Výzva na predkladanie žiadostí o bezodplatné poskytnutie vysokokvalitných embryí holštajnsko-frízskeho dobytka v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ako výskumný partner Slovenských biologických služieb, a.s., v súvislosti s realizáciou a implementáciou projektu Nukleus „Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu“, v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o bezodplatné poskytnutie vysokokvalitných embryí holštajnsko-frízskeho dobytka.

Číslo výzvy: 1/Nukleus/2023

Typ výzvy:               otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 16.01.2023

Dátum uzavretia výzvy:   31.03.2023 alebo do vyčerpania zazmluvneného množstva embryí.

                                                       Predmet Výzvy

Predmetom Výzvy je ponuka embryí holštajnsko-frízskeho dobytka podľa nasledovných kritérií definovaných pri nákupe: embryá s nenarušenou zonou pellucidou, prvotriednej kvality (grade A) s minimálnou hodnotou priemeru rodičov (ďalej ako „PA“ (parents average)) v total performance index (TPI) 2900 a zároveň net merit (NM$) 938 bodov. Hodnoty PA nebudú staršie ako 6 mesiacov pred výplachom embryí, pričom dátum zmrazenia embryí nebude starší ako 6 mesiacov pred účinnosťou zmluvy medzi SPU v Nitre a dodávateľom embryí. Aby nedošlo k ohrozeniu biodiverzity, maximálne 5 % embryí môže mať rovnaký pôvod (rovnaká matka a otec). (Uvedené hodnoty vychádzajú z aktuálne platných a publikovaných hodnôt genetickej kvality populácie holštajnsko-frízskeho plemena, 1 % geneticky najkvalitnejších zvierat podľa hodnôt komplexných, medzinárodne využívaných selekčných indexov, zdroj: CDCB Council on Dairy Cattle Breeding, december 2021).

                                              Pdávanie žiadostí

Žiadosť o bezodplatné poskytnutie vysokokvalitných embryí holštajnsko-frízskeho dobytka je podávaná prostredníctvom formulára žiadosti, ktorý je spolu s celým znením výzvy a príslušnými prílohami dostupný na webovom sídle Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre v sekcii Veda a výskum,  v časti Riešené projekty – OPII (https://fbp.uniag.sk/sk/opii/).

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce