Pracovná skupina pre bioenergiu, 20. mája 2021

Predsedal Alexander Bachler (AT), ktorý bol aklamačne zvolený za predsedu skupiny. Za podpredsedu skupiny bol aklamačne zvolený Claude Soudé (FR).
 
Vykonávanie smernice RED II:
  1. sekundárne právne predpisy Komisie
Smernica RED II vstupuje do platnosti 1. 7. 2021  a zavádza nové kritériá udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny  a palivá z biomasy na báze lesnej biomasy, odpadov a zvyškov z poľnohospodárskej pôdy a na báze poľnohospodárskej biomasy. Komisia teraz pripravuje podrobné vykonávacie pravidlá pre dobrovoľné režimy certifikácie. V marci 2021 zverejnila návrh vykonávacieho nariadenia, ktorým sa stanovia prevádzkové pokyny ku kritériám udržateľnosti týkajúce sa výroby energie z lesnej biomasy. Verejná konzultácia k návrhu bola ukončená 28. 4. 2021. Ďalší návrh vykonávacieho nariadenia, ktorým  sa zavedú nové kritériá udržateľnosti pre poľnohospodársku biomasu, by mal byť spolu s verejnou konzultáciou zverejnený do 1. 7. 2021.
 
K nepovinným vnútroštátnym alebo medzinárodným režimom sekretariát uviedol, že C-C požaduje zachovanie existujúcich režimov dobrovoľných schém certifikácie a háji vlastné prehlásenie poľnohospodárov, aby sa znížili kontroly a administratívna záťaž poľnohospodárskych podnikov. (Dokument je k dispozícii v samostatnej prílohe k zápisu v českom jazyku.)
Diskusia:
FR reprezentant potvrdil obavy UK reprezentantky, že Komisia nepočíta s prechodným obdobím pri zverejnenom vykonávacom nariadení, pretože ide o dobrovoľnú schému certifikácie.
 
FI reprezentant sa kriticky vyjadril ku kritériám udržateľnosti vo vykonávacom nariadení k lesnej biomase, FI bude pravdepodobne hlasovať proti. AT zástupca sa vyjadril podobne kriticky ako FI reprezentant. Odporučil, aby sa Komisii zdôraznilo, že členské štáty majú povinnosť zdvojnásobiťvyužitie obnoviteľných zdrojov a súčasne nemajú žiadne možnosti, ako tieto ciele dosiahnuť.
 
Predsedajúci súhlasil, že poľnohospodárstvo a lesníctvo musia byť považované za súčasť riešenia a treba pokračovať v požiadavke maximálnej jednoduchosti certifikačných schém. Súčasné systémy sú funkčné a treba ich zachovať.
 
    b)  vykonávanie smernice RED II v členských štátoch
AT reprezentant informoval o pokračujúcom procese transpozície smernice do národnej legislatívy, nebudú však schopní dodržať stanovený termín. Ďalej informoval o ukončení započítavania biopalív s vysokým rizikom nepriamych zmien vo využívaní pôdy (ILUC), vrátane palmového oleja, do cieľa pre energiu z obnoviteľných zdrojov.
 
DE reprezentant uviedol, že implementácia nariadenia RED II je aktuálnou témou, dokončená by mala byť v stanovenom termíne. Za zaujímavú označil debatu o dosahovaní cieľov v doprave – DE má vlastný cieľ zníženia emisií CO2 v doprave o 25 %, pričom pomer obnoviteľných zdrojov energie by do roku 2030 mal predstavovať až 32 %.
 
Smernica 2009/30/ES o kvalite palív vyžaduje, aby sa do roku 2020 znížila intenzita skleníkových plynov v palivách použitých v doprave minimálne o 6 %, DE ide aj v tomto cieli ďalej a požaduje zníženie o 20 % do roku 2030. Využitie palmového oleja na výrobu biopalív by malo byť obmedzené úrovňou z roku 1990, od roku 2026 by mal byť úplne zakázaný. Na rozvoj elektromobility plánuje DE vláda finančne podporiť rozvoj dobíjacej infraštruktúry.
 
FR reprezentant ohľadom transpozície RED II referoval o podobnej situácii ako v AT a DE, finalizácia sa očakáva na začiatku júna. Ku klimatickému cieľu zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % uviedol, že FR v súčasnosti nemá žiadne plány ani ciele, aktuálne propagujú riešenie prostredníctvom konvenčných biopalív.
FI reprezentant informoval, že všetky zákony by mali byť finalizované do stanoveného termínu.
 
Taxonómia: delegovaný akt Komisie
Nariadenie o taxonómii poveruje Komisiu na vydanie delegovaného aktu, ktorým sa stanovia podrobnejšie skríningové kritériá pre jednotlivé ekonomické činnosti. Prvým zverejneným delegovaným aktom je nariadenie o taxonómii EÚ pre oblasť klímy, ktorým sa stanovia technické skríningové kritériá na stanovenie podmienok, podľa ktorých je hospodárska činnosť spôsobilá podstatne prispievať k zmierneniu zmeny klímy alebo prispôsobenie sa zmene klímy. Finálnu verziu nariadenia sekretariát označil za pozitívnejšiu ako priebežný návrh. V ďalšom kroku prijme Komisia doplnkový delegovaný akt k nariadeniu o taxonómii EÚ, ktorý sa bude vzťahovať  na doteraz nezahrnuté činnosti, vrátane poľnohospodárstva. Jeho zverejnenie je plánované v roku 2022. Z tohto delegovaného aktu k taxonómii bude pravdepodobne vychádzať aj RED III.
 
Klimatický zákon EÚ a balíček Fit for 55 v kontexte bioenergie
Sekretariát informoval o dosiahnutí politickej dohody medzi EÚ inštitúciami o novom klimatickom zákone EÚ s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % v porovnaní s rokom 1990. Po formálnom schválení Parlamentom a Radou bude nariadenie zverejnené v Úradnom vestníku  EÚ a vstúpi do platnosti 20 dní od zverejnenia. Nadväzujúci balíček Fit for 55 by mala Komisia zverejniť v polovici júla. S ohľadom na navýšenie klimatických ambícií EÚ Komisia preskúma všetky relevantné politické nástroje, príp. navrhne ich revíziu. Klimatický zákon sa zmieňuje aj o uhlíkovom poľnohospodárstve a bude z neho vychádzať nová smernica RED III, podľa ktorej by sa mohol byť zvýšiť pomer obnoviteľných zdrojov energie v doprave do roku 2030 zo súčasných 14 % na 26 %.
 
V diskusii FI reprezentant zmienil obavy z tlaku Komisie na zahrnutie niektorých tém do RED III, FR reprezentant upozornil, že RED III bude predstavovať väčšie komplikácie pre členské štáty pri voľbe energetického mixu. Treba argumentovať už dosiahnutými prínosmi.
 
Prieskum RED II: strategický prístup
Predseda upozornil, že prínosy biopalív v kontexte náhrady fosílnych palív sú často prehliadané, pritom je nevyhnutné, aby boli podporované všetky formy obnoviteľných zdrojov energie. Výhradným použitím pokročilých biopalív nebude možné dosiahnuť stanovené ciele. Udržateľná EÚ poľnohospodárska produkcia biomasy a lesnej biomasy predstavujú zásadné možnosti riešenia, je však potreba prijať legislatávny rámec, ktorý ich bude podporovať, a nie označovať za zdroj problémov. Naopak, pozornosť by sa mala venovať dovážaným surovinám z tretích  krajín na výrobu biopalív (palmový olej).
 
Na záver uviedol, že prebehne písomná procedúra a navrhol usporiadať mimoriadne rokovanie pracovnej skupiny.
 
Rôzne
FR reprezentant informoval o svojej účasti na webinári 19. 5. 2021 venovanému prezentácii prvých výsledkov pilotných certifikácií biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny vo využívaní pôdy (ILUC). Žiadny oficiálny záver nebol dosiahnutý, workshopy budú pokračovať.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN