Pracovná skupina pre lesníctvo, 7. septembra 2021

Zhrnutie správy zo zasadnutia:

Predsedal Martin Höbarth (LKÖ, AT), ktorý bol aklamačne zvolený za predsedu skupiny. Za     podpredsedov boli zvolení Lennart Ackzell (LRF, SE) a Gabriele Calliari (Coldiretti, IT).

Sekretariát informoval o zmene pravidiel zasadnutí skupín pre občiansky dialóg (CDG). Po novom im budú predsedať výhradne zástupcovia Európskej komisie (EK), aj zápisy bude zhotovovať EK. Októbrové zasadnutie CDG sa prekladá na 7. 10. 2021.

 

Prezentácia a diskusia o novej stratégii EÚ v oblasti lesníctva

Marc De Smet (DG AGRI) prezentoval novú stratégiu EÚ v oblasti lesníctva, ktorú označil za základnú iniciatívu Európskej zelenej dohody (EZD). Stratégia nadväzuje na stratégiu v oblasti biologickej rozmanitosti do roku 2030, jej cieľom je prispôsobiť európske lesy novým podmienkam, extrémom počasia a vysokej neistote spôsobenej zmenou klímy. Stratégiu doprevádzajú 2 pracovné dokumenty EK – o konzultácii so zúčastnenými stranami a dôkazných podkladoch a pracovný dokument o prísľube výsadby 3 miliárd stromov do roku 2030. Súčasťou stratégie je na úrovni EÚ posilniť monitorovanie lesov, zhromažďovať o nich údaje a podávať správy. Čo sa týka zachovania ekonomicko-sociálnej funkcie lesov, EK hodlá: podporovať udržateľné lesné biohospodárstvo pri drevených výrobkoch s dlhou životnosťou, zaistiť udržateľné využívanie zdrojov na báze dreva pre bioenergiu, podporovať biohospodárstvo, ktoré nie je založené na dreve (vrátane ekoturistiky) a podporovať rozvoj zručností.

Čo sa týka ochrany, obnovy a rozširovania lesov EÚ s cieľom bojovať proti klimatickej zmene, EK sa bude usilovať o: ochranu zvyšných primárnych lesov a pralesov v EÚ, zaistenie obnovy lesa, výsadbu a opätovné zalesňovanie biologicky rozmanitými lesmi, finančné stimuly pre vlastníkov a správcov lesov na zlepšenie kvality a množstva lesov v EÚ.

Financovanie konkrétnych akcií si EK predstavuje prostredníctvom prostriedkov SPP 2023-2027, ale aj z iných nástrojov EÚ (napr. program LIFE, Horizont Európa, Interreg, atď.)

Komisia predloží nový legislatívny návrh týkajúci sa monitorovania a podávania správ o stave lesov a cieľom zaviesť koordinovaný systém monitorovania. EK vyzve členské štáty na vypracovanie strategických plánov pre lesy, a to pri plnom rešpektovaní princípu subsidiarity členských štátov.

Plán na výsadbu 3 miliárd stromov sa týka lesov, agrolesníctva a miest, zapojiť sa môžu súkromné spoločnosti, verejná správa, majitelia pôdy, atď. Monitorovanie rastu a stavu vysadených stromov bude vykonávať Európska agentúra pre životné prostredie.

 

Diskusia:

Predseda označil stratégiu za veľmi rozsiahlu a jej súčasný obsah za veľmi problematický. Upozornil, že sa nedá produkovať iba drevo na výrobky s dlhou životnosťou, treba vyrábať aj napr. pre papierenský priemysel alebo bioenergiu.

AT reprezentant upozornil na množstvo protichodných záujmov stratégie, FR reprezentant kritizoval, že negatívne aspekty stratégie pre majiteľov lesov zásadne prevažujú nad jej prínosmi. Zástupca CEJA kritizoval, že počas prípravy stratégie nebol zohľadnený hlas tých, ktorí ju budú v skutočnosti vykonávať, FR reprezentant označil stratégiu doslova za stratégiu neziskových mimovládnych organizácií. Upozornil na fakt, že najmä majitelia malých lesov budú ešte viac znevýhodnení. Zároveň sa pýtal na úhradu nákladov na opätovné zalesňovanie.

Zástupca EK vo svojej reakcii stratégiu označil za kompromis, na ktorom sa dohodli všetky dotknuté riaditeľstvá EK. Upozornil, že nejde o návrh, ale o prijatú stratégiu, ktorú odsúhlasili všetky riaditeľstvá. K stratégii sa vyjadria aj Európsky parlament a Rada. Na otázku o uhrádzaní nákladov na zalesňovanie uviedol, že najväčším zdrojom je rozpočet SPP. Na zabránenie úniku uhlíka (pri dovoze dreva do EÚ) Komisia navrhla Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM).

Predseda na záver zopakoval obavy majiteľov lesov, najmä z  30 %-nej ochrany a 10 %-nej striktnej ochrany lesov, čo bude znamenať zníženie  ťažby dreva, a teda i príjmov. Ďalšie komplikácie prinesie RED III a striktnejšie kritériá udržateľnosti. Spoločným výsledkom týchto iniciatív bude zdraženie dreva z EÚ a riziko zvýšenia dovozu dreva z krajín mimo EÚ.

 

Udržateľné financovanie EÚ: aktuálny stav delegovaných aktov týkajúcich sa lesníctva

Všetky dostupné informácie týkajúce sa udržateľného financovania sekretariát zhrnul do prezentácie, ktorá je priložená k zápisu v českom jazyku. Prvý delegovaný akt týkajúci sa taxonómie prijala Komisia 4. 6. 2021, tento akt zavádza prvý súbor technických skríningových kritérií pre definíciu, ktoré činnosti podstatne prispievajú k 2 environmentálnym cieľom podľa nariadenia o taxonómii: prispôsobeniu sa zmene klímy a zmierňovaniu klimatickej zmeny. Druhé kolo delegovaných aktov sa týka biologickej rozmanitosti, vody, znečistenia a obehového hospodárstva, návrh pripravila technická pracovná skupina v rámci Platformy EÚ pre udržateľné financovanie. Od 3. 8. – 24. 9. 2021 prebieha verejná konzultácia Platformy na získanie spätnej väzby k predbežným odporúčaniam technických skríningových kritérií pre taxonómiu EÚ. Platforma predloží Komisii finálnu správu v novembri 2021.

Sekretariát plánuje usporiadať neformálne stretnutie s CEPF spolu s členmi Platformy dňa 15. 9. 2021. Sekretariát vyzval na odmietnutie návrhu vzhľadom na nevhodné kritériá týkajúce sa lesníctva.

 

Diskusia:

Zástupkyňa CEPF, ktorá je členkou Platformy pre udržateľné financovanie referovala o nedemokratickom riadení činnosti tejto platformy a odporučila zdôrazniť Komisii, že aktívny lesný manažment môže prispievať k udržateľnosti a biodiverzite. Takisto odporúča lobbovanie u národných vlád – je dôležité, aby hlasy ministrov jedného štátu boli jednotné.

Aj predseda odporučil čo najskôr kontaktovať jednotlivo všetkých europoslancov.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce