Zasadnutie Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo - 14.5.2019

Diskusia Rady o novom modeli vykonávania (new delivery model)[1]
 • SR zastupoval štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai
 
Zhrnutie diskusie zástupcov členských štátov:
 
 • ČŠ prijímajú nový model vykonávania, ale s výhradami
 • ČŠ žiadali jednoduchosť a flexibilitu
 • viaceré krajiny hovorili o potrebe ďalších diskusií (napr. francúzske stanovisko sa zdalo byť výrazne smerom k „naťahovaniu“ procesu) – výzva smerom k Predsedníctvu, ktoré sa usiluje o dosiahnutie čiastočného všeobecného smerovania do konca júna (napr. Holandsko to explicitne spochybnilo) 
 • ČŠ spochybňovali systém jednotkových súm pre intervencie, ktoré nesúvisia s plochou alebo so zvieratami (ťažkosť pri ich plánovaní) – potreba nájsť nový model, ktorý bude fungovať pre špecifiká týchto intervencií (Hogan povedal, že sa treba v každom prípade vyhnúť vytváraniu dodatočných systémov týkajúcich sa týchto intervencií – povedal tiež, že tvoria len 15% rozpočtu); ČŠ žiadali flexibilitu pri ich stanovovaní (Hogan hovoril, že návrh je už dostatočne flexibilný v tomto smere)
 • ročné míľniky podporilo len niekoľko krajín, ČŠ skôr žiadali dlhšie ako ročné obdobie, resp. žiadali tiež hľadanie alternatívnych riešení; všeobecne ČŠ žiadali flexibilitu zmeniť míľniky (bez potreby ťažkopádnej zmeny strategického plánu); Hogan zopakoval potrebu ročných míľnikov (+ uistil Radu, že Komisia nepožaduje Akčný plán v prípade, že ČŠ odôvodnia rozdiely medzi dosiahnutým stavom a stanovenými míľnikmi);
 • ČŠ boli tiež vo veľkej väčšine za navýšenie odchýlok od čiastkových cieľov (míľnikov) hlavne v prvých rokoch; podporovaný bol tiež progresívny prístup, v rámci ktorého by sa odchýlka postupne znižovala (najväčšia prípustná odchýlka by bola na začiatku programovacieho obdobia)
 • krajiny tiež žiadali zjednodušenie systému ukazovateľov (zvlášť ak má byť dodržaná lehota 15. februára – čo viaceré krajiny kritizovali) 
 • zaujímavosť: Slovinsko chce implementovať novú SPP načas 
 
Poznámky z podkladových dokumentov k stretnutiu od Predsedníctva
 • kľúčovými základnými prvkami „nového modelu vykonávania“ sú systém riadenia, výročné schvaľovanie výkonnosti a preskúmanie výkonnosti;
 • predbežné stanovenie jednotkových súm v rámci strategických plánov SPP má pre výročné schvaľovanie výkonnosti zásadný význam;
 • hlavnými prvkami nového modelu vykonávania je prispôsobenie výdavkov nahláseným výstupom (jednotková suma), posudzovanie systémov riadenia, ako aj monitorovanie vykonávania skúmaním pokroku, ktorý sa dosiahol pri plnení ročných čiastkových cieľov, na základe ukazovateľov výsledku;
 • niektoré prvky návrhu sa však javia ako problematické a vyžadujú si ďalšiu diskusiu na úrovni pracovnej skupiny a OVP, aby sa zabezpečila lepšia realizovateľnosť nového systému
 
 1. Nahlasovanie čiastkových cieľov a preskúmanie výkonnosti:
 • v návrhu Komisie sa stanovuje výročné preskúmanie výkonnosti týkajúce sa ročných čiastkových cieľov (míľnikov) na základe ukazovateľov výsledku - mnohé členské štáty tento prístup kritizovali[2]:
  • značná administratívnu záťaž
  • v dôsledku výročného preskúmania výkonnosti by mohlo dôjsť k penalizácii nesprávnych odhadov ročných míľnikov, a nie k pokroku vo vykonávaní SPP.
 • rakúske predsedníctvo v dôsledku toho navrhlo nahradiť ročné míľniky dvojročnými čiastkovými cieľmi, výročné preskúmanie výkonnosti dvojročným preskúmaním výkonnosti a zvýšenie možnej odchýlky od plánovaných hodnôt čiastkových cieľov, pri ktorej by nebolo potrebné poskytnúť odôvodnenia, z 25 % na 35 %, pričom by sa zachovalo výročné schvaľovanie výkonnosti, ako sa stanovuje v horizontálnom nariadení
 • mnohé členské štáty túto zmenu privítali, pričom niektoré z nich požadovali ešte nižšiu frekvenciu podávania správ a ešte vyšší percentuálny podiel možnej odchýlky (viď reakcie krajín nižšie)
 • vo všeobecnosti sa ČŠ zhodli na potrebe zvýšiť prípustnú odchýlku, ktorú navrhla Komisia, a zopakovali, že majú obavy, pokiaľ ide o ročné čiastkové ciele v prípade určitých typov intervencií. Podporu získali rôzne možnosti, ako je napr. kontrola plnenia čiastkových cieľov raz za dva roky (alebo len dvakrát počas vykonávania politiky) alebo možnosť nestanovovať čiastkové ciele v prvých rokoch. Na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo 28. januára 2019 sa preto rokovalo o otázke progresívneho prístupu (znižovanie prípustnej odchýlky počas o obdobia) a ministri ho vo veľkej miere podporili.
 • rumunské predsedníctvo preto vo svojich návrhoch znenia (7485/19) v novom článku 121a navrhlo umožniť väčšiu odchýlku od príslušných čiastkových cieľov v prvých rokoch vykonávania bez toho, aby bolo potrebné poskytnúť odôvodnenie, pričom táto odchýlka by začínala na viac ako 45 % v rozpočtovom roku 2022, v rozpočtovom roku 2023 by bola 40 % a v rozpočtovom roku 2024 a v nasledujúcich rozpočtových rokoch 35 %; tento prístup by však bolo možné uplatniť len s ročnými čiastkovými cieľmi a výročným preskúmaním výkonnosti, a preto sa slovo „výročné“ v súvislosti s preskúmaním výkonnosti ponechalo v zložených zátvorkách; mnohé delegácie napriek tomu v písomných pozíciách a ústnych príspevkoch opakovali svoje obavy v súvislosti s ročnou frekvenciou tak čiastkových cieľov, ako aj preskúmania výkonnosti (to sa opakovalo aj na tomto zasadnutí – viď reakcie krajín nižšie)
 • Komisia dala počas doterajších diskusií jasne najavo, že prijatie dvojročných čiastkových cieľov bude obtiažne. Výročné preskúmanie výkonnosti pokroku pri vykonávaní plánov na základe ročných čiastkových cieľov je nevyhnutné na účely odhalenia a včasného riešenia potenciálnych nedostatkov. Komisia tiež zdôraznila, že nerešpektovanie navrhovaného rozdielu 25 % by neviedlo automaticky k akčnému plánu, pretože členské štáty by mohli poskytnúť uspokojivé odôvodnenia. Komisia navyše zdôraznila, že v prípade, ak niektoré prvky v pláne nie sú realistické, budú sa musieť zmeniť.[3]
1. otázka (ku ktorej sa ČŠ počas zasadania 14.5. vyjadrovali): Domnievate sa so zreteľom na uvedené, že by sa malo stanoviť výročné preskúmanie výkonnosti a ročné čiastkové ciele namiesto dvojročných (ako to navrhuje rakúske predsedníctvo), čo by teda umožnilo uplatňovať dohodnutý progresívny prístup a toleranciu, ako sa ustanovuje v novom článku 121a, a včas riešiť potenciálne nedostatky, pokiaľ ide o pokrok členských štátov pri vykonávaní politiky?
 1. Stanovenie jednotkových súm pre intervencie, ktoré nesúvisia s plochou alebo so zvieratami:
 • stanovenie plánovaných ročných jednotkových súm je kľúčovým prvkom schvaľovania výkonnosti v novom modeli vykonávania a overovanie skutočnej ročnej jednotkovej sumy (pomer medzi výdavkami a výstupmi) má pre schvaľovanie výkonnosti zásadný význam;
 • kým tento prístup sa javí ako realizovateľný pre intervencie na základe plochy/zvierat, v prípade ktorých je možné jasné vymedzenie a určitá odchýlka jednotkových súm, nie je tomu tak v prípade intervencií, ktoré nesúvisia s plochou alebo so zvieratami, ako sú viacročné projekty atď.
 • stanovenie plánovaných jednotkových súm vo forme priemernej sumy podpory by vzhľadom na ich povahu mohlo spôsobiť ťažkosti pri predbežnom plánovaní na celé obdobie trvania strategického plánu SPP; mnohé členské štáty vyjadrili obavy v súvislosti s tým, že to môže zvýšiť riziko, že by každý rok museli odôvodňovať každý intervenčný nesúlad medzi plánovanými a skutočnými jednotkovými sumami, a to by nebolo v súlade s realizovateľným a účinným systémom podávania správ.
 • v pracovnej skupine sa rokovalo o viacerých možnostiach v snahe nájsť schodné riešenie pre tieto typy intervencií, ako napríklad väčšia flexibilita pri prijímaní plánovaných jednotkových súm alebo použitie iného kvantifikovaného prvku, ktorý by nahradil jednotkové sumy.[4]
 • Komisia zdôraznila, že väčšia flexibilita pri prijímaní plánovaných jednotkových súm by bola v zásade zlučiteľná s novým modelom vykonávania, keďže možnosťou prispôsobovania súm by sa zabezpečil realistickejší prístup, riešili by sa obavy vyjadrené členskými štátmi, do určitej miery by sa znížila administratívna záťaž a poskytol by sa základ pre výročné schvaľovanie výkonnosti
 
2. otázka (ku ktorej sa ČŠ počas zasadania 14.5. vyjadrovali): Myslíte si, že je potrebné ustanoviť v nariadení určitú flexibilitu v súvislosti so stanovovaním ročných jednotkových súm pre intervencie, ktoré nesúvisia s plochou alebo so zvieratami, bez toho, aby to malo vplyv na fungovanie kľúčových prvkov nového modelu vykonávania, ako je výročné schvaľovanie výkonnosti?
 
Priebeh rokovania (vystúpenia zástupcov jednotlivých členských štátov)
 
Predseda (Petre Daea)
 • v januári sme diskutovali kľúčové aspekty: odchýlky od čiastkových cieľov, lehotu na podávanie výročných správ; odvtedy sme prebrali niektoré technické aspekty na úrovni stretnutí expertov
 • vzhľadom na množstvo vykonanej práce ohľadom nového modelu vykonávania si myslím, že by sa do debaty mala zapojiť aj Rada, aby sme sa snažili riešiť niektoré nedoriešené otázky – ročné či dvojročné preskúmanie výkonnosti, posudzovanie čiastkových cieľov, stanovenie mier tolerancie pre odchýlky, stanovenie hodnôt pre intervencie, ktoré nesúvisia s plochou alebo zvieratami; bez pokroku v týchto dvoch aspektoch nebudeme schopní navrhnúť jasné smerovanie pre nový model vykonávania (riziko ohrozenia práce, ktorá bola doteraz vykonaná + strata možnosti zlepšovať systém, aby bol realizovateľný) 
 • predsedníctvo zhrnulo témy v dokumente, ktorý sme poskytli + formulovalo dve otázky pre dnešnú debatu

Hogan

 • komentuje vývoj v prijímaní SPP za posledný rok
 • čo sa týka procesu – mnoho aspektov bolo vyjasnených , vytvorenie formátu pre dialóg s členskými štátmi pomocou tzv. geohubov, ktoré už fungujú; uskutočnili sme misie do mnohých členských štátov, európsky parlament má už pozíciu na úrovni výboru; zatiaľ čo čakáme, akú pozíciu prijme nový EP, dúfam, že budú pokračovať v tom, čo už bolo dosiahnuté; tu v Rade sme sa sústredili na aspekty ako zjednodušenie (leto 2018), nová zelená architektúra (apríl 2019), nový model vykonávania (v januári 2019 a dnes); dúfam v trialóg ku koncu roka (keď Parlament prijme svoju pozíciu); ja sa zaväzujem, že spolu s farmármi sa budeme snažiť nájsť zohľadnenie ich potreby jasnosti a predvídateľnosti; potrebujeme jasnosť; zásadné body: hovorí sa o posilnení enviro-klim. ambícií...čo sme už prijali – otázka je, ako to budeme robiť – bolo to uvedené v našom príspevku pre nedávne zasadnutie lídrov EÚ-27 v Sibiu; pri zvažovaní enviro-klimatických aspektov musíme tiež brať do úvahy udržateľnosť systému produkcie potravín – poľnohospodári musia zohrávať úlohu v tomto kontexte a aj ju chcú zohrávať
 • navrhnutý nový model vykonávania je partnerstvom, ktorý vyváženým spôsobom adresuje aj niekedy protirečiace požiadavky – lepšie cielenie (prispôsobenie intervencií identifikovaným potrebám); ďalej tiež zjednodušuje politiku – tá sa nedá zjednodušiť bez zanechanie existujúceho systému dodržiavania pravidiel a sankcií; spoločný rámec na úrovni EÚ – spoločné prvky rámca výkonnosti ako 9 cieľov SPP či špecifické povinné prvky, ktoré zaistia rovnaké podmienky a vyhnutie sa riziku renacionalizácie SPP
 • teším sa zo všeobecného prijatia odklonu od dodržiavania pravidiel smerom k výkonnosti a výsledkom, avšak stále potrebujeme zachovať systém zodpovednosti, ktorý dokazuje platcom dane, farmárom a občanom, že verejné zdroje sú použité na to, na čo sú určené a že zamýšľané ciele boli dosiahnuté – to umožní práve nový systém založený na výkonnosti, ak bude vybavený potrebnými náležitosťami – tak sa dostávame k našej dnešnej diskusii o novom modeli vykonávania
 • zhŕňa, čo znamená prechod k výkonnosti:
 1. aby sme umiestnili to, čo chceme dosiahnuť, do centra politiky – v centre politiky je deväť cieľov SPP, ktoré definujú výzvy, ktorým čelíme všetci a na ktoré musíme nájsť efektívne riešenia
 2. znamená to mať systém, ktorý si zaslúži nazývať sa „založeným na výkonnosti“ – musí umožniť členským krajinám strategické plánovanie, ktoré pokryje všetky potrebné aspekty
 3.  toto zvýrazňujem – všetko sa musí udiať bez zbytočného nárastu administrácie
 • čo sa týka míľnikov a preskúmania výkonnosti, oceňujem úsilie rakúskeho, bulharského a rumunského predsedníctva; myslím si, že potrebujeme míľniky na ročnej báze kvôli hmatateľným, dôveryhodným, merateľným a komunikovateľným záväzkom v zmysle dosahovania cieľov SPP; potrebujeme ročné monitorovanie pokroku na základe ukazovateľov výsledkov, aby sme mohli adresovať slabé stránky implementácie ak sa vyskytnú – musia byť adresované včas; čo nikto z nás nechce je administratívna záťaž; čo sa týka akčných plánov, chcem uistiť Radu, že Komisia nepožaduje Akčný plán v prípade, že ČŠ odôvodnia rozdiely medzi dosiahnutým stavom a stanovenými míľnikmi; iba ak významné rozdiely nemôžu byť odôvodnené, Komisia bude požadovať Akčný plán – cieľom je nájsť riešenie, nie penalizovať nedostatky; záleží nám na praktických riešeniach
 • čo sa týka jednotkových súm pre intervencie, ktoré nesúvisia s plochou alebo so zvieratami – naším cieľom je stavať na skúsenosti a vhodných referenčných bodoch – členské štáty v ukazovateľoch výstupu zohľadňujú aj prístupnosť údajov; ako viete, plánovanie výstupov a príslušné ukazovatele pokiaľ ide o finančné alokácie vo VFR sú už bežnou praxou pri programoch pre rozvoj vidieka; myslím si, že návrh Komisie už v sebe obsahuje dostatok flexibility čo sa týka jednotkových súm; čo sa týka investícií, uznávam, že jednotkové sumy, resp. náklady projektu sa líšia medzi projektmi a toto predstavuje výzvu čo sa týka plánovania intervencií – znamená to, že finančné plánovanie musí byť dostatočne flexibilné – a čo sa týka zabezpečenia tejto dostatočnej flexibility, oceňujem úsilie Predsedníctva – a Komisia chce k takémuto riešeniu prispieť; čomu sa treba v každom prípade vyhnúť je vytváranie dodatočných systémov pokiaľ ide o zabezpečenie intervencií nesúvisiacich s plochou a zvieratami – nechceme, aby európske inštitúcie jednali priamo s prijímateľmi (čo by znamenalo zavádzanie dvojzložkového systému kontrol – cesta späť k dodržiavaniu pravidiel a podmienkam oprávnenosti...spolu so všetkou komplexnosťou, ktorá s tým súvisí; akékoľvek pridávanie ďalších aspektov zvyšuje komplexnosť (majme na pamäti, že tieto intervencie tvoria iba 15% rozpočtu SPP)
 
Lotyšsko
 • sme za dvojročné hodnotenie (ako navrhovalo Rakúske predsedníctvo); čo sa týka projektových opatrení, pokračovanie aktuálneho prístupu v druhom pilieri je rozhodujúce – míľniky sa majú týkať stredu a konca obdobia a nie na ročnej báze; veríme, že každoročné preskúmanie výkonnosti odovzdané zo strany ČŠ obsahuje všetky potrebné info o ich pokroku k stanoveným cieľom
 • čo sa týka druhej témy – veríme, že je potrebný flexibilný a nový prístup – nepodporujeme jednotkové sumy (jednotkové náklady); nový prístup s jednotkovými nákladmi je vzdialením sa od toho, čo nám bolo sľúbené (zjednodušenie, flexibilita, prístup založený na výsledkoch); celkovo podporujeme prístup založený na výsledkoch, ale nie je pre nás prijateľný spôsob, akým je predstavený (ročné plánovanie a jednotkové náklady)
 • nezáleží len na cieľoch a nástrojoch SPP, ale tiež na dostupných zdrojoch – lotyšskí farmári si zaslúžia férové a spravodlivé priame platby, keďže všetci pôsobíme na jednotnom trhu, naše produkčné náklady sú principiálne zhodné s EÚ priemerom, taktiež vzdialenosť k hlavným trhom, klimatické záležitosti; ak spočítame priame platby a podporu v rámci rozvoja vidieka na hektár, tri baltické štáty sú stále pod 90% priemeru EÚ (je to argument za zachovanie objemu druhého piliera pre Lotyšsko); prečo vám to hovorím? Ak chceme zaviezť novú zelenú architektúru, a teda ďalšie požiadavky na našich farmárov, zaslúžia si adekvátne financovanie
 • veríme, že sa musíme rýchlejšie posunúť vo vytváraní kompromisu, aby sme mohli dospieť k dohode tak skoro ako je to možné
 
Španielsko
 • máme záujem na pokroku prijímania regulácií SPP
 • reforma SPP je veľmi ambiciózna, ale môže takou byť len vtedy, ak bude dostatok zdrojov; ak sa tak nestane, musíme prehodnotiť ambicióznosť (na čom Španielsko nemá záujem, lebo návrh považuje za dobrý  a podporujeme ho)
 • čo sa týka návrhu mať prístup na základe výkonnosti/výsledkov – je to jasnejší spôsob odôvodnenia zdrojov smerom k občanom, ale samozrejme musíme zdroje použiť efektívnym spôsobom (pričom situácia je veľmi odlišná naprieč ČŠ)
 • 1. otázka – je ťažké stanoviť ročné míľniky; súhlasíme s preskúmaním výkonnosti na ročnej báze, keďže je to prepojené na rozpočet a na vyplácanie platieb, ale potrebujeme flexibilitu, aby sme mohli byť realistickí v dosahovaní míľnikov 
 • 2.otázka – intervencie nesúvisiace s plochou a zvieratami ako investície - veľmi zložité na monitorovanie/posudzovanie, potrebujeme preto flexibilitu;
 
Česko
 • čo sa týka reportov míľnikov a hodnotenia výkonnosti, plne podporujem zachovanie aktuálneho prístupu, vyhodnotenie výsledkov v polovici obdobia a na konci obdobia je možné aj v novom modeli implementácie; domnievam sa, že k zmene stratégie ako reakcie na vyhodnotenie míľnikov nedôjde z roka na rok; ak pôjdeme cestou častého sledovania míľnikov, je nutné znížiť ich počet, nie je možné po novom sledovať 38 hodnôt namiesto aktuálnych 13 hodnôt – to platí pre prípad ročného ale aj dvojročného vykazovania; čo sa týka prípustnej odchýlky od plánovaných míľnikov, súhlasím s návrhom navýšenia odchýlky hlavne v prvých rokoch; s ohľadom na priebeh realizácie projektov sektorových programov – zvlášť v prvých rokoch implementácie – navrhujem zavedenie určitého špecifického obdobia; v tomto období by ČŠ mali možnosť vylepšovať programy a dosiahnuť tak požadovaných výsledkov bez finančného krátenia
 • čo sa týka plánovania jednotkových súm, rozhodne vítam zakotvenie flexibility prístupu explicitne v nariadení; som rád, že je to intenzívne diskutované na technickej úrovni a veľa aspektov je teraz jasnejších
 • pri projektových opatreniach a sektorových intervenciách nie je ani reálne možné stanoviť presne ročné čiastky výplat bez výrazného obmedzenia flexibility pre žiadateľa; nejedná sa o zaistenie efektívnejšieho využívania verejných fin. prostriedkov, ale iba o výraznú administratívnu záťaž; považujem preto za vhodné, aby boli uvádzané len cieľové plánované hodnoty pre počet vytvorených projektov a celkové verejné výdavky
 • chcem zdôrazniť, že navrhované zmeny musí umožniť plynulý prechod medzi obidvomi prístupmi a je preto potrebné sa na najbližšej Rade ministrov vrátiť k téme prechodného obdobia
 
Portugalsko
 • súhlasíme s návrhom Komisie zanechať model dodržiavania pravidiel a zaviezť model založený na výkone – a práve preto, že sa posúvame od jedného modelu k druhému, kľúčová je flexibilita, aby sme mohli posúdiť míľniky výkonnosti flexibilným spôsobom – mala by byť flexibilita čo sa týka veľkosti odchýlky; flexibilita – ako navrhnutá predsedníctvom – by mala byť progresívnym prístupom (45%) a mali by sme sa posunúť k dvojročnému preskúmaniu výkonnosti
 • čo sa týka jednotkových súm – myslím, že by sa na tom malo pracovať na technickej úrovni; ak by mal byť takýto systém zavedený, dôležitá je flexibilita...ale myslíme si, že by sme mali pokračovať v diskusii o prípadnom alternatívnom modeli
 
Francúzsko
 • dnes je významné stretnutie, lebo diskutujeme o kľúčovom aspekte novej SPP
 • súhlasím s kolegom zo Španielska v tom zmysle, že nemôžeme prijať konečné rozhodnutia bez toho, aby sme vedeli ako bude vyzerať VFR
 • nové opatrenia nemôžu vystrašiť farmárov – v zmysle, že sa stávajú komplikovanejšími; nový model vykonávania musí byť príležitosťou – aby sa SPP stala zrozumiteľnejšou pre každého (farmárov, občanov) + potrebujeme jednoduchšiu SPP (základ) + SPP, ktorá zachová spoločnú povahu (nie renacionalizácia) a fungovanie jednotného trhu
 • súhlasím so zmenou modelu (na model založený na výkonnosti), ale mám nejaké obavy čo sa týka fungovania nového modelu – pri prechode z jedného modelu na druhý si musíme byť istí, že sa nakoniec nestane, že budú implementované oba – dodržiavanie pravidiel a výkonnosť – to by bol obrovský nárast záťaže pre farmárov; nesmieme vyprovokovať odmietnutie tejto politiky, lebo je veľmi dôležitá pre EÚ – Rada by preto mala pracovať na vylepšení návrhu Komisie – v prvom rade na požiadavkách monitorovania, ktoré musia byť zjednodušené; Francúzsko odmieta ročnú kontrolu výkonnosti a preferujeme 2 kontroly v rámci obdobia; výsledky musia byť brané ako indikatívne (ako je tomu tak aktuálne v rozvoji vidieka) - bez toho, aby smerovali k finančným následkom;
 • potrebujeme pridať flexibilitu d definovania jednotkových súm – odpoveď na druhú otázku je „áno“, keďže je veľmi ťažké predvídať jednotkové sumy intervencií a investícií; na všetkých ukazovateľoch treba popracovať, ukazovatele nie sú uniformné – niekedy hovoria o farmároch, niekedy o prijímateľoch, inokedy o holdingoch + potrebujeme znížiť ich počet, zvlášť čo sa týka ukazovateľov výsledkov; ku každému cieľu má prislúchať jeden indikátor; chceme, aby farmári mohli povedať, že Európa pochopila ich obavy a pomáha im dosiahnuť konkurencieschopnosť vo svete - to je kľúčové; potrebujeme, aby občania pochopili, čo im SPP prináša – potravinovú bezpečnosť a bezpečné potraviny, ochranu životného prostredia a správu vidieckych oblastí; potrebujeme tiež dokázať smerom k európskym platcom dane, že rozpočet dobre využívame; nie som presvedčený, že ukazovatele a míľniky to dosiahnu – Rada musí stále pracovať s ďalším parlamentom na návrhu SPP s cieľom zjednodušiť postupy a sústrediť sa na to, čo je skutočne potrebné na vyhodnotenie výsledkov; Francúzsko je veľmi za, aby sa nový model vykonávania stal príležitosťou pre európskych farmárov
 
Nemecko
 • nový model je kľúčový prvok novej SPP – musíme však o ňom ešte diskutovať...a taktiež musíme diskutovať o implementovateľnosti strategických plánov
 • máme dojem, že veľa komplexných informácií je požadovaných od ČŠ – omnoho viac ako musíme poskytnúť vo výročných správach v rámci rozvoja vidieka – myslím si preto, že sa budú ťažko spĺňať lehoty v rámci preskúmania výkonnosti
 • 1.otázka: myslíme si, že dvojročná periodicita postačí; určenie míľnikov je ťažkopádnym postupom, je to tiež niečo, čo sa týka budúcnosti a je to preto neistý proces – zvlášť intervencie nesúvisiace s plochou v rámci 2.piliera a sektorové intervencie – veľmi ťažko sa plánujú        
 • 2.otázka: myslíme si, že celková idea jednotkových súm by ešte mala byť zvážená a ich určenie v predstihu je veľmi ťažkopádne + neistota ohľadom budúcnosti – preto je veľmi potrebná flexibilita pri určovaní jednotkových súm  (zvlášť intervencie nesúvisiace s plochou v rámci 2.piliera a sektorové intervencie) – mali by sme na jednotkové sumy nahliadať skôr ako na odhadované sumy – bude stanovená maximálna suma na intervenciu, ktorá nemôže byť prekročená
 
Rakúsko
 • vítame prístup založený na výkone; potrebujeme praktický model, ktorý funguje efektívne a jednoducho sa implementuje
 • nie sme presvedčení, že ročné preskúmanie míľnikov má zmysel; mohli by sme ho limitovať napr. len na vybrané ukazovatele; tiež si myslíme, že v prvých dvoch rokoch by míľniky a preskúmanie výkonnosti malo len malý význam; tiež si nemyslíme, že to prispeje k zjednodušovaniu systému; potrebujeme tiež dostatočnú flexibilitu prispôsobiť míľniky v strategickom pláne; musí by tiež možnosť zohľadniť skúsenosti v ďalšom plánovaní
 • 2. otázka: stanovenie jednotkových súm na úrovni priemerných nákladov na projekt je najväčšou výzvou; niektoré projekty majú veľmi variabilné náklady; potrebujeme jednoduchý a praktický systém, ktorý umožní prispôsobiť jednotkové sumy a toto by mala regulácia obsahovať; mal by tiež byť zavedený prah tolerancie, pod ktorý nie je potreba odôvodňovania odchýlky od jednotkových súm
 • chcela by som podporiť predsedníctvo, aby sa tomuto venovalo na technickej úrovni
 
Taliansko
 • komplexnosť nového systému je jednou z hlavných neznámych novej SPP – to sa prejavilo v diskusiách na Rade aj v Parlamente; treba dosiahnuť prepojenie medzi vynaloženými finančnými prostriedkami a dosiahnutými výsledkami bez toho, aby sme na ČŠ uvalili zbytočnú administratívnu záťaž predovšetkým čo sa týka ukazovateľov, ktoré nie sú veľmi významné ani politicky ani technicky             
 • čo sa týka odchýlok od cieľov v strategických plánoch, myslíme si, že je dôležité min. na prvé dva roky určiť percentuálnu odchýlku vyššiu ako navrhovaných 25% ; možno väčšie operatívne marže za prvé dva roky implementácie umožnia zaviezť monitorovací systém, ktorý v oblasti rozvoja vidieka poukázal na viacero nedostatkov, preto žiadame o zjednodušenie systému ukazovateľov – dať viac času na ich predloženie, viac času na predkladanie jednotlivých správ a nie 15. február ako sa to navrhuje
 
Írsko
 • čokoľvek schválime má zmysel len pri primeranom rozpočte
 • nový model vykonávania je významnou zmenou – vítame ho; je však treba zaistiť, aby nebol príliš komplikovaný; stále zostáva veľa práce, aby nový model fungoval pre oba piliere – preto si myslím, že na technickej úrovni je stále veľa práce čo sa týka detailov
 • otázky: Írsko víta ročné míľniky – sú dôležité; podporujeme tiež postupné nabehnutie prípustných odchýlok; je však potrebné reportovať každý výsledkový ukazovateľ do 15.februára? – myslíme si, že by sme sa skôr mali sústrediť na to podstatné a zvoliť dôležité ukazovatele – jeden ku každej intervencii
 • čo sa týka druhej otázky – myslíme si, že je ťažkosť s fungovaním jednotkových súm pre intervencie neviazané na pôdu či zvieratá; kvôli povahe týchto intervencií jednotkové sumy nefungujú tak dobre ako v prípade prvého piliera...je preto ťažké zapasovať tento typ intervencií do nového modelu založeného na výkone – toto potrebujeme vyriešiť; Írsko súhlasí s flexibilitou pri stanovovaní jednotkových súm – bolo by dobré doplniť nový článok do nariadenia o takejto flexibilite + zjednodušenie nahlasovania Komisii aktualizovaných ročných jednotkových súm po výbere projektov
Poľsko
 • je veľmi ťažké diskutovať technické aspekty nového modelu vykonávania keď stále nevieme, aký rozpočet budeme mať k dispozícii
 • v Európe je veľký podiel občanov, ktorí nerozumejú, prečo je treba podporovať poľnohospodárstvo - ak sa má naša politika zamerať na ciele a dosahovať výsledky – to je v tomto smere veľmi užitočné – na zdôvodnenie, prečo je podpora potrebná
 • farmári sú tí, ktorí musia v prvom rade rozumieť SPP – aké ciele sa sledujú, vrátane cieľov v oblasti klímy a životného prostredia či cieľov v oblasti rozvoja vidieka – SPP musí byť jednoduchá, aby jej farmári rozumeli
 • taktiež je potrebné, aby inštitúcie boli schopné implementovať túto politiku – a my sme za to zodpovední – nemôže to viesť k situácii, že množstvo dokumentov, lehoty, ciele budú také komplikované, že bude potrebná armáda úradníkov; cieľom SPP nie je nárast personálu v platobných agentúrach, cieľom je, aby finančné prostriedky použili farmári a obyvatelia vidieka – potrebujeme preto pracovať na tomto modeli vykonávania
 • nemyslím, že ročné ciele sú realistické – nebudeme schopní ich implementovať – míľniky by mali byť stanovené na dlhšie obdobie + v prvých rokoch implementácie nebudeme schopní všetko dopodrobna naplánovať určitá flexibilita na začiatku obdobia je veľmi dôležitá; čo sa týka investícií – nemôžu byť zúčtované na ročnej báze – míľniky nemôžu byť na ročnej báze; napríklad investície do výstavby – závisia na získaní rôznych povolení, musí byť posúdený vplyv na životné prostredie, závisia na dostupnosti technológií a dostupnosti stavebných spoločností  - je preto veľmi ťažké zúčtovať ich na ročnej báze
 
Litva
 • podporujeme presun k modelu založenému na výkone, ale zároveň si uvedomujeme komplexnosť tohto presunu; zníženie administratívnej záťaže a zjednodušenie je základom, ale myslíme si, že nový systém bude ešte komplexnejší; rakúsky návrh dvojročného intervalu je podľa nášho názoru krok dobrým smerom; ale myslíme si, že aktuálne fungujúci systém s jedným preskúmaním v strede obdobia by bolo najlepšou voľbou; podporujeme tiež rakúsky návrh na zvýšenie tolerovanej odchýlky od cieľa z 25% na 35%, ale sme tiež ochotní diskutovať o progresívnom prístupe, ktorý navrhlo rumunské predsedníctvo (vyššie rozpätie tolerancie v prvých rokoch a postupné znižovanie na 35%;
 • ročné míľniky môžu ísť proti cieľu zjednodušeniamôžu viesť ČŠ k tomu, aby znížili svoje ciele a tiež je to nevhodné pre intervencie v rámci rozvoja vidieka, ktoré majú viacročnú povahu; čo sa týka ročného zúčtovania v novom modeli, odlišné požiadavky by mali byť stanovené pre intervencie na plochu/zvieratá a na intervencie nevzťahujúce sa na plochu/zvieratá; potreba zvýšenej flexibility čo sa týka reportovania viacročných projektov, ktorú sú navrhované z viacročnej perspektívy
 
Luxembursko
 • 1. otázka – nový model podporujeme za podmienky, že systém dodržiavania pravidiel sa odľahčí; zostáva ešte mnoho otázok – napr. rozsah a obsah hlásení, problematickosť lehoty do 15. februára na predkladanie správ, priebežné ročné hodnoty a prezentácia správ za prvé dva či tri roky nám nepripadá veľmi užitočné, pretože z údajov ešte nie je možné vyvodiť závery ani čo sa týka nákladov ani čo sa týka administratívnej záťaže – podporujeme preto progresívnejší prístup + sme skôr za dvojročné podávanie hlásení; čo sa týka výšky odchýlky – 35%, ktoré navrhuje Rakúsko a Rumunsko je dobrým návrhom;
 • 2.otázka – stanovenie jednotkových ročných súm sa zdá byť reálnym pre intervencie na plochu či kusy dobytka, ale pre iné intervencie (ako napr. investície) nie sú vhodné; potrebné zohľadniť špecifiká určitých intervencií + ťažko odhadnúť záujem o určité intervencie; potreba väčšej flexibility, čo sa týka internej odchýlky od jednotkových súm; potreba ďalšieho preskúmania technických vecí
 
Grécko
 • dnešná agenda je kľúčovou pre novú SPP; odklon od dodržiavania pravidiel smerom k výkonnosti je veľkou zmenou, modernizáciou, ale zároveň nebezpečenstvo, čo sa týka kapacity absorbovať prostriedky rozpočtu EÚ zo strany ČŠ (a toto je obdobie, kedy budú prostriedky pravdepodobne krátené); potrebujeme podporiť výšku rozpočtu – to je teraz kľúčové – udržať rozpočet
 • 1.otázka – frekvencia – ročná = veľká administratívna záťaž + vplyv na kvalitu implementácie strategických plánov; podporujeme míľnik v strede obdobia a na konci – pomohlo by to plynulejšej implementácii nového modelu; inak podporujeme rakúsky návrh dvojročnej frekvencie s nárastom odchýlky na 35%; ďalšia flexibilita – implementácia strategického plánu – pravidlo n+3
 • 2.otázka – ročné jednotkové sumy na intervencie netýkajúce sa plochy a zvierat – máme obavy – uvedené je ťažké predvídať a plánovať na celé programovacie obdobieriziko veľkých odchýlok; chceme sa vyhnúť finančným postihom pre ČŠ; chceme skôr poskytnúť ochranu a pomoc v dosahovaní ambicióznych cieľov, ktoré sú stanovené v SPP
 
Švédsko
 • podporujeme prechod k novému modelu, ale je potreba detailne vysvetliť, ako bude tento nový model v praxi fungovať
 • 1.otázka – podporujeme preskúmanie na ročnej báze s väčšou flexibilitou odchýlky od míľnikov na začiatku obdobia; podporujeme progresívny prístup; prvé sledovanie míľnikov by mohlo byť po dlhšom ako ročnom období; dúfame, že ročné preskúmavanie bude viesť k dialógu medzi ČŠ a Komisiou, v rámci ktorého budú identifikované implementačné problémy a budú včas riešené; nie je pre nás zrejmé, ako by dvojročné vyhodnocovanie zjednodušilo veci
 • 2.otázka – vnímame ťažkosti pri plánovaní jednotkových súm pre intervencie, ktoré nie sú na plochu či počty dobytka; musíme nájsť alternatívu, ktorá dá ČŠ flexibilitu s cieľom vyhnúť sa administr. záťaži; stále zostáva veľa záležitostí na prejednanie – nielen model implementácie ale aj zelená architektúra – v pracovných skupinách prebehli dôležité diskusie, ale stále je potrebný čas na nájdenie optimálneho riešenia
 
Cyprus
 • zjednodušovanie
 • nie pri každom opatrení je možná potrebná úroveň predvídania – 25%-ná odchýlka nie je postačujúca, zvlášť keď hovoríme o ročných míľnikoch; potreba navýšenia aspoň na 35%;
 • čo sa týka jednotkových súm, akceptujeme logiku Komisie, ale vytvára to tlak na ČŠ; ak sa má dodržať lehota 15.február, treba redukovať obsah správ na kvantitatívne prvky, ktoré sú k danému dátumu k dispozícii; ročné vyhodnocovanie by mohlo byť priebežné, aby to uľahčilo veci
 • čo sa týka definície ročných súm, nemyslíme si že ročné vyhodnocovanie je prekážkou na dosiahnutie strategických plánov; návrh Komisie musí byť ďalej prerokovávaný, zvlášť čo sa týka intervencií, ktoré nie sú na plochu či počty dobytka; potrebná flexibilita
 
Slovensko
 • 1.otázka – vyhodnocovanie míľnikov by sa malo realizovať dvakrát za programovacie obdobie, ako je tomu teraz; podporujeme návrhy na znižovanie frekvencie míľnikov; pozitívne vnímame navrhovanú vyššiu odchýlku; v záujme zníženia administratívnej záťaže je potrebné znížiť počet výsledkových ukazovateľov
 • 2. otázka – podporujeme zvýšenie flexibility a stanovenie jednotlivých súm; spoločný rakúsky a rumunský návrh považujeme za lepšie riešenie ako pôvodný návrh zo strany EK; optimálne nastavenie modelu vykonávania si v tejto fáza vyžaduje detailné diskusie ako na expertnej tak aj na politickej úrovni
Estónsko
 • reportovanie v rámci strategického plánu musí byť jednoduché a vytvárajúce čo najmenšiu administratívnu záťaž; podporujeme progresívny prístup k ročnému vyhodnocovaniu – v prvých rokoch implementácie bude prípustná vyššia odchýlka – toto môže byť dosiahnuté aj pri dvojročnej frekvencii
 • potreba flexibility pri stanovovaní jednotlivých súm pre intervencie netýkajúce sa plochy a počtov dobytka
 
Slovinsko
 • nový model je veľkou zmenou v SPP – vyzýva Komisiu, aby bola nápomocná ČŠ v implementácii nového systému; potreba flexibility; zjednodušovanie; dôležitosť subsidiarity (veľké rozdiely medzi ČŠ); potrebná rovnováha medzi povinnými prvkami a subsidiaritou; neschvaľujeme mandát na delegované akty ohľadom detailov strategických plánov;
 • 1. otázka: vítame zmenu modelu; pozdávajú sa nám ročné míľniky a monitorovanie ich napĺňania, ale ročná frekvencia zvyšuje administratívnu záťaž – kvôli tým faktorom v poľnohospodárstve, ktoré sú mimo kontroly – kvôli práve týmto faktorom sa môže implementácia zdržať (pričom napĺňanie konečných cieľov nie je ohrozené) – apelujeme na predsedníctvo na hľadanie alternatívnych riešení; podporujeme väčšiu odchýlku v prvých rokoch;
 • 2. otázka – podporujeme alternatívy čo sa týka jednotkových súm, jednotkové sumy neodrážajú úspešnosť strategického plánu + ďalšie administratívne bremeno; chceme ešte preskúmať rakúsky návrh priemernej percentuálnej podpory
 • chceme dosiahnuť dohodu čím skôr, aby sme mohli novú SPP implementovať načas; ale zostáva ešte veľa práce
 
Chorvátsko
 • ročná frekvencia s väčšou odchýlkou v prvých rokoch je dobrým základom; potrebná vyššia flexibilita ČŠ; podporujeme návrh rumunského predsedníctva týkajúci sa miery tolerancie
 • stanovenie jednotkových súm ohľadom intervencií, ktoré nesúvisia s plochou alebo zvieratami – z diskusií vyplynulo, že ani jeden doterajší návrh nebol optimálne nastavený pre tento zložitý prvok – musíme nájsť spôsob, ako umožniť vyššiu mieru flexibility pre ČŠ na to, aby sa vyhlo nadmernej administratívnej záťaži; investičné projekty môžu byť veľmi zložité, a preto nie je ľahké určiť model na vypočítanie jednotkových súm na základe plánov na daný rok
 
Bulharsko
 • 1.otázka – ročné míľniky by mali byť zavedené spolu s progresívnym prístupom – ale veľkosť odchýlky na začiatku obdobia by mala byť 45% a na konci by nemala byť nižšia ako 35%
 • 2. otázka – podporujeme princíp flexibility čo sa týka ročných jednotkových súm; čo sa týka napojenia ročného schvaľovania na priemerné jednotkové sumy – bolo by to náročné, pretože prognóza je náročná ak ide o intervenciu nesúvisiacu s plochou alebo počtom dobytka; úroveň podpory bude ďalej závisieť od špecifických potrieb prijímateľa – ročné jednotkové sumy pre každý projekt – to by vyžadovalo určitú škálu, vzor jednotlivých projektov, ktoré by boli potom naviazané na finančné čiastky – to by v konečnom výsledku znamenalo „vliatie“ každého príjemcu do jednej formy bez toho, aby boli zohľadnené konkrétne potreby (hrozba finančných korekcií); chceme uskutočniteľný model, ktorý umožní max. flexibilitu čo sa týka priemernej výšky podpory pre účely ročného schvaľovania; potrebujeme nájsť spôsob, ako pravidelne upraviť tieto sumy v závislosti od skutočnej implementácie strateg. plánu
 
Malta
 • flexibilita; vyhnutie sa nepotrebnej administ. záťaži
 • nový model má výhody, ale mal by byť zjednodušený, flexibilnejší ako jeho súčasný návrh;
 • 1.otázka – v ročných míľnikoch nevidíme žiadnu pridanú hodnotu; míľniky majú byť stanovené počas plánovania programu – podporujeme stanovovania míľnikov v nasledujúcich rokoch, lebo implementácia by tak bola ešte stále v ranných fázach; čo sa týka veľkosti odchýlky – mala by byť stabilná počas celého obdobia SPP  
 • 2. otázka – potrebujeme viac flexibility - pri stanovení ročných míľnikov; dúfame, že nový systém povedie k efektívnejšiemu napĺňaniu našich úloh
 
Maďarsko
 • potrebujeme vedieť rozpočet; pozícia Rady má byť prijatá, keď už bude rozhodnuté o VFR;
 • 1. otázka – je potrebné počkať niekoľko rokov aby sme mohli uvidieť vplyv opatrení – nemá zmysel merať pokrok každý rok – dvojročná frekvencia by bola lepšia, ale skutočným riešením by boli len dve evaluácie (v strede a ex post) bez žiadnych automatických finančných korekcií; čo sa týka odchýlky – 50% počas celého obdobia  
 • 2.otázka – viac flexibility pre intervencie, ktoré nesúvisia s plochou alebo zvieratami – bude zložité stanoviť jednotkové sumy
 • potrebná ďalšia diskusia
 
Fínsko
 • nový model je jednou zo základných zmien; potrebné vyjasnenie technických detailov; nový model by mal byť tak jednoduchý a flexibilný ak je to len možné
 • 1.otázka – ročné míľniky a monitorovanie môžu byť riešením, ak bude systém ľahko použiteľný z administratívneho pohľadu a tento report môže byť získaný prostredníctvom IT; rozumiem postoju Komisie, že ročná frekvencia umožňuje odhaliť odchýlky včas – nápravné opatrenia môžu byť prijaté rýchlejšie, aby mohli byť stanovené ciele dosiahnuté; ale je dôležité, aby malé odklony neviedli k potrebe spísania ťažkopádneho reportu; akčné plány by mali byť požadované len v prípade výrazných odchýlok
 • 2. otázka – flexibilita je podstatná; je jasné, že vopred stanovené jednotkové sumy nie sú vždy presné, keďže plány ktorých sa to týka sú viacročné; jednotkové náklady sa môžu výrazne líšiť v prípade poľnohospodárskych investícií, resp. rozvojových projektov
 • reportovanie ČŠ Komisii považujem za veľmi obtiažne a treba na tom pracovať
 
Holandsko
 • podporujeme prechod na nový model; avšak potreba ďalších diskusií na vyjasnenie návrhu Komisie a vypracovanie pozmeňovacích návrhov; napríklad si myslíme, že SOT sa nediskutovala dostatočne; nemyslíme si preto, že jednotná pozícia Rady je na dosah
 •  naša pozícia zostáva – nič nie je dohodnuté pokiaľ nie je dohodnuté všetko, vrátane VFR; všeobecné smerovanie v júni je zdá sa nepravdepodobné
 •  1. otázka – Holandsko preferuje ročné preskúmanie výkonu a ročné míľniky (nie dvojročnú frekvenciu) ak bude možné využiť štatistiky, ktoré už sú dostupné – umožňuje to skorú nápravu; potreba spoločných pravidiel na úrovni EÚ pre prípad, že výsledky sa nezhodujú s míľnikmi – potreba vyjasnenia návrhov či a kedy má byť požadovaný akčný plán alebo zmena strategického plánu; potreba dialógu medzi Komisiou a ČŠ a taktiež flexibilita prispôsobiť ciele a míľniky počas celého obdobia – tieto sú kľúčové pre úspešnú implementáciu nového modelu
 • 2. otázka – sme za flexibilitu pri stanovovaní jednotkových súm; máme však obavu o možných vedľajších účinkoch takejto flexibility – napr. ČŠ môžu byť v pokušení navýšiť plánované sumy aby sa vyhli problémom v dôsledku čoho zostanú ČŠ nevyužité sumy
 • čo sa týka nevyužitých súm, chcem tiež povedať ďalšiu vec – ekoschémy sú nové pre nás všetkých – preto je ťažké predpovedať účasť farmárov, zvlášť ak máme plánovať na sedem rokov dopredu – alokácia zdrojov do ekoschém je rizikovým biznisom pre ČŠ, ak by nepoužité zdroje boli stratené; a naopak, ak záujem bude priveľký, bude to pre nich odradzujúce (sumy budú musieť byť znížené, aby sa neprekročil určený rozpočet) – žiadame preto o rozpočtovú flexibilitu v I. pilieri, aby sme mohli čo najlepšie využiť ročné rozpočty
 
Dánsko
 •  podporujeme zmenu modelu, ale stále zostávajú dôležité záležitosti – potrebujeme nájsť riešenia, ktoré budú fungovať v praxi, ktoré budú jednoduché
 • čo sa týka míľnikov – musíme nájsť rovnováhu medzi zaistením pokroku a vyhnutím sa nadmernej administratívnej záťaži; to či frekvencia bude ročná alebo dvojročná musí byť nazerané zo širšej perspektívy – potrebujeme ozrejmenie ohľadom rozsahu reportovacích povinností a potrebujeme konkrétne príklady, čo bude postačovať ako uspokojujúce vysvetlenie odchýlok; tiež je potrebná flexibilita na revíziu míľnikov, keď to bude potrebné
 • 2. otázka – potrebujeme nájsť model, ktorý bude fungovať pre intervencie nesúvisiace s plochou – môže tam byť menej zdrojov ako v prípade platieb na plochu, ale útechou nie je ak výsledkom bude veľmi ťažkopádny systém; riziko potreby vysvetľovania odchýlok spôsobených nekontrolovateľnými faktormi – a stále nevieme, ktoré vysvetlenia bude Komisia akceptovať a ktoré nie; stanovenie jednotkových súm toto riziko samo osebe nerieši – myslíme si, že by bolo dobré zvážiť hranicu tolerancie pre odchýlky v jednotkových sumách; ČŠ by tiež mali mať možnosť revízie jednotkových súm bez toho, aby museli prejsť zdĺhavým procesom  pozmenenia strategického plánu
 • vyzývame k ďalšej práci na technickej úrovni; nemali by sme sa uponáhľať
 
Belgicko
 • systém musí byť realistický a dosiahnuteľný; jednoduchosť politiky potrebná – čo sa týka dizajnu, implementácie; nový model má stále komplikované aspekty, ktoré potrebujú ďalšie diskusie
 • čo sa týka ročnej revízie výkonu – nie je to v súlade so želaním zjednodušenia politiky; dátum 15. februára je náročný vzhľadom na množstvo informácií, ktoré treba dodať; čo sa týka míľnikov a ročného preskúmania musíme rozlišovať medzi frekvenciou stanovovania míľnikov a frekvenciou preskúmania výkonu – podporujeme ročné preskúmanie výkonu za určitých podmienok – výnimka z ročného preskúmania pre prvé roky  implementácie strateg.plánu + mal by byť limitovaný na určitý počet ukazovateľov, ktoré by boli ľahšie vyhodnotiteľné; stanovenie míľnikov je veľmi náročné – zvlášť keď hodnoty majú byť stanovené na ročnej báze – boli by logické mať koncové ciele a ročné preskúmanie by sledovalo pokrok smerom k týmto cieľom (percentá) – bolo by možné identifikovať slabosti – malo by byť zrejmejšie stanovené čo sa bude diať, ak tento pokrok nebude dostatočný
 • čo sa týka flexibility, problém jednotkových súm na intervencie nesúvisiace s plochou je veľmi reálny – potrebujeme flexibilnejší systém, ktorý by umožnil alternatívy pre tento typ interevencií
 
Hogan
 • veľká väčšina zúčastnených súhlasí principiálne s novým modelom, ale boli vyslovené obavy čo sa týka implementácie a rozpočtu; VFR je mimo náš dosah;  
 • EÚ nebude za mnohých okolností v budúcnosti v priamej interakcií s prijímateľom (farmárom) – čo viedlo k mnohým duplicitám na úrovni ČŠ čo sa týka pravidiel, spĺňania podmienok oprávnenosti a v podstate to bola taká nočná mora pre poľnohospodárov, byrokratická nočná mora, veľká miera chybovosti viedla k značnému znižovaniu príjmov poľnohospodárov
 • Komisia – ako viete – je schopná striktne implementovať pravidlá, takže čím menej pravidiel máme, čím viac sa zameriame na výsledky, odstráni sa potreba Komisie kontrolovať plnenie predpisov (zľahčí to život v štátnej správe a farmárov)
 • snažil som sa v návrhu uvažovať nad tým, ako by farmári mohli lepšie porozumieť SPP – a preto máme 9 špecifických cieľov – ale musíme nejakým spôsobom merať ako sú tieto ciele implementované, inak ani nemusíme mať spoločnú politiku (renacionalizácia); musíme teda posúdiť, či dosahujeme pokrok pri najbližšej možnej príležitosti – aby verejnosť mohla vidieť prínos spoločnej SPP (ako povedal poľský premiér) a opodstatnenosť rozpočtu;
 • čo chcete je jednoduchosť a flexibilita; návrh zodpovedá týmto cieľom - pre každú intervenciu si stanovíte jednu jednotkovú sumu – jednoduchosť (porovnanie dvoch čísel – plánu a reality) a flexibilita (jednotková suma môže byť na ročnej báze prispôsobovaná) a finančná istota z pohľadu európskych platcov dane (ak sa odchýlka odôvodní, vyhne sa finančným dôsledkom)
 • ak by ste mali porovnať súčasný systém (dodržiavanie pravidiel), v rámci ktorého musíte na ročnej báze veľa reportovať – a všetky tieto informácie musia byť overené...a toto všetko odstraňujeme - ak niekto hovorí, že sa to stáva komplexnejšie, určite nečítal môj návrh
 • musíme pri prvej príležitosti zistiť, či akčné plány a strategické plány, ktoré boli dohodnuté, idú dohodnutým smerom – môže to byť cez výstupové ukazovatele, nie cez výsledkové
 • myslím, že nájdeme kompromis, aby sme rozptýlili obavy, ktoré dnes zazneli
 • cieľom je hľadať riešenia, nie penalizovať nedostatky
 
 
Tlačová konferencia
 • P. Daea vyjadril, že vidí reálnu šancu na dosiahnutie čiastočného všeobecného smerovania do konca júna 2019  - je to tiež podľa neho objektívna potreba vzhľadom na očakávania farmárov – mysleli na to aj keď si tento cieľ dávali na začiatku predsedníctva; všetky aktivity v rámci predsedníctva podliehajú tomuto cieľu – nie je náhoda, že aj dnes boli prerokovávané technické aspekty na úrovni ministrov
 • zajtra (t.j. 15.5.) spolu s Komisiou budú prezentovať kroky, ktoré treba podniknúť, aby bolo v júni dosiahnuté čiastočné všeobecné smerovanie.
 

[1] V rámci SPP po roku 2020 Komisia navrhla prejsť z politiky založenej na dodržiavaní súladu na politiku založenú na výkonnosti, ktorá sa zameriava na výstupy a výsledky (tzv. nový model vykonávania).

[2] Vzhľadom na svoje skúsenosti so súčasným systémom výkonnosti, ktorý sa uplatňuje v súvislosti s rozvojom vidieka.

[3] Plán vrátane čiastkových cieľov je preto možné zmeniť, a to pokiaľ možno preorientovaním niektorých intervencií. Keďže sa to musí vykonať včas, pre nový navrhovaný systém výkonnosti by bolo vhodnejšie výročné preskúmanie výkonnosti založené na ročných čiastkových cieľoch, ktoré by zaväzovalo členské štáty aj Komisiu.

[4] Komisia vysvetlila, že odôvodnenia, ktoré by členské štáty mali poskytnúť v prípade možného nesúladu, by boli dostatočné, ale zároveň vyjadrila obavy, pokiaľ ide o možnosť použiť iný kvantifikovaný prvok s cieľom nahradiť jednotkové sumy priemernou mierou podpory pre tieto typy intervencií

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce