Národný program znižovania emisií SR

Návrh Národného programu znižovania emisií Slovenskej republiky predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 24.1.2020 do 30.1.2020. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LP/2020/27.
 
Ako uviedlo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Národný program znižovania emisií je hlavným nástrojom obmedzovania emisií podľa smernice (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (ďalej len „smernica“) a slúži na vypracovanie a nastavenie vnútroštátnych politík a opatrení s cieľom splniť národné záväzky znižovania emisií stanovené v uvedenej smernici na roky 2020 a 2030.
 
Národný program znižovania emisií prispieva k dosiahnutiu cieľov kvality ovzdušia podľa smernice 2008/50/ES, ako aj k zaisteniu súladu s plánmi a programami stanovenými v iných relevantných oblastiach politiky vrátane klímy, energetiky, poľnohospodárstva, priemyslu a dopravy. Zároveň sa tým podporí presun investícií do čistých a účinných technológií. Súčasne riešenie tak komplexnej a prierezovej otázky, akou znečistenie ovzdušia nepochybne je, si prirodzene vyžaduje medzirezortnú spoluprácu a prijatie opatrení naprieč rôznymi sektormi. Preto je potrebné, aby sektory presadzujúce politiky, ktoré prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia, prevzali svoju zodpovednosť v súlade so základným environmentálnym princípom „znečisťovateľ platí,“ a podieľali sa na opatreniach, ktoré riešia znižovanie emisií.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zaslala materiál členom komory spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 28.1.2020 na kontaktný e-mail: [email protected].

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce