Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 2 miliardy eur

Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 2 miliardy eur na zachovanie pracovných miest a podporu samostatne zárobkovo činných osôb postihnutých pandémiou koronavírusu, ako aj núdzovými opatreniami prijatými štátom. Schéma bola schválená podľa dočasného rámca štátnej pomoci prijatého Komisiou 19. marca 2020 a zmeneného 3. apríla 2020.
 
 
Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže v tejto súvislosti uviedla: „Kompenzácie pre tisíce zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v stave núdze vyhlásenom na Slovensku po prepuknutí koronavírusu pomôžu ľuďom postihnutým krízou prekonať tieto ťažké časy. Slovenská schéma pomoci na podporu zamestnanosti vo výške 2 mld. EUR je v súlade s naším dočasným rámcom, ktorý členským štátom umožňuje poskytovať štátnu pomoc na riešenie hospodárskych následkov pandémie.“
 
Podpora pre Slovensko
Slovensko oznámilo Komisii podľa dočasného rámca schému mzdových dotácií, ktorá by slovenským orgánom umožnila financovať časť mzdových nákladov podnikov (vrátane príspevkov zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia), ktoré by inak v dôsledku pandémie koronavírusu prepustili svojich zamestnancov. Kompenzácia bude slúžiť zamestnávateľom na zachovanie pracovných miest aj napriek povinnému zastaveniu alebo obmedzeniu ich hospodárskych činností po štátom zavedených núdzových opatreniach. Schéma by mala zároveň umožniť slovenským orgánom poskytovať kompenzácie samostatne zárobkovo činným osobám a zamestnávateľom, ktorým sa v dôsledku krízy alebo uložených obmedzení ich činnosti znížili príjmy.
 
Očakáva sa, že týmto opatrením sa podporí takmer 400 000 zamestnancov a 300 000 samostatne zárobkovo činných osôb. Podpora bude poskytnutá zamestnávateľom zasiahnutým štátom zavedenými núdzovými opatreniami na to, aby pokryli časť svojich mzdových nákladov a sociálnych odvodov, ale aj samostatne zárobkovo činným osobám a zamestnávateľom, u ktorých došlo k zníženiu príjmov, na ich čiastočnú kompenzáciu.
 
Komisia skonštatovala, že slovenská schéma pomoci je v súlade s dočasným rámcom. Opatrením sa budú kompenzovať najmä mzdové náklady podnikov zasiahnutých následkami koronavírusu za predpokladu, že sa a) zaviažu naďalej zachovať pracovné miesta zamestnancov, ktorí by boli inak prepustení, a b) že intenzita pomoci je v súlade s maximálne 80 %, ktoré umožňuje dočasný rámec. Pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnávateľov, ktorým poklesli príjmy v dôsledku krízy alebo štátom uložených obmedzení ich činnosti, celková výška pomoci nesmie prekročiť 100 000 eur na podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe, 120 000 eur na podnik z odvetvia rybolovu a akvakultúry a 800 000 EUR na podnik z iných odvetví. Schéma pomoci v neposlednom rade nesmie trvať viac ako dvanásť mesiacov.
 
 
Komisia preto dospela k záveru, že toto opatrenie je potrebné, vhodné a primerané na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva členského štátu v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ a podmienkami stanovenými v dočasnom rámci.
 
Na základe toho Komisia schválila opatrenia podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.
 
Súvislosti
Komisia prijala dočasný rámec, ktorý členským štátom umožňuje využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie koronavírusu. Dočasný rámec v znení zmien z 3. apríla 2020 stanovuje tieto druhy pomoci, ktoré môžu členské štáty poskytovať:
 
i) Priame granty, kapitálové injekcie, selektívne daňové zvýhodnenia a preddavky do výšky 100 000 eur podniku pôsobiacemu v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby, 120 000 eur podniku z odvetvia rybolovu a akvakultúry a 800 000 eur podniku z iných odvetví na riešenie naliehavých potrieb likvidity. Členské štáty môžu až do výšky nominálnej hodnoty 800 000 eur na podnik poskytovať úvery s nulovým úrokom alebo záruky za úvery pokrývajúce 100 % rizika s výnimkou odvetvia poľnohospodárskej prvovýroby a odvetvia rybolovu a akvakultúry, pre ktoré platia limity 100 000 eur, resp. 120 000 eur na podnik.
ii) Štátne záruky na úvery podnikov s cieľom zabezpečiť, aby banky mohli aj naďalej poskytovať úvery tým zákazníkom, ktorí ich potrebujú. Tieto štátne záruky môžu pokryť až 90 % úverového rizika, aby tak podniky mohli pokryť svoje okamžité prevádzkové a investičné potreby.
iii) Dotované verejné úvery pre podniky s výhodnými úrokovými sadzbami. Tieto úvery môžu podnikom pomôcť pokryť okamžité prevádzkové a investičné potreby.
iv) Záruky pre banky, ktoré smerujú štátnu pomoc do reálnej ekonomiky, pričom táto pomoc sa považuje za priamu pomoc pre bankových klientov a nie samotné banky, a pomáha minimalizovať narušenie hospodárskej súťaže medzi bankami.
v) Verejné poistenie krátkodobých vývozných úverov pre všetky krajiny bez toho, aby musel príslušný členský štát preukazovať, že daná krajina je dočasne „neobchodovateľná“.
vi) Podporu na výskum a vývoj súvisiaci s koronavírusom v snahe riešiť súčasnú zdravotnú krízu vo forme priamych grantov, vratných preddavkov alebo daňových zvýhodnení. Zároveň je možné udeliť bonus na projekty cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi.
vii) Podporu na výrobu a zvyšovanie kapacity testovacích zariadení na vývoj a testovanie výrobkov (vrátane vakcín, ventilátorov a ochranných odevov) užitočných v boji s koronavírusom až po ich prvé komerčné použitie. Môže mať formu priamych grantov, daňových zvýhodnení, vratných preddavkov a záruk na krytie strát. Podniky môžu získať bonus, ak ich investíciu podporí viac ako jeden členský štát a ak sa investícia uskutoční do dvoch mesiacov od udelenia pomoci.
viii) Podporu na výrobu výrobkov potrebných na boj s koronavírusom vo forme priamych grantov, daňových zvýhodnení, vratných preddavkov a záruk na krytie strát. Podniky môžu získať bonus, ak ich investíciu podporí viac ako jeden členský štát a ak sa investícia uskutoční do dvoch mesiacov od udelenia pomoci.
ix) Cielenú podporu vo forme odkladu platby daní a/alebo pozastavenia príspevkov na sociálne zabezpečenie pre tie odvetvia, regióny alebo typy podnikov, ktoré sú najviac zasiahnuté následkami pandémie.
x) Cielenú podporu vo forme mzdových dotácií pre zamestnancov podnikov v tých odvetviach alebo regiónoch, ktoré boli najviac zasiahnuté následkami pandémie koronavírusu, a preto by inak museli prepúšťať.
 
 
Dočasný rámec umožňuje členským štátom vzájomne kombinovať všetky opatrenia podpory, okrem úverov a záruk za ten istý úver a bez toho, aby boli prekročené stropy stanovené v dočasnom rámci. Členské štáty tiež môžu kombinovať všetky podporné opatrenia poskytnuté podľa dočasného rámca s existujúcimi možnosťami poskytovať podniku pomoc de minimis až do výšky 25 000 eur počas troch fiškálnych rokov v prípade podnikov pôsobiacich v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby, 30 000 eur počas troch fiškálnych rokov pre podniky z odvetvia rybolovu a akvakultúry a 200 000 eur počas troch fiškálnych rokov pre podniky z iných odvetví. Členské štáty sa zároveň musia zaviazať, že zabránia bezdôvodnej kumulácii opatrení podpory pre jeden a ten istý podnik, aby sa podpora použila len na uspokojenie jeho reálnych potrieb.
 
Zmenený dočasný rámec navyše dopĺňa celý rad ďalších možností, ktoré už majú členské štáty k dispozícii na zmiernenie sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie koronavírusu v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Tieto možnosti sú podrobnejšie opísané v oznámení o koordinovanej hospodárskej reakcii na vypuknutie nákazy COVID-19, ktoré Komisia prijala 13. marca 2020. Členské štáty môžu napríklad v prospech podnikov vykonať všeobecne platné zmeny, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci (napr. odklad platby daní alebo subvencovanie skráteného pracovného času vo všetkých odvetviach). Takisto môžu podnikom poskytnúť náhradu škody, ktorá im vznikla v dôsledku pandémie koronavírusu a ktorá ňou bola priamo zapríčinená.
 
Dočasný rámec bude platiť do konca decembra 2020. V záujme právnej istoty Komisia pred týmto dátumom posúdi, či treba túto lehotu predĺžiť.
 
Po vyriešení prípadných otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií sa pod číslom veci SA.56986 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži sprístupní verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter. O uverejnení nových rozhodnutí o štátnej pomoci na internete a v úradnom vestníku informuje elektronický týždenník štátnej pomoci State Aid Weekly e-News.
 
Viac informácií o dočasnom rámci a ďalších opatreniach, ktoré Komisia prijala na riešenie hospodárskych dôsledkov pandémie koronavírusu, možno nájsť tu.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN