Pracovná skupina pre mlieko, 21. októbra 2021

Predsedala Dorota Śmigielska (PL).

   Okrúhly stôl o situácii na trhu s mliekom

PL reprezentantka informovala o veľkom náraste produkčných nákladov, v PL je aj veľmi vysoká inflácia a pokiaľ stále porastie, bude to mať negatívny dopad na spotrebu mlieka a mliečnych produktov. Ceny mlieka sú vysoké, o 30 % vyššie ako v septembri 2020.

IE reprezentant tiež informoval o narastajúcich nákladoch na krmivá, energie a hnojivá, ceny sú aktuálne dosť vysoké (37 c./l).

GR reprezentant referoval o náraste produkcie mlieka v roku 2021 o 2,5 % oproti 2020, aktuálna cena je 40 c./l. Tiež rastú náklady na krmivá.

DE reprezentant informoval o poklese produkcie, došlo aj k zníženiu obsahu tuku a bielkovín v mlieku pri medziročnom porovnaní, spomalil sa aj rast ekologicky produkovaného mlieka. Priemerná cena je cca 36 c./l, cena ekologického mlieka 59,6 c./l. DE poľnohospodári sa tiež potýkajú s vysokými nákladmi a vysokou infláciou, preto ich zisky klesli.

FI reprezentantka referovala o poklese produkcie a vysokých nákladoch, aktuálne sa stretávajú s krízou nedostatku likvidity producentov.

UK reprezentant informoval o aktuálnej cene 37 c./l, situácia je pozitívna, ale tiež rastú produkčné náklady (na pracovníkov o 30 %, energie o 53 %, palivá o 44 %, hnojivá o 121 %)

oproti 2020.

BE reprezentantka referovala o priemernej cene 36,6 c./l. Vo Flámsku prebiehajú veľké diskusie o emisiách metánu v súvislosti s blokovaním nových povolení pre poľnohospodárov, čo pravdepodobne povedie k zníženiu produkcie v ďalších rokoch. Náklady na krmivá a energie vzrástli o 25 %.

SE reprezentantka referovala o náraste produkcie o 1,4 %, ceny sa pohybujú medzi 37-39 c./l. Obavy vzbudzujú zvyšujúca sa inflácia, narastajúce náklady, vysoké ceny hnojív a všeobecne nedostatok hnojív. Nová SPP môže spôsobiť pokles príjmov poľnohospodárov až o 20 %.

IT reprezentant referoval o podobnej situácii – produkcia stúpa, ale ani stúpajúce ceny nemôžu pokryť náklady a rastúcu infláciu. Preto sa potýkajú s krízou, ktorú sa snažia riešiť aj s IT vládou. Aktuálne ceny sú 38-39 c./l, domáca produkcia pokrýva 90 % domácej spotreby.

PT reprezentantka referovala o stabilnej produkcii, cena je 34 c./l. Náklady na krmivá a energie rastú.

FR reprezentant informoval o miernom poklese produkcie, za problém označil pokles dopytu po ekologickom mlieku. Náklady veľmi rastú, problém je nedostatok s pohybom hotovosti  poľnohospodárov.

SI reprezentant referoval o rastúcej produkcii a cenách, bohužiaľ, náklady rastú rýchlejšie.

ES reprezentant informoval o poklese cien, ale aj producentov mlieka (za 6 rokov 6 000).

EE reprezentantka referovala o stabilnej produkcii mlieka za posledných 6 mesiacov, ale taktiež o náraste nákladov na krmivá, zamestnancov a palivá o 30 %.

Predsedajúca okrúhly stôl zhrnula, že v celej EÚ je situácia veľmi špecifická, lebo cena mlieka síce rastie, ale aj náklady sú veľmi vysoké. Odporučila vyčkať na budúci vývoj.

Posledný vývoj obchodných vzťahov medzi EÚ a UK

UK vláda oznámila, že chce docieliť významné zmeny v Protokole o Írsku a Severnom Írsku, ktorý bol dojednaný v snahe zachovať otvorenú hranicu medzi UK regiónom a IE. Protokol zavádza kontroly tovaru z Anglicka, Walesu a Škótska do Severného Írska, podľa UK ovšem narúša obchod so zvyškom UK, a preto zavedenie kontrol odložilo. Komisia v reakcii na nespokojnosť UK predložila balíček návrhov, ktorý počíta s voľnejším priechodom niektorých potravín alebo liekov a s uľahčením colných postupov.

UK reprezentantka a zástupca Severného Írska referovali o ťažkostiach pri preprave živých zvierat.

Informácie o vývoji legislatívy o  dobrých životných podmienkach zvierat

Sekretariát informoval o správe výboru AGRI o dobrých životných podmienkach na farme, ktorej spravodajcom je Jérémy Decerle (FR, Renew). Hlasovanie o správe je predbežne naplánované na 25. – 26. 10. 2021, v tejto súvislosti sekretariát upozornil na značné množstvo pozmeňovacích návrhov predložených frakciou Zelených, o odmietnutie ktorých sa bude usilovať. Plenárne zasadnutie by malo o správe hlasovať v polovici decembra.

Druhou iniciatívou Parlamentu je správa a návrh uznesenia výboru ANIT o dobrých životných podmienkach zvierat počas prepravy. Mandát výboru bol predĺžený do decembra 2021, hlasovanie pravdepodobne prebehne na začiatku decembra.

V diskusii predsedajúca upozornila, že treba neustále zdôrazňovať, že európska živočíšna výroba vie byť udržateľná.

FR reprezentant informoval o dohode FR producentov mlieka  vypracovať chartu správnych metód produkcie zahŕňajúcu aj dobré životné podmienky zvierat, lebo je v ich záujme, aby boli zvieratá zdravé a chované v správnych podmienkach.

Aktuálne informácie o SPP, Zelenej dohode (EZD) a stratégii F2F

V júni bola dosiahnutá politická dohoda o novej SPP, výbor AGRI už schválil konsolidované texty 3 nariadení. Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu bude o SPP hlasovať v týždni od 22. 11. 2021. Európska komisia už zahájila prípravu sekundárnej legislatívy, ktorá sa však formálne nedá prijať pred oficiálnym zverejnením základného legislatívneho aktu v Úradnom vestníku. Sekretariát už obdržal 4 balíčky s návrhmi delegovaných a vykonávacích aktov, k prvému už Komisii zaslal pripomienky. Zaslal už aj  list Komisii a všetkým členským štátom k návrhu vykonávacieho nariadenia, ktoré sa týka obsahu národných strategických plánov SPP. Návrh presadzuje zahrnutie kvantifikovaných cieľov stratégie F2F do obsahu strategických plánov (Komisia sa ich tak snaží zahrnúť do legislatívy, čím by sa stali právne záväznými bez toho, aby bolo vykonané riadne posúdenie ich dopadov, Komisia teda obchádza riadny legislatívny proces.) Sekretariát postup Komisie označuje za neakceptovateľnný.

Sekretariát uviedol, že od zverejnenia stratégií F2F a v oblasti biodiverzity požaduje od Komisie vykonanie posúdenia dopadov, Komisia sa zaviazala iba k monitorovaniu dopadov. 

Takisto informoval o vykonaní mnohých štúdií (USDA, JRC, univerzity v Kieli a Wageningene), ktoré zhodne poukazujú na dopady v podobe poklesu produkcie v EÚ, náraste nákladov a ceny pre spotrebiteľa. Preto je sekretariát skeptický k očakávaniam Komisie, že znížením produkcie (ponuky) dôjde k zvýšeniu cien pre producentov.

FR reprezentant vyjadril nepochopenie k snahe Komisie, ktorá zároveň rokuje s Austráliou a Novým Zélandom a skepsu k cieľu 25 % poľnohospodárskej pôdy v ekologickom režime. Upozornil na aktuálne destabilizovaný trh s bioprodukciou vo FR, ktorá vôbec nesleduje realitu na trhu.

Sekretariát zdieľal obavy FR reprezentanta a predsedajúca tiež uviedla, že trh s ekologickými produktmi v PL nerastie, lebo nie je o ne medzi PL spotrebiteľmi záujem.

Informácie o medzinárodnom obchode

Sekretariát informoval o vyhlásenej verejnej konzultácii Komisie k prieskumu 15-bodového akčného plánu, ktorým sa riadi vykonávanie a presadzovanie kapitol o obchode a udržateľnom rozvoji v dohodách o voľnom obchode EÚ. Konzultácia je otvorená do konca októbra 2021, sekretariát do nej už prispel. Všeobecne medzinárodný obchod podporuje. Musí však byť v súlade s pravidlami WTO.

Mexiko: Komisia plánuje urýchliť proces prijatia obchodnej dohody, sekretariát dohodu podporuje, ale je kritický k zmene procedúry.

Mercosur: Obe strany sa dohodli, že budú riešiť  problémy týkajúce sa udržateľnosti a Parížskej dohody prostredníctvom dodatočných prehlásení a bez znovuotvorenia rokovania o vlastnej dohode. Sekretariát C-C dlhodobo vystupuje proti dohode s Mercosurom.

Austrália: Minulé rokovanie sa z hľadiska agropotravinárskej agendy EÚ týkalo iba fytosanitárnej a sanitárnej otázky, zemepisných označení a dobrých životných podmienok zvierat. Ďalšie kolo rokovaní prebehne v polovici novembra.

Nový Zéland: Ďalšie kolo rokovaní prebehne v polovici novembra. Finálna pozícia sekretariátu C-C k obchodnej dohode bude závisieť od jej obsahu.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN