528. plenárne zasadnutie EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom dvojdňovom zasadnutí od 20. do 21. septembra bude schvaľovať a prerokovávať jednotlivé stanoviská podľa predbežného programu:
 
INT/816
 
Digitalizácia v zdravotníctve/zdravotné poistenie
Vplyv digitálnej revolúcie v zdravotníctve na zdravotné poistenie (stanovisko z vlastnej iniciatívy)
EESC-2017-01370-00-00-AS-TRA
Spravodajca: Alain COHEUR (sk. III – BE)
 
INT/817        
 
Transparentnosť, metodika a zdroje hodnotení (stanovisko z vlastnej iniciatívy)
Analýza transparentnosti, metodiky a zdrojov posúdenia vplyvu a hodnotení z iniciatívy Európskej komisie na zlepšenie kvality právnych predpisov EÚ
EESC-2017-01443-00-00-AS-TRA
Spravodajca: Denis MEYNENT (sk. II – FR)
 
INT/822     
    
Akčný plán pre spotrebiteľské finančné služby (oznámenie)
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán pre spotrebiteľské finančné služby: lepšie produkty, väčší výber
COM(2017) 139 final
EESC-2017-01765-00-00-AS-TRA
Spravodajca: Michael IKRATH (sk. I – AT)
Pomocný spravodajca: Carlos TRIAS PINTÓ (sk. III – ES)
 
ECO/432
 
Nariadenie o infraštruktúre európskych trhov (EMIR) – zmena
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie zúčtovacej povinnosti, požiadavky na predkladanie správ, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov
 
COM(2017) 208 final – 2017/0090 (COD)
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy a príslušné orgány na povoľovanie centrálnych protistrán a požiadavky na uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín.
 
COM(2017) 331 final – 2017/0136 (COD)
EESC-2017-02566-00-00-AS-TRA
Spravodajca: Petru Sorin DANDEA (sk. II – RO)
 
SOC/561
 
Úloha sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti v rámci nových foriem práce
(prieskumné stanovisko na žiadosť estónskeho predsedníctva Rady EÚ)
Úloha a príležitosti sociálnych partnerov a ostatných organizácií občianskej spoločnosti v súvislosti s novými formami práce
EESC-2017-01866-00-00-PA-TRA
Spravodajkyňa: Franca SALIS-MADINIER (sk. II – FR)
Pomocný spravodajca: Jukka AHTELA (sk. I – FI)
 
SOC/562
 
Zručnosti/Nové formy práce
(prieskumné stanovisko na žiadosť estónskeho predsedníctva Rady EÚ)
Poskytovanie a rozvoj zručností vrátane digitálnych zručností v kontexte nových foriem práce: nové politiky a meniace sa úlohy a povinnosti
EESC-2017-01813-00-00-PA-TRA
Spravodajca: Ulrich SAMM (sk. I – DE)
Pomocná spravodajkyňa: Indrė VAREIKYTĖ (sk. III – LT)
 
INT/814
 
Colná únia/riadenie (oznámenie)
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Rozvíjanie colnej únie EÚ a jej riadenia
COM(2016) 813 final
EESC-2017-00766-00-00-PA-TRA
Spravodajca: Dimitris DIMITRIADIS (sk. I – EL)
 
ECO/419
 
Spoločný (konsolidovaný) základ dane z príjmov právnických osôb
Návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)
COM(2016) 683 final – 2016/0336 (CNS)
Návrh smernice Rady o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb
COM(2016) 685 final – 2016/0337 (CNS)
EESC-2016-02205-00-00-AS-TRA
Spravodajca: Michael McLOUGHLIN (sk. III – IE)
 
ECO/430
 
Daňový systém podporujúci hospodársku súťaž a rast
Daňový systém podporujúci spravodlivú hospodársku súťaž a rast (stanovisko z vlastnej iniciatívy)
EESC-2017-00528-00-00-AS-TRA
Spravodajca: Petru Sorin DANDEA (sk. II – RO)
 
REX/488
 
Strategické vzťahy EÚ – CELAC (stanovisko z vlastnej iniciatívy)
Nový kontext strategických vzťahov EÚ – CELAC a úloha občianskej spoločnosti
EESC-2017-01834-00-00-PAC
Hlavný spravodajca: Mário SOARES (sk. II – PT)
Pomocný hlavný spravodajca: Josep PUXEU ROCAMORA (sk. I – ES)
 
Stanoviská budú prerokované pred plenárnym zasadnutím ešte v skupinách. K stanoviskám sa členovia môžu vyjadriť a poslať pripomienky do pondelka 18. septembra 2017.
 
V prílohe nájdete návrh stanoviska INT/814 Colná únia/riadenie (oznámenie).

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN