Pracovná skupina pre zemiaky, 8. septembra 2021

Predsedal Arnaud Delacour (FR).

Okrúhly stôl o prognózach produkcie a situácii na trhu

FR reprezentant referoval o zložitých klimatických podmienkach, situácia sa stabilizovala až v posledných týždňoch, výnosy sú priemerné, pri škrobových zemiakoch nadpriemerné. Veľmi dobré výsledky sú pri produkcii sadbových zemiakov.

IE reprezentant referoval o priemernom roku, hlavným problémom je dostupnosť sadby, lebo IE produkcia zemiakov je závislá od dovozu sadby zo Škótska.

DE reprezentantka informovala o kombinácii daždivého a chladného počasia a nedostatku PPPs, čo má dopad na kvalitu konzumných zemiakov. Produkčná plocha konzumných zemiakov sa v roku 2021 znížila oproti predchádzajúcemu roku o 5 %, pri škrobových zemiakoch o 2 %.

RO reprezentantka referovala o pomerne nízkych výnosoch, čo je spôsobené nižšou technologickou úrovňou  malých a roztrieštených štruktúr v RO a nízkou úrovňou použitia certifikovanej sadby. Produkčná plocha sa z dôvodu dopadov klimatických podmienok  postupne zmenšuje.

ES reprezentant referoval o odlišných výsledkoch v rôznych oblastiach, hlavným trhom pre ES zemiaky je DE. Celkovo sú výnosy tento rok pozitívne, dôležité je zotavenie turistického sektoru a HORECA sektoru.

PL reprezentant informoval o veľmi zlých tohtoročných podmienkach, kvalita konzumných zemiakov je zlá, niektoré ani nemohli byť kvôli mokru pozbierané. Aj v škrobových zemiakoch je tento rok nižší obsah škrobu o 2 %.

IT reprezentant referoval o veľkých rozdieloch medzi severnou, južnou a strednou časťou krajiny, ale situácia na trhu je všeobecne pozitívnejšia ako minulý rok.

FI reprezentant tiež hovoril o zložitých podmienkach a o výnosoch o 5-10 % nižších ako priemer, kvalita je normálna, ceny nižšie ako minulý rok.

DK reprezentant informoval o celkovo problematickom roku 2021, skoré zemiaky sa dostali na trh s veľkým oneskorením. Pozitívnejšia je situácia pri škrobových zemiakoch.

Predsedajúci zhrnul okrúhly stôl nádejne – pozitívne výhľady na trhu vďaka zotavovaniu sa HORECA sektoru, úrovne úrody v EÚ od roku 2018 narastajú, dôležité je zaistiť odbyt na trhu.

 

Fytosanitárne otázky: chlórprofám (CIPC), rastlinolekárske smernice a nové genomické techniky (NGT)

Predsedajúci informoval o spoločnom záväzku organizácií európskeho dodávateľského reťazca so zemiakmi v podobe spoločného programu monitorovania rezíduí CIPC v zemiakoch v 4 hlavných producentských štátoch (DE, BE, FR a NL). Snahou odvetvia zemiakov je získať dostatok údajov k argumentácii na zachovanie súčasných MRL chlórprofámu.

DE reprezentantka (zástupkyňa CESPU) upozornila na zmenu 4 smerníc: 69/464/EHS o kontrole rakoviny zemiaka, 93/85/EHS o kontrole baktériovej krúžkovitosti zemiaka, 98/57/ES o potláčaní choroby Ralstonia solanacearum a 2007/33/ES o ochrane proti háďatku zemiakovému a ich prevod do vykonávacích predpisov  do 1. 1. 2022. Počas zasadnutia SCoPAFF dňa 8. a 9. 7. 2021 boli predložené konečné návrhy týchto 4 vykonávacích predpisov, zhrnutie je obsiahnuté v prezentácii (priložená k správe v českom jazyku). Celá legislatívna procedúra by mala byť uzavretá počas budúceho zasadnutia SCoPAFF v októbri, resp. novembri.

 

Sekretariát informoval o štúdii EK k novým genomickým technikám (NGT) z 29. 4. 2021. Štúdia posudzuje NGT z právneho hľadiska, otázky bezpečnosti, potenciálneho prínosu a etických otázok, atď. Vyplýva z nej, že legislatíva EÚ o GMO nie je v súčasnej dobe vhodná na používanie NGT, je treba ju adaptovať, vniesť do praxe väčšiu flexibilitu a zaistiť väčšiu rozlíšiteľnosť klasických produktov a produktov vyrábaných cielenou mutagenézou a cisgenézou. Komisia sa ďalej rozhodla vykonať posúdenie dopadov pre cielenú mutagenézu a cisgenézu.

Organizácie C-C, Europatat, Euroseeds, StarchEurope a CESPU vydali k NGT spoločné stanovisko, v ktorom podporili závery Komisie o NGT aj politickú iniciatívu Komisie týkajúcu sa posúdenia dopadov.

 

SPP 2020+ a prechodné nariadenia

Na konci júna bola dosiahnutá politická dohoda o SPP 2020+, hlasovanie plenárneho zasadnutia Parlamentu sa predpokladá v novembri. Sekretariát listom vyzval europoslancov na prijatie SPP a na zamedzenie zdržania ďalšieho procesu. V rámci novej SPP zostávajú škrobové zemiaky spôsobilé na VCS platby, v tejto súvislosti je podľa sekretariátu dôležité dbať na minimalizáciu narušenia hospodárskej súťaže. Podporovaná bude aj účasť poľnohospodárov v organizáciách producentov. V tejto súvislosti sekretariát informoval o pozmeňovacom návrhu k čl. 153 nariadenia o spoločnej organizácii trhov, podľa ktorého by poľnohospodári mohli byť členmi viac než jednej organizácie producentov. Tento pozmeňovací návrh však podporený nebol.

 

Obchodné vzťahy medzi EÚ-27 a UK

O ťažkostiach s dovozom a vývozom sadbových zemiakov do UK sa referovalo počas minulého zasadnutia pracovnej skupiny. Sekretariát preto zaslal Komisii list, v ktorom upozorňuje na zásadný dopad na producentov zemiakov v EÚ. Komisia vo svojej odpovedi odmieta návrh C-C, lebo nie je v súlade s právnymi ustanoveniami rastlinolekárskej legislatívy EÚ (osivo zemiakov sa podľa Komisie nedá považovať za vysoko rizikové rastliny v zmysle čl. 42 nariadenia (EÚ) 2016/2031). Za najvhodnejšie riešenie Komisia považuje dynamické zladenie režimov ochrany rastlín oboch strán (čo však UK odmieta).

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN