Pracovná skupina pre POCC/CCC, 31. január 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Predsedá Pekka Pesonen.
 
Aktuálne prebiehajú rokovania trialógu o všeobecnom potravinovom práve, posledný je naplánovaný na 11. február 2019. Pozícia Copa a Cogeca je podporovať väčšiu transparentnosť a posilniť rolu EFSA a posudzovanie ponechať na vedeckej úrovni. Sekretariát bude s EFSA rokovať 11. marca 2019.
 
Reprezentantka DG AGRI Lene Naesager informovala o iniciatíve Komisie viesť pred voľbami do Európskeho parlamentu diskusie vo všetkých členských štátoch s politikmi, poľnohospodármi a verejnosťou a tým predísť vzniku zlej komunikácie medzi regiónmi a Bruselom. Ak napr. poľnohospodárska organizácia bude organizovať seminár a bude chcieť prizvať zástupcu Komisie, bude i snahou Komisie vyslať na seminár zástupcu – rodeného hovorcu z daného štátu, aby sa komunikácia maximálne zefektívnila.
 
Európsky parlament schválil 16. januára 2019 nelegislatívne uznesenie Osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov, ktoré vyzýva k posilneniu transparentnosti procesu povoľovania pesticídov.
 
Sekretariát informoval o správe europoslankyne Jytte Gutelandovej  (SD, SE) o vykonávaní smernice 2009/128/ES o udržateľnom používaní pesticídov. Správa podporuje programy, ktoré sú v súlade s pozíciou Copa a Cogeca.
 
Predpokladá sa, že 13. februára 2019 Európska komisia zverejní  akt prenesenej právomoci, ktorý stanoví kritériá pre certifikáciu biopalív s nízkym rizikom nepriamych zmien vo využívaní pôdy (tzv. low  ILUC risk biofuels). Sekretariát Komisii (DG ENERGY) poslal doporučenie, aby sa zohľadnil pretrvávajúci problém s odlesňovaním v krajinách, z ktorých sa biopalivá alebo ich zložky (predovšetkým palmový olej) do EÚ dovážajú.
 
Copa a Cogeca vo svojom (zatiaľ všeobecnom) návrhu deklarácie k zmene klímy vyzdvihujú úlohu poľnohospodárstva a lesníctva ako jediných sektorov, ktoré sú schopné zachytávať a sekvestrovať uhlík a tým pomáhajú plniť ciele Parížskej dohody.
 
V decembri 2018 odhlasoval Európsky parlament požiadavku na navýšenie rozpočtu programu Horizont Európa na 120 miliárd eur (t. j. o 36 miliárd viac ako návrh Komisie v júni). Copa a Cogeca požadujú zodpovedajúci rozpočet pre program Potraviny a prírodné zdroje.
 
V marci 2019 bude počas Obchodného fóra vo Valencii prezentovaný dokument, ktorý vypracoval ženský výbor a ktorý sa týka predovšetkým posilnenia postavenia a prístupu žien k verejným službám, sociálnym právam a sociálnej ochrany a cieľov udržateľného rozvoja.
 
Po analýze predložených pozmeňovacích návrhov k správam k SPP teraz sekretariát pracuje na kompromisných textoch. Plánované je hlasovanie vo výbore COM ENVI  dňa 14. februára 2019 a vo výbore COM AGRI 6. marca 2019. Pracovná skupina pre SPP bude zasadať 7. marca 2019, pre priame platby 28. marca 2019.
 
Dňa 23. januára 2019 výbor COM AGRI schválil dohodu ohľadom smernice Komisie o nekalých obchodných praktikách, legislatívny text bude predložený plenárnemu zasadnutiu v marci 2019. Pre Copa a Cogeca je dôležité bez zbytočného nárastu byrokracie zaistiť súlad v štátoch, v ktorých už národná legslatíva existuje.
 
27 štátov EÚ sa musí pripraviť na všetky možné scenáre brexitu, vrátane financovania negatívnych dopadov.
 
V obchodných rokovaniach nebol dosiahnutý významnejší pokrok.
 
Situácia na trhu:
 
BE reprezentant informoval o potvrdení niekoľkých nových prípadov afrického moru ošípaných v BE. Existuje reálna obava o rozšírení nákazy do FR. DK začalo kvôli moru budovať plot na hraniciach s DE.
 
CZ informuje o problémovom bitúnku v PL, kde boli porážané choré zvieratá a mäso sa dostalo do viac než 10 štátov EÚ. SK ministerka informáciu oficiálne potvrdila, PL reprezentantka reagovala, že išlo o jednorazové zlyhanie, bitúnok sa ihneď zavrel a mäso bolo stiahnuté z trhu. No aj tak vláda spolu s veterinárnou správou plánujú preventívne opatrenia.
 
V súvislosti s rozhodnutím Súdneho dvora EÚ o technikách mutagenézy obdržal sekretariát 14 pripomienok členských organizácií. O téme sa bude rokovať na budúcom zasadnutí POCC/CCC.
 
Komisia v máji predložila návrh nariadenia o udržateľnom financovaní, sekretariát identifikoval niekoľko sporných bodov, členov bude informovať.
 
Všetky aktivity sekretariátu sú k dispozícii na webe Agri Info.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce