Príprava SR na rokovania o budúcich vzťahoch EÚ so spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

V období od 24.1.2020 do 30.1.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie materiál Príprava Slovenskej republiky na rokovania o budúcich vzťahoch Európskej únie so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, zriadenie medzirezortnej koordinačnej skupiny pre budúce vzťahy Európskej únie so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a schválenie jej štatútu. Tento legislatívny proces je vedený pod číslom LP/2020/26.
 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v materiáli uviedlo, že v oblasti obchodno-ekonomického partnerstva, ktoré sa týka obchodnej výmeny agropotravinárskych komodít medzi SR a Spojeným kráľovstvom
  • Má SR dlhodobo pozitívne saldo platobnej bilancie v priemere na úrovni cca 20 mil. eur.
  • Podiel Spojeného kráľovstva na našom exporte agropotravinárskych tovarov bol 2,08%.
  • Podiel Spojeného kráľovstva na našom importe týchto tovarov bol 0,84 %.
  • Vývoz do Spojeného kráľovstva predstavuje cca 50-60 mil. eur, pričom hlavné komodity vývozu sú čokolády a syry, dovozné komodity sú rovnako čokoláda a whisky.
  • Obchod v oblasti agropotravinárstva bude podliehať prísnym sanitárnym a fytosanitárnym kontrolám, pričom sa dá predpokladať, že aj v rámci novej dohody o voľnom obchode budú v tomto segmente prijaté určité obmedzenia (napr. kvóty). To môže mať za následok negatívne sekundárne dopady na slovenský potravinársky trh.
  • V závislosti od dohodnutého modelu usporiadania obchodnoprávnych vzťahov s UK je potrebné zavedenie takých komplementárnych nástrojov colnej politiky, ktoré zabezpečia plynulý a bezproblémový tok tovaru medzi EÚ a UK, pri súčasnom zabezpečení finančných záujmov SR a EÚ a dodržaní štandardov bezpečnosti a ochrany. Uvedené si bude vyžadovať aj prijatie právneho rámca pre spoluprácu a vzájomnú administratívnu pomoc v colných otázkach. Vzhľadom na vyššie uvedené a berúc do úvahy skutočnosť, že colná únia patrí do výlučnej kompetencie EÚ a otázka prípadných kontrol na hraniciach si vyžaduje špecifický prístup v prvom rade zo strany priamo dotknutých členských štátov, konkrétnejšie priority v colnej oblasti si môže SR stanoviť v neskoršej fáze rokovaní v oblasti obchodnej politiky. SR tiež podporuje ochranu verejného zdravia a spotrebiteľa a boj proti obchodnému protekcionizmu.
  • Predpokladá sa tiež spolupráca v digitálnej oblasti, v oblasti elektronického obchodu, telekomunikácií a uľahčenie cezhraničného toku dát.
  • Potrebné bude tiež zaistiť ochranu práv duševného vlastníctva s cieľom stimulovať inovácie a ekonomiku. Rovnako bude ambíciou dohodnúť na recipročnej báze bezbariérový prístup k verejnému obstarávaniu
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zaslala materiál spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 29.1.2020 na kontaktný e-mail: [email protected].
 

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce