Nariadenie vlády SR, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales

V období od 7.2.2020 do 17.2.2020 bolo na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie predložené Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales. Pripravilo ho Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom  LP/2020/59.
 
Ako uviedlo ministerstvo, v roku 2019 bol spracovaný návrh na úpravu vymedzenia hraníc lokality UNESCO, pričom PR Vihorlatský prales tvorí jeden z jej komponentov. Územie lokality UNESCO predstavuje jadrová A zóna PR Vihorlatský prales a B zóna, ktorá tvorí nárazníkovú zónu so striktnou ochranou lokality. Ochranné pásmo tvorí nárazníkovú zónu C, ktorá bude využívaná výlučne prírode blízkym spôsobom obhospodarovania. Návrh nariadenia vlády zabezpečí dostatočnú právnu ochranu komponentu lokality UNESCO PR Vihorlatský prales.
 
Navrhovaná PR Vihorlatský prales sa tiež nachádza na území Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, ktorá bola vyhlásená Vyhláškou Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 9/1974 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Vihorlat, prevyhlásená vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/1999 Z. z., ktorou sa územie Vihorlat ustanovuje za chránenú krajinnú oblasť.                                     

Navrhovaná PR Vihorlatský prales sa prekrýva s existujúcimi maloplošnými chránenými územiami, ktoré sa prostredníctvom navrhovanej PR spoja v jeden celok. Týka sa to nasledovných území:

• národná prírodná rezervácia Vihorlat, vyhlásená úpravou Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 458/1986-32 z 31.1.1986;
• národná prírodná rezervácia Morské oko, vyhlásená výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 1160/1988-32 z 30.6.1988;
• národná prírodná rezervácia Motrogon, vyhlásená úpravou Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 803/1980-32 z 29.2.1980;
• národná prírodná rezervácia Postávka, vyhlásená úpravou Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 805/1980-32 z 29.2.1980;
• prírodná rezervácia Jedlinka, vyhlásená výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 1160/1988-32 z 30.6.1988, prevyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Košiciach č. 2/1999 z 20.1.1999;
• prírodná rezervácia Baba pod Vihorlatom, vyhlásená všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Košiciach č. 3/1999 z 19.4.1999;
• prírodná pamiatka Sninský kameň, vyhlásená uznesením V. plenárneho zasadania Okresného národného výboru v Humennom č. 14 zo dňa 30.6.1982, nariadením Okresného národného výboru v Humennom č. 5 zo dňa 30.6.1982;
• prírodná pamiatka Malé Morské oko, vyhlásená rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v Michalovciach č. ŠOP 536/12/93 Kp. z 2.12.1993;
• prírodná rezervácia Pod Tŕstím, vyhlásená vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993, prevyhlásená vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Košiciach č. 7/2004 z 22.9.2004, ktorou bol v území ustanovený 4. stupeň ochrany.
 
Vymedzené územie je podľa § 22 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zaradené do kategórie prírodná rezervácia s navrhovaným piatym a štvrtým stupňom ochrany, ktoré sú vymedzené v rámci zóny A a B. V území je osobitne vymedzené ochranné pásmo s 3. stupňom ochrany. Vyhlásením PR Vihorlatský prales sa naplnia požiadavky Výboru svetového dedičstva na zabezpečenie adekvátnej právnej ochrany lokality svetového dedičstva UNESCO, ako aj potrebného manažmentového režimu, ktoré Výbor opakovane uložil Slovenskej republike vo svojich rozhodnutiach (viď napr. WHC 42 COM 7B.7).
 
Cieľom predkladaného materiálu je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na tomto území, a to prostredníctvom zabezpečenia adekvátnej legislatívnej ochrany tohto územia medzinárodného významu.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zaslala materiál členom komory spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 13.2.2020.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce