Rokovanie na pôde Pôdohospodárskej platobnej agentúry

GR PPA uviedol, že PPA má 20%-ný výpadok zamestnancov, ktorí sú na PN alebo OČR. Očakáva sa ešte väčší výpadok, keďže na PPA pracuje 64% žien. Napriek tomu administrácia podpôr na PPA funguje normálne, pozastavený je len výkon prác v teréne.
 
 
Priame platby 2019
 
Zostáva schváliť ešte 1249 žiadostí za rok 2019, čo je lepší stav ako minulý rok o tomto čase. Sú to zväčša problematické žiadosti so „žltými kartami“ alebo prekryvmi. Platby prebiehajú plynulo, termín na vyplatenie 30.06.2020 by mala PPA stihnúť.
 
PPA opäť rozbieha výkon pozastavených kontrol na mieste. Kontroly budú bez prítomnosti žiadateľa. V prípade, ak bude potrebné sprístupniť pozemok (najmä v prípade ovocných sadov a vinohradov, žiadateľ ho na vyzvanie sprístupní. V prípade, ak bude potrebná dokumentárna kontrola, žiadateľ bude požiadaný o sprístupnenie vyvetranej miestnosti s dokumentami, kde nechá kontrolórov pracovať.
 
Na webovej stránke PPA bude v krátkom čase uverejnená informácia o prijatých opatreniach a inštrukcie pre žiadateľov, ako majú postupovať.
 
Priame platby 2020
 
Priame platby na rok 2020 sú pripravené lepšie ako po minulé roky. Vrstva LPIS je po prvýkrát kompletná (aktualizovaná) a po podaní žiadostí by aktualizácie mali prebiehať len výnimočne, najmä po ukončení kontrol na mieste.
 
 
Podľa vyjadrenia riaditeľky odboru vnútorného auditu PPA klesla chybovosť žiadateľov len na 0,97%.
 
GR PPA apeloval na poľnohospodárov, aby v komunikácii s PPA v maximálne možnej miere využívali zaručený elektronický podpis (ZEP). Právnické osoby majú povinnosť mať zriadený ZEP, súkromne hospodáriaci roľníci by sa mali pridať tiež. Problémom budú žiadatelia fyzické osoby nepodnikatelia, ktorých je väčšina. PPA počíta s tým, že budú osobne chodiť na PPA. GR PPA požiadal zástupcov samospráv, aby ich členovia maximálne využívali ZEP a upozornili na skutočnosť, že je nevyhnutné aby sa prostredníctvom ZEP podpísali všetky oprávnené osoby.
 
Technickú pomoc k GSAA bude PPA zabezpečovať aj naďalej pre cca 8000 žiadateľov (brigádnikov má pripravených), avšak za prísnych bezpečnostných opatrení (používanie dezinfekcie, povinné používanie rukavíc a rúšok, striktné dodržiavanie časeniek, pred každou kanceláriou môže čakať najviac jeden žiadateľ – ostatní pred budovou).
 
Jednotné žiadosti začne PPA prijímať pravdepodobne od 6. apríla 2020. Ukončenie prijímania žiadostí bude stanovené na 15. júna 2020, ako umožnila Európska komisia.
 
Helpdesk vzhľadom na nedostatok ľudí na telefonovanie bude pravdepodobne fungovať len e-mailom.
 
 
Zástupcovia samospráv požiadali, aby boli v roku 2020 vyplatené preddavkové platby vo výške 50 – 70%, ako umožňuje legislatíva EÚ. Riaditeľ odboru priamych platieb MPRV SR František Círia uviedol, že na videokonferencii s komisárom Wojciechowskim minulý týždeň viaceré krajiny, vrátane Slovenska, požiadali o zmiernenie podmienok na vyplatenie preddavkov na priame platby za rok 2020 (vyplatenie už po ukončení administratívnych kontrol).
 
Spoločná organizácia trhov a štátna pomoc
 
Zverejnené sú výzvy na reštrukturalizáciu vinohradov a poistenie vinohradov, o dva týždne skôr ako minulý rok. Žiadosti je možné po prvýkrát podať elektronicky. V prípade, ak žiadatelia nebudú môcť dodať načas prílohy, môžu ich predložiť dodatočne až do 15. júna 2020.
 
V prípade školského mlieka a ovocia, vzhľadom k uzatvoreniu škôl, požiadala PPA o usmernenie MPRV SR.
 
Výzva na poistné – prijatých bolo 851 žiadostí v objeme cca 9 mil. €. Vzhľadom na objem žiadostí bude ešte väčšie krátenie ako v roku 2019.
 
Výzva na kadávery – zmluva je na podpise u žiadateľa. PPA požiadala MPRV SR o uvoľnenie finančných prostriedkov.
 
Zelená nafta – zatiaľ PPA nevie vypísať výzvu kvôli opatreniam vlády ohľadom koronavírusu (register účtovných závierok, daňové priznania). Výzva bude vypísaná najskôr v auguste 2020, keďže PPA v súčasnosti nevie skontrolovať napríklad prepojenosť podnikov alebo podniky v ťažkostiach.
 
PPA zároveň požiadala MPRV SR o zmenu zákona, aby štátna pomoc nemusela byť vyplatená do konca kalendárneho roku.
 
Projektové podpory
 
PPA obnoví kontroly na mieste. Postup pri finančných kontrolách na mieste a návštevách na mieste (in situ) bude zverejnený na webovej stránke PPA.
 
 
MPRV SR pracuje na zúžení rozsahu povinných príloh k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok a k žiadostiam o platbu. Potrebujú k tomu ale predbežný súhlas Európskej komisie. Európska komisia pracuje na zjednodušeniach, ale zatiaľ o nich neinformovala. Uvažuje sa o 2-masačnom posune termínov na predkladanie projektov. Združenie mladých farmárov na Slovensku bolo požiadané o stanovisko k výzve na podopatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.
 
V prípade zmluvných termínov v prípade projektových podpôr rieši MPRV SR v spolupráci s Európskou komisiou tzv. generálny pardón, aby nemuselo prísť k dodatkovaniu zmlúv.
 
Emil Macho, predseda SPPK požiadal, aby MPRV SR tlačilo na zvýšenie viazaných priamych platieb v prechodnom období (viac ako súčasných 13+2%).
 
GR sekcie priamych podpôr a rozvoja vidieka MPRV SR Jaroslav Gudába ponúkol, že pošle samosprávam na vyjadrenie záznam z tzv. high-level stretnutia s Európskou komisiou.
 
Milan Jurky zo Združenia mladých farmárov na Slovensku informoval, že uvažujú nad usporiadaním webinárov pre svojich členov za účasti predstaviteľov MPRV SR a PPA. GR PPA prisľúbil spoluprácu.
 
Na záver stretnutia vystúpil s príhovorom minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský. Uviedol že z Integrovaného regionálneho programu pravdepodobne prevedie časť prostriedkov tam, kde je to v súčasnosti potrebnejšie, napr. do zdravotníctva. Zdôraznil potrebu zvýšenia potravinovej sebestačnosti na minimálne 55%. Okrem toho uviedol, že agrobarónov (latifundistov) treba podporovať menej ako doteraz a viac pozornosti treba venovať malým rodinným farmám, ktoré sú „soľou zeme“. Od PPA žiada zoznam opatrení, ktoré je potrebné v tejto situácii urobiť.
 
Predseda Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay požiadal o notifikáciu štátnej pomoci pre potravinárov.
 
Prioritou bude prijatie zákona o rodinných farmách.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN