Zasadanie EHSV

Prvé zasadanie sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie (NAT) v novom volebnom období Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo 12. novembra. 
 
 
Európsky hospodársky a sociálny výbor (ďalej EHSV) je inštitúcia Európskej únie, ktorá zastupuje záujmy zamestnávateľov, zamestnancov a ďalšie skupiny spoločnosti. Pre Európsku komisiu, Európsky parlament a Radu má poradný hlas (podobne ako Európsky výbor regiónov, kde je zastúpená miestna samospráva).
 
Slovenskú republiku zastupuje v EHSV celkom 9 zástupcov (členov). Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (ďalej SPPK) mala v uplynulých obdobiach v EHSV svojho zástupcu. Po tohtoročných parlamentných voľbách sa to zmenilo a SPPK je zastúpená prostredníctvom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (ďalej AZZZ), ktorej je členom. Na základe dohody SPPK a AZZZ, členka EHSV za AZZZ pani Martina Širhalová nominovala ako svojho zástupcu v sekcii pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie (NAT) Jána Baršváryho, riaditeľa odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK. Dňa 12.11.2020 sa prostredníctvom online platformy zúčastnil prvého zasadania sekcie v novom zložení.
 
Novým predsedom sekcie sa stal Peter Schmidt, zástupca Nemecka. V úvode skonštatoval, že v tomto období bude veľmi dôležité venovať sa ekonomickým a sociálnym dopadom reformy SPP. Programu NAT na ďalšie funkčné obdobie sa bude sekcia venovať až na ďalšom zasadaní sekcie.
 
Ďalej vystúpila Maria Echevarria, ktorá koordinuje riaditeľstvo B, pod ktoré spadá NAT. Okrem toho pod toto riaditeľstvo patrí aj problematika vonkajších vzťahov, oblasti ako doprava, energia, infraštruktúra a informačná spoločnosť. Činnosť sekcií patriacich administratívne pod riaditeľstvo B bude obsahovať dve prierezové témy – Európska zelená dohoda a Fond obnovy. Za účelom koordinácie práce sekcií na týchto témach bola vytvorená koordinačná skupina.
 
Hlavnou činnosťou jednotlivých sekcií je vypracovávanie stanovísk. Európsky parlament, Rada a Európska komisia sú povinné konzultovať s EHSV pri príprave legislatívnych predpisov. EHSV má právo tiež vydávať odporúčania zo svojej vlastnej iniciatívy. Následne rozhodne kancelária EHSV o tom, ktorá sekcia stanovisko vypracuje. Vypracované stanovisko je odsúhlasené sekciou a následne sa o ňom hlasuje v pléne EHSV. Celý tento proces trvá zvyčajne 3 – 4 mesiace.
 
Ďalšie zasadanie sekcie NAT sa uskutoční pravdepodobne 15. decembra 2020
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN