Informačný deň k čerpaniu prostriedkov CHAFEA a európskych fondov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) informovalo, že 179 miliónov eur je pripravených na informačné a propagačné programy EÚ zamerané na zvýšenie odbytu potravín na trhoch EÚ a tretích krajín. Zároveň dalo do pozornosti, že v apríli 2018 budú vyhlásené výzvy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ako MŠVVaŠ SR) v rámci Domény 5 Zdravé potraviny a životné prostredie.
 
 
Dňa 12.03.2018 zorganizovalo MPRV SR informačný deň k čerpaniu prostriedkov CHAFEA a európskych fondov. Prvá časť informačného dňa sa venovala propagačnému programu EU Promotion Policy – Annual Work Programme 2018. Dušan Chrenek, člen tímu zástupkyne generálneho riaditeľa DG-AGRI pre problematiku zahraničných vzťahov a SPP, odprezentoval podmienky na predkladanie informačno-propagačných projektov zo strany výrobcov a zásady transparentnosti ich posudzovania zo strany CHAFEA. Poskytol dôležité rady a poučenia, ako predložiť kvalitný projekt, ktorý by mal mať veľkú šancu kvalifikovane sa uchádzať o finančné prostriedky.  
 
Propagačný program je súbor operácií, ktorého súčasťou sú reklamné kampane v televízii, tlači, propagácie v mieste predaja; PR kampane; účasť na výstavách a iné. Môže sa jednať o kampane typu B2B (bussiness-to-business) alebo B2C (business to consumer), ktoré sa vykonávajú po dobu najmenej jedného roka, avšak musia byť ukončené do troch rokov. Cieľom takéhoto programu je napríklad zdôrazniť špecifické vlastnosti poľnohospodárskych výrobných metód používaných v EÚ, najmä ak ide o bezpečnosť potravín, pravosť, nutričné a zdravotné aspekty, ohľad na životné prostredie či vlastnosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, ako chuť, kvalita a tradícia. Ďalším cieľom je zvyšovať povedomie o pravosti európskych chránených zemepisných označení, zaručených tradičných špecialít, ako i chránených označení pôvodu. Preukázanie týchto cieľov je hlavnou podmienkou EÚ.
 
100 mil. eur je vyčlenených na „jednoduché“ projekty, ktoré predkladá jedna alebo viacero organizácií z jedného členského štátu. 79,1 mil. eur vyčlenených na „kombinované“ projekty, ktoré predkladajú organizácie z minimálne dvoch členských štátov alebo jedna alebo niekoľko európskych organizácií. Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie pôsobiace v členských krajinách EÚ alebo na úrovni EÚ, alebo skupiny výrobcov a spracovateľov pôsobiacich v miestach zemepisného označenia. Oprávnená organizácia má nárok na podporu z jednej kampane iba v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach, ktoré môžu trvať maximálne 6 rokov.
 
Propagačné programy sa môžu týkať výrobkov uvedených v prílohe I Zmluvy o fungovaní EÚ, s výnimkou tabaku; aj spracovaných výrobkov, ako sú pivo, čokoláda a odvodené produkty, cestoviny, soľ, pečivo, cukrovinky; ďalej aj liehoviny s ochranným zemepisným označením; vína s označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením alebo vína, ktoré majú označenie odrody viniča a iné.
 
Miera spolufinancovania, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, je výrazne vyššia. Pri jednoduchých programoch je miera spolufinancovania EÚ 70 %, u kombinovaných programov a programov zameraných na tretie krajiny je miera spolufinancovania EÚ 80 %. Bolo spomenuté, že 5 % dostanú príjemcovia z členských štátov, ktorým je finančná pomoc poskytnutá. Zvyšok hradí  navrhujúca organizácia. Tento systém eliminuje vnútroštátne spolufinancovanie, čím sa vytvoria rovnaké podmienky v rámci krajín EÚ.
 
Spoločným menovateľom všetkých programov spolufinancovaných EÚ je slogan „Enjoy, it´s from Europe“, ktorý je potrebný uvádzať na materiáloch reklamnej kampane.
 
Podávanie žiadosti sa vykonáva prostredníctvom online portálu v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ. V prípade ďalších otázok ohľadne podávania, prípravy a riadenia programov je možné komunikovať aj s MPRV SR, ktoré má na starosti riadenie jednoduchých propagačných programov. MPRV SR vystupuje aj ako poradca pri príprave oboch typov programov. Členský štát sa podieľa na riadení jednoduchého programu, ale až po jeho úspešnom výbere. Kombinované programy budú riadené Komisiou a jej výkonnou agentúrou CHAFEA, kedy sa vyžaduje koordinácia s členskými štátmi, keďže príjemcovia sa nachádzajú v rôznych krajinách.
 
Termín na podávanie projektov je do 12. 4. 2018. Podľa odporúčania prednášajúcich, z dôvodu krátkosti času na podanie projektu, najlepším možným riešením je zvoliť si kombinovaný program, čiže sa pripojiť ako partner k niektorým organizáciám z iných členských štátov EÚ.
 
Ďalšie užitočné informácie o podpore poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách sa môžu vyhľadať na stránkach https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/eligibility/check-tool a na https://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.
 
V druhej časti Rastislav Igliar (Generálny riaditeľ Sekcie štrukturálnych fondov EÚ z MŠVVaŠ SR) spoločne s Vladimírom Boříkom z Výskumnej agentúry informovali o Operačnom programe Výskum a Inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020, so zameraním na prvovýrobu a spracovanie potravín. Cieľom programu je podpora zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti v oblasti prvovýroby a spracovania potravín. Rastislav Igliar informoval o príprave výzvy k Doméne 5 „Zdravé potraviny a životné prostredie“, ktorá bude zverená v apríli 2018. Výzva bude vyhlásená Výskumnou agentúrou na adrese www.opvai.sk a na projekty bude vyčlenených 34 mil. Eur.
 
Cieľom je podporiť projekty, ktoré sú zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu prostredníctvom realizácie výskumno-vývojových aktivít a zároveň obsahujú realizáciu inovačných opatrení, čím prispejú k zvýšeniu inovačnej úrovne zapojených subjektov. Projekty musia byť realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie vedy a výskumu a podporené môžu byť všetky typy podnikov (od mikro až po veľké podniky).  Pri realizácii projektu musia so žiadateľom spolupracovať minimálne traja ďalší partneri.
 
Vzhľadom na sklz v čerpaní eurofondov v gescii MŠVVaŠ SR  budú predložené projekty vyhodnotené vo veľmi krátkom čase a kontrahovanie zmlúv prebehne v priebehu IV. štvrťroku 2018. Podnety a návrhy k zlepšeniu výzvy je možné posielať na adresu: [email protected].

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN