Pracovná skupina pre ekologické poľnohospodárstvo

Miesto stretnutia:  COPA-COGECA, Rue de Trèves 61, 1040 Brusel

Dátum stretnutia: 22. augusta 2022

Účastník stretnutia: Konzorcium

Názov aktivity: Pracovná skupina pre ekologické poľnohospodárstvo

Predsedal: Lone Andersenová (DK)

Podrobný popis aktivity:

Smernica o priemyselných emisiách: diskusia a finalizácie príspevku pracovnej skupiny pre ekologické poľnohospodárstvo

Sekretariát pripomenul, že 5. 4. 2022 Komisia zverejnila návrh revidovanej smernice o priemyselných emisiách,  novinkou je rozšírenie oblasti pôsobnosti smernice – po novom budú do nej zahrnuté všetky poľnohospodárske podniky zaoberajúce sa chovom dobytka, ošípaných a hydiny s viac než 150 dobytčími jednotkami (LSU), aktuálne by malo ísť o 150 dospelých kráv, 375 teliat, 10 000 nosníc, 500 prasiat alebo 300 prasníc. Takéto podniky budú musieť žiadať o udelenie environmentálneho povolenia a budú musieť zaviesť najlepšie dostupné techniky na zníženie produkovaných emisií a na účinné využívanie zdrojov. Komisia navrhuje aj väčší podiel verejnosti a neziskových organizácií v rozhodovacích procesoch o udeľovaní povolení jednotlivým lokalitám, verejnosť by mala mať online prístup k informáciám o vydaných povoleniach v celej EÚ. Revízia smernice je súčasťou EZD, má pomôcť dosiahnuť cieľ v oblasti nulového znečistenia do roku 2050. Emisie skleníkových plynov zo živočíšnej produkcie aj počty hospodárskych zvierat sú pritom posledných 10 rokov stabilné.

Podľa sekretariátu C-C bude revidovaná smernica predstavovať pre poľnohospodárov vyššiu administratívnu záťaž aj náklady. Návrh Komisie zahŕňa aj niekoľko výnimiek pre ekologickú výrobu.

 

Diskusia:

IT reprezentant odporučil, aby sa pracovná skupina usilovala o zaistenie výnimiek pre ekologické poľnohospodárstvo. Upozornil, že v IT už teraz nie je možné ekologicky chovať viac než 2 ks dospelého hovädzieho dobytka na hektár. Limit 150 LSU označil za príliš nízky a na záver odmietol, aby mala široká verejnosť prístup k informáciám o jednotlivých podnikoch, pretože by mohla údaje nesprávne interpretovať.

BE reprezentantka za kľúčovú označila väzbu medzi počtom LSU a veľkosťou plochy, na ktorej sú zvieratá chované (t. j. počtom ha), túto väzbu však v návrhu Komisie nevidí. Pripomienku podporili aj ostatní účastníci rokovania.

Predsedajúca odporučila opatrný prístup ohľadom výnimiek z novej smernice pre ekologické poľnohospodárstvo. Upozornila, že už súčasné pravidlá ekologickej produkcie sú dostatočne prísne, preto by bolo vhodné, aby ekologickému poľnohospodárstvu bolo poskytnutých minimum výnimiek, a naopak, mohlo sa skonštatovať, že požadované pravidlá pre konvenčné chovy už ekologická výroba z veľkej časti plní.

Sekretariát informoval o mimoriadnom rokovaní C-C 24. 9. na prerokovanie pozičného dokumentu k revízii smernice o priemyselných emisiách. Návrh je priložený v samostatnej prílohe k zápisu v českom jazyku, bude predložený na schválenie skupine POCC/CCC (8. 10.) a prezídiám (22. – 23. 9. ).

 

Hmyz ako krmivo: diskusia a prípadné schválenie pozície

Sekretariát C-C referoval o aktuálnom vývoji ohľadom možného využitia hmyzu ako krmiva v ekologickej výrobe.   Komisia stále  pracuje  na  delegovanom akte k stanoveniu pravidiel,

sekretariát vyzval pracovnú skupinu pre ekologické poľnohospodárstvo na poskytnutie pripomienok. Európske organizácie zastupujúce producentov hmyzu v EÚ kontaktovali C-C so žiadosťou o spoluprácu. Sekretariát pripravuje stanovisko, pričom jedným z jeho prvkov bude minimálny podiel ekologických krmív pre hmyz, aby ten mohol byť certifikovaný ako ekologický a teda vhodný ako krmivo v ekologickom poľnohospodárstve.

Diskusia:

DE reprezentant sa vyjadril k stanovisku Komisie týkajúceho sa usmrtenia hmyzu pred jeho použitím ako krmiva – podľa Komisie by mal byť hmyz usmrtený elektrickým prúdom, čo je podľa DE reprezentanta energeticky náročné a je v rozpore so snahou znižovať energetickú závislosť EÚ.

DK reprezentant informoval o pomerne rozšírenej produkcii hmyzu v DK na krmivá, za problém označil dostupnosť ekologických surovín na krmivo pre hmyz. Čo sa týka usmrcovania hmyzu, odporučil, aby Komisia najprv zhodnotila, či sa v prípade hmyzu dá hovoriť o welfare metódach usmrcovania. Ďalej podporil, aby štandardizovaná produkcia ekologického hmyzu bola založená na 100 % ekologických kŕmnych surovinách, možná výnimka by sa mohla týkať zakladania nových ekologických hmyzích fariem, ktorým by mohlo byť umožnené kombinované krmivo pre hmyz s minimálnym 50 %-ným podielom ekologickej zložky.

Sekretariát na záver navrhol usporiadať spoločné rokovanie so zástupcami európskych producentov hmyzu, s čím členovia skupiny súhlasili.

 

Priemyselné poľnohospodárstvo (factory farming): diskusia a ďalší postup

Sekretariát od minulého rokovania pracovnej skupiny pokračuje v diskusii s Komisiou ohľadom jej poňatia termínu priemyselného poľnohospodárstva (factory farming). Komisia plánuje problematiku konzultovať s Expertnou skupinou pre technické poradenstvo v oblasti ekologickej výroby (EGTOP). Sekretariát navrhol poslať Komisii list, v ktorom vyzýva EGTOP na vypracovanie stanoviska k produkcii bioplynu, pretože tá sa v jednotlivých členských štátoch zvyšuje, zvyšuje sa objem organickej aj anorganickej recyklovanej biomasy z poľnohospodárstva, domácností aj potravinárskeho priemyslu, pričom neekologický maštaľný hnoj môže byť kľúčovým vstupom v mnohých bioplynových staniciach. Skupina EGTOP by mala zvážiť, či by v kontrolnom systéme nemohlo byť povolené a riadené obmedzené množstvo nespracovaného neekologického maštaľného hnoja. Pokiaľ by bola úplná harmonizácia v tejto oblasti nereálna, mala by podľa C-C Komisia zvážiť jednoduchý prístup (prioritizáciu).

 

Diskusia:

BE reprezentant informoval o existujúcom zákaze používania konvenčného hnoja z hydinových chovov v ekologickom poľnohospodárstve v BE, povolené je iba používanie konvenčného kravského hnoja.

 

Prínos aktivity pre poľnohospodárov v SR:

Prenos informácií pre členov SPPK k danej problematike.

Vyplývajúce úlohy pre SPPK:

Pre SPPK nevyplývajú zo zasadania žiadne úlohy.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN