Návrh opatrení na komplexné riešenie zabránenia šíreniu a eradikáciu afrického moru ošípaných

 
Termín na zaslanie pripomienok: 15.7.2021. Skrátený termín zdôvodňujeme tým, že predkladateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oficiálne skrátilo termín pripomienkového konania.
 
Zdôvodnenie - hrozba značných hospodárskych škôd štátu, ktorá spočíva v riziku nakazenia chovov ošípaných (viac ako 500 tisíc ks), v zániku chovov ošípaných a celého podnikateľského aj nepodnikateľského sektora chovu ošípaných a produkcie bravčového mäsa v Slovenskej republike (2880 chovateľov) a v následnej kríze v zásobovaní obyvateľstva bravčovým mäsom z domácich chovov, vo zvýšení výdavkov štátneho rozpočtu na účely uspokojenia nárokov chovateľov na náhradu škôd spôsobených eradikáciou a v náraste nezamestnanosti najmä vo vidieckych oblastiach.
 
Cieľ: Hlavný veterinárny lekár a Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vykonáva priebežne svoju právomoc a svoje úlohy v rámci zabránenia šíreniu a eradikácii AMO podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 
Vzhľadom na akútnu potrebu chrániť chovy ošípaných a zabrániť ich infekcii AMO a na potrebu ochrany a zabezpečenia funkcií sektoru živočíšnej výroby ako celku, vzhľadom na nepretržite stúpajúce množstvo nakazených diviakov, vzhľadom na to, že zdrojom nákazy sú infikované domáce a divo žijúce sviňovité ako aj na vysokú odolnosť vírusu a schopnosť vírusu perzistovať v prostredí je potrebné prijať a vykonať akútne, rázne a maximálne účinné opatrenia proti šíreniu AMO a na prekonanie jeho následkov, ktoré budú založené na štyroch pilieroch:
  1. maximálne zníženie denzity zdravej populácie diviaka,
  2. aktívna ochrana chovu ošípaných,
  3. umiestnenie bravčového mäsa z rizikových oblastí na domáci trh,
  4. maximalizácia plnenia úloh hlavného veterinárneho lekára a zvýšenie účinnosti opatrení na zabránene šíreniu a eradikáciu afrického moru ošípaných.
Opatrenia na zabránenie šíreniu a eradikáciu afrického moru ošípaných sa budú nariaďovať a realizovať predovšetkým na základe § 6 ods. 5 písm. a), § 17 ods. 3 a § 35 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 
Realizácia opatrení na zabránenie šíreniu a eradikáciu afrického moru ošípaných vyžaduje uložiť úlohy aj iným orgánom štátnej správy a právnickým osobám, ktorých sa tieto opatrenia dotýkajú a vyžadovať od nich poskytovanie súčinnosti orgánom veterinárnej starostlivosti podľa § 16 zákona č. 39/2007 Z. z. Uznesením vlády sa okrem úlohy pre hlavného veterinárneho lekára navrhuje uložiť konkrétne úlohy ministerstvu financií s cieľom zabezpečenia rozpočtových nárokov realizácie uvedených opatrení, ministerstvu obrany s cieľom zabezpečenia logistiky najmä pri manipulácii s uhynutými, usmrtenými a ulovenými zvieratami, ministerstvu kultúry s cieľom zabezpečenia osvety pri realizácii uvedených opatrení, ministerstvu životného prostredia s cieľom usmernenia okresných úradov a Štátnej ochrany prírody na účely maximálneho poskytovania súčinnosti pri depopulácii diviačej zveri, z analogického dôvodu aj okresným úradom, všetkým ministerstvám v rámci všeobecnej súčinnosti. Zároveň sa navrhuje dôrazne odporučiť užívateľom poľovných revírov organizovať poľovačky s cieľom pokiaľ možnom totálneho odlovu diviačej zveri, a to tak na základe nariadení hlavného veterinárneho lekára ako aj samostatne v rámci výkonu práva poľovníctva.
 
Vyčíslenie finančného zabezpečenia na kontrolu AMO, aplikáciu ohrození proti zavlečeniu nákazy a eliminovanie dopadov choroby v prípade ďalšieho zavlečenia na územie SR je v celkovom objeme 12 332 621,02 eur, z toho bežné výdavky predstavujú objem 8 745 621,02 eur a kapitálové výdavky vo výške 3 587 000 eur. Súčasťou objemu sú aj prostriedky pre Štátny veterinárny a potravinový ústav, ktorý zabezpečuje validáciu metód a vývoj protilátok proti vírusu AMO v celkovom objeme 542 000 eur a prostriedky na informačnú kampaň MPRV SR vo výške 70 000 eur.

Na účely realizácie úloh z navrhnutého uznesenia vlády sa navrhuje vyčleniť mimoriadne finančné požiadavky na zabránenie šíreniu a eradikáciu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovej výške 294 660 eur v súlade s predloženým návrhom na zmenu použitia kapitálových výdavkov a to presunom z kategórie 710 – Obstaranie kapitálových aktív do kategórie 630 – Tovary a služby.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce