Čo sa nám podarilo presadiť v rámci tzv. „podnikateľského kilečka“

Dňa 21.7. 2020 bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 198/2020 Z. z., z 9. júla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Zákon č. 198/2020 Z. z. nadobudol účinnosť dňom jeho vyhlásenia, teda 21.7.2020.
 
Znenie právne záväzného dokumentu je prístupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/198/20200721
 
Do zákona neboli zapracované pôvodne plánované opatrenia, voči ktorým SPPK vzniesla výhrady, konkrétne opatrenia ako napr.:
 
 • Novela zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat
Síce nedošlo k zrušeniu § 19a zákona o šľachtení a plemenitbe upravujúce vydávanie osvedčení o chove rýb,  ale pre chovateľov rýb ide o mierny krok v prospech administratívneho odbremenenia, a to o miernu zmenu v procese vydávania osvedčenia na chov rýb, ktorá sa týka príloh k žiadosti o vydanie osvedčenia
 
 • Novela zákona o vinohradníctve a vinárstve
Trvali sme na vypustení časového obmedzenia pri predaji burčiaku od 15.8. do 31.12. Na podnet Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska sa navrhlo, aby termín určovala samospráva podľa každej klimatickej situácie na Slovensku. Úplné zrušenie časového obmedzenia predaja burčiaku nie je vhodným riešením, nakoľko znižuje ochranu slovenskej produkcie. Časové obmedzenie bolo zavedené z dôvodu prípadov, kedy ešte nedozrelo hrozno na Slovensku a napriek tomu sa u nás predával slovenský burčiak.
 
Nové znenie v zákone: „Burčiak možno ponúkať spotrebiteľovi len v období roka, v ktorom sa uskutočnil zber hrozna na jeho výrobu, ktoré do 15. júla tohto roka určí ministerstvo a vyhlási vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.“
 
„Obdobie roka, v ktorom možno burčiak ponúkať spotrebiteľovi v roku 2020, určí ministerstvo a vyhlási vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky do 31. júla 2020.“
 
 
 • Zrušenie povinnosti uvádzať pôvod mäsa v reštauráciách
Uvádzanie pôvodu mäsa v reštauráciách je opatrením na podporu predaja domácich producentov mäsa a tým aj samotných poľnohospodárov. Opatrenie nie je administratívne náročné a prispieva k zvýšeniu domácej spotreby. Vzhľadom na pretrvávajúce potravinové škandály týkajúce sa mäsa zo zahraničia v posledných rokoch, je v prospech slovenského spotrebiteľa, aby mal informáciu o pôvode mäsa v reštauráciách. Z uvedených dôvodov sme trvali na vypustení tohto opatrenia.
 
 • Zrušenie povinnosti ohlasovania produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny, ovocia a vedľajších živočíšnych produktov
Trvali sme na vypustení uvedeného opatrenia. Dôvodom je ochrana spotrebiteľa pred špekulatívnymi dovozmi predmetných druhov potravín zo zahraničia.
 
 • Umožniť založenie živnosti od 16 rokov
Trvali sme na vypustení pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva. Ak chceme, aby občanom SR boli živnostníkmi poskytované kvalitné služby, musíme v prvom rade pristúpiť k viazaniu vydávania živností na povinnú prax a následné absolvovanie majstrovskej skúšky. V prípade študentov odborných škôl takéhoto zamerania, v ktorom si chcú živnosť otvoriť, by malo byť založenie živnosti viazané na absolvovanie majstrovskej skúšky.
 
 • Zrušenie povinnosti transferového oceňovania medzi obchodnými spoločnosťami v SR
Požadovali sme toto opatrenie rozšíriť nielen na obchodné spoločnosti, ale všetky povinné osoby, ktorých sa transferové oceňovanie týka. Môže ísť aj o iné subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť v SR, ako napr. občianske združenia, ktoré založili obchodné spoločnosti, prípadne iné právnické osoby, s ktorými tieto obchodné spoločnosti spolupracujú (napr. pri predaji násad na zarybnenie). Išlo o pripomienku Zväzu chovateľov rýb na Slovensku.
 
 • Zavedenie skončenia pracovného pomeru  z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku.
 
Do podnikateľského kilečka neboli zapracované pôvodne plánované opatrenia, voči ktorým SPPK vzniesla výhrady, a to:
 • možnosť predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti,
 • zmena pravidiel splatnosti pre obchod s potravinami podľa zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami tak, aby plynula od doručenia faktúry a nie od doručenia tovaru,
 • zníženie minimálnej hranice pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta v zmysle zákona č.152/1995 Z . z. o potravinách podľa § 28 odsek 8.
 
Avšak tieto opatrenia sú schválené v Uznesení vlády SR č. 400/2020 z 24.6.2020, v ktorom vláda SR ukladá ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka:
 • predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktorým sa zníži minimálna hranica pokuty podľa § 28 odsek 8 pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta, a to do 30. novembra 2020,
 
 • predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktorým sa umožní predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, a to do 30. novembra 2020,
 
 • predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanoví začiatok plynutia splatnosti faktúry pri obchode s potravinami od doručenia faktúry, a to do 30. novembra 2020.
Odkaz na uznesenie je dostupné na: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18540/1
 
Z pripomienkovaných opatrení zo strany SPPK prešla do kilečka zásadná pripomienka, ktorá sa týka zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Požadovali sme ponechať súčasnú právnu úpravu, ktorá vylučuje odkladný účinok rozkladu proti rozhodnutiu o uložení poriadkovej pokuty a rozhodnutiu o uložení pokuty za správny delikt. Táto pripomienka nebola v schválenom zákone akceptovaná.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN