Pracovná skupina pre CCC, 11. mája 2021

   Predsedala Elli Tsiforouová (GR).
 
Prezentácia Johna Brackena (IHS Markit) o výskume na štúdii DG AGRI o vývoze poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov z EÚ do Číny prostredníctvom elektronického obchodu
 
DG AGRI zadalo spoločnosti IHS Markit vypracovanie štúdie o vývoze poľnohospodársko-potravinárskych produktov z EÚ do Číny prostredníctvom elektronického obchodu. Cieľom štúdie je poskytnúť informácie o súčasných a potenciálnych trhových príležitostiach.
 
John Nganga, jeden z autorov, predstavil pripravovanú štúdiu, ktorá všeobecne sleduje kontext takéhoto vývozu do Číny a podrobnejšie sa zameriava na najlepšie prípady praxe v jednotlivých členských štátoch, na rolu zemepisného označovania a ekologickej produkcie. Ide iba o čínsky trh, v roku 2009 predstavovali vývozy z EÚ hodnotu 2 mld. EUR, v roku 2019 už 14 mld. EUR. Najväčší dopyt Číny je po mäse, spracovaných potravinách a alkoholických nápojoch. Domáca produkcia kvalitných výrobkov je v Číne veľmi nákladná, preto spotrebitelia uprednostňujú dovoz. Spoločnosť IHS Markit ocení skúsenosti členských organizácií Copa a Cogeca prispením do dotazníku (do 31. 5. 2021).
 
Podľa predsedníčky ide o dôležitú tému, potenciál elektronického obchodu aj v medzinárodnom obchode sa ukázal počas pandémie.
John Nganga informoval, že finálna správa o elektronickom obchode s Čínou bude verejná, ale údaje obdržané v dotazníku budú uchované dôverným spôsobom.
Sekretariát uviedol, že Copa a Cogeca už na dotazník odpovedali, odkaz bude zdieľaný s členskými organizáciami.
 
Informácie o návrhu smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov
O tejto téme sa rokovalo v rámci minulého rokovania CCC 24. 3. 2021. Komisia zverejnila návrh smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov. Dôležitou zmenou tohto návrhu  oproti súčasnej smernici o uvádzaní nefinančných informácií je rozsah pôsobnosti – oproti cca 11 000 spoločnostiam, na ktoré sa smernica v súčasnosti vzťahuje, by sa nový návrh týkal viac než 50 000 spoločností. Cieľom návrhu je zaistiť, aby spoločnosti jednotne vykazovali  informácie o udržateľnosti potrebné pre investorov a iné zúčastnené strany. Podľa sekretariátu je evidentné, že nastane domino efekt a spoločnosti budú žiadať informácie od ostatných účastníkov svojho hodnotového reťazca (teda aj malých a stredných podnikov). Situácia je ešte komplikovanejšia väzbou na taxonómiu. Komisia sa usiluje o dokončenie, aby spoločnosti museli podávať správy za rok 2023.
 
Sekretariát potvrdil, že družstvá nebudú predmetom pôsobnosti novej smernice, rizikom je však sekundárny dopad v podobe  zapojenia do dodávateľského hodnotového reťazca.
Predsedníčka súhlasila, že je nutné sledovať priamy a nepriamy dopad a navrhla zhromaždiť už existujúce dobré príklady podávania správ družstiev, ktoré by prípadne bolo možné zverejniť.
 
Informácie o nedávnych činnostiach Cooperatives Europe
Cooperatives Europe navrhla svojim členom pracovať na správe o udržateľnej správe vecí verejných. Cieľom správy je predstaviť prínosy družstiev v kontexte hnacej sily na dosiahnutie cieľov všetkých 3 pilierov udržateľnosti. Copa a Cogeca už zaslali svoje pripomienky. Ďalším krokom budú prípadové štúdie, sekretariát preto vyzýva organizácie, aby vhodné štúdie zasielali. Návrh správy bude prezentovaný CCC, aby mohli byť dostatočne zahrnuté aj prínosy poľnohospodárskych družstiev.
 
Prezentácia Adrienn Csányiovej (DG EMPL), Manon Pradovej (DG GROW) a Bertranda Collignona (DG AGRI) o pakte vzdelanosti v odvetví poľnohospodárstva
 
DG EMPL podrobne predstavil európsky pilier sociálnych práv, ktorého hlavnou myšlienkou je lepšie uplatňovanie práv občanov na základe 20 kľúčových zásad. Konkrétne iniciatívy na uskutočnenie piliera sú stanovené v akčnom pláne, ktorý navrhuje hlavné ciele pre EÚ do roku 2030. Počas sociálneho samitu v Porte dňa 7. 5. 2021 bol prijatý záväzok k 3 hlavným cieľom do roku 2030: najmenej 78% osôb vo veku 20-64 rokov by malo byť zamestnaných, najmenej 60% všetkých dospelých osôb by sa malo každoročne zúčastniť na odbornej príprave, počet osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov.
 
Európska komisia zahájila iniciatívu pakt zručností ako ústredný prvok európskej agendy zručností, v ktorom vyzýva verejné a súkromné organizácie, aby spojili svoje sily a prijali konkrétne opatrenia na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie osôb v EÚ. Partnerstvá zručností už boli uzavreté napr. v automobilovom priemysle, mikroelektronike, leteckom priemysle, atď.
 
Bertrand Collignon informoval, že sa dňa 18. 2. 2021 uskutočnilo rokovanie okrúhleho stola na vysokej úrovni so zástupcami poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia Copa a Cogeca. Okrúhly stôl predstavoval prvú diskusiu o prvých nápadoch a konkrétnych akciách. DG AGRI navrhuje, aby GEOPA-COPA spolu s FoodDrinkEurope prevzali koordinačnú rolu. V apríli prebehlo bilaterálne rokovanie s oboma organizáciami.
 
Collignon v diskusii doplnil, že Komisia má predstavu, že Copa a Cogeca by mohli napr. viesť partnerstvá na poľnohospodárske témy, FoodDrinkEurope na poľnohospodársko-potravinárske. Praktické vykonávanie a rozhodnutia sú už na samotných organizáciách.
 
Sekretariát uviedol, že s prípadnou účasťou na partnerstve zručností musia súhlasiť členské organizácie, konkrétne podpisom paktu zručností. Téma bude znova prejednávaná v rámci rokovania POCC/CCC dňa 12. 5. 2021. Pre poľnohospodárske družstvá však ide o veľmi dobrú príležitosť odstrániť existujúce nedostatky v zručnostiach, napr. digitálnych. Bude treba zvážiť, akým spôsobom je možné výzvu prijať a prevziať rolu spolu s FoodDrinkEurope.
 
Rôzne
Sekretariát informoval o druhom stretnutí k druhej časti kódexu správania pre zodpovedné obchodné a marketingové praktiky, ktoré prebehlo 7. 5. 2021.
 
Predsedajúca informovala o online seminári k organizáciám producentov, ktorý sa uskutoční  28. 5. 2021. Jeho cieľom je prezentovať aktuálnu situáciu a perspektívy v rámci budúcej SPP. Čoskoro bude rozoslaná pozvánka s odkazom na registráciu.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN