Agropodnikanie a farmárstvo

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice

Pôsobnosť školy

Škola bola presťahovaná v roku 1948 z Košíc, kde bola založená v roku 1874. Pod vplyvom historických udalostí niekoľkokrát zmenila svoj názov. Absolventi školy významnou mierou prispeli svojou odbornosťou k zvyšovaniu úrovne poľnohospodárskej výroby na Slovensku.

Obsah vzdelávania na SOŠ PaSV, Na lúkach 18, Levice je špecifické medzi strednými školami v charaktere výučby a v práci s výrobným prostriedkom – pôdou, so zvieratami, bioenergetikou a cestovným ruchom na vidieku, ktorý s touto problematikou veľmi úzko súvisí. Preto pri zrušení, alebo spojení podobných škôl je následný záujem o štúdium u žiakov už zo širšieho regiónu a aj vzdialenejších oblastí Slovenska.

Na škole študujú žiaci nielen z okolia Levíc, ale aj z regiónu novozámockého, trnavského, nitrianskeho, zlatomoravského, žarnovického, lučeneckého a veľkokrtíšskeho.

 

Personálne zabezpečenie

Učitelia školy sú kvalifikovaní pre vyučovanie odborných predmetov v okruhu pestovania rastlín, chovu hospodárskych zvierat, pestovania energetických plodín a spôsobov ich využitia, prípravy podnikateľských zámerov pre podnikanie v cestovnom ruchu s využitím charakteristík pre podnikanie v chránených oblastiach a špecifických oblastiach.

Lektorskou prácou škola pokryje problematiku výstavby a prevádzky bioplynových staníc, praktické skúsenosti v podnikaní trvalo udržateľným spôsobom, ochranu rastlín v ekologickom poľnohospodárstve a organickom hospodárstve, podnikanie v poľnohospodárstve v chránených územiach, v oblasti prírodných záhrad a ich využitie v oživení vidieka, spracovanie prírodných materiálov – prútie, vlna, hlina – oživenie tradičných remesiel.

 

Materiálne a technické vybavenie

Žiaci majú možnosť získať oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny A,B,T v školskej autoškole s vlastným auto cvičiskom, ktorú škola prevádzkuje v rámci podnikateľskej činnosti.

Pre vyučovanie IKT sú k dispozícii dve učebne informatiky s PC zostavami a učiteľským PC, tri stabilné data-projektory, štyri prenosné data-projektory s možnosťou pripojenia na internet prostredníctvom pevnej linky alebo WIFI siete. Dve interaktívne tabule s WIFI pripojením.

Škola je vybavená chemickým laboratóriom, učebňou mechanizácie, rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, v ktorých prebieha výučba jednotlivých odborných predmetov, prípadne praxe, podľa vyučovaných tém.

Samostatnou časťou je telocvičňa s vonkajším športovým areálom.

Súčasťou školy je stredisko odbornej praxe nachádzajúce sa v priľahlom areáli školy. Do vybavenia SOP patrí orná pôda, cvičný ovocný sad, cvičný skleník, záhrada, prístrešky a garáže pre poľnohospodársku techniku, cvičná dielňa, učebňa agroturistiky a montážna rampa. Všetky tieto časti obsahujú dostupné vybavenie, ktoré sa snažíme dotvárať svojpomocne a vyučovať tak praktické zručnosti so zohľadnením všetkých možností.

 

Vybavenosť prístrojmi, strojmi a zariadeniami

Najmodernejšou časťou je spojenie pestovania energetickej vŕby s jej následným spracovaním vo forme štiepkovania a drvenia rôznych materiálov vhodných na výrobu peliet.

Ďalšou časťou technického vybavenia je peletovač, ktorý je možné využívať na rôzne druhy materiálov a aj ich kombináciu, čo umožňuje vytvárať aj možné simulácie materiálovej rôznorodosti na farmách, ktoré biologickú hmotu produkujú.

Kolesové traktory o výkone 80hp, 60hp, 28hp, sejačka na presný výsev KHUN, sejačka Pneusej, 3 radličný pluh otočný, postrekovač, traktorový príves, kembridžské valce sú stroje, ktoré je možné využiť a zároveň sa využívajú pri obhospodarovaní ornej pôdy v školskom sade a priľahlých plôch s výsadbou ovocných stromov a trávnika.

 

Ubytovacie kapacity

Ubytovacie kapacity na internáte školy sú dostatočné pre súčasných študentov a aj prevyšujú požiadavky, takže sú prebytočné miesta ponúknuté študentom iných škôl. Kapacita internátu je 100 lôžok a pri plnom využití internátu študentmi je počas roka k dispozícii 30 lôžok.

Tieto lôžka a izby je možné využívať na ubytovanie počas aktivít škôl, mesta, ale aj nitrianskej samosprávy, prípadne pri organizovaní rôznych aktivít aj pre súkromný sektor. Izby majú štandardné vybavenie so sociálnymi zariadeniami, spĺňajú všetky hygienické kritériá.

 

Partnerská činnosť

Základom spolupráce v oblasti technológií spracovania pôdy a chovu jednotlivých druhov zvierat je Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov hospodáriacich v regióne ale aj v rámci celého Slovenska.

V nadväznosti na prácu a spoluprácu s nimi je to v poradenskej oblasti Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

Pri spracovávaní materiálov pre štúdium žiakov v experimentálne overovanom vzdelávacom programe Bioenergetik nám bola a je veľmi nápomocná spolupráca s SPU Nitra, menovite s Centrom výskumu obnoviteľných zdrojov pod vedením prof. Ing. Jána Gaduša, PhD – gestora pre experimentálne overovanie študijného odboru Bioenergetika.

V našom okrese pracujú niekoľké poľnohospodárske družstvá, v radoch ktorých pracujú naši absolventi na pozíciách vedúcich, aj radových pracovníkov v RV a ŽV, napr. PD Žemberovce. Žiaci tu pracujú aj v rámci praxe podľa potreby prác vo vinohrade, alebo pri zberoch poľných plodín.

 

SOŠPaSV Levice
Na lúkach 18
934 03 Levice
tel: 036/631 24 62
e-mail: sospasvlevice@gmail.com
web: http://www.sospasvlevice.sk

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN