Návrh metodík pre produktové skupiny cestná doprava, kopírovací a grafický papier a počítače a monitory s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zeleného verejného obstarávania

V období od 14.1.2020 do 27.1.2020 je na medzirezortné pripomienkové konanie predložený Návrh metodík pre produktové skupiny cestná doprava, kopírovací a grafický papier a počítače a monitory s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zeleného verejného obstarávania, ktorý pripravilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Tento legislatívny proces je vedený pod číslom LP/2019/909.
 
 
Návrh je ďalším z prostriedkov na podporu rozvoja zeleného verejného obstarávania, strategického nástroja, prostredníctvom ktorého dochádza k vynakladaniu verejných finančných prostriedkov na obstaranie komodít so zohľadnením environmentálneho dopadu nakupovaných tovarov, služieb a stavebných prác. Štát prostredníctvom uplatňovania zeleného verejného obstarávania prispieva k napĺňaniu svojich cieľov v oblasti zmierňovania a predchádzania zmeny klímy, ochrany životného prostredia i zdravia obyvateľstva. Výsledkom je obstaranie tovarov, služieb či stavebných prác s nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie v porovnaní s nadobudnutím porovnateľných produktov z hľadiska ich funkčnosti či výkonnosti bez zohľadnenia environmentálnych aspektov. Na Slovensku je však na základe výsledkov monitorovania zeleného verejného obstarávania úroveň uplatňovania zeleného verejného obstarávania dlhodobo nízka. Podľa dát z posledného monitorovania v roku 2019 bol podiel zeleného verejného obstarávania na celkovom verejnom obstarávaní v roku 2018 na úrovni 7,58% pokiaľ ide o počet uskutočnených zákaziek a na úrovni 3,83% pokiaľ ide o ich hodnotu v eurách bez DPH. Strategickým cieľom NAP GPP III je dosiahnuť 50 %-ný podiel zrealizovaných „zelených“ zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané skupiny produktov. Jedným z cieľov NAP GPP III je zavedenie povinného uplatňovania konkrétnych environmentálnych charakteristík práve pre vybrané produktové skupiny – „cestná doprava“, „kopírovací a grafický papier“ a „počítače a monitory“. Predkladaný materiál vymedzuje v rámci uvedených troch produktových skupín jednotlivé CPV kódy tovarov a služieb, pri ktorých sú dotknutí verejní obstarávatelia povinní, resp. v prípade orgánov územnej samosprávy je im odporučené, uplatňovať environmentálne hľadisko a zároveň v rámci informatívneho materiálu (metodík) poskytuje pre verejných obstarávateľov návod, ako postupovať pri vytvorení zákazky, ktorú bude možné z environmentálneho hľadiska označiť ako „zelenú“. Reaguje tak na vyššie uvedené skutočnosti a nadväzuje na ambíciu aktuálneho Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky vytvárať priaznivé podmienky pre aplikovanie zeleného verejného obstarávania a tiež na NAP GPP III ako aj na naplnenie cieľov Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Zelenšie Slovensko), prijatej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 87/2019, zabezpečovať zeleným verejným obstarávaním aspoň 70% z celkovej hodnoty verejného obstarávania.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora informovala svojich členov o návrhu a vyzvala ich k zaslaniu pripomienok v termíne do 22.1.2020 na kontaktný e-mail [email protected].

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce