Komuniké agrárnych komôr krajín V4 +

Komuniké
 
krajín, ktoré sa zúčastnili spoločného online stretnutia poľnohospodárskych komôr krajín Vyšehradskej skupiny (V4),  Poľnohospodárskeho zväzu Českej republiky a Rumunskej aliancie pre poľnohospodárstvo a spoluprácu dňa 09. novembra 2020
 
Zástupcovia Maďarskej poľnohospodárskej komory (NAK), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Národnej rady poľnohospodárskych komôr Poľska (KRIR), a Agrárnej komory Českej republiky (AKČR), Poľnohospodárskeho zväzu Českej republiky (ZSČR) a Rumunskej aliancie pre poľnohospodárstvo a spoluprácu (AAC) sa zúčastnili spoločného online stretnutia poľnohospodárskych komôr Vyšehradskej skupiny (V4) dňa 09. novembra 2020 a prediskutovali niekoľko otázok týkajúcich sa nadchádzajúcich trialógov k reforme SPP.
 
Účastníci sa DOHODLI navrhnúť a podporovať nasledujúce body týkajúce sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 (SPP):
  1. umožniť členským štátom vypracovať všetky podrobnosti – vrátane nákladov na prácu – týkajúce sa stropovania priamych platieb; 
  2. aplikovať a definovať pojem „skutočný poľnohospodár“ členskými štátmi v ich vlastných strategických plánoch SPP s cieľom premietnuť všetky ich špecifiká na úrovni krajiny;
  3. uplatniť minimálne 10% viazanie prostriedkov na ekoschémy v I. pilieri s podmienkou, že ak intervencie zamerané na konkrétne ciele v oblasti životného prostredia a klímy – vrátane území s prírodnými obmedzeniami (ANC platby) v II. pilieri presiahnu 30% celkového príspevku z EPFRV, členské štáty sa môžu rozhodnúť zohľadniť túto presahujúcu sumu ako príspevok k ekoschémam (max. 50%);
  4. alokovať 30% z prostriedkov EAFRD na agroenvironmentálno-klimatické opatrenia, vrátane ANC platieb;
  5. umožniť presun prostriedkov medzi piliermi do 25% ich alokácie obojsmerne;
  6. použiť limit 13 + 2% v prípade dobrovoľne viazanej podpory v I. pilieri;
  7. dobrovoľne uplatňovať redistribučné platby podľa rozhodnutia členských štátov;
  8. ciele stanovené v Európskej zelenej dohode by mali byť prispôsobené podľa charakteristík jednotlivých členských štátov. Mali by sa tiež vziať do úvahy počas schvaľovacieho procesu strategických plánov SPP.
 
Komuniké bolo vyhotovené v 7 kópiách, jedna kópia pre každú delegáciu a jedna kópia bude poslaná na COPA-COGECA a bude distribuovaná zástupcom vyjednávajúcim v rámci trialógu o reforme SPP.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN