V Zbierke zákonov vyšla dôležitá vyhláška pre poľnohospodárov

V Zbierke zákonov bola dnes (21. 7. 2022) zverejnená vyhláška č. 258/2022 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa určuje zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritická hodnota ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a vzory oznámení (ďalej len ako „vyhláška“). Táto vyhláška je vykonávacím predpisom k zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon o potravinách), ktorá ustanovuje zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít (ďalej len „komodita“) a kritickú hodnotu ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu, vzory oznámení o množstve svojich skladových zásob komodity a vzor oznámenia o plánovanom vývoze komodít. Všetky tri druhy oznámenia o skladových zásobách komodít sa podávajú prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle MPRV SR.

Do zoznamu komodít, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu boli zaradené nasledovné komodity: pšenica, raž, jačmeň, ovos, kukurica, sója, repka, slnečnica a pekárske kvasinky.

MPRV SR na svojej webovej stránke zverejnilo nasledovné linky na elektronické formuláre:

  1. Oznámenie o skladových zásobách komodít podľa § 24 ods. 1 zákona 152/1995 Z. z. - https://forms.office.com/r/Jk2Mh4C8hC
  2. Oznámenie o skladových zásobách komodít podľa § 24 ods. 2 zákona 152/1995 Z. z. (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav) - https://forms.office.com/r/tvM5Tmjwra
  3. Oznámenie o plánovanom vývoze určených komodít v zmysle Zákona 152/1995 Z. z. - https://forms.office.com/r/Mi8FvVd9p2

Nakoľko na Slovensku naďalej trvá mimoriadna situácia, platí povinnosť v zmysle § 24 odsek 2 zákona o potravinách, a teda do desiateho dňa kalendárneho mesiaca je potrebné elektronicky oznámiť MPRV SR množstvo svojich skladových zásob komodity k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho mesiaca (t. j. cez formulár č. 2 https://forms.office.com/r/tvM5Tmjwra nahlásiť do 10. augusta 2022 stav svojich skladových zásob ku dňu 31. júla 2022).  

V prípade vývozu komodity do iného členského štátu alebo do tretej krajiny v množstve viac ako 400 t za kalendárny mesiac, máte povinnosť elektronicky oznámiť túto skutočnosť MPRV SR do desiateho dňa kalendárneho mesiaca bezprostredne predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom chcete komoditu vyviezť; ak uvedená lehota nebola dodržaná z dôvodov, ktoré nemôžete ovplyvniť, máte povinnosť elektronicky zaslať oznámenie bezodkladne, najneskôr však do 15 dní pred dátumom vývozu komodity (formulár č. 3 https://forms.office.com/r/Mi8FvVd9p2).

Vyhláška nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 21. júla 2022. V tejto súvislosti si Vám dovoľujeme dať do pozornosti, že v prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti v zmysle § 24 zákona o potravinách, ministerstvo Vám uloží pokutu vo výške od 100 eur do 20 000 eur.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce