Dôvodné stanovisko úradu EFSA k aktuálnosti MRL pre cyflufenamid

Dôvodné stanovisko úradu EFSA k aktuálnosti MRL pre cyflufenamid.
 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín preskúmal maximálne limity rezíduí (MRL), v súčasnosti stanovené na európskej úrovni pre pesticídne aktívnu látku cyflufenamid podľa čl. 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. Pri hodnotení výskytu rezíduí cyflufenamidu v rastlinách, spracovaných komoditách, rotačných plodinách a hospodárskych zvieratách úrad EFSA posúdil závery získané v zmysle smernice 91/414/EHS, ako aj európske autorizácie zaznamenané členskými štátmi (vrátane podporných dát o rezíduách). Na základe hodnotenia dostupných dát boli vypracované návrhy MRL a bolo vykonané hodnotenie rizika. Aj keď nebolo identifikované žiadne zjavné nebezpečenstvo pre spotrebiteľov, niektoré informácie požadované regulačným rámcom neboli dostupné. Na základe uvedeného je potrebné považovať hodnotenie rizika pre spotrebiteľa len za indikatívne a niektoré z návrhov MRL vypracovaných úradom EFSA by ešte mali byť bližšie posúdené manažérmi rizika.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce