Lesnícka škola v Prešove

Spojená škola, Kolárova 10, Prešov

Z histórie školy

Škola už od svojho vzniku v roku 1964 poskytovala vzdelávanie záujemcom aj mimo svoj región. Aj v dnešnej dobe študentmi školy sú nielen žiaci regiónu Prešovského samosprávneho kraja, ale aj z územia Košického samosprávneho kraja, či aj z iných krajov Slovenska.

Lesnícka škola, verná svojim tradíciám, pokračovala v budovaní a modernizovaní školy, školských zariadení a v materiálnom vybavení školy. Každá odborná škola podobného typu potrebuje ku svojmu rozvoju disponovať dostatočným počtom učební a iných školských zariadení potrebných na zabezpečenie odbornej výučby žiakov. Podstatná časť odbornej výučby je smerovaná do prírodného prostredia.

Sme jedinou školou na území bývalého východoslovenského kraja. Už takmer polstoročie je lesnícka škola v meste Prešov jeho neodmysliteľnou súčasťou. Na podporu a upevňovanie spolupatričnosti a hrdosti na školu organizuje škola spoločenské i odborné podujatia. Lesničiari a sokoliari školy sú známi širokej verejnosti už dlhodobo a patria k sprievodným akciám rôznych mestských a samosprávnych podujatí. Škola sa úspešne prezentuje v súťažných prehliadkach, vytvára širšiu ponuku aktivít organizovaním činnosti zameranej na oblasť profesionálnej prípravy.

 

Personálne zabezpečenie

Vyučovací proces školy prebieha v úzkom prepojení medzi teóriou a praxou. Teoretická príprava je realizovaná výučbou všeobecno-vzdelávacích predmetov a odborných predmetov. Škola nerealizuje výuku nekvalifikovane, to znamená, že každý predmet vyučuje pedagogický zamestnanec s príslušnou aprobáciou.

Praktická príprava sa realizuje formou praktických cvičení z jednotlivých odborných predmetov a dopĺňajú ju rôzne formy praxí - učebných a odborných, z odborného výcviku a prevádzkových individuálnych praxí.

 

Materiálne a technické vybavenie nad normatív vybavenosti

 • interaktívne tabule
 • digitálna kamera
 • digitálny fotoaparát
 • moderná výpočtová technika
 • softvér využívaný v lesníckej praxi
 • zariadenie na chov a výcvik dravcov (voliéry, prístrešky, posedy)
 • zariadenie na chov a výcvik poľovných psov
 • včelie úle

 

Účelové objekty školského hospodárstva:

 • priemyselná plantáž brezy
 • priemyselná plantáž duba červeného
 • prímestské lesy
 • fenotypová kategorizácia lesných porastov
 • výberové stromy
 • semenné porasty duba kokošovského,cemjatského, buka , borovice a smrekovca
 • lesná škôlka
 • účelové porasty smreka, jedle, omoriky
 • genová základňa buka
 • uznané porasty pre zber semena
 • diviačia oborka
 • arborétum
 • výskumné plochy prebierkové
 • náučné chodníky
 • strelnica
 • rybník
 • trenažér

 

Vybavenosť prístrojmi, strojmi a zariadeniami

Škola zabezpečuje prepravu žiakov vlastným školským autobusom. Pre účely získania oprávnenia na vedenie motorových vozidiel vlastní traktor a traktorovú vlečku, z vlastných prostriedkov zakúpený motocykel a osobné motorové vozidlá.

Presun žiakov na reprezentačné účely školy je zabezpečený školským mini busom, prípadne mini busmi školského hospodárstva.

Pre účely zabezpečenia praktického vyučovania a odborného výcviku žiakov škola vlastní tieto prístroje, stroje a zariadenia:

 • prístroje a pomôcky pre jednotlivé lesnícke odborné predmety (výškomery, diaľkomery, priemerky, guľové a brokové zbrane, ...........)
 • jednoduché ručné náradie
 • motorové píly, krovinorezy, jamkovače
 • hydraulický trenažér
 • stúpačkové súpravy a mnoho ďalších.

 

Školské hospodárstvo Cemjata zabezpečuje svoje prevádzkové výkony týmito prostriedkami:

 • UKT s navijákom,
 • LKT,
 • MINI BUS,
 • nákladné auto s hydraulickou rukou,
 • valník,
 • prevádzka píly
 • lesná škôlka

 

IKT technológie

Škola disponuje jednou multimediálnou učebňou s PC, audiovizuálnou technikou, dataprojektormi a interaktívnymi tabuľami pre realizáciu pracovných stretnutí žiakov, učiteľov a širokej verejnosti.

 

Možnosť práce s novými technológiami

Základné zručnosti a návyky osvojujú si žiaci hlavne v školskom účelovom zariadení Školskom hospodárstve Cemjata. Pre tento účel Školské hospodárstvo Cemjata spĺňa všetky podmienky a umožňuje základnú praktickú prípravu žiakov. Okrem množstva demonštračných objektov poskytuje vhodné pracoviská nácviku manuálnych, intelektuálnych a interakčných zručností, pomáha vyučujúcim alebo vedie priamo žiakov pri plnení výchovno-vyučovacích cieľov predmetu.

Školské hospodárstvo Cemjata sleduje novinky z praxe v lesníctve a tieto sa snaží v plnej miere zabezpečiť pre potreby praktického vyučovania.

Poznatky z veľkovýrobných technológií v lesnom hospodárstve, z efektívneho využívania výkonnej techniky, špecializácie a koncentrácie výroby v rôznych prírodných podmienkach sa zabezpečujú v Lesoch SR, š.p., OZ Prešov a Košice, Semenoles Liptovský Hrádok, či zariadenia UVLF v Košiciach.

 

Vyučovacie priestory

V škole v súčasnosti študuje celkom 11 tried, z toho 8 tried žiakov v študijnom odbore lesníctvo. Vyučovanie prebieha v klasických učebniach, súčasťou školy je multifunkčne zariadená učebňa, dve moderne vybavené učebne informatiky, učebňa cudzích jazykov, odborná učebňa chémie, telocvičňa, posilňovňa a všešportový areál, ktorého súčasťou je ihrisko s umelou trávou, ihrisko pre všetky typy loptových hier a tenisový kurt.

 

Ubytovacie kapacity

Školský internát je súčasťou školy a je s ňou prepojený. Poskytuje ubytovanie pre takmer 180 žiakov školy. Je využívaný predovšetkým žiakmi školy zo vzdialenejších miest, ale aj žiakmi iných stredných škôl v meste Prešov.

Izby sú štandardne vybavené . Je to trojposchodová budova. Na každom poschodí sú sociálne zariadenia a sprchy. Pre vedúceho výchovy a vychovávateľov sú vyhradené osobitné priestory (kancelárie, a spoločná miestnosť na oddych). Školský internát má vlastnú spoločenskú miestnosť, miestnosť pre prijímanie návštev a miestnosť pre fitnes a posilňovňu. Žiaci majú zabezpečenú celodennú stravu v jedálni školy. Cena za ubytovanie sa pohybuje okolo 15 €/mesiac. Celodenná strava predstavuje položku 3 € násobenú počtom pracovných dní v mesiaci.

 

Partnerská činnosť

Škola sa teší obojstranne prospešnej spolupráci s týmito organizáciami:

 • Slovenský poľovnícky zväz
 • Slovenská poľovnícka komora
 • Lesnícka komora
 • Klub lesničiarov SPZ
 • Klub sokoliarov SPZ
 • Klub chovateľov slovenského kopova
 • NLC vo Zvolene
 • Krajský lesný úrad Prešov
 • Obvodný lesný úrad Prešov

 

Oblasti spolupráce:

organizovanie kurzov so Slovenským poľovníckym zväzom, Šarišskou regionálnou organizáciou v Prešove. Jedná sa o prípravu záujemcov z radov verejnosti na výkon práva poľovníctva a o prípravu na získanie preukazu odbornej spôsobilosti na zbrojný preukaz spojenú so skúškou. Spolupráca spočíva i v organizovaní každoročnej chovateľskej prehliadky trofejí,
predvádzanie výcviku dravcov,
vystúpenia lesničiarov školy,
prednášky na rôzne odborné témy z oblasti lesníctva, poľovníctva, kynológie, sokoliarstva
V rámci podpory podujatí a výskumu spolupracujeme s Lesníckym výskumným ústavom, Ústavom pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva a Národným lesníckym centrom vo Zvolene.

Nemôžeme nespomenúť spoluprácu s firmami STÉNIA (Stihl) Košice a HUSQUARNA (Liptovský Mikuláš) a Technickými službami – mestské lesy Prešov. Mnohoročnú tradíciu má spolupráca so Slovenským poľovníckym zväzom, najmä Šarišskou regionálnou organizáciou, s ktorou máme výbornú spoluprácu. Škola je spoluorganizátorom kurzov prípravy záujemcov z radov verejnosti na výkon práva poľovníctva. V našich priestoroch ŠRO SPZ usporiadava výstavu trofejí.

Pri zabezpečovaní ozelenenia areálu a organizovaní rôznych výstav a podujatí škola spolupracuje s firmou Grass s.r.o., Prešov.

 

SPOJENÁ ŠKOLA, Kollárova 10, PREŠOV
080 01 PREŠOV
E-mail: [email protected]
Tel: 051/7465 611, 7718 548
Fax: 7465 610

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN