SPU si pripomenula 70 rokov existencie

Vyvrcholením osláv sedemdesiatročnice Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, jedinej slovenskej inštitúcie poskytujúcej vysokoškolské vzdelanie so zameraním na agrosektor a rozvoj vidieka vrátane tvorby poľnohospodárskej krajiny, bolo slávnostné akademické zhromaždenie. Konalo sa vo štvrtok 22. septembra v Aule SPU.

Na slávnosti bol prítomný aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan, významní hostia zo sféry verejného a vedeckého života, verejných vysokých škôl, výskumných inštitúcií, profesijných združení a zväzov, členovia akademickej obce, zamestnanci a študenti SPU.

V slávnostnom príhovore rektorka Klaudia Halászová priblížila pôsobenie univerzity od jej vzniku v roku 1952 až po súčasnosť. Ako uviedla, vznik a budovanie vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej malo mimoriadny význam pre rozvoj poľnohospodárskych vied na Slovensku a Nitra sa stala centrom vzdelávania poľnohospodárskych odborníkov a základňou pre náš poľnohospodársky vidiek. „V roku 1996 sa VŠP pretransformovala na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Doteraz pre prax vychovala vyše 90-tisíc absolventov.“ Rektorka pripomenula aj koncept budovania objektov univerzity, ktorý vychádzal z filozofie tzv. „prevrstvenia mesta a krajiny“, lokalita bola vybraná s predpokladom jej ďalšieho rozvoja a maximálneho prepojenia objektov so zeleňou. „S touto ideou sa v roku 1960 stotožnil aj hlavný projektant tohto nadčasového diela Vladimír Dedeček. Architektonická obec vyhlásila areál VŠP v roku 2001 za Stavbu 20. storočia a od roku 2014 bolo deväť objektov pôvodného areálu vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku. V historickom kontexte si aj dnes uvedomujeme morálnu zodpovednosť za revitalizáciu tohto diela a vo väzbe na postupné budovanie prvkov zelenej infraštruktúry aj zachovanie pôvodného zeleného konceptu univerzity,“ povedala K. Halászová.

Následne akcentovala aktuálne problémy. Informovala, že v uplynulom období univerzita veľa úsilia venovala implementácii akreditačných štandardov. „SPU má ambíciu sa inštitucionálne akreditovať v šiestich študijných odboroch – poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, biológia, biotechnológie, strojárstvo a ekonómia a manažment.” Tiež hovorila o definovaní novej vízie a poslania univerzity - byť inštitúciou s vysokým potenciálom pre kvalitné vzdelávanie a excelentným centrom poznania. Ako uviedla, neexistuje kvalitné vzdelávanie bez špičkovej vedy. „Pre akceleráciu vedy, výskumu a inovácií je okrem kvalitných ľudských zdrojov nevyhnutné zabezpečovať aj finančné zdroje. V ukončenom funkčnom období SPU získala financie na celouniverzitné projekty podporujúce vzdelávanie a tvorivú činnosť zo štrukturálnych fondov a rozvojových projektov ministerstva školstva v hodnote takmer 35 miliónov eur.“ Rektorka pripomenula, že dotácie zo štátneho rozpočtu nám radikálne klesajú, čo v kombinácii s energetickou krízou devastuje naše úsilie o rozvoj.

Prítomnosť šéfa rezortu pôdohospodárstva, zástupcov vedeckých a rezortných inštitúcií využila ako príležitosť apelovať na vzájomnú súdržnosť a spoluprácu: „S odkazom na formovanie našej krajiny sa vráťme do múdrosti našich predkov a spoločne si skúsme uvedomiť, že pôdohospodárstvo si vyžaduje vysokú mieru súdržnosti rezortov, výskumných inštitúcií, ale aj samotnej poľnohospodárskej a potravinárskej praxe na to, aby sme vytvorili jeden komplexný udržateľný ekosystém.“ V závere zdôraznila, že všetky naše snahy majú vždy spoločného menovateľa a ním je absolvent.

Z vystúpenia hostí

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan vo svojom príhovore vyzdvihol misiu SPU v Nitre poskytovať kvalitné vzdelávanie, ako aj povinnosť udržiavať najvyššiu inštitucionálnu kvalitu. Dotkol sa problematiky klimatickej a hospodárskej krízy, využitia potenciálu vzdelaných ľudí. „Dnes stojíme na prahu zásadnej transformácie poľnohospodárstva v EÚ, spôsobenej tlakom klimatickej zmeny. To, ako sa s tým vysporiadame závisí aj od kvality študentov SPU. Verím, že transformáciu a naštartovanie slovenského agrokomplexu spoločne úspešne zvládneme.“ Minister zdôraznil, že významný krok pri budovaní moderného slovenského pôdohospodárstva bude zohrávať aj spolupráca SPU a rezortu pôdohospodárstva v oblasti vedy, výskumu a inovácií, vzdelávania, poradenstva a transferu poznatkov do praxe v rámci nedávno podpísaného Memoranda, ktoré naštartuje proces zrodu Inovačného centra na SPU v Nitre a významne posilní najmä výskumný priestor v slovenskom agropotravinárstve.

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho akcentoval vzájomnú spoluprácu všetkých aktérov agropotravinárstva. V úvode, ako bývalý absolvent  SPU, vyjadril úctu pedagógom za odovzdávanie poznatkov, ktoré študenti môžu využívať v praxi. Následne zdôraznil, že žijeme v dobe, keď sú potraviny samozrejmosťou. „Avšak možno o 30 – 40 rokov dostupnosť potravín nebude samozrejmosťou. Preto všetci – naša alma mater, prax, poľnohospodári a potravinári, musíme spoločne ťahať za jeden koniec, aby sme urobili krajinu trvalo udržateľnou. Aby náš občan mal dostup k slovenským potravinám s krátkou uhlíkovou stopou. My sme na to pripravení,“ povedal predseda SPPK. 

Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík zaželal SPU, aby cibrila um študentov, vychovávala z nich osobnosti, ktoré budú mať radi svoju univerzitu. „Dvadsiate prvé storočie nás zastihlo úplne nepripravených, prišla klimatická kríza, pandémia, vojna. Ľudia majú strach, cítia nepokoj. Prajem, aby ste vychovávali osobnosti, ktoré sú schopné vystúpiť, zaujať racionálny postoj a dokázali vniesť pokoj do spoločnosti,“ uviedol predseda SAV.  

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica vyjadril poďakovanie svojej alma mater za výchovu kvalifikovaných odborníkov a za spoluprácu s NSK v príprave množstva strategických dokumentov. Na znak úcty odovzdal rektorke Klaudii Halászovej ocenenie pre SPU v Nitre - Ďakovný list a Plaketu NSK.

foto zdroj: SPU v Nitre

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN