Pozícia COPA a COGECA pre trialógy

Pozícia Copa a Cogeca k SPP po roku 2020 vzhľadom na prvý trialóg dňa 10.11.2020 (návrh nariadenia o strategických plánoch SPP) - krátené
 
Článok 4 Definície. Copa a Cogeca podporujú jasnú/silnú definíciu aktívneho poľnohospodára v rámci EÚ založenú na skutočnej a účinnej poľnohospodárskej aktivite  alebo poskytovaní verejných statkov v súlade s cieľmi strategických plánov SPP, aby bolo zabezpečené zameranie podpôr tam, kde je to skutočne potrebné. Táto definícia by však nemala vylúčiť poľnohospodárov aktívnych vo viacerých oblastiach. Zahrnutie krajinných prvkov medzi hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, by poľnohospodárom umožnilo naďalej dostávať priame platby za tieto oblasti, poskytlo by to flexibilitu a zabránilo by sa administratívnej záťaži pri podávaní žiadosti o podporu. Mohli by sme podporiť definíciu trvalého trávnatého porastu, ktorá je blízka súčasnej definícii, aby sa zabránilo dramatickým zmenám v referenčnej oblasti alebo poklesu počtu hektárov.
 
Článok 15 Stropovanie. Pre Copa a Cogeca povinné stropovanie nezohľadňuje rôzne poľnohospodárske štruktúry v celej EÚ, pre ktoré by lepšie vyhovoval dobrovoľný prístup. Podobne by sa stropovanie malo vzťahovať iba na podporu základného príjmu pre udržateľnosť a musí zahŕňať úplné odpočítanie miezd zamestnancov a členov rodiny bez mzdy.
 
Článok 28 – Ekoschémy. Ekoschémy implementované v rámci I. piliera musia byť povinné pre členské štáty a dobrovoľné pre poľnohospodárov. Potrebujeme viac informácií, pokiaľ ide o typ poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie, ktoré by mohli byť zahrnuté do ekoschém. Nesmú ohroziť agroenvironmentálne opatrenia v rámci II. piliera, ktoré sa osvedčili. Mali by byť jedným zo základných kameňov novej vylepšenej kondicionality a doplnkovosti s cieľmi a víziami Európskej zelenej dohody. Na dosiahnutie týchto cieľov a umožnenie transformácie je potrebné predovšetkým a najmä finančne podporiť poľnohospodárov. V tomto ohľade je to nevyhnutné pre ekonomickú udržateľnosť poľnohospodárov Copa-Cogeca a v dôsledku toho adekvátny príjem prostredníctvom podpory základného príjmu. Z tohto dôvodu sme požadovali, aby BISS predstavovala najmenej 60% pridelených prostriedkov v rámci I. piliera. Ak vezmeme do úvahy toto a pridelené prostriedky na ďalšie opatrenia v I. pilieri, nemôžeme podporiť ekosystémy v objeme vyššom ako 20% I. piliera.
 
Článok 30 Viazaná podpora. Musí pokračovať za presných a obmedzených podmienok na podporu sektorov, najmä živočíšnej výroby, v regiónoch, kde iné politické nástroje nie sú k dispozícii alebo sú menej účinné. Členským štátom by sa malo umožniť určiť odvetvia, ktoré by z toho mali mať úžitok. V tejto súvislosti by sme sa nemali obmedzovať na normatívny zoznam sektorov, ale členské štáty by mali mať slobodu zamerať sa na odvetvia, ktoré skutočne potrebujú podporu, na základe ich SWOT analýzy. Viazaná podpora by sa mala udržať minimálne na súčasnej úrovni.
 
Článok 70 – Nástroje na riadenie rizika. Copa a Cogeca by uprednostnili prístup založený na II. pilieri namiesto možnosti, aby členské štáty poskytovali až 1% priamych platieb za nástroje riadenia rizík. Nástroje na riadenie rizík musia byť pre členské štáty tiež povinné, aby ich príjemcovia mohli používať, a pre poľnohospodárov dobrovoľné.
 
Článok 86 – Finančné alokácie. Primeraný príjem prostredníctvom podpory základného príjmu je základom pre ekonomickú udržateľnosť európskych poľnohospodárov a pre zabezpečenie kompenzácie vysokých štandardov. Z tohto dôvodu sme požadovali, aby BISS predstavovala najmenej 60% pridelených prostriedkov v rámci 1. piliera. Ak vezmeme do úvahy toto a pridelené prostriedky na ďalšie opatrenia v I. pilieri, nemôžeme podporiť ekosystémy v objeme vyššom ako 20% I. piliera. Musíme zabezpečiť určitý stupeň finančnej flexibility medzi ekoschémami a inými intervenciami priamych platieb v rámci I. piliera, aby sme zabránili strate finančných prostriedkov v prípade čerpania  ekoschém. Prvé roky takýchto nových opatrení si vyžadujú dôkladnú prípravu a informovanie poľnohospodárov. Spoločnosti Copa a Cogeca podporujú zahrnutie podpory oblastiam, ktoré čelia prírodným alebo iným osobitným obmedzeniam (ANC), do oprávnených intervencií, ktoré prispievajú k environmentálnym cieľom, ktoré sú súčasťou 30% minimálneho vyčlenenia prostriedkov z rozpočtu určeného na agroenvironmentálno-klimatické opatrenia. Je to v súlade s benefitmi, ktoré má toto opatrenie pre udržateľné obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy, predchádzanie jej opúšťaniu, príspevok k biodiverzite, prírodnej krajine a boj proti zmene klímy.
 
5% ohraničenie pre Leader nie je potrebné. Namiesto toho by členským štátom mala byť poskytnutá flexibilita, ako nakladať s rozpočtom na základe ich priorít.
 
Článok 90 – Presun medzi piliermi – Copa a Cogeca opakovane zdôrazňujú význam dvoch silných pilierov SPP a neuprednostňujú nadmerné presuny medzi piliermi (hlavne z I. piliera II. do piliera). Veríme, že by to malo okrem iných dôsledkov aj skresľujúci vplyv na vykonávanie budúcej SPP.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN