Informácia pre zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania v čase prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 – 4. aktualizované vydanie.

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania (RZSDV) v súvislosti s aktuálnou situáciou vydáva informáciu pre poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
 
1. Druhý termín prijímacieho konania na stredné odborné školy v SDV bez overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie
 
Minister školstva Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4.2020 (ďalej len „rozhodnutie ministra“) určil termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných odborných školách takto:
 
Prijímacie konanie do prvého ročníka študijných odborov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19.5.2020 do 30.6.2020. Prijímacie konanie sa uskutoční administratívnou formou bez prítomnosti uchádzača v škole.
 
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača mohol do 15.5.2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručil uchádzač cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky v termíne do 10.4.2020 riaditeľovi základnej školy.
 
Riaditeľ strednej školy do 29.5.2020 rozhodol o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. Samostatne prijímal uchádzačov, ktorí sú prijatí na štúdium do SDV na základe potvrdenia od zamestnávateľa a samostatne ostatných uchádzačov (dva zoznamy prijatých uchádzačov). Zoznam prijatých uchádzačov zverejnil riaditeľ školy do 29.5.2020 na webovom sídle školy alebo na výveske školy.
 
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručil do 4.6.2020 záväzné potvrdenie o nastúpení alebo o nenastúpení na strednú školu. V prípade, že potvrdenie nebolo doručené, rozhodnutie o prijatí na strednú školu sa stalo neplatným.
 
Počet obsadených miest po prvom kole prijímacieho konania a počet voľných miest pre 2. termín prijímacieho konanie zverejnil riaditeľ školy do 5.6.2020 na webovom sídle školy alebo na výveske školy.
 
Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15.6.2020 zverejnil rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest v 2. termíne prijímacieho konania, ktoré sa uskutoční do 23. júna 2020.
 
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podľa pokynov strednej školy posunúť dve prihlášky na vzdelávanie do 2. kola prijímacieho konania na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihláška na vzdelávanie sa doručí prostredníctvom e-mailu,  poštou alebo osobne na adresu strednej školy.
 
Riaditeľ strednej školy odošle zákonnému zástupcovi uchádzača rozhodnutie o prijatí v 2. termíne do 25.6.2020.
 
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30.6.2020 po 2. termíne prijímacieho konania strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení alebo o nenastúpení na strednú školu. V prípade, že potvrdenie nebude doručené, rozhodnutie o prijatí na strednú školu je neplatné.
 
 
2. Výberové konanie na uzatvorenie učebnej zmluvy a vydanie potvrdenia zamestnávateľa o zabezpečení OVP v SDV pre 2. termín prijímacieho konania
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 15.4.2020 umožňuje konanie prijímacích skúšok na strednú školu za dodržania hygienických podmienok uvedených v Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3170/2020 zo dňa 15.4.2020.
Opatrenie je zverejnené na webe Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:
 
Zamestnávateľ tak môže organizovať od 15.4.2020 výberové konanie na výber uchádzačov o OVP v SDV za dodržania obdobných podmienky ako sú uvedené v Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3170/2020 pre konanie prijímacieho konania na strednú školu. Výberové konanie môže byť realizované za prítomnosti uchádzača alebo bez prítomnosti uchádzača.
 
2.1 Výberové konanie za prítomnosti uchádzača
 
Pre výberové konanie u zamestnávateľa za prítomnosti uchádzača odporúčame zabezpečiť nasledovné podmienky:
 
Priestory pre výberové konanie a podmienky pre osoby na výberovom konaní:
 
 • výberové konanie realizovať v najväčšej miestnosti (zasadacia miestnosť a pod.),
 • vzdialenosť medzi pracovnými miestami uchádzačov a skúšajúcimi by mala byť minimálne dva metre,
 • v prípade overovania základných zručností by mali byť zabezpečené dvojmetrové odstupy pre pracovné miesta, určené pre výkon overovania zručností; nemali by byť zadávané skupinové úlohy pre viac ako dvoch uchádzačov,
 • každý uchádzač a skúšajúci musí byť chránený rúškom,
 • používať vlastné písacie potreby,
 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • priebežne sledovať zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ
 • a pod.),
 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,
 •  pred začatím výberového konania je potrebné zmerať teplotu uchádzačov a skúšajúcich,
 • osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na výberovom konaní vylúčené,
 • v priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti.
 • po celý čas konania výberového konania je zakázaná konzumácia stravy a nápojov.
 
2.2 Výberové konanie bez prítomnosti uchádzača
 
Pri výberovom konaní u zamestnávateľa bez prítomnosti uchádzača zamestnávateľ môže vyhodnotiť kritériá pre výber uchádzača na základe materiálov, ktoré žiak doručil zamestnávateľovi najčastejšie elektrickou formou a to prihláška na strednú školu, motivačný list, životopis, informácia o účasti v súťažiach, informácia o mimoškolských aktivitách a pod. podľa určenia zamestnávateľa.
 
Zamestnávateľ môže v rámci výberového konania bez prítomnosti uchádzača využiť aj inú formu elektronickej komunikácie s uchádzačom ako videohovor a pod., pri ktorej môže použiť v rámci výberového konania aj priamy rozhovor s uchádzačom pre získanie ďalších informácií potrebných pre výber vhodného uchádzača na vydanie potvrdenia zamestnávateľa o zabezpečení OVP v SDV.
 
Uchádzač, ktorý sa bude pripravovať v systéme duálneho vzdelávania, a ktorému vydal zamestnávateľ ešte pred prijímacím konaním potvrdenie o zabezpečení OVP v SDV, prikladá potvrdenie od zamestnávateľa k prihláške na strednú školu.
 
3. Potvrdenie zamestnávateľa o zabezpečení OVP v SDV pre 2. termín prijímacieho konania na strednú školu
 
Zamestnávateľ môže vzhľadom na posun termínov prijímacieho konania a vzhľadom na termín 2. kola prijímacieho konania stále vydať vybranému žiakovi potvrdenie o zabezpečení OVP v SDV.
 
V prípade, že chce zamestnávateľ zabezpečiť v 2. termíne prijímacieho konania prijatie žiaka, ktorému vydal potvrdenie, na samostatnom zozname prijatých žiakov, doručí potvrdenie najneskôr v deň konania prijímacej skúšky alebo najneskôr v deň rozhodovania riaditeľa strednej školy o prijatí žiaka na strednú školu v 2. termíne prijímacieho konania podľa dohody s riaditeľom zmluvnej školy, pričom potvrdenie môže zamestnávateľ alebo žiak doručiť elektronickou formou riaditeľovi strednej školy.
 
Zamestnávateľ, ktorý má záujem osloviť žiakov, ktorí podali prihlášku na strednú odbornú školu do 2. termínu prijímacieho konania bez potvrdenia od zamestnávateľa, dohodne s riaditeľom zmluvnej školy postup oslovenia týchto žiakov s ponukou učebného miesta ešte pred rozhodovaním riaditeľa školy o prijatí žiakov na strednú školu v 2. termíne prijímacej skúšky.
 
4. Potvrdenie zamestnávateľa o zabezpečení OVP v SDV pre uzatvorenie učebnej zmluvy po prijatí žiaka na strednú školu alebo po nástupe žiaka na štúdium v školskom rok 2020/2021 a uzatvorenie učebnej zmluvy
 
Zamestnávateľ môže po prijímacom konaní osloviť s ponukou učebných miest:
 • v období od prijatia na štúdium až do konca augusta 2020 žiakov prijatých bez potvrdenia od zamestnávateľa, ktorí doručili riaditeľovi školy záväzné potvrdenie o nastúpení na strednú školu,
 • v období od začiatku školského roka 2020/2021 až do konca januára 2021 žiakov 1. ročníka bez učebnej zmluvy.
 
Potvrdenie zamestnávateľa o zabezpečení OVP v SDV v tomto prípade doručí zamestnávateľ alebo žiak priamo riaditeľovi strednej školy. Potvrdením informuje zamestnávateľ riaditeľa školy o výbere žiaka pre uzatvorenie učebnej zmluvy.
 
Procesy oslovenia a výberu žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy v období po ukončení prijímacieho konania sa odporúča vopred dohodnúť s riaditeľom školy, s ktorou zamestnávateľ uzatvoril zmluvu o duálnom vzdelávaní.
 
Učebnú zmluvu so zákonným zástupcom maloletého žiaka alebo s plnoletým žiakom 1. ročníka je možné uzavrieť ihneď po doručení záväzného potvrdenia o nastúpení na strednú školu riaditeľovi strednej školy. Uzatvorenie učebnej zmluvy môže organizovať zamestnávateľ aj v mesiaci júl a august.
 
Prerokovania obsahu učebnej zmluvy a samotného podpisu učebnej zmluvy sa zúčastňuje zákonný zástupca maloletého žiaka a súčasne aj maloletý žiak alebo iba neplnoletý žiak.
 
Optimálna postupnosť krokov pre uzatvorenie učebnej zmluvy so žiakom:
 1. Škola pripraví pre zamestnávateľa informáciu o počte žiakov a tried 1. ročníka príslušného školského roka v členení podľa odborov vzdelávania a zaradenia žiakov do tried. Súčasťou informácie je aj počet žiakov v triede s učebnou zmluvou a počet žiakov bez učebnej zmluvy. Informáciu zašle škola všetkým zamestnávateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Informáciu zašle škola aj na príslušný dualpoint.
 2. Zamestnávateľ a škola prerokujú počet žiakov prvého ročníka pre daný odbor vzdelávania, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v príslušnom školskom roku a počet voľných učebných miest, ktoré predpokladá zamestnávateľ ešte obsadiť v školskom 2020/2021.
 3. V záujme využitia celého obdobia na oslovenie a výber žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy až do 31. januára zamestnávateľ a škola dohodnú v zmluve o duálnom vzdelávaní celkový počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
 4. Zamestnávateľ a škola dohodnú spôsob a formu oslovenia žiakov 1. ročníka s ponukou učebných miest od zamestnávateľa. Oslovenie žiakov vykoná škola, ktorá má k dispozícii osobné údaje žiakov a to najčastejšie na základe ponuky duálneho vzdelávania od zamestnávateľa v tlačenej forme, ktorá obsahuje aj termín podávania žiadosti o zaradenie do výberového konania u zamestnávateľa ako aj termín výberového konania u zamestnávateľa.  Pozn.: Zamestnávateľ a škola môžu dohodnúť aj iný spôsob oslovenia žiakov a získavania žiakov pre duálne vzdelávanie.
 5. Zamestnávateľ na základe výsledkov výberového konania vydá vybranému žiakovi potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré žiak odovzdá v škole. Na základe vydaného potvrdenia zamestnávateľa škola zaeviduje žiaka v školskom informačnom systéme ako žiaka v systéme duálneho vzdelávania.  Pozn.: Zamestnávateľ a škola môžu dohodnúť aj iný spôsob výberu žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie.
 6. Zamestnávateľ pozve neplnoletého žiaka a jeho zákonných zástupcov alebo plnoletého žiaka na prerokovanie náležitostí učebnej zmluvy a podmienok výkonu praktického vyučovania a k následnému uzatvorenie učebnej zmluvy.
 
5. Letné školy v rámci odborného vzdelávania a prípravy v školskom roku 2019/2020
 
Letné školy sú súčasťou opatrení rezortu školstva na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v stredných odborných školách.
 
Letná škola v rámci stredoškolského odborného vzdelávania nie je klasickou výučbou, ale je zameraná na odborný rozvoj žiakov v rámci ich prípravy na povolanie formou praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania a na rozvoj odborných vedomostí a zručností formou odborných kurzov, ktoré sú súčasťou školských vzdelávacích programov.
 
Letná škola má súčasne pomôcť žiakom adaptovať sa na začatie školského roka 2020/2021 po stránke vzdelávacej, socializačnej a výchovnej.
 
Letné školy v rámci odborného vzdelávania a prípravy sú organizované na báze dobrovoľnosti. Je na rozhodnutí zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania a na rozhodnutí strednej odbornej školy, či letnú pre svojich žiakov sprístupnia. Rovnako je na rozhodnutí zákonného zástupcu maloletého žiaka a na rozhodnutí plnoletého žiaka, či túto možnosť využije.   
 
Organizátori letnej školy rešpektujú nariadenia ÚVZ SR platné v období realizácie letnej školy a prijímajú hygienické opatrenia pre prevenciu nákazy COVID-19.
 
5.1 Letná škola „Odborný rozvoj v systéme duálneho vzdelávania“
 
Letná škola „Odborný rozvoj v systéme duálneho vzdelávania“ (ďalej len „letná škola“) je určená pre žiakov s učebnou zmluvou zo všetkých ročníkov strednej odbornej školy, ktorí nemohli z dôvodu prerušenia vyučovania na školách od 16. marca 2020 vykonávať praktické vyučovanie poskytované zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania.
 
Letná škola sa realizuje v období od 1.7.2020 do 31.8.2020 na pracovisku praktického vyučovania.
 
Cieľom letnej školy je rozvoj odborných zručností, schopností a návykov nevyhnutných pre výkon povolania, na ktoré sa žiak pripravuje.
 
Výkon praktického vyučovania v rámci letnej školy v systéme duálneho vzdelávania sa riadi vnútorným poriadkom pracoviska praktického vyučovania. Odmena za produktívnu prácu žiaka v letnej škole sa poskytuje najmenej vo výške minimálnej hodinovej mzdy.
 
Letná škola trvá najviac 25 vyučovacích dní praktického vyučovania. Zamestnávateľ môže organizovať viacej cyklov letnej školy.
 
Zamestnávateľ a stredná odborná škola zverejnia na svojom webovom sídle ponuku letnej školy v rozsahu:
 • identifikačné údaje zamestnávateľa,
 • adresa pracoviska praktického vyučovania,
 • termíny letnej školy,
 • počet miest pre letnú školu v členení podľa odborov vzdelávania,
 • termíny na prihlásenie žiaka do letnej školy,
 • prihláška na letnú školu.
 
Žiak sa prihlasuje do letnej školy formou prihlášky na letnú školu, ktorú doručí zamestnávateľovi v určených termínoch.
 
5.2 Letná škola „Odborné kurzy“
 
Letná škola „Odborné kurzy“ (ďalej len „letná škola“) je určená pre žiakov strednej odbornej školy, ktorý v čase prerušenia vyučovania na škole neabsolvovali celý rozsah kurzu alebo neukončili odborný kurz, ktorý je súčasťou školského vzdelávacieho programu (zváračský kurz, vodičský kurz a pod.).
 
Cieľom letnej školy je absolvovanie odborného kurzu a príprava na skúšku v rámci ukončenia odborného kurzu a účasť na skúške.
 
Letná škola sa realizuje v období od 1.7.2020 do 31.8.2020 v strednej odbornej škole.
 
Podrobnosti o rozsahu a organizácii letnej školy stredná odborná škola zverejní na svojom webovom sídle v rozsahu:
 • počet miest pre letnú školu v členení podľa odborných kurzov,
 • termíny konania letnej školy,
 • termíny skúšok v rámci ukončenia odborných kurzov
 • termíny na prihlásenia žiaka do letnej školy,
 • prihláška na letnú školu.
 
6. Finančný príspevok na úhradu časti náhrady mzdy hlavného inštruktora alebo majstra odbornej výchovy v čase prerušenia vyučovania na pracovisku praktického vyučovania
 
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 6. apríla 2020 prijímajú žiadosti o finančný príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Podľa vyjadrenia Ústredia  práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia služieb zamestnanosti, odbor aktívnych opatrení trhu práce zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania a ktorý povinne prerušil poskytovanie praktického vyučovania v súlade s rozhodnutím o prerušení vyučovania v školách od 16. marca 2020, má nárok na príspevok na úhrad časti náhrady mzdy hlavného inštruktora alebo majstra odbornej výchovy, ktorý z dôvodu prerušenia vyučovania nemohol poskytovať praktické vyučovanie žiakom školy.
 
Príspevok je poskytovaný v rámci I. etapy projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov a určuje sa z výšky vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, najviac vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca.
 
Poskytovanie príspevku sa realizuje prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ako aktívne opatrenie na trhu práce. Informácie k poskytovaniu príspevku na www.pomahameludom.sk.
 
7. Uzatvorenie pracovnej zmluvy s absolventom strednej školy
 
V zmysle § 91 školského zákona žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú skúšku, maturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku. Deň úspešného vykonania skúšky je dňom vydania vysvedčenia o záverečnej skúške, vysvedčenia o maturitnej skúšky a vysvedčenia o absolventskej skúške.
 
Zamestnávateľ môže s absolventom strednej školy uzatvoriť pracovnú zmluvu najskôr v deň, ktorým prestáva byť žiak žiakom školy.
 
Pracovnú zmluvu s absolventom strednej školy sa odporúča uzatvoriť najneskôr dňa 31. augusta, nakoľko týmto dňom zaniká nárok rodiča absolventa strednej školy na prídavky na dieťa.
 
Povinnosti absolventa strednej školy sú bližšie špecifikované na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a na webe www.rodinka.sk.:
 
 
8. Započítanie neposkytnutého praktického vyučovania v SDV do rozsahu poskytnutého praktického vyučovania pre účel uplatnenia zníženia základu dane za žiaka s učebnou zmluvou a pre účel nároku zamestnávateľa na príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v SDV
 
Rozsah praktického vyučovania, ktoré neposkytol zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania z dôvodu prerušenia vyučovania na základe rozhodnutia hlavného hygienika a usmernenie MŠVVaŠ SR, sa započítava do rozsahu poskytnutého praktického vyučovania pre nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a pre nárok na poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania podľa § 21a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave.
 
Informácie Covid na webe ministerstva školstva:
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce