Otvorený list ministrom životného prostredia pred zasadaním Rady ministrov

Vzhľadom na nadchádzajúce diskusie, ktoré sa majú uskutočniť počas zasadnutia Rady EÚ pre životné prostredie, ktoré je naplánované na štvrtok 16. marca, vám píšeme v súvislosti s návrhom Komisie na revíziu smernice o priemyselných emisiách (IED).

Ak by tento návrh nebol dostatočne konfrontovaný, mohol by viesť k vážnemu zníženiu príjmov našich poľnohospodárov alebo potenciálne k zatvoreniu mnohých stredne veľkých/malých fariem zameraných na chov hospodárskych zvierat dobytka, čo by narušilo potravinovú sebestačnosť, s následným zvýšením závislosti od dovozu živočíšnych produktov z tretích krajín, ktoré majú normy v oblasti životného prostredia, bezpečnosti potravín a dobrých životných podmienok zvierat oveľa nižšie, ako sú normy uložené poľnohospodárom v EÚ. Bolo by to v rozpore s najnovším vývojom politiky EÚ, pokiaľ ide o reciprocitu v medzinárodnom obchode, čím by sa prehĺbila priepasť medzi EÚ a medzinárodnými obchodnými partnermi.

Dolu podpísané organizácie poľnohospodárov z Belgicka, Českej republiky, Nemecka, Francúzska, Írska, Talianska, Poľska, Portugalska, Slovenska a Španielska považujú formuláciu návrhu za úplne neadekvátnu a neprijateľnú vzhľadom na európsku výrobnú realitu. V skutočnosti sa prirovnávanie fariem na chov hospodárskych zvierat, dokonca aj malých/stredných veľkostí, k priemyselným činnostiam javí ako nespravodlivé a zavádzajúce, pokiaľ ide o úlohu, ktorú zohrávajú v rámci environmentálnej rovnováhy a bezpečnosti potravín/potravinovej bezpečnosti v Európe. Predovšetkým je výsledkom hodnotenia vplyvu založeného na nepresných a starých číslach a ideologického prístupu, ktorý je potrebné stigmatizovať aj preto, že by mohol mať negatívny vplyv na životné prostredie, a to znížením trávnatých plôch (strata biodiverzity a krajiny, ohrozenie životaschopnosť vidieckych oblastí atď.).

V súčasnosti je jedinou možnou možnosťou zachovať status quo vo vzťahu k rozsahu pôsobnosti smernice, aby sa zachoval súčasný regulačný rámec s vylúčením sektora hovädzieho dobytka z rozsahu pôsobnosti Smernice a obnovením súčasných prahových hodnôt stanovených pre sektor hydiny (od 40 000 miest) a ošípaných (produkčné ošípané s hmotnosťou nad 30 kg: od 2 000 miest; prasnice: od 750 miest). Toto riešenie by uznalo úsilie, ktoré poľnohospodári vynakladajú na zvýšenie udržateľnosti svojich fariem, ktoré už v celosvetovom meradle zaznamenávajú najlepšie výsledky, pokiaľ ide o vplyv na životné prostredie a zmierňovanie zmeny klímy. Dosiahnutý pokrok nesmie byť frustrovaný a zastavený. Nakoniec sa domnievame, že urýchlenie procesu smerujúceho k spoločnej pozícii v Rade nie je v súlade s časovým harmonogramom, ktorý sa objavuje v rámci interných diskusií v Európskom parlamente.

Sme presvedčení o vašej podpore, aby sme neohrozili európske sektory hovädzieho mäsa a mlieka, ošípaných a hydiny.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce