Výklad ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súčasnosti ako tvorca opatrenia OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020, ktoré vzniklo na základe záverov Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky usmerňuje médiá, verejnosť, prevádzky, príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a prostredníctvom nich i samosprávu a PZ SR.
 
 
Vzhľadom na prítomnosť jeho zastupiteľov pri prerokovaní na Ústrednom krízovom štábe SR tejto či predošlej vlády sa preto snažíme vychádzať z výkladu jeho členov, „zdravého rozumu“, ako i zo záujmu ochrany verejného zdravia, ktoré patrí výlučne do kompetencie orgánov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v súčasnej situácii je na jej území prvoradá. Je dôležité poznamenať, že výklad výnimiek určených Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky je z jeho vlastného záujmu a inštrukcií skôr reštriktívneho charakteru.
 
V súčasnosti opatrenie OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020 neurčuje možnosť udeľovania individuálnych výnimiek.
Všeobecné zásady výkladu a otázky, ktoré je potrebné si pri výklade klásť: 
a) Nachádza sa prevádzka v zozname výnimiek? Ak áno prevádzky sa zákaz netýka.
b) Dochádza v prevádzke k akémukoľvek kontaktu so zákazníkom? Ak je odpoveď nie, prevádzky sa zákaz netýka. – Výklad pri uvedenom je potrebné oprieť o skutočnosť, že takáto prevádzka by mohla pokojne fungovať i za „zatvorenými dverami“, prípadne skutočnosť, že v uvedenom prípade nedochádza k nebezpečenstvu prenosu ochorenia medzi zamestnancom a zákazníkom.
c) Vykonáva sa činnosť služby v prevádzke? Ak je odpoveď nie, prevádzky sa zákaz netýka. V tomto prípade je potrebné konštatovať, že osoba de facto nemá prevádzku, ktorú by bolo možné alebo potrebné zakázať. Tento bod je často spätý s predchádzajúcim bodom. Napríklad stolár, ktorý pracuje v dielni sám a potom ide svoj produkt nainštalovať k zákazníkovi.
d) Uzavreté prevádzky stále môžu fungovať cez e-shop a donáškovou službou, prostredníctvom vyzdvihnutia tovaru však iba v prípade e-shopu, ak bol tovar zaplatený cez internet. Uvedené vyplýva priamo z osobného výkladu Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky Donášková služba by sa nemala odohrávať systémom „z dverí“, v tomto prípade by sa jednalo v podstate o výdajné okienko a neeliminovalo by sa tým zvýšené epidemiologické riziko.
e) Je potrebné prihliadať na maloobchod a veľkoobchod. Maloobchod je v zmysle opatrenia zakázaný, veľkoobchod nie.
f)Prevádzky zmiešaného charakteru povoľujeme, pokiaľ predávajú LEN sortiment uvedený vo výnimkách. Je vhodné, aby bola táto skutočnosť viditeľne zobrazená. Z ochrany verejného zdravia je dôležité, aby sa zamedzilo zvýšenému počtu osôb v prevádzkach takéhoto charakteru. Na uvedené v súčasnosti neprihliadame v prevádzkach veľkého rozmeru, ktorých väčšina predávaného sortimentu patrí pod výnimku č. 1.
g) Výkladom ÚVZ SR, že ubytovacie zariadenia môžu byť otvorené len v rozsahu v ktorom poskytujú služby dlhodobého ubytovania (robotníci, stále ubytovanie osôb, osoby v karanténe). Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky neuviedol ubytovacie zariadenia vo výnimkách, ktoré určil, nie je však možné niektorým kategóriám obyvateľstva možné pozastaviť poskytovanie ubytovania.
h) Pokiaľ sa jedná o prevádzku opráv a údržby predmetov, v ktorých zákazník a zamestnanec prichádzajú do kontaktu len pri platbe, odovzdaní a vyzdvihnutí objektu, zákaz sa na takúto prevádzku nevzťahuje.
 
A. S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem (teda otvorené môžu byť):
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely. V rámci tejto kategórie sa myslia aj predajne delikates, vinotéky, predajne alkoholu a piva, bez možnosti konzumácie.
2. predajní drogérie,
Aby nedochádzalo k nedorozumeniam, parfumérie sa nepovoľujú. Nejedná sa o prevádzky esenciálne pre zabezpečenie základných potrieb človeka či chodu štátu, ich sortiment je však možné predávať podľa výnimky č.9. Väčšina prevádzok parfumérií sa taktiež nachádza v priestoroch obchodných domov a ich otvorenie by bolo protichodné so zámerom Ústredného krízového štábu SR o zníženie koncentrácie obyvateľstva v ich priestoroch.
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, ortopedickej obuvi a očných optík vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
V rámci tejto kategórie sa myslí predaj všetkých potrebných zdravotných pomôcok. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky taktiež považuje za potrebné naďalej zabezpečiť poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Z uvedeného vyplýva, že vyšetrenie zraku, ako riziková činnosť, by malo byť vykonávané, len v prípade, ak je to potrebné pre vydanie zdravotnej pomôcky.
4. predajní novín a tlačovín,
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky do tohto bodu zahŕňa i sprostredkovateľskú činnosť poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb.
9. prevádzok internetových obchodov (e-shop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
10. práčovní a čistiarní odevov,
11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, autoumývarní vrátane pneuservisov,
Prevádzkované môžu byť výlučne samoobslužné autoumyvárne a autoumývarne poskytujúce svoje služby „formou donášky“, kde si pracovníci auto vyzdvihnú, vykonajú svoju činnosť a následne odovzdajú týmto osobám. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nepovoľuje „pridružené prevádzky“ (služby neuvedené vo výnimkách v opatrení, ktoré sú súčasťou prevádzok povolených), ktoré nie sú predmetom výnimiek.
12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb vrátane predaja náhradných autodielov,
14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly vrátane stanice kontroly originality,
15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, geodetov, záhradníkov, inštalatérov, obkladačov, strechárov a iných remeselníkov vykonávajúcich rôzne drobné stavebné či iné práce vykonávané jednotlivcom v exteriéri alebo v priestoroch, kde sa nenachádza vyššia koncentrácia ľudí,
V zmysle výkladu bodu b) a c) je možné poskytovať služby, ktoré poskytuje osoba, ktorá ani nemá prevádzku, ktorú by bolo možné zavrieť.
18. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi,
Služby  sa riadia výkladovým pravidlom h).
19. zberných dvorov a skládok, výkupu druhotných surovín,
Komunálne služby neboli opatrením OLP/2777/2020 zakázané. Diskusiou s MŽP SR boli problematickým bodom len zberné dvory, preto sa do tohto bodu zaviedli. Výkladom MŽP SR sa do pojmu zberné dvory zaradené i výkupné miesta.
20. predajní metrového textilu a galantérie,
21. predajní a servisov bicyklov a detských kočíkov,
22. prevádzok záhradníctva, záhradnej techniky a kvetinárstiev, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
Veľká časť predaja kvetov prebieha aj na trhových miestach, ktoré sú bodmi so zvýšeným nebezpečenstvom prenosu ochorení, a teda sú zakázané.
23. prevádzok stavebnín, podlahových krytín, obkladov, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov a iného stavebného materiálu ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.
V zmysle výkladu použitého na Ústrednom krízovom štábe Slovenskej republiky k tomuto bodu, sa stavebninami chápe „všetko čo osoba potrebuje na uskutočnenie a dokončenie stavby“, mimo samotného zariadenia.
 
B. S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky). 
 
C. S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení: 
  • vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
  • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,
  • počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
  • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.
 
D. S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.
 
E. S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z., aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v písmene A, bod 1 až 10.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce