Sektorovo riadené inovácie

Projekt Sektorovo riadené inovácie (ďalej SRI), ktorý nadväzuje na projekty Národná sústava povolaní I, II, III realizované v rokoch 2010 – 2015, je v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Financovaný je z Operačného programu Ľudské zdroje a potrvá do konca roku 2022.
 
 
Nosným cieľom projektu SRI je pružný prenos nových inovačných prvkov uplatňovaných v pracovných činnostiach na pracovných miestach v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva do poznatkovej bázy vzdelávania a prípravy pre trh práce s podporou IS NSP/SRI.
 
Projekt SRI reaguje na vývojové zmeny na slovenskom trhu práce, najmä na potreby jednotlivých odvetví hospodárstva ovplyvnené inováciami, digitalizáciou, novými technológiami a tiež globálnymi výzvami v politickom a hospodárskom európskom a celosvetovom kontexte. V nadväznosti na inovačné procesy sa komplexne identifikujú požiadavky zamestnávateľov jednotlivých sektorov na zodpovedajúcu kvalifikovanosť pracovných síl, ich kľúčové kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti. Sektorové stratégie odvetví sa tak premietnu do stratégií rozvoja ľudských zdrojov z hľadiska novovznikajúcich zamestnaní, ako aj rekvalifikačných procesov tých, s ktorými sa v budúcnosti v odvetviach nepočíta. Z aspektu systémového riešenia Národnej sústavy povolaní pôjde o inováciu vytvorených, ako aj tvorbu nových národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). Prenos sektorovo riadených inovácií do systému monitorovania a predvídania potrieb trhu práce sa premietne v systéme celoživotného vzdelávania, najmä odbornej príprave pre slovenský trh práce.
 
Projekt funguje na princípe tzv. sektorových rád, ktoré zastrešuje Aliancia sektorových rád. Aliancia sektorových rád garantuje činnosť sektorových rád v Slovenskej republike. Ich koordináciou prispieva k zavedeniu nového spôsobu monitorovania požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a k zosúlaďovaniu systému celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je aktívna v Sektorovej rade pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Výstupom práce bude Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v horizonte roku 2030, ktorej proces prípravy pozostáva z piatich cyklov:
 
  1. cyklus        Určenie základných premís
  2.  cyklus       Spracovanie situačnej analýzy
  3. cyklus     Určenie stratégie
  4. cyklus     Určenie postupov, akcií na realizáciu cieľov stratégie cyklus
  5. cyklus        Monitorovanie plnenia, prípadne korekcie stratégie
 
 
Sektorová rada navrhla a rozpracovala nasledujúcich 5 premís:
 
  1. Trvalo udržateľné, multifunkčné a presné poľnohospodárstvo ako predpoklad zachovania života na vidieku
  2. Popularizácia agrosektora, výchova a vzdelávanie mladej generácie a riadený systém celoživotného vzdelávania
  3. Uplatňovanie prvkov sociálnej ekonomiky v agrosektore
  4. Zabezpečenie bezpečnosti potravín, zdravej výživy a strategickej sebestačnosti
  5. Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, inovácie a aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe
 
Sektorová rada tiež navrhla zmeny v zozname a obsahu garantovaných národných štandardov zamestnaní (NŠZ) a doplnila ich o nové NŠZ v súvislosti s vývojom na trhu práce.
 
Viac informácií o projekte a jeho aktivitách je na stránke https://sustavapovolani.sk/
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce