Stanovisko Copa a Cogeca k trialógu o nariadení o strategických plánoch SPP dňa 11. marca 2021

Aktívny/skutočný poľnohospodár
 
Návrhy budúcej SPP umožňujú členským štátom stanoviť hlavné definície a kritériá oprávnenosti, pokiaľ zostanú v spoločnom rámci EÚ. Aj keď zdôrazňujeme potrebu zabezpečiť jednotnosť politiky, uznávame, že členským štátom je potrebné poskytnúť určitý stupeň flexibility. To však nesmie viesť k narušeniu hospodárskej súťaže v členských štátoch ani to nesmie viesť k odlišným prístupom v EÚ.
 
Musíme sa usilovať o jasnú definíciu skutočného poľnohospodára v celej EÚ, ktorá je založená na skutočnej a efektívnej poľnohospodárskej činnosti. Podpora SPP sa musí zameriavať na aktívnych poľnohospodárov, to znamená na tých, ktorí produkujú potraviny, krmivá, vlákninu a obnoviteľnú energiu, ktorí prispievajú k udržateľnému sektoru a zabezpečujú verejné statky a rast. To by nemalo vylučovať z podpory tých poľnohospodárov, ktorí si majú ďalšie zdroje príjmu na zabezpečenie obživy (napr. poľnohospodári na čiastočný úväzok a agroturistika). V súlade s minulými legislatívnymi zmenami (Omnibus) si členské štáty mohli zachovať flexibilitu, aby mohli lepšie zamerať podporu (z hľadiska oprávnenosti). Malo by byť teda možné navrhnúť spoločný rámec a zároveň umožniť prispôsobenie definície skutočným potrebám a podmienkam ČŠ.
 
Kritériá oprávnenosti, ako je minimálna prahová hodnota plochy, by sa tiež mali zamerať na lepšie cielenie podpory na aktívnych poľnohospodárov a obmedzenie podpory tam, kde neexistuje jednoznačná pridaná hodnota EÚ, s prihliadnutím na rôzne štruktúry poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii.
 
Stropovanie a redistributívne platby
 
Copa a Cogeca neveria, že rovnaké kritériá pre stropovanie v celej EÚ budú mať pozitívny vplyv, a preto sú proti.
 
Povinné stropovanie nie je prospešným ani férovým prístupom na zabezpečenie „spravodlivejšieho rozdelenia platieb“, pretože všetky farmy bez ohľadu na ich veľkosť a štruktúru čelia značnému ekonomickému tlaku. Medzi veľkosťou farmy a ekonomickou výkonnosťou je len slabý vzťah. Táto skutočnosť výrazne podkopáva akýkoľvek argument naznačujúci, že väčšie farmy sú schopné lepšie odolávať dopadom zníženia priamej podpory. Je to tiež deštruktívne aj pre poľnohospodárov, ktorí reagovali na spoločenský dopyt po racionalizácii a následne zlepšili svoju udržateľnosť a produktivitu. V tomto zmysle dostávajú poľnohospodári zmiešané signály od spoločnosti, ako aj od zákonodarcov a trhu.
 
Počet poľnohospodárov, ktorých sa toto opatrenie týka, sa bude v jednotlivých ČŠ značne líšiť. Bude to závisieť od toho, koľko fariem dostane viac ako 60 000 EUR ročne, ako aj od priemernej štandardnej mzdy v poľnohospodárskom sektore v každom ČŠ, ktorá sa zohľadní pri uplatňovaní stropu.
 
V dôsledku toho by Copa a Cogeca mohli ako kompromisné riešenie podporiť dobrovoľné stropovanie, ktoré by sa uplatňovalo iba na podporu základného príjmu pre udržateľnosť (BISS) a umožňovalo by úplné odpočítanie platov. [a1] 
 
Pri snahe o spravodlivejšie rozdelenie priamych platieb (redistributívne platby) by mohlo byť užitočné zamerať sa na zistenie minimálnej výšky žiadosti, aby bola táto platba cielená na poľnohospodárov, ktorí aktívne prispievajú k hospodárskym, environmentálnym a sociálnym rozmerom udržateľnosti.
 
Redistribučné platby by sa preto nemali zameriavať na platby za prvé hektáre, ale skôr na udržateľné a životaschopné farmy. Malo by sa zabezpečiť, aby tieto platby poskytovali jasnú pridanú hodnotu EÚ.
 
Nový model prerozdelenia
 
Copa a Cogeca viackrát vyjadrili podporu novému modelu prerozdelenia a systému založenému na výsledkoch za predpokladu, že prinesie jednoduchšie požiadavky, jednoduchšie, praktickejšie a realistickejšie opatrenia a zaručí včasné platby poľnohospodárom.
 
Rovnako musíme zabezpečiť súlad medzi nariadením o strategických plánoch SPP a horizontálnym nariadením, pokiaľ ide o výkonnostný rámec. S prechodom od súladu k výkonnosti budú ukazovatele zohrávať kľúčovú úlohu pri spájaní výdavkov s výstupmi, pri meraní pokroku pri dosahovaní cieľov a pri hodnotení vplyvu politiky. Ukazovatele preto musia vyváženým spôsobom odrážať konkrétne ciele EÚ postavené na troch pilieroch udržateľnosti - ekonomickom, environmentálnom a sociálnom.
 
Copa a Cogeca privítali zníženie počtu indikátorov predložených Európskou komisiou a odmietli akékoľvek pridanie ďalších indikátorov. Výkonnosť SPP musí byť hodnotená na základe všetkých troch pilierov udržateľnosti rovnakým spôsobom, inak to bude v rozpore s vlastnými špecifickými cieľmi SPP. Okrem toho by sa nemali zavádzať žiadne ďalšie požiadavky na reporting alebo kontrolu, ktoré by predstavovali väčšiu byrokraciu a administratívnu záťaž pre poľnohospodárov a / alebo administratívu EÚ alebo členských štátov.
 
Viazaná podpora
 
Pokiaľ ide o viazanú podporu, musí pokračovať za presných a obmedzených podmienok na podporu sektorov, najmä živočíšnej výroby, v regiónoch, kde iné politické nástroje nie sú k dispozícii alebo sú menej účinné.
 
Členské štáty by mali mať voľnosť pri identifikácii sektorov, ktoré by z toho mali mať prospech, namiesto toho, aby mali zoznam oprávnených sektorov špecifikovaný na úrovni EÚ.
 
Komisia by mala zabezpečiť, aby sa narušenie hospodárskej súťaže udržalo na minime. Uznávame však, že viazaná podpora by sa mala zachovať minimálne na súčasnej úrovni.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN