Informačný deň pre poľnohospodárov

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou usporiadala 24. mája online informačný deň, ktorého cieľom bolo prezentovať spôsob podávania jednotných žiadostí o podporu a spôsob komunikácie žiadateľa s PPA. Informačný online deň, ktorého sa zúčastnilo viac ako 650 poľnohospodárov, nebol teda určený na vysvetľovanie legislatívy, keďže tomu boli venované viaceré predchádzajúce podujatia.

Očakávanie od informačného dňa:

-           informovanie veľkého počtu žiadateľov z pozície PPA o podávaní žiadostí a komunikácii žiadateľov s PPA

-           možnosť odstránenia nedostatkov do konca termínu podávania žiadostí a predchádzanie tak chybám v žiadostiach

-           tento informačný deň bol dôležitý aj preto, že od uskutočnenia predchádzajúcich stretnutí vyšli nové písomné usmernenia MPRV SR a množstvo otázok je už vysvetlených a teda je možnosť do skončenia podávania žiadostí odstrániť prípadné chyby aj v žiadostiach už podaných

-           zároveň žiadatelia vedia dať okamžitú spätnú väzbu k podávaniu žiadostí a PPA ich môže usmerniť alebo doplniť svoje postupy

Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia MPRV SR za účelom zaujatia prípadného stanoviska.

Tento informačný deň bol venovaný predovšetkým týmto okruhom:

  1. Spôsobu podávania žiadostí pre kampaň 2023
  2. Spôsobu komunikácie žiadateľa s PPA, spôsobu výkonu kontrol a aktualizácie LPIS v roku 2023
  3. Odporúčaniam pre žiadateľov
  4. Otázkam žiadateľov o priame platby a následnej diskusii
  5. Sumarizácii otázok na riešenie, záverom a odporúčaniam pre zúčastnené strany

Napriek tomu sa zúčastnení poľnohospodári počas informačného dňa pýtali aj otázky z oblasti legislatívy.  

Zúčastnení mohli klásť prezentujúcim otázky podľa jednotlivých tém a to v prvom rade písomnou formou. Po skončení informačného dňa sme požiadali PPA a MPRV SR o odpovede, ktoré určite pomôžu pri podávaní jednotných žiadostí o podporu. Spolu sme už na MPRVSR zaslali viac než 200 otázok (vrátane otázok z predchádzajúceho obdobia). Požiadali sme MPRV SR o písomné odpovede a zároveň o bezodkladnú aktualizáciu usmernení.

Chceme aj touto cestou vyzvať žiadateľov, aby sa čo najdôslednejšie pripravili na podávanie žiadostí aj prostredníctvom odpovedí, ktoré očakávame z PPA a MPRV SR a aby žiadatelia využili posledné pracovné dni (do 31. mája) na podanie žiadostí o podporu. Zároveň si dovoľujeme požiadať o súčinnosť zamestnancov PPA.

Pripravili sme aj iné informačné dni v predchádzajúcom období

Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a úrad SPPK v úzkej spolupráci s regionálnymi poľnohospodárskymi a potravinárskymi komorami a členmi SPPK počas celého uplynulého roka intenzívne konzultovali a stále konzultujú podmienky novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 - 2027. Súčasťou týchto aktivít bolo mnoho rozhovorov, konzultácií so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej MPRV SR), rezortných inštitúcií, štúdium materiálov zo zahraničia, interných porád, zberu informácií, rozhovorov s predstaviteľmi RPPK, členských zväzov, združení a mnoho ďalších snáh SPPK o čo najvhodnejšie nastavenie podmienok pre slovenských poľnohospodárov. 

 

Úrad SPPK zosumarizoval desiatky otázok ku kondicionalitám, priamym platbám a neprojektovým podporám od celej členskej základne a odoslal ich na MPRV SR. Tieto pripomienky boli na MPRV SR odosielané za účelom finalizovania všetkých usmernení nevyhnutných pre podávanie jednotných žiadostí o podporu. 

Výsledkom snahy SPPK o informovanie poľnohospodárov je okrem iného uskutočnenie troch informačných dní v druhej polovici marca tohto roku (Nitra 16. 3., Košice 21. 3., Banská Bystrica 22. 3.). Pod tlakom SPPK na základe opakovaného predkladania otázok na MPRV SR sa začiatkom apríla a v druhej polovici mája tohto roku zaktualizovali aj usmernenia ku kondicionalitám, stropovaniu, priamym platbám a najmä ekoschémam.

Napriek týmto aktivitám ešte aj počas kampane podávania jednotných žiadostí (od 17. 4.) ešte stále evidujú poľnohospodári/žiadatelia o priame platby množstvo otázok bez odpovedí.

Aktualiácia k 29. máju 2023 - v tomto čase ešte stále čakáme na niektoré dôležité odpovede z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Hneď, ako ich získame, poskytneme zúčastneným poľnohospodárom odpovede. 

V prílohe na stiahnutie nájdete otázky žiadateľov a ponúkame Vám aj záznam z informačného dňa, ktorý nám 29. mája poskytla Pôdohospodárska platobná agentúra

1. časť

2. časť

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce