného povedomia, medzirezortnou spoluprácou na miestnej a regionálnej úrovni a posilnením medzinárodnej spolupráce.
 
Akčný plán boja proti environmentálnej kriminalite na roky 2020 – 2025 sa predkladá ako materiál, ktorého prijatie na národnej úrovni vyplýva z opatrenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 64/2016 o vydaní Rozpracovania Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na podmienky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na obdobie rokov 2016-2020 a z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 26/2019. Materiál bol vypracovaný Prezídiom Policajného zboru v spolupráci s národnou expertnou skupinou na elimináciu environmentálnej kriminality medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva, so závermi Rady Európskej únie z 8. decembra 2016 o boji proti trestným činom proti životnému prostrediu (ST-15412/16) a so závermi hodnotiacej správy z ôsmeho kola vzájomných hodnotení pod názvom „Praktické vykonávanie a uplatňovanie európskych politík v oblasti predchádzania trestnej činnosti proti životnému prostrediu a boja proti nej“.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zaslala materiál členom komory spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 17.1.2020 na kontaktný e-mail: [email protected].

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce