Informácie pre zamestnávateľov k vstupu do systému duálneho vzdelávania

 1. Proces overovania spôsobilosti je uvedený v Manuáli pre systém duálneho vzdelávania, ktorý je zverejnený na webe SPPK a webe Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ www.dualnysystem.sk. Vizualizáciu postupov a kroky zamestnávateľa pre vstup do systému duálneho vzdelávania od školského roku 2019/2020 nájdete nižšie v dokumentoch na stiahnutie.
   
 2. Tlačivá a vzory dokumentácie k overeniu spôsobilosti sú zverejnené na webe SPPK v časti Vzdelávanie / Systém duálneho vzdelávania / Postup a vzorové tlačivá pre zamestnávateľa / Vzorové tlačivá.
   
 3. Žiadosť o overenie spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania posiela zamestnávateľ poštou na adresu Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava v jednom originály. Žiadosť môže zamestnávateľ podať v priebehu celého roka. Overovanie spôsobilosti zamestnávateľa upravuje zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave.
   
 4. Ak predpokladá zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie od školského roku 2019/2020, v záujme dostatočného času na výber strednej odbornej školy a náboru žiakov pre duálne vzdelávania odporúčame podať žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa najneskôr do 31.1.2019. Ak zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie od školského roku 2020/2021 odporúčame podať žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa najneskôr do 30.9.2019.
   
 5. Pre zrýchlenie procesu pošle zamestnávateľ sken žiadosti a dokumentácie k žiadosti na email [email protected].
   
 6. Ak bude poskytovať zamestnávateľ praktické vyučovanie vo viacerých odboroch štúdia, ktoré spadajú vecnou pôsobnosťou pod viacej stavovských a profesijných organizácií (v zmysle vyhlášky č. 251/2018 Z. z.), posiela každej organizácii originál žiadosti. Organizácii, pod ktorú spadá viacej odborov štúdia, v ktorých bude zamestnávateľ vykonávať praktické vyučovanie, zašle prílohy žiadosti v originály alebo v overenej kópii. Druhej organizácii dá v sprievodnom liste na vedomie, ktorej organizácii a kam zaslal prílohy k žiadosti.
   
 7. Ak bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie vo viacerých svojich prevádzkach na rôznych adresách, predkladá za každú prevádzku samostatnú žiadosť o overenie spôsobilosti a prílohy k žiadosti predkladá iba v jednom vyhotovení.
   
 8. SPPK odporúča zamestnávateľom pred začiatkom procesu získavania osvedčenia kontaktovať koordinátorov SPPK pre duálne vzdelávanie.
  Kontakt: Mgr. Tatiana Belová, [email protected], 0911 365 438
   
 9. Zamestnávateľ môže kontaktovať aj regionálnych koordinátorov pre systém duálneho vzdelávania NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP. Kontaktné údaje sú zverejnené na webe www.dualnysystem.sk.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce