Pracovná skupina pre potraviny

Miesto stretnutia:  COPA-COGECA, Rue de Trèves 61, 1040 Brusel

Dátum stretnutia: 30. augusta 2022

Účastník stretnutia: Konzorcium

Názov aktivity: Pracovná skupina pre potraviny

Predsedal: Annette Toftová (DK)

Podrobný popis aktivity:

Pozícia C-C k systému výživového označovania na prednej strane obalu (FOPNL)

Pozícia C-C je všeobecne tá, že C-C nepreferujú žiadny špecifický systém, ale žiadajú, aby bol: dobrovoľný, založený na vedeckých poznatkoch a vzťahoval sa na veľkosť porcie. A naopak, aby nebol: obmedzený na niekoľko živín (tuk, cukor, soľ) a zjednodušený na systém farebného kódovania.

Cieľom rokovania bolo prerokovanie vhodných lobistických akcií na presadenie pozície C-C.

 

Aktuálny stav týkajúci sa návrhu Komisie na EÚ FOPNL

Komisia pristúpila k revízii nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktoré stanovuje povinnosť poskytnúť spotrebiteľom informácie o zozname zložiek a nutričné údaje. V rámci revízie zvažuje zavedenie harmonizovaného systému s cieľom „povzbudiť potravinársky priemysel k tomu, aby ponúkal zdravé a udržateľné potraviny“. Komisia doteraz zreteľne presadzovala systém NutriScore, ale jej aktuálna pozícia nie je celkom jasná. Legislatívny návrh revidovaného nariadenia by mala predložiť na konci roka.

Parlament sa vo svojej správe k stratégii F2F o NutriScore nezmieňuje, ale okrem iného žiada, aby bol systém založený na jednotných referenčných hodnotách. Pozícia Rady k FOPNL neexistuje vzhľadom na odlišné postoje jednotlivých štátov k systému NutriScore (systém presadzujú FR, DE, NL, BE, LU a potenciálne ES, systém odmietajú IT, CZ, RO, GR, LV, HU, SK a CY, zachovanie vlastného systému žiadajú severské štáty). IT v Rade pripravila non-paper odmietajúci systém NutriScore. Niektoré štáty však podporujú úpravu pravidiel NutriScore. Sekretariát C-C k tomu pristupuje veľmi obozretne a naďalej podporuje pozíciu, ktorá tento systém odmieta.

 

Akčný plán lobingu C-C k FOPNL

Lobistické akcie C-C na odmietnutie systému NutriScore sa budú usilovať o zapojenie členských štátov a iných účastníkov, vrátane snahy o vytvorenie koalície vo výbore ENVI. Sekretariát hodlá viesť komunikačnú kampaň na všetkých úrovniach – EÚ aj národných, plánuje zaslať list komisárke Kyriakidesovej a komisárovi Wojciechowskimu, bude sa usilovať aj o reakciu ostatných komisárov a koordinovať akcie s ďalšími organizáciami, napr. CLITRAVI, EDA, IBC, EUCBV, CEEV.

 

Okrúhly stôl s cieľom predstaviť lobistické akcie a plány

Predsedajúca informovala o prebiehajúcom kontakte DK ministerstva poľnohospodárstva s DG SANTE a sľúbila vyvinúť tlak na podpis non-paperu iniciovaného IT.

IT reprezentantka informovala, že non-paper  je zatiaľ pripravených podpísať iba 5 štátov: IT, HU, RO, EL a CY. Keďže cieľom dokumentu je odmietnutie systému NutriScore, štáty, ktoré by napr. chceli zachovať svoj vlastný systém, môžu dokument podpísať tiež. Vyzvala členské organizácie aj na kontaktovanie europoslancov a potrebu upozorniť ich na negatívne dopady zavedenia systému NutriScore. Z pohľadu C-C označila za kľúčové, aby všetky organizácie spoločne podporili pozíciu odmietajúcu NutriScore.

CZ reprezentantka referovala o pravdepodobnom odložení zverejnenia návrhu revízie až na začiatok budúceho roku a zároveň podporila pozíciu odmietajúcu NutriScore. Podľa informácií z rokovaní, Timmermansov kabinet aj Komisia NutriScore naďalej podporujú, ale s určitou úpravou algoritmu. Uviedla, že CZ ministerstvo musí vzhľadom na súčasné CZ PRES zachovávať neutrálny postoj a non-paper podpísať nemôže, ale vyjednáva aspoň oporu od SK. Potom vymenovala ešte viaceré aktivity/konferencie/diskusie o označovaní potravín, ktoré sa budú konať tento rok v CZ aj v Bruseli.

ES reprezentant informoval o aktuálne pozastavenom návrhu koaličných strán v ES na presadenie systému NutriScore. Vzhľadom na ES PRES budúci rok sa žiadny významný pokrok neočakáva.

IT reprezentant označil snahy o vylepšenie NutriScore zmenou jeho algoritmu za alarmujúce a nebezpečné, podľa neho je potrebné stále trvať na jeho odmietnutí. Ďalej upozornil na štúdiu Univerzity v Leuvene (BE), podľa ktorej niektoré tradičné potraviny s CHZO spadajú do horšej kategórie NutriScore než porovnateľné produkty bez CHZO. Alarmujúce je, že štúdia uvádza, že je preto potrebné niektoré také výrobky preformulovať na zdravšie alternatívy.

FR reprezentantka referovala o už zavedenom systéme NutriScore vo FR, na ktorý sa organizáciám podarilo viac-menej adaptovať. Odporučila opatrný prístup pri komunikácii stratégie C-C, aby sa nevytváral negatívny obraz odvetvia, ktoré je konzervatívne a odmieta sa transformovať. Na záver ale vyjadrila podporu pozície C-C odmietajúcej NutriScore.

AT reprezentant uviedol, že v AT sa NutriScore nepodporuje a čo sa týka komunikácie C-C, odporučil nielen odmietanie NutriScore, ale aj pozitívnu formu, napr. oznámením  požadovaných vlastností od nového FOPNL.

IT reprezentantka upozornila, že revidovaný návrh nariadenia sa nebude týkať iba FOPNL, ale aj označenia pôvodu alebo proveniencie niektorých výrobkov alebo pravidiel týkajúcich sa vyznačovania dátumu „minimálna trvanlivosť do“/ „spotrebujte do“.

Sekretariát na záver uviedol, že nebude pristupovať k diskusiám o zmene algoritmu NutriScore, no naopak, bude pozitívne komunikovať očakávania od systému bez toho, aby sa NutriScore spomínal. Takisto vyzval členské organizácie, aby apelovali na svoje ministerstvá k podpisu navrhnutého non-paperu od IT.

 

Diskusia:

BE reprezentant informoval o existujúcom zákaze používania konvenčného hnoja z hydinových chovov v ekologickom poľnohospodárstve v BE, povolené je iba používanie konvenčného kravského hnoja.

 

Prínos aktivity pre poľnohospodárov v SR:

Prenos informácií pre členov SPPK k danej problematike.

Vyplývajúce úlohy pre SPPK:

Pre SPPK nevyplývajú zo zasadania žiadne úlohy.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce