Pracovná skupina POCC/CCC, 18. novembra 2021

Predsedal generálny sekretár Pekka Pesonen.

Príprava prezídií C-C (2. a 3. 12. 2021)

Prezídiá prebehnú hybridnou formou, pri vstupe do budovy C-C bude nutné preukázať sa certifikátom Covid-19 s QR kódom. Počas spoločnej časti 2. 12. od 16. hod. vystúpia prizvaní hostia – zástupca DG AGRI a zástupca FR ministerstva.

   Proces reformy SPP

Sekretariát pokračuje v monitorovaní prípravy sekundárnej legislatívy SPP, aktuálne prebiehajú diskusie o priebežne zverejňovaných delegovaných a vykonávacích aktoch. Členské štáty musia Komisii predložiť do konca roka svoje strategické plány, tá bude 3 mesiace plány posudzovať, schválené by mali byť do júla 2022. Hlasovanie o 3 konsolidovaných právnych textoch novej SPP sa bude konať 23. 11. 2021, formálne prijatie Radou sa očakáva 2. 12. 2021. Právne texty by následne mohli byť 6. 12. zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, do platnosti by mali vstúpiť 8. 12. 2021. Podľa sekretariátu reforma SPP nepredstavuje ideálne riešenie, ale za daných okolností ide o najlepší možný kompromis.

Dňa 9. 11. 2021 sa uskutočnil workshop C-C na tému sociálnej podmienenosti za účasti zástupcov DG EMPL a DG AGRI.

Balíček Fit for 55

Dokumenty, ktoré budú po schválení na prezídiách použité v komunikačných kampaniach sekretariátu:

Návrh stanoviska C-C k revízii smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (RED)

Návrh stanoviska vychádza z rámca pozičného dokumentu C-C z rokov 2017-2018 k RED II, stanovisko prejednala skupina pre bioenergiu 22. 10. 2021. Z obsahu sekretariát spomenul podporu návrhu Komisie na zvýšenie maximálneho podielu biologických zložiek v motorovej nafte zo 7 % na 10 %. (Návrh stanoviska je súčasťou prílohy k zápisu v českom jazyku.) Prípadné pripomienky je možné zaslať sekretariátu.

Návrh stanoviska C-C k nariadeniu o zaistení rovnakých podmienok pre udržateľnú leteckú dopravu

Návrh, ktorý schválila skupina pre bioenergiu 22. 10. 2021, odmieta vylúčenie biopalív v leteckej doprave. (Návrh stanoviska je súčasťou prílohy k zápisu v českom jazyku.)

Návrh stanoviska C-C k revízii smernice o zdanení energie (ETD)

Dokument bude možné po schválení použiť ako príspevok do diskusií, ktoré sa budú viesť v Rade a Parlamente. V návrhu C-C požaduje zachovanie súčasných daňových oslobodení a zníženie dane na energetické produkty a elektrinu používaných na poľnohospodárske a záhradnícke práce, na chov rýb a v lesníctve. O návrhu bude rokovať skupina pre daňové a právne otázky 7. 12. 2021. (Návrh stanoviska je súčasťou prílohy k zápisu v českom jazyku.)

Diskusia:

DE reprezentant upozornil na potrebu harmonizovať súčasné rôzne miery zdanenia, BE reprezentant navrhol, že treba najprv posúdiť celý balíček, keďže napr. v BE by poľnohospodári neradi prišli o svoje súčasné výhody. Podobne reagovala aj IT reprezentantka.

Pekka Pesonen zhrnul diskusiu prehlásením, že miera zdanenia by v EÚ mala byť harmonizovaná, členské organizácie vyzval na zaslanie podrobných informácií, pokiaľ sa v niektorých členských štátoch vedú konkrétne debaty.

Všetky 3 dokumenty boli bez námietok prijaté.

Správa EP o mechanizme kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM)

Návrh CBAM zverejnila Komisia 14. 7. 2021, v septembri bol postúpený výboru ENVI, spravodajcom sa stal Mohammed Chahim (NL). Harmonogram prijatia správy v EP zatiaľ nebol zverejnený. Spravodajcom stanoviska výboru AGRI je Zbigniew Kuźmiuk (PL), návrh bol predstavený 9. 11. 2021, pozmeňovacie návrhy bolo možné predkladať do 16. 11. 2021. Hlasovanie je zatiaľ naplánované na 10. 1. 2022. Vo výbore INTA je spravodajkyňou Karin Karlsbroová (SE), termín na pozmeňovacie návrhy je 15. 12. 2021, prijatie vo výbore sa očakáva 28. 2. 2022. K téme CBAM bola v C-C vytvorená dočasná pracovná skupina, ktorá bude zasadať 23. 11. 2021.

Diskusia:

IT reprezentantka upozornila, že poľnohospodárstvo do mechanizmu zahrnuté nie je, najskôr by sa tak mohlo stať v roku 2029.

Podľa sekretariátu tiež nie je pravdepodobné, že by v nasledujúcich 5-10 rokoch bolo poľnohospodárstvo do CBAM zahrnuté. Plánované zverejnenie oznámenia Komisie k uhlíkovému poľnohospodárstvu je 14. 12. 2021, sekretariát má k dispozícii uniknutú verziu dokumentu.

 

Stratégia Z farmy na stôl (F2F)

Spätná väzba z plenárneho hlasovania o správe EP z vlastného podnetu

Celková správa bola prijatá v pomere 452 za, 170 proti a zdržalo sa 76 poslancov. Za pozitívne označil sekretariát prijatie pozmeňovacieho návrhu Herberta Dorfmanna (IT), ktorý zdôrazňuje potrebu vykonať ex-ante posúdenia dopadov cieľov nielen na životné prostredie, ale aj ekonomické a sociálne aspekty a zohľadnenie kumulatívnych účinkov pred prijatím akejkoľvek legislatívnej iniciatívy. Sekretariát teraz vyhodnocuje, ktoré lobbistické akcie boli úspešné a ktoré nie, okrem toho sa veľmi negatívne prejavili uniknuté vnútorné dokumenty C-C do európskych médií, ktoré C-C obviňovali z lobbovania za „veľké industriálne“ poľnohospodárske podniky. Upozornil aj na zmenu atmosféry v EP, kde sú všetky politické frakcie „zelenšie“ a kľúčovými argumentmi sú ekologické, nie ekonomické. Z ďalších podstatných dôvodov neúspechu sekretariát menoval nedostatočnú činnosť na sociálnych sieťach a malé zapojenie poľnohospodárov (na rozdiel od veľmi aktívnych mimovládnych organizácií).

 

Pohotovostný plán na zaistenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti

Komisia zverejnila 12. 11. 2021 oznámenie o pohotovostnom pláne pre dodávky potravín a potravinovom zabezpečení v dobe kríz. C-C tento plán víta spolu s uznaním dôležitosti odolnosti poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia a je pripravená prispieť odbornými znalosťami a skúsenosťami.

Jedno zdravie: Svetový týždeň antimikrobiálneho povedomia

Obdobie  18. – 24. 11. vyhlásilo WHO za Svetový týždeň antimikrobiálneho povedomia (World Antimicrobial Awareness Week), ktorý má pripomínať potrebu uvedomelého používania antibiotík. Počas prezídií 2. 12. vystúpi k problematike jedného zdravia zástupca FR ministerstva.

Veľké šelmy: aktuálny stav

Rastúca populácia veľkých šeliem sa v EÚ stáva stále väčším problémom, zvyšuje sa počet útokov na hospodárske zvieratá, pričom kompenzácie nepokrývajú spôsobené škody. O problémoch s rastúcou populáciou medveďa hnedého a vlka obyčajného referovala SK delegácia počas rokovania Rady pre poľnohospodárstvo a rybolov dňa 15. 11. 2021. SK delegáciu podporili AT, CZ, DE, FI a RO, na problémy útokov upozornili aj prezidenti C-C. Komisár pre životné prostredie Virginijus Sinkevičius však uviedol, že ide skôr o emocionálny problém.

Diskusia:

BE reprezentant referoval o narastajúcom probléme aj v BE, IT reprezentantka upozornila na stále väčšiu agresivitu vlkov.

Pekka Pesonen vyzval na zaslanie argumentov (fotografie, údaje) prezidentom C-C pred decembrovými prezídiami a upozornil, že C-C nemá k využitiu prostriedkov štátnej podpory na  kompenzácie prijatú oficiálnu pozíciu.

Stratégia v oblasti biologickej rozmanitosti

Komisia pravdepodobne zverejní  návrh cieľov na obnovu prírody EÚ 14. 12. 2021 a pôjde o nariadenie založené na právne záväzných cieľoch pre určité biotopy, druhy a ekosystémy. Ciele a opatrenia, ktorými sa to má dosiahnuť, budú stanovené v národných plánoch obnovy, ktoré budú vytvorené v podobnom duchu ako strategické plány SPP.

Sekretariát referoval aj o novej stratégii v oblasti pôdy, ktorú Komisia zverejnila 17. 11. 2021 a ktorej cieľom je zvýšiť pôdny uhlík v poľnohospodárskej pôde, bojovať proti dezertifikácii, obnoviť degradovanú pôdu a zaistiť, aby do roku 2050 boli všetky pôdne ekosystémy v zdravom stave. 

Stratégia EÚ pre lesy

K stratégii, zverejnenej v júli 2021, prijala Rada pre poľnohospodárstvo a rybolov dňa 15. 11. 2021 závery, v ktorých sa zdôrazňuje potreba dosiahnutia rovnováhy medzi ekologickými, sociálnymi a hospodárskymi aspektmi udržateľného obhospodarovania lesov, pričom je dôležité rešpektovať kompentencie jednotlivých členských štátov. V EP je poverený prípravou stanoviska DG AGRI, spravodajkyňou je Ulrike Müllerová (DE), prvý návrh správy by mal byť zverejnený do 13. 12. 2021, termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 18. 1. 2022. C-C plánuje niektoré spoločné akcie na podporu záverov Rady, dňa 1. 12. 2021 prebehne výmena názorov s Müllerovou.

Odlesňovanie a znehodnocovanie lesov

Európska komisia zverejnila 17. 11. 2021 návrh nariadenia, ktoré má obmedziť odlesňovanie a znehodnocovanie lesov v EÚ. C-C hneď po zverejnení návrhu vydala svoje prehlásenie, v ktorom víta iniciatívu Komisie, ďalej v ňom zdôrazňuje potrebu zachovať silné obchodné vzťahy a podporovať spoluprácu s producentskými krajinami. Je potrebné podrobne analyzovať dopad na budúce obchodné vzťahy s krajinami, ktoré budú zaradené na zoznam vysokorizikových krajín a na možné narušenie hospodárskej súťaže ako na trhu EÚ, tak aj na trhu globálnom. Návrh nariadenia bude predmetom rokovaní príslušných pracovných skupín.

Medzinárodný obchod a situácia na trhu

Sekretariát informoval o pokračujúcich negatívnych dopadoch pandémie Covid-19, ťažkosti má najmä odvetvie bravčového mäsa, ktoré čelí nízkym výkupným cenám a vysokým výrobným nákladom.

Brexit: EK v nadväznosti na problémy s pohybom tovaru UK – Severné Írsko navrhla 13. 10. 2021 balíček opatrení. Odvtedy sa uskutočnili už 4 kolá rokovaní EK so zástupcami UK, ďalšie sa plánuje na 19. 11. 2021.

Sekretariát ďalej referoval o misii na vysokej úrovni komisára pre poľnohospodárstvo do Singapuru (27. – 29. 3. 2022) a do Vietnamu (29. 3. – 2. 4. 2022). Sekretariát rozošle email s detailnejšími informáciami, ak majú organizácie záujem zúčastniť sa misie.

COP 26

Podľa P. Pesonena nebolo poľnohospodárstvo počas tohtoročnej klimatickej konferencie stredom pozornosti, sekretariát čoskoro začne s prípravou na COP 27 (október 2022).

Návrh správy BECA: súčasný stav

Zvláštny výbor EP pre boj proti rakovine (BECA) zverejnil 15. 7. 2021 správu z vlastnej iniciatívy Posilnenie Európy  v boji proti rakovine – smerom ku komplexnej a koordinovanej stratégii, ktorej spravodajkyňou je Véronique Trillet-Lenoirová (FR). Sekretariát pripravil svoje pozmeňovacie návrhy, ktoré boli 7. 9. 2021 predložené výborom AGRI a BECA, celkovo bolo predložených 1537 pozmeňovacích návrhov. Sekretariát vyzval členské organizácie na lobbovanie u svojich europoslancov. Ďalšie prejednávanie je naplánované na 19. 11. a 2. 12. 2021, hlasovanie vo výbore BECA je naplánované na 6. 12. 2021.

Aktuálny stav Paktu pre zručnosti v poľnohospodársko-potravinovom systéme

Európska komisia zahájila iniciatívu Pakt pre zručnosti ako ústredného prvku EÚ agendy pre zručnosti. Dňa 18. 2. 2021 sa uskutočnilo rokovanie okrúhleho stolu na vysokej úrovni so zástupcami poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia. V rámci C-C bola vytvorená dočasná pracovná skupina, jej ďalšie rokovanie prebehne v decembri. Organizácia FDE už informovala o záujme spoločností Nestlé a Danone o účasť v partnerstve.

Úvaha o rovnosti  pohlaví a zmene klímy

Ženský výbor C-C na tému rovnosti pohlaví pripravil diskusný dokument, ktorý opisuje roly, aké môžu ženy hrať v zelenej a digitálnej transformácii.

Úvaha o pracovnom programe Horizont Európa po roku 2022

Dokument načrtáva možnosti prvého pracovného programu Horizont Európa a odporúčania pre  nadchádzajúce pracovné programy z pohľadu odvetvia poľnohospodárstva a lesníctva. Dokument je otvorený komentárom.

Rôzne

Sekretariát informoval o otvorenej verejnej konzultácii Komisie týkajúcej sa zmeny právnych predpisov ohľadom dobrých životných podmienok zvierat. Konzultácia je otvorená do 21. 1. 2022.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce