Pracovná skupina pre lesníctvo, 21.apríla 2022

Zhrnutie správy zo zasadnutia:

Predsedal Martin Höbarth (LKÖ, AT).

Implementácia stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2030: aktuálny stav kľúčových akcií, workshop Platby za ekosystémové služby (31. 3. 2022)

Predsedajúci stručne zhrnul posledný vývoj od spoločnej konferencie C-C, CEPF, USSE a ELO, ktorá sa uskutočnila 4. 10. 2021 vo Viedni. Komisia aj napriek obavám týchto organizácií naďalej pokračuje v pláne implementovať všetky prvky stratégie. Pôjde teda o skutočnú výzvu pre sektor EÚ lesníctva. Ďalej informoval o workshope, ktorý usporiadala  Komisia 31. 3. 2022 o platbách za služby lesných ekosystémov a na záver referoval o liste predsedníčke Komisie von der Leyenovej o súčasnej kríze na UA a o jej dopadoch na lesníctvo. V liste je zdôraznená aj potreba využitia vlastných zdrojov na zníženie závislosti EÚ na dovozoch surovín z Ruska.

Zástupkyňa CEPF predstavila aktuálny priebeh príprav stanovísk k stratégii v Európskom parlamente. Vo výbore AGRI je spravodajkyňou Ulrike Müllerová (DE, Renew), hlasovanie sa očakáva 11./12. 7. 2022, vo výbore ENVI je hlasovanie naplánované na 2. 6. 2022, spravodajkyňou je Luisa Regimentiová (IT, EPP). Zástupkyňa preto zdôraznila potrebu pokračovať v kontaktovaní europoslancov.

Rada pre poľnohospodárstvo a rybolov svoje závery k stratégii prijala už 15. 11. 2021. V rámci iniciatívy vytvoriť celoúnijný rámec pre pozorovanie stavov lesov v EÚ zahájila Komisia zber spätných väzieb (do 6. 5. 2022). Počas 2. štvrťroku tohto roka vyhlási Komisia   na túto tému verejnú konzultáciu, legislatívny návrh by mala predložiť v 2. štvrťroku 2023. Na záver reprezentantka referovala o rozvoji platobných schém za ekosystémové služby (PES) – v 2. štvrťroku 2022 by mal byť vypracovaný dokument s radami a pokynmi na ich ďalší rozvoj.

Diskusia:

Predsedajúci odporučil podrobnejšie prejednať aktuálnu činnosť v jednotlivých členských štátoch. Takisto upozornil na nedávne prehlásenie F. Timmermansa, v ktorom varoval pred zneužitím vojny na UA na odklon od cieľov EZD a jej stratégií.

FI reprezentant za problém označil, že Komisia nerozumie možnostiam a príležitostiam európskych lesov a podceňuje hodnotu dreva a sektoru všeobecne.

 

Uhlíkové poľnohospodárstvo a jeho relevantnosť pre odvetvie lesníctva

Sekretariát referoval o iniciatíve Komisie predložiť do konca 2022 návrh regulačného rámca EÚ pre certifikáciu pohlcovania uhlíka, ktorý bude založený na transparentných pravidlách uhlíkového započítavania. V rámci iniciatívy zahájila Komisia zber informácií, ktoré budú ďalej využité. Pripomienky je možné zasielať Komisii do 2. 5. 2022.

Diskusia:

Podľa predsedajúceho môže uhlíkové poľnohospodárstvo predstavovať dodatočný zdroj finančných prostriedkov pre majiteľov lesov, v prístupe Komisie však postráda zohľadnenie riadenia uhlíka prostredníctvom aktívneho riadenia lesného hospodárstva. Predsedajúci sa ale prikláňa k využitiu súkromných zdrojov na financovanie týchto iniciatív namiesto zdrojov verejných.

FR reprezentant referoval o pozitívnych skúsenostiach s národným dobrovoľným označením vo FR „label bas-carbone“, ktoré schválilo FR ministerstvo.

 

Nové nastavenie riadenia biologickej rozmanitosti

Zástupkyňa CEPF uviedla, že tento bod je uvedený v programe rokovania CDG 22. 4. 2022, Komisia plánuje prezentovať aktuálne informácie o novej platforme EÚ pre biodiverzitu a o cieľoch ochrany 30 % pôdy a morí EÚ do roku 2030. Čo sa týka ochrany v rámci stratégie v oblasti biodiverzity, Komisia v januári 2022 zverejnila kritériá a pokyny na identifikáciu a označenie ďalších chránených oblastí nad rámec siete Natura 2000. Informácie o týchto chránených oblastiach a ich riadení by mali členské štáty hlásiť prostredníctvom elektronického nástroja, ktorý vytvorí Európska komisia spolu s Európskou agentúrou pre životné prostredie (EEA), nástroj by mal byť verejne prístupný. Dňa 20. 5. 2022 by sa malo konať spoločné rokovanie Komisie, členských štátov a EEA na prejednanie aktuálneho stavu nástroja.

Dopad vojny na UA na odvetvie lesníctva EÚ vrátane dodávok surovín pre biohospodárstvo

Tento bod prezentovala zástupkyňa ELO. Uviedla, že Rusko disponuje 2x väčšou plochou lesov ako Amazónia, ale na svetovom vývoze sa podieľa iba 2 %. Dopady vojny je zložité predvídať, situáciu na UA sťažuje logistika a nedostatok pracovných síl. Naskytá sa otázka, ako by malo reagovať európske lesníctvo, napr. aby nahradilo straty dovozov z Ruska a Bieloruska.

Diskusia:

FR reprezentant uviedol, že vo FR sa už teraz začínajú predlžovať dodacie lehoty pri určitých drevených výrobkoch v stavebníctve a nábytkárstve.

FI reprezentant uviedol, že aktuálna situácia vedie k zdražovaniu dreva, čo je pozitívne, ale treba zaistiť jeho vyššiu produkciu do budúcna. Pokiaľ by sa drevo používalo na energetické účely ako čiastočná náhrada fosílnych palív z Ruska, treba počítať s určitým časovým oneskorením potrebným na jeho vysušenie. Vyjadril tak názor, že súčasné problémy sú riešiteľné, za najväčšie obštrukcie označil veľkú byrokratickú záťaž zo strany EÚ.

DE reprezentantka upozornila na závislosť veľkých tovární v DE na ruskom zemnom plyne, preto teraz analyzujú možnosť pokrytia dopytu biomasou (vrátane dreva).

Sekretariát doplnil informáciu o článku Univerzity vo Wageningene (NL) ohľadom závislosti EÚ na dreve z Ruska.

 

Budúce strategické plány SPP a lesníctvo

Sekretariát referoval o aktuálnom stave procesu príprav národných strategických plánov SPP. Komisia už 19 štátom zaslala hodnotiace listy. Ďalej referoval o žiadosti poľnohospodárskych organizácií z HU, SK, CZ, PL, RO, BG, HR, EE, LT o ďalší odklad vykonávania nových pravidiel SPP 2020+ o jeden rok z dôvodu vojny na UA. Komisia zatiaľ na výzvu nereagovala. Komisia publikovala zoznam odporúčaných ekoschém, na ktorý okrem iného zaradila agrolesníctvo, ochranu vodných zdrojov a ostatné postupy prínosné pre pôdy. Z pohľadu lesníctva bude kľúčový program Rozvoja vidieka, v rámci ktorého môžu členské štáty flexibilnejšie stanoviť rôzne typy agroenvironmentálne-klimatických opatrení (AECM). Sekretariát ako príklad uviedol návrhy AECM  opatrení niektorých štátov, ktoré sa týkajú lesníctva:

CZ: lesnícko-environmentálne platby na podporu biodiverzity, zalesňovanie, boj proti klimatickým zmenám, starostlivosť o agrolesnícky systém

DK: biodiverzita a lesníctvo (Natura 2000)

AT: ochrana prírody

EL: zalesňovanie, ochrana a zachovanie genetických zdrojov

LT: riadenie a ochrana lesov

SK: environmentálne a klimatické služby, ochrana lesov

 

Diskusia:

Predsedajúci informoval o hodnotiacom liste Komisie pre AT, ktorý má 250 strán, ale lesníctvu je venovaná len jedna strana.

 

Sieť EIP-AGRI: priority v odvetví lesníctva

Do 12 mesiacov od schválenia strategického plánu SPP by mal každý štát ustanoviť svoju národnú sieť pre SPP a  Komisia by mala ustanoviť jednotnú únijnú sieť pre SPP. Komisia by počas rokovania CDG mala poskytnúť viac informácií.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN