Výzva na podávanie návrhov kandidátov na voľbu do orgánov SPPK

V súlade s Volebným poriadkom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v znení účinnom od 22. apríla 2016 si týmto dovoľujeme
 
vyzvať
 
na podávanie návrhov kandidátov do orgánov komory v blížiacich sa voľbách členov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (ďalej aj ako „komory“) podľa čl. 3 ods. 1 a 3 Stanov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v znení účinnom od 10. mája 2012.
 
Lehota na podávanie návrhov kandidátov sa končí 19. apríla 2018. Ide o posledný deň, v ktorom môžu byť návrhy kandidátov doručené úradu komory alebo úradu regionálnej komory (pozn. návrhy kandidátov doručené úradu regionálnej komory, regionálna komora bezodkladne postúpi úradu SPPK). Dovoľujeme si upozorniť, že na návrhy podané neskôr sa nebude prihliadať.
 
Návrhy kandidátov sa podávajú v písomnej forme prostredníctvom pošty, elektronických prostriedkov alebo osobne pričom platí, že sú adresované predsedovi komory alebo predsedovi regionálnej komory. Návrhy kandidátov sa považujú za podané dňom ich doručenia úradu regionálnej komory alebo úradu komory.
 
Návrhy kandidátov musia obsahovať tieto náležitosti
 1. základné údaje o navrhovanom kandidátovi vrátane názvu a sídla člena komory, v ktorom navrhovaný kandidát pôsobí,
 2. odôvodnenie návrhu,
 3. štruktúrovaný životopis,
 4. písomné vyhlásenie kandidáta o tom, že súhlasí s návrhom na jeho voľbu do príslušného orgánu komory,
 5. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov za účelom voľby do orgánov komory, prípadne ďalšie relevantné skutočnosti.
Dovoľujeme si upozorniť, že na návrhy, ktoré nebudú spĺňať povinné obsahové náležitosti sa nebude prihliadať. Ako prílohu prikladáme vzor návrhu kandidátov.
 
Návrhy kandidátov sa podávajú tak, aby boli pri voľbe členov Predstavenstva a Dozornej rady komory primerane zastúpené hlavné odbory podnikania. Predstavenstvo komory navrhuje zachovať doterajší systém zastúpenia členov v Predstavenstve a Dozornej rade komory.
 
Z maximálneho počtu 17 členov Predstavenstva komory, nerátajúc predsedu komory,
 • 11 členov Predstavenstva SPPK zastupuje členov komory pôsobiacich v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby v rámci jednotlivých krajov, pričom v porovnaní s ostatnými krajmi má Trnavský kraj o 1 zástupcu viac a Nitriansky kraj má o 2 zástupcov viac,
 • 4 členovia Predstavenstva SPPK zastupujú členov komory pôsobiacich v oblasti potravinárskeho priemyslu, z toho traja za RKŠ a jeden za členov s priamym členstvom,  
 • 1 člen Predstavenstva SPPK zastupuje členov komory pôsobiacich v oblasti služieb pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
Predstavenstvo SPPK teda vykonáva svoju činnosť v zložení 16 volených členov.
 
Z maximálneho počtu 7 členov Dozornej rady komory, ktorý určujú stanovy komory:
 • 1 člen zastupuje východoslovenský kraj ,
 • 1 člen zastupuje stredoslovenský kraj,
 • 2 členovia zastupujú západoslovenský kraj, z toho 1 za Nitriansky kraj,
 • 1 člen zastupuje potravinársky sektor.
 
Dozorná rada komory teda vykonáva svoju činnosť v zložení 5 členov. Za členov Dozornej rady komory nemôžu byť zvolení členovia predstavenstva komory a zamestnanci úradu komory.
 
Dovoľujeme si upozorniť na to, že tá istá osoba, nemôže byť navrhnutá za kandidáta do viac ako jedného orgánu komory; uvedené pravidlo sa nevzťahuje na kandidátov na podpredsedov komory.
 
Taktiež si dovoľujeme upozorniť, že návrh kandidáta je možné vziať späť. Rovnako je možné vziať späť súhlas s návrhom na voľby do orgánov komory, ktorý dal navrhovaný kandidát. Oznámenie o späťvzatí návrhu alebo o späťvzatí súhlasu s návrhom na voľby do orgánov komory musí byť podané písomne predsedovi komory alebo predsedajúcemu valného zhromaždenia komory najneskôr pred zahájením hlasovania o kandidátoch. Predseda komory alebo predsedajúci valného zhromaždenia komory zabezpečí, aby bol o tejto skutočnosti informovaný predseda volebnej komisie. Predseda volebnej komisie túto skutočnosť oznámi prítomným delegátom valného zhromaždenia a v prípade, že je na hlasovacom lístku pri voľbe tajným hlasovaním uvedené meno a priezvisko tohto kandidáta, vyhlási, že pri spočítavaní hlasov sa na jeho voľbu nebude prihliadať.
 
V prílohe nájdete:
- vzor návrhu kandidáta vrátane povinných príloh

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce