Pracovná skupina POCC/CCC

Miesto stretnutia:  COPA-COGECA, Rue de Trèves 61, 1040 Brusel

Dátum stretnutia: 7. júla 2022

Účastník stretnutia: Konzorcium

Názov aktivity: Pracovná skupina POCC/CCC

Predsedal: generálny sekretár (GS) Pekka Pesonen

Podrobný popis aktivity:

Výmena názorov so Stanislavom Němcom (Stále zastúpenie CZ pri EÚ) o prioritách CZ predsedníctva (CZ PRES) týkajúcich sa poľnohospodárstva

S. Nemec informoval o 5 úzko prepojených prioritných oblastiach CZ PRES: zvládanie utečeneckej krízy a zotavenie UA, energetická bezpečnosť, posilnenie obranyschopnosti EÚ a bezpečnosť kyberpriestoru, strategická odolnosť európskej ekonomiky a odolnosť demokratických inštitúcií. Poľnohospodárstvo spadá pod prioritu odolnosti európskej ekonomiky a týka sa týchto oblastí:

 • potravinové zabezpečenie – rola EÚ v rámci udržateľnej celosvetovej potravinovej produkcie, riešenie dopadov vojny na UA na potravinársky sektor, a i.
 • revízia nariadenia o udržateľnom používaní pesticídov – diskusia počas 1. zasadnutia Rady ministrov v rámci CZ PRES
 •  odlesňovanie – CZ PRES bude pokračovať vo vyjednávaniach
 •  chránené označenie pôvodu (CHZO) – CZ PRES nadviaže na vyjednávania, ktoré sa začali počas FR PRES
 •  výživové značenie potravín  - CZ PRES pripravuje na tému odborný seminár (10. 11. 2022)
 •  rybolov – dokončenie správ a kvót na konci roka

 

Diskusia:

GS vyzval CZ PRES, aby žiadalo od Komisie prijatie revidovaných opatrení na zaistenie odolnosti poľnohospodárskeho sektora. Komisia svoj plán predložila v roku 2020, no odmieta ho revidovať, lebo ho považuje za dostatočný. Podľa C-C je takýto prístup neprijateľný, najmä v kontexte dvojročnej pandémie a vojny na UA.

FR reprezentantka upozornila, že počas CZ PRES bude ešte väčší tlak na ceny energií a aj na ich dostupnosť. Podľa informácií Komisia teraz zvažuje, ktoré sektory určí ako kritické kvôli zaisteniu ich prístupu k cenovo dostupným energiám. Poľnohospodárstvo a potravinárstvo by podľa FR reprezentantky mali byť v zozname prioritných odvetví, inak bude ohrozená potravinová bezpečnosť.

ES reprezentant sa informoval na podporu fytosanitárnych produktov a výnimiek z pravidiel podmienenosti SPP.

Zástupca  CZ PRES v reakcii na otázky potvrdil, že pre CZ PRES sú potravinárstvo a poľnohospodárstvo strategickými odvetviami, čo by malo byť zohľadnené v plánoch Komisie týkajúcich sa energetického zabezpečenia. Ďalej uviedol, že aj CZ PRES podporuje a diskutuje s Komisiou o ďalšom predĺžení výnimiek z pravidiel podmienenosti SPP aj na rok 2023. Takisto potvrdil, že revízia smernice o priemyselných emisiách bude mať zásadný dopad aj na CZ, preto sa CZ PRES bude zaoberať aj touto iniciatívou. K pripomienke ES zástupcu o nutričnom označovaní uviedol, že Komisia nepredloží legislatívne návrhy počas CZ PRES, hoci to bolo pôvodne naplánované. CZ PRES sa ale bude snažiť o zahájenie debát na túto tému.

 

Na schválenie:

 • návrh stanoviska C-C k rámcu pre udržateľné potravinové systémy a návrh odpovede do verejnej konzultácie

Sekretariát návrh stanoviska prepracoval na základe diskusií počas rokovania POCC/CCC dňa 2. 6. 2022 a júnových prezídií. Ide najmä o zdôraznenie roly poľnohospodárskych družstiev, o potrebu spravodlivej návratnosti pre výrobcov a o biohospodárstve. Sekretariát informoval o prebiehajúcej verejnej konzultácii  (do 21. 7. 2022), presnejší návrh stanoviska vypracujú v spolupráci pracovné skupiny pre potraviny, kvalitu a životné prostredie.

 • návrh odpovede C-C  do verejnej konzultácie o nových genomických technikách (NGTs)

Komisia pripravuje zverejnenie legislatívneho návrhu, týkajúceho sa rastlín získaných cielenou mutagenézou a cisgenézou, ktorý bude sprevádzaný posúdením dopadov. Verejná konzultácia je prístupná do 22. 7. 2022.

 • príspevok C-C k plánu na riadenie živín (Nutrient Management Plan)

Komisia pripravuje svoje oznámenie k plánu na riadenie živín ako súčasť EZD a jej stratégií. Podľa Komisie vyžaduje neefektivita kolobehu živín ďalšie opatrenie na úrovni EÚ, aby sa zlepšilo potravinové zabezpečenie, chránilo ľudské zdravie a zachoval sa ekosystém. Verejná konzultácia k akčnému plánu pre lepšie hospodárenie so živinami je otvorená do 26. 8. 2022.

 • príspevok C-C do verejnej konzultácie o prieskume programu EÚ pre ovocie, zeleninu a mlieko do škôl

Komisia vyhlásila verejnú konzultáciu (do 28. 7. 2022), aby zistila, ako tieto programy fungujú a ako je možné ich zlepšiť. Sekretariát pripravil svoje stanovisko, ktoré podporuje zachovanie týchto programov. Takisto upozornil na kampaň ProVeg, ktorá sa usiluje o zahrnutie rastlinných nápojov do programov Mlieko do škôl, proti čomu sa sekretariát C-C hodlá vymedzovať.

V diskusii DK navrhlo zamerať sa na lokálnu a regionálnu produkciu namiesto ekologickej produkcie.

 

Informácie a výmena názorov na medzinárodný obchod a situáciu na trhu

UA: Sekretariát vypracoval hodnotenie dopadu ruskej invázie na UA.

UK: Vláda UK zaviedla právne predpisy, ktoré zmenia prvky tzv. Severoírskeho protokolu. Tento krok predstavuje potenciálne vážnu eskaláciu napätia medzi UK a EÚ ohľadom obchodných dohôd po brexite. Komisia znovu zahájila konanie o porušení dohody, ktoré bolo pozastavené minulý rok a zahájila 2 nové žaloby proti vláde UK za nesplnenie 2 záväzkov podľa Protokolu o Írsku a Severnom Írsku. Komisia upozorňuje, že UK nedokázalo dostatočne zaistiť hraničné kontrolné stanoviská v Severnom Írsku, kde by sa mali vykonávať kontroly bezpečnosti potravín, a neposkytuje EÚ obchodné údaje, potrebné na monitorovanie pohybu tovaru do regiónu.  Komisia zatiaľ nenavrhla žiadne odvetné opatrenia, čo môže nastať, ak navrhovaná legislatíva vstúpi do platnosti. Vzhľadom na citlivosť sekretariát zatiaľ aktívne nekomunikoval, ale ak bude požiadaný o vyjadrenie, navrhuje podporiť činnosť Komisie s cieľom nájsť riešenie, aby sa zabránilo narušeniu obchodu a bola zaistená integrita jednotného trhu.

Nový Zéland: EÚ a Nový Zéland uzavreli 30. 6. 2022 po 4 rokoch rokovaní dohodu o voľnom obchode. Dohoda zahŕňa aj záväzky v oblasti udržateľnosti a v oblasti základných pracovných práv. Dohoda po prvý raz obsahuje zvláštnu kapitolu týkajúcu sa udržateľných potravinových systémov a v rámci tejto kapitoly sa obe strany zaviazali k spolupráci v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a udržateľnej produkcie potravín. Vzájomný obchod by vďaka tejto dohode mohol vzrásť až o 30 % (4,5 mld. EUR). Po ratifikácii zmluvy budú zrušené clá na kľúčové vývozné produkty EÚ (bravčové mäso, víno a šumivé víno, čokoláda, atď.). Vyjednaná dohoda bude chrániť aj celý zoznam vysokokvalitných vín  a liehovín z EÚ. Čo sa týka prístupu na trh, EÚ stanovila pre Nový Zéland colnú kvótu vo výške 10 000 ton na vysokokvalitné hovädzie mäso, na dovoz baranieho mäsa 38 000 ton, na sušené mlieko bola stanovená colná kvóta vo výške 15 000 ton s 20 %-ným clom podľa doložky najvyšších výhod, na maslo 15 000 ton a bude pridaná k už existujúcej kvóte 75 000 ton. EÚ umožní aj bezcolný dovoz 25 000 ton syra nad rámec súčasnej kvóty 11 000 ton. Kvóty budú postupne zavádzané počas budúcich 7 rokov. Dohoda bude teraz predmetom právneho prieskumu, potom preložená do všetkých úradných jazykov EÚ a predložená na schválenie Rade a Parlamentu.

 

Aktualizované informácie o SPP

Nariadenie, ktoré umožní členským štátom vyčleniť až 5 % svojich nevyužitých prostriedkov z EPFRV v rokoch 2021 a 2022, bolo zverejnené 30. 6. 2022 v Úradnom vestníku EÚ. Komisia pripraví k nemu sekundárnu legislatívu (2 akty v septembri/októbri), po schválení členské štáty zrevidujú svoje národné/regionálne programy rozvoja vidieka a predložia ich Komisii do konca roka. Realizácia by mala nasledovať od samého začiatku roku 2023 s tým, že príjemcovia podajú žiadosť do 31. 3. a platby by mali byť spracované najneskôr do 15. 10. 2023.

Po zverejnení oznámenia o dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti začal Parlament  pracovať na svojej správe. Predložených bolo 516 pozmeňovacích návrhov, prebehli už 2 technické schôdzky tieňových spravodajcov a bolo vypracovaných 11 kompromisných pozmeňovacích návrhov. Sekretariát pripravuje zoznam odporúčaného hlasovania (voting list) pred hlasovaním vo výbore AGRI dňa 13. 10. 2022 a na plenárnom zasadnutí dňa 22. 11. 2022.

 

Výmena názorov na návrh nariadenia Parlamentu a Rady o premene Poľnohospodárskej účtovnej dátovej siete (FADN) na Poľnohospodársku udržateľnú dátovú sieť (FSDN)

Dňa 22. 6. 2022 predstavila Komisia svoj návrh nariadenia Parlamentu a Rady o premene FADN na FSDN. Aktuálna FADN sleduje príjmy a obchodné aktivity poľnohospodárskych podnikov a vzhľadom na to, že SPP sa teraz zameriava stále viac na environmentálne a sociálne dopady, mala by byť budúca FSDN rozšírená aj o údaje z oblasti životného prostredia a sociálnych otázok. Metodika zberu údajov by mala vychádzať zo súčasnej metodiky, Komisia ju plánuje harmonizovať. Údaje na úrovni poľnohospodárskych podnikov budú členské štáty zhromažďovať so súhlasom poľnohospodárov, štáty budú môcť stanoviť ponuky pre účasť poľnohospodárov v dátovej sieti. Témy, ktoré by mali byť do FSDN zahrnuté, ešte neboli  predstavené. Komisia zahájila verejnú konzultáciu k zverejnenému návrhu, prístupná je do 17. 8. 2022.

 

Aktuálne informácie o práci na koordinácii paktu pre zručnosti v poľnohospodársko-potravinárskom ekosystéme a spoločnej pracovnej skupine C-C a Geopa-Copa

C-C, Geopa a FoodDrinkEurope spolupracujú na implementácii tzv. paktu pre zručnosti, spolupráca sa zameriava najmä na súčasné systémy celoživotného vzdelávania v jednotlivých členských štátoch. Pakt bol predstavený počas Dní priemyslu EÚ a iných súvisiacich fór. C-C hodlajú viesť pakt zladením cieľov partnerstiev s príslušnými európskymi projektmi rozvoja zručností, ako sú napr. FIELDS alebo I-RESTART a vytvorením  riadiacej štruktúry  vrátane rozhodovacieho orgánu. C-C budú spolupracovať s príslušnými riaditeľstvami Komisie, najmä DG GROW, EMPL a AGRI.

 

Stratégia F2F:

 • informácie o návrhu nariadenia Komisie o udržateľnom používaní PPPs

Dňa 22. 6. 2022 zverejnila Komisia konečnú verziu svojho návrhu nariadenia o udržateľnom používaní PPPs. Sekretariát teraz reviduje konečný návrh (predtým mal k dispozícii uniknutý návrh), aby mohol byť príspevok C-C upravený. Komisia zahájila verejnú konzultáciu, ktorá je prístupná do 22. 8. 2022.

Komisia sa rozhodla zmeniť súčasnú smernicu o udržateľnom používaní pesticídov, ktorá stanovuje cieľ zníženia pesticídov na úrovni EÚ o 50 % do roku 2030, pričom na úrovni jednotlivých štátov by redukčné ciele mali byť 35 – 65 % v závislosti od predaja pesticídov v danom štáte za obdobie 2015-2017. Komisia každoročne zverejní pokrok smerom k splneniu cieľov EÚ.

 • aktuálny stav týkajúci sa revízie nariadenia 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom so zameraním sa na povinný nutričný štítok na prednej strane obalu (FOPNL)

Na základe informácií z rôznych zdrojov sa zdá, že DG SANTE navrhne systém NutriScore ako povinný systém FOPNL na úrovni EÚ. Algoritmus hodnotenia by však mohol byť zmenený a niektoré produkty (napr. CHZP) by z neho mohli byť vyňaté, zatiaľ to však nie je potvrdené. Dátum zverejnenia revidovaného návrhu ešte nie je známy, sekretariát zvažuje vytvorenie dočasnej pracovnej skupiny.

 

Stratégia v oblasti biodiverzity

Konečná verzia legislatívneho návrhu EÚ o obnove prírody bola zverejnená 22. 6. 2022, ciele novej legislatívy sa týkajú obnovy poškodených ekosystémov a ozdravenia prírody v celej EÚ do roku 2050. Návrh teraz prejednajú Parlament a Rada. Ciele musia byť nastavené do roku 2030, aby sa po roku 2030 mohli začať plniť.

C-C svoje stanovisko už schválili na júnových prezídiách a zaslali dotknutým komisárom a ministrom poľnohospodárstva EÚ27.

 

Informácie a výmena názorov po hlasovaní Parlamentu a o dohodách Rady o balíku Fit for 55

Rada pre energetiku dňa 27. 6. a Rada pre životné prostredie 28. 6. 2022 dosiahli dohodu o „všeobecnom prístupe“ pri 8 z 13 legislatívnych návrhov balíka Fit for 55. C-C vydali tlačové prehlásenie komentujúce podrobnosti jednotlivých dohôd. Dňa 5. 9. 2022 sa uskutoční zasadnutie POCC/CCC na podrobnejšie prediskutovanie výsledkov.

 

Aktuálny stav návrhu smernice o priemyselných emisiách (IED)

Návrh bude v októbri predložený vo výbore AGRI, vo výbore ENVI sa bude hlasovaťv apríli 2023. Komisia predstavila IED počas Rady pre životné prostredie 28. 6. 2022, kde HU uviedlo, že návrh nemôže prijať a FR, IE a ES navrhli návrh odložiť.

C-C organizuje 12. 7. 2022 rokovanie o 1. návrhu svojho stanoviska.

 

Informácie o výsledku hlasovania ohľadom odlesňovania

Rada pre životné prostredie prijala 28. 6. 2022 všeobecný prístup Rady k odlesňovaniu. Sekretariát uvítal zmeny navrhnuté Radou v znení Komisie, najmä pokiaľ ide o definície ako znehodnocovanie lesov, udržateľná ťažba a zvláštne ustanovenia, ktoré zohľadňujú špecifiká odvetvia chovu dobytka v EÚ. Sekretariát súhlasil aj s pozmeňovacími návrhmi Rady o riešení aspektov proporcionality a administratívnej záťaže.Víta aj odstránenie článku o právomoci Komisie prijímať v budúcnosti delegované akty.

Sekretariát C-C vyzval Parlament, aby pri príležitosti prijatia postoja Rady prišiel s vyváženým postojom, ktorý zaručí rovnaké podmienky pre poľnohospodárov a hospodárske subjekty v EÚ. Výbor ENVI bude o správe hlasovať 11.-12. 7. 2022.

 

Informácie o hlasovaní výboru AGRI o stratégii EÚ v oblasti lesníctva

VýborAGRI bude o správe hlasovať 11.-12. 7. 2022.

 

Informácie o voľbe 1 zástupcu Copa do finančného a riadiaceho výboru C-C

Vzhľadom na to, že mandát Cristiny Tinelliovej (IT, Confagricoltura) sa končí, zahájil sekreteriát postup pre voľbu 1 zástupcu Copa. Lehota na podanie kandidatúr je stanovená na utorok 30. 8. 2022, prvá fáza volieb sa uskutoční počas zasadnutia POCC dňa 8. 9. 2022.

 

Informácie o smernici pre podávanie správ o udržateľnosti podnikov

Sekretariát informoval o politickej dohode medzi Radou a Parlamentom zo dňa 21. 6. 2022 a upozornil, že podľa novej dohody sa pravdepodobne budú pravidlá vzťahovať aj na niektoré malé a stredné podniky.

 

Prínos aktivity pre poľnohospodárov v SR:

Prenos informácií pre členov SPPK k danej problematike.

Vyplývajúce úlohy pre SPPK:

Pre SPPK nevyplývajú zo zasadania žiadne úlohy.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN