Pracovná skupina POCC/CCC

Miesto stretnutia:  COPA-COGECA, Rue de Trèves 61, 1040 Brusel

Dátum stretnutia: 8. septembra 2022

Účastník stretnutia: Konzorcium

Názov aktivity: Pracovná skupina POCC/CCC

Predsedal: generálny sekretár (GS) Pekka Pesonen

Podrobný popis aktivity:

Príprava prezídií (22. a 23. 9. 2022)

GS referoval o voľbách predsedníctva COPA a o prizvaných hosťoch počas spoločného zasadnutia: J. Zajíček (zástupca SZ ČR pri EÚ) a na prejednanie problematiky označovania potravín zástupca Komisie.

Návrh rozpočtu (deficit 224 681 EUR) na rok 2023 schválil finančný a riadiaci výbor 21. 6. 2022. Rozpočet je založený na zachovaní členských príspevkov riadnych členov C-C na úrovni roku 2022.

Vzhľadom na ukončenie mandátu Cristiny Tinelliovej (IT, Confagricoltura) bol do finančného a riadiaceho výboru za COPA aklamačne zvolený Matthias Gröger (AT, LKÖ).

 

Na schválenie:

  • stanovisko C-C k smernici o priemyselných emisiách

Dokument bude slúžiť ako základ pre lobistické akcie v Parlamente a v Rade.

Sekretariát referoval o návšteve europoslancov a ich asistentov na 2 farmách vo Valónsku. Farmy chovajú dobytok a ošípané určené na vývoz. Cieľom návštevy bolo vyvolať u europoslancov otázky a pochybnosti o tom, čo je v skutočnosti „priemyselné poľnohospodárstvo“.

Na záver diskusie sa rozhodlo, že do pozičného dokumentu sa zatiaľ nebudú uvádzať prahové hodnoty stanovujúce rozsah pôsobnosti smernice, ale počas prezídií sa ešte bude o tom diskutovať. Sekretariát by rád k pozícii pripojil prílohu s očakávanými dopadmi, preto potrebuje informácie od členských organizácií.

  • reflexný dokument C-C k zákonu o obnove prírody

V septembri CZ PRES začne prerokovávať návrh Komisie o obnove prírody, v Európskom parlamente vo výbore ENVI bol spravodajcom menovaný César Luena (ES, S&D), za EPP je tieňovou spravodajkyňou Christina Schneiderová (DE), ktorá už vyjadrila svoje obavy ohľadom otázky potravinovej bezpečnosti, preto sekretariát dúfa v pozitívnu spoluprácu. Dokument bol prijatý.

  • pozícia C-C k nariadeniu pre udržateľné používanie PPPs

Pozičný dokument zhrňuje obavy C-C  týkajúce sa budúcnosti používania PPPs a po schválení ho môžu členské organizácie využiť na lobovanie v inštitúciách EÚ. V súlade s dokumentom bol vypracovaný návrh spätnej väzby do verejnej konzultácie Komisie (prístupná do 19. 9. 2022).

Dokument bol prijatý.

  • zhrnutie stratégie C-C o budúcnosti odvetvia bravčového mäsa

Na základe návrhu C-C zriadila Komisia reflexnú skupinu EÚ pre bravčové mäso s cieľom pripraviť odvetvie na budúce výzvy. Pracovná skupina pre bravčové mäso schválila dokument o stratégii a opatreniach.

Dokument bol prijatý.

 

Informácie a výmena názorov na reformu skupín pre občiansky dialóg (CDG)

Komisia zverejnila 5. 8. 2022 v Úradnom vestníku rozhodnutie o zriadení skupín pre občiansky dialóg pre záležitosti, na ktoré sa vzťahuje SPP. Súčasné prevažne online stretnutia budú pokračovať, aby sa ušetrili cestovné náklady za cestovanie expertov. V septembri DG AGRI zorganizuje stretnutie predsedov skupín zúčastnených strán a bude vyhlásená verejná výzva na podávanie žiadostí o účasť v CDG, z ktorých potom DG AGRI vyberie experta za C-C. C-C spoločne s FoodDrinkEurope a CELCAA zaslali komisárovi Wojciechowskimu list, v ktorom zdôrazňujú obavy z reformy.

 

Aktualizované informácie o SPP

Európska komisia 31. 8. 2022 schválila prvú skupinu 7 národných strategických plánov (DK, FI, FR, IE, PL, PT, ES).

Lehota pre členské štáty na oznámenie rozhodnutia o použití výnimiek pre štandardy DPEP 7 a 8 uplynula na konci augusta, sekretariát teraz zhromažďuje informácie  o rozhodnutiach.

Na začiatku budúceho roka sa začnú diskusie s členskými organizáciami o reforme SPP 2027+.

 

Informácie o medzinárodnom obchode a situácii na trhu

Sekretariát pripravil návrh dokumentu o dopade extrémnych poveternostných podmienok na poľnohospodárstvo EÚ, ktorý záhrňa aj opatrenia prijaté jednotlivými členskými štátmi.

Komisia poverila skupinu výskumných pracovníkov na vykonanie posúdenia dopadov postupného vyraďovania klietok z produkcie nosníc a prasníc v EÚ. Sekretariát preto vyzval organizácie na zhromaždenie potrebných informácií a šírenie dotazníku medzi maximom producentov vajec a chovateľov prasníc.

Čo sa týka aktuálnych informácií k iniciatíve rámca pre udržateľné potravinové systémy (FSFS), všeobecné stanovisko C-C bolo dokončené v júli, oficiálne by malo byť prijaté počas septembrových prezídií.

Dňa 28. 6. 2022 prijala Rada pre životné prostredie  všeobecný prístup k návrhu nariadenia pre boj proti odlesňovaniu. C-C víta zmeny navrhnuté Radou oproti pôvodnému zneniu Komisie, najmä čo sa týka niektorých definícií. Okrem toho víta odstránenie článku o právomoci Komisie prijímať v budúcnosti delegované akty. V Parlamente je vedúcim výborom ENVI, ktorý o správe hlasuje 11. –  12. 9. 2022.

Parlament bude hlasovať o svojom stanovisku k prepracovanému zneniu smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (RED II). 

Počas plenárneho zasadnutia v septembri bude Parlament hlasovať aj o správe spravodajkyne  Ulrike Müllerovej (DE, Renew) k novej lesnej stratégii EÚ do roku 2030. Sekretariát preto rozposlal urgentný list na podporu pozmeňovacích návrhov europoslancov Petri Sarvamau (FI, EPP) a Simone Schmiedtbauerovej (AT, EPP).

Ohľadom aktuálneho stavu týkajúceho sa veľkých šeliem nie je žiadny pokrok, preto sa sekretariát chystá poslať list predsedovi výboru ENVI so žiadosťou o rýchle riešenie situácie.

Kongres európskych farmárov sa bude konať 12. – 14. 10. 2022 v chorvátskom Šibeniku, témou je Odolné európske poľnohospodárstvo a globálne výzvy, program a registrácia sú dostupné na webe kongresu.

 

Pre informáciu:

  • informácie a rozhodnutia týkajúce sa výzvy pre expertnú skupinu na odstraňovanie uhlíka

Komisia teraz pracuje na formálnom súbore pravidiel EÚ, ktorý by mala zverejniť na konci novembra 2022.

  • aktuálny stav týkajúci sa revízie nariadenia 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom so zameraním sa na povinný nutričný štítok na prednej strane obalu (FOPNL)

Na základe informácií z rôznych zdrojov sa zdá, že DG SANTE navrhne systém NutriScore ako povinný systém FOPNL na úrovni EÚ, preto sekretariát C-C spoločne s inými európskymi organizáciami zaslali  list komisárom Kyriakidesovej a Wojciechowskimu, aby zámer Komisie odmietli.

  • aktuálny stav revízie systému zemepisných označení

V Parlamente bolo rozhodnuté, že kompetencie si rozdelia výbory JURI a AGRI, pracovný dokument Paola De Castra by mal byť zverejnený v októbri 2022.

  • stanovisko EFSA pre dobré životné podmienky zvierat počas prepravy

Sekretariát referoval o očakávanom zverejnení stanoviska EFSA v rámci revízie právnych predpisov. EFSA usporiada 26. 10. 2022 online seminár na tému welfare zvierat počas dopravy, registrácia je možná do 19. 10. 2022.

 

Rôzne

Sekretariát referoval o informačných schôdzkach Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG), ktoré sa majú konať v septembri a októbri a majú sa týkať návrhu štandardov udržateľnosti týkajúcich sa smernice o podávaní správ o udržateľnosti podniku (CSRD).

Sekretariát referoval o návrhu nariadenia o štátnej podpore, ktorým sa stanovia niektoré kategórie podpory v odvetví poľnohospodárstva a lesníctva ako zlučiteľné s vnútorným trhom a ktorým sa ruší nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014. Návrh nového nariadenia bol zaslaný členským štátom na pripomienkovanie.

 

Prínos aktivity pre poľnohospodárov v SR:

Prenos informácií pre členov SPPK k danej problematike.

Vyplývajúce úlohy pre SPPK:

Pre SPPK nevyplývajú zo zasadania žiadne úlohy.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN