Voľby do orgánov komory

Vážení členovia SPPK,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 30. mája 2024 sa uskutoční XXXVII. Valné zhromaždenie SPPK, v rámci ktorého sa uskutočnia voľby do všetkých orgánov SPPK. To znamená, že sa uskutočnia voľby na post predsedu SPPK, ďalej sa budú voliť členovia Predstavenstva SPPK (vrátane podpredsedov) a členovia Dozornej rady SPPK.

V zmysle Volebného poriadku SPPK môžu členovia SPPK zasielať návrhy kandidátov do orgánov SPPK od 02. apríla 2024 do 15. mája 2024.

Na neskôr podané návrhy sa nebude prihliadať.

Právo navrhovať kandidátov, voliť a byť volený do orgánov SPPK má v súlade s článkom 5 ods. 1 Stanov SPPK každý člen SPPK (nie RPPK alebo RKŠ). Upozorňujeme, že tá istá osoba môže byť navrhnutá za kandidáta výlučne len do jedného orgánu SPPK. V prípade člena, ktorý je právnickou osobou, sa za kandidáta do orgánu komory navrhuje konkrétna fyzická osoba, ktorá u tohto člena SPPK pôsobí a za týmto účelom je oprávnená vystupovať v jeho mene.

Návrhy kandidátov do orgánov SPPK sa adresujú predsedovi SPPK alebo predsedovi RPPK v písomnej forme.

Návrhy kandidátov sú podané dňom ich doručenia na úrad SPPK alebo úrad RPPK prostredníctvom pošty, elektronických prostriedkov, alebo osobne.

Návrhy kandidátov do orgánov SPPK musia obsahovať:

  • základné údaje o navrhovanom kandidátovi vrátane názvu a sídla členského subjektu, v ktorom navrhovaný kandidát pôsobí,
  • odôvodnenie návrhu,
  • štruktúrovaný životopis,
  • písomné vyhlásenie kandidáta o tom, že súhlasí s návrhom na jeho voľbu do príslušného orgánu SPPK,
  • súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov za účelom voľby do orgánov SPPK, prípadne ďalšie relevantné skutočnosti vopred oznámené.

Ak úrad SPPK alebo úrad RPPK pri podaní návrhu kandidáta zistí, že nie je splnená niektorá z náležitostí návrhu podľa prvej vety, môže upozorniť na túto skutočnosť toho, kto neúplný návrh kandidáta podal a vyzvať ho na bezodkladné odstránenie nedostatkov návrhu.

Všetky potrebné podklady k úspešnému podaniu návrhu kandidáta do orgánov SPPK prikladáme v prílohe.

Prosíme, Vaše prípadné otázky smerujte na právničku SPPK Cyntiu Lehotskú (tel. č. - 0903 583 300, mail - [email protected])

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce