Dôvodné stanovisko z preskúmania MRL pre tembotrione a na technickú správu k výstupom z pripomienkovania hodnotenia rizika zlúčením medi

Preskúmanie v súčasnosti platných MRL pre látku tembotrione – podľa čl. 12 nariadenia (ES) č. 396/2005.
 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín preskúmal v súlade s čl. 12 nariadenia (ES) č. 396/2005 aktuálnosť v súčasnosti platných MRL pre pesticídne aktívnu látku tembotrione. Úrad EFSA pre vyhodnotenie výskytu rezíduí temborionu v rastlinách, spracovaných komoditách, rotačných plodinách a hospodárskych zvieratách posúdil závery vyvodené v rámci nariadenia komisie (EÚ) č. 188/2011, ako aj dovoznú toleranciu a európske autorizácie zaznamenané členskými štátmi (vrátane podporných dát pre rezíduá). Na základe hodnotenia dostupných dát boli vypracované návrhy MRL a bolo vykonané hodnotenie rizika pre spotrebiteľov. Nebolo síce identifikované žiadne nebezpečenstvo, avšak niektoré informácie požadované regulačným rámcom chýbali. Preto je potrebné považovať hodnotenie rizika pre spotrebiteľa len za indikatívne a pre niektoré z návrhov MRL, pripravených úradom EFSA, je potrebné, aby boli ešte zvážené manažérmi rizika. 
 
 
Výstupy z pripomienkovania pesticídneho hodnotenia rizika v zmysle potvrdzujúcich dát pre zlúčeniny jednomocnej medi a varianty dvojmocnej medi, menovite hydroxid meďnatý, oxychlorid meďnatý, trojsýtny síran meďnatý a oxid meďný, zmes Bordeaux.
 
Úrad EFSA bol požiadaný Európskou komisiou, aby poskytol vedeckú spoluprácu týkajúcu sa hodnotenia rizika aktívnej látky s ohľadom na potvrdzujúce dáta, ktoré boli vyžiadané po prvom schválení v súlade s čl. 6(1) smernice 91/414/EHS a čl. 6(f) nariadenia (ES) č. 1107/2009. V tomto kontexte vznikli počas fázy pripomienkovania s členskými štátmi, žiadateľom a úradom EFSA vedecké názory úradu EFSA k určitým bodom týkajúcim sa potvrdzujúcich údajov a ich využitia v hodnotení rizika pre meď (I) a varianty medi (II), pôvodne označované ako zlúčeniny medi. Táto správa obsahuje tieto vedecké názory, sumarizuje výstupy z procesu pripomienkovania, ktorý zorganizovalo Francúzsko v role spravodajského členského štátu a prezentuje vedecké názory úradu EFSA a závery k jednotlivým získaným pripomienkam. Je tiež zaznamenané, že úrad EFSA dokončil v januári roku 2018 závery k peer-review preskúmaniu pesticídneho hodnotenia rizika tejto aktívnej látky, v rámci obnovy schvaľovania.
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN