Stanovisko SPPK k poslaneckému návrhu zákona č. 504_2003

Skupina poslancov opäť navrhuje novelizovať zákon č. 504/2003 Z. z.
 
Národnej rade SR predložila skupina poslancov dňa  8. januára 2021 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (parl. tlač 393).
 
Cieľom návrhu podľa dôvodovej správy je odstránenie súčasného nevyváženého právneho postavenia medzi prenajímateľom poľnohospodárskeho pozemku a jeho nájomcom.
 
Navrhuje sa najmä
  • vypustenie prednostného práva nájomcu, ktorý si riadne a včas plní svoje záväzky, na uzavretie novej nájomnej zmluvy na doterajší pozemok za nájomné v obvyklej výške,
  • vypustenie prezumpcie vzniku nájomného vzťahu na neurčitý čas v prípade, ak nájomca najskôr rok a najneskôr dva mesiace pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, doručí preukázateľným spôsobom prenajímateľovi návrh novej nájomnej zmluvy, pričom prenajímateľ do 2 mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietne tento návrh nájomnej zmluvy,
  • obmedzenie pôsobnosti § 12 ods. 4 o prezumpcii vzniku nájmu k pozemku užívaného bez nájomnej zmluvy za splnenia zákonných podmienok, len na užívateľa pozemku, ktorý je oprávnený, to zn. že sa ustanovenie nemá vzťahovať na tú osobu, ktorá užíva pozemok bez právneho dôvodu, teda neoprávnene.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora k predloženému návrhu vzniesla zamietavé stanovisko, ktoré si môžete pozrieť v dokumentoch na stiahnutie.
 
Návrh je na programe 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 26.1.2021 o 13:00.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce