Termín je predĺžený

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala rozhodnutie, že predlžuje termín na vysporiadanie nezrovnalostí, ktoré agentúra oznámila žiadateľom o dotáciu tzv. Zelená nafta. Poľnohospodárom dávame mesiac navyše a posúvame ho na 30. september 2023. Predĺženie termínu dáva žiadateľom možnosť podať včas námietku voči vystavenej nezrovnalosti  a predložiť PPA skutočnosti, ktoré ich námietku podporia.

Generálny riaditeľ Jozef Kiss:  „K tomuto rozhodnutiu sme pristúpili po konzultáciách s predsedom výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslavom Karahutom a predsedom SPPK Emilom Machom, ktorý za žiadateľov túto požiadavku predniesol. Rozumiem jej, ale jediný ústretový krok, ktorý môže agentúra urobiť, je predĺženie termínu. Na povinnosti vysporiadať si nezrovnalosť musíme  trvať naďalej, keďže je to naša zákonná povinnosť.“ Z celkového počtu 17 874 podaných žiadostí  o priame podpory sa iba 212 žiadostí týka žiadostí o tzv. Zelenú naftu.  

Vysporiadanie nezrovnalosti je pre žiadateľov o podporu dôležité pre jej schválenie. Aktuálne farmári upozorňujú na to, že nestíhajú splniť túto požiadavku do stanoveného termínu, PPA preto vyhovela ich návrhu predĺžiť termín a to aj napriek tomu, že tento termín sa každoročne opakuje a už od roku 2018 majú povinnosť v prípade zistenia nezrovnalosti vrátiť finančné prostriedky PPA a vyhnúť sa tak dlhu voči nej.  

Nezrovnalosť vzniká, ak údaje o pozemkoch, ktoré žiadateľ deklaruje vo svojej žiadosti, nezodpovedajú skutočnosti a následným zistením zo strany PPA dôjde k potrebe vrátiť neoprávnene získané finančné prostriedky agentúre. PPA je zo zákona povinná žiadať neoprávnené platby naspäť a chrániť tak finančné záujmy SR a EÚ. Na takúto skutočnosť sú žiadatelia včas upozornení a majú možnosť tieto peniaze vrátiť v dostatočnom čase.

Správu o zistenej nezrovnalosti posiela PPA prijímateľovi po pravidelnej aktualizácii LPIS, v ktorej je žiadateľ presne a konkrétne informovaný o neprávom získanej výhode s povinnosťou vrátiť dlžné resp. neprávom získané sumy.

Vysporiadanie takýchto nezrovnalostí je pre žiadateľov dôležité okrem iného pri žiadostiach o štátnu pomoc tzv. Zelenú naftu, kde ich úspešnosť priamo závisí na tom, že nemajú dlh voči PPA a ostatným inštitúciám napr. Finančnej správe, zdravotným poisťovniam a pod.

V prípade Zelenej nafty platí, že ak nezrovnalosť nevyriešia do stanoveného termínu, strácajú možnosť túto štátnu pomoc v danom roku získať. Týmto predĺžením termínu na vysporiadanie sa s nezrovnalosťami sa predlžuje aj termín výplaty tzv. Zelenej nafty, keďže podmienka výplaty je, že musia byť uzatvorené všetky žiadosti.

PPA aktívne komunikuje so žiadateľmi v prípade, že je potrebné z ich strany uskutočniť aktivity, ktoré sú dôležité pre ich úspešnosť v podaných žiadostiach. Okrem spomenutej komunikácie v prípadoch zistených nezrovnalostí v týchto dňoch komunikuje aj tému AMS. Všetci žiadatelia, ktorí sa ocitnú v oranžovej farbe „semaforu“ v aplikácii GSAA, sú priamo oslovovaní zo strany agentúry a je im poskytnutá informácia, ako majú postupovať pri nahrávaní geotagovaných fotografií. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Aj v tomto prípade chceme pomôcť farmárom zvládnuť túto novinku, keďže prax nám ukazuje, že systém je potrebné ešte dolaďovať, aby fungoval tak, ako má. Verím, že po tomto náročnom prvom kontakte s ním bude v budúcnosti už plnohodnotnou pomocou pre žiadateľov o priame podpory. V týchto dňoch všetci, ktorí majú oranžové plochy, dostanú z PPA mail s informáciou, ako majú postupovať“. Možnosť reagovať zo strany žiadateľa na oranžové plochy priložením vlastnej geotagovanej fotografie im umožňuje potvrdiť správnosť svojich údajov.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce