Usmernenie k otváraniu pracovísk praktického vyučovania

Na základe uznesenia Vlády SR č. 111 z 11.3. 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie, uznesenia Vlády SR č. 114 z 15. 3. 2020 o vyhlásení núdzového stavu a na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 sa prerušilo vyučovanie na školách v období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 a následne v období od 30. marca 2020 do odvolania.
 
Rozhodnutím o prerušení vyučovania v strednej odbornej škole sa zakázala prítomnosť žiaka na vyučovaní v priestoroch školy. Vychádzajúc z úpravy miesta výkonu praktického vyučovania v zmysle § 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave (ďalej len „zákon o OVP“), prítomnosť žiaka na praktickom vyučovaní pri prerušení vyučovania na školách je zakázaná pri praktickom vyučovaní v dielni školy a nie pri praktickom vyučovaní  na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa.
 
Systém duálneho vzdelávania je v zmysle § 2 písm. i) zákona o OVP založený na výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania. Pracoviskom praktického vyučovania (ďalej len „PPV“) je organizačná súčasť zamestnávateľa označovaná aj ako prevádzka zamestnávateľa. V súlade s § 10 zákona o OVP Zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania výlučne zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania žiaka a na ten účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania.
 
V čase prerušenia vyučovania v škole riaditeľ školy zabezpečil podľa podmienok a možností školy samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Prerušením vyučovania na školách nie je teda vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia žiakov inou ako prezenčnou formou. Obdobie prerušenia vyučovania nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.
 
O organizácii poskytovania praktického vyučovania na PPV rozhoduje zamestnávateľ a nie stredná odborná škola.
 
V záujme plnenia opatrení vydaných ÚVZ SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 rozhodli zamestnávatelia v systéme duálneho vzdelávania o prerušení poskytovania praktického vyučovania na PPV od 16.3.2020 do odvolania a v spolupráci so zmluvnou školou zabezpečujú podľa podmienok a možností zamestnávateľa poskytovanie praktického vyučovania na diaľku formou samoštúdia žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie.
 
Ústredný krízový štáb schválil  fázy uvoľnenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Otváranie prevádzok a uvoľňovanie ekonomických opatrení je rozdelené do štyroch fáz.
 
V rámci uvoľňovania opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a na základe uvoľňovania ekonomických opatrení podľa rozhodnutia Ústredného krízového štábu sa umožňuje  zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania otvoriť pracoviská praktického vyučovania a pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania za prítomnosti žiaka na PPV na základe dobrovoľnosti a pri dodržiavaní opatrení zamestnávateľa, ktoré prijal v rámci epidemiologických opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Zamestnávateľom sa odporúča tieto opatrenia upraviť pre poskytovanie praktického vyučovania primerane podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3170/2020 Bratislava zo dňa 15.4.2020, ktorým sa umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia za dodržania podmienok špecifikovaných týmto opatrením.
 
Zamestnávateľ postupuje pri nastavení organizácie poskytovania praktického vyučovania na PPV v čase platností opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 rovnako ako postupuje voči svojim zamestnancom, nakoľko žiak má v zmysle § 25 zákona o OVP počas praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 
Zamestnávateľ oznámi pokračovanie poskytovania praktického vyučovania zmluvnej škole a Dualpointu v sídle PPV.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce