Správa z C-C – marec 2013

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

Európska sieť pre rozvoj vidieka 4. 3.

             Rokovalo sa o tom, ako zapojiť environmentálne služby do celkového programu RV. Popri všeobecnom prístupe bola prezentovaná celá rada národných príkladov.

Programy rozvoja vidieka sú tu predstavené hlavne ako prevody  znalosti inovácií širokej poľnohospodárskej verejnosti.

Veľká dôležitosť previazanosti tém musí byt tiež premietnutá do opatrenia RV, ktorá prednostne rieši špecifické ekosystémy (Priorita 4) a využitie zdrojov / klíma (Priorita 5).

Tieto opatrenia majú podľa očakávaní priniesť väčšie zdroje pre "zelené" fondy, ako súčasť všetkých ostatných opatrení a s tým spojených nástrojov. Návrhy v   novom legislatívnom rámci pre RV majú poskytnúť programom RV oveľa viac flexibility v prístupoch pri hľadaní nových ciest riešenia.

Programovanie RV musí zahŕňať riadenie prostredia a klímy:

- zabezpečiť, že SWOT poskytne detailnú analýzu potrieb riadenia  a s tým spojenú podporu v   rámci celého RV.

- využiť vybrané kritériá všetkých opatrení na  uprednostnenie projektov, predovšetkým tých, ktoré majú najväčší vplyv na prekrývajúce témy.

- opatrenia RV majú byť nasmerované tak, aby splnili uznané požiadavky

- kombinovať podpory opatrení tak, aby sa dosiahol maximálnu efekt vplyvu

- vo všetkých programoch by sa mali uprednostniť tí, ktorí maximalizujú zelenú podporu.

- Integrovaná podpora RV kombinovaná s  podporami na miestny rozvoj.

- Lepší monitoring na všetkých stupňoch.

Všetci zástupcovia C/C niekoľkokrát zdôraznili, že bez ekonomickej životaschopnosti nemôžu tieto programy a iniciatívy fungovať, na prázdnom vidieku to nikto nebude spravovať. Žiadna z NGO (mimovládnych organizácií), ktoré boli zastúpené proti tejto požiadavke nevystúpila, ani nevzniesla námietky.

Katarzyna Kowalczewská z  DG Enviro opakovane zdôraznila priority predovšetkým klimatické dopady, stopy CO2, kvalitu vody, pôdy a agroenvironmentálne záväzky. Prémie sú rozdelené podľa princípu - stratený príjem + náklady + náklady na transakciu. Všetko musí byť sprevádzané intenzívnym tréningom a prevodom vedomostí. Zástupca Komisie uistil, že všetko bude v  novom systéme kombinácia toho, čo už úspešne fungovalo. Nové opatrenia majú byť pridané na základe pripomienok k  nedostatkom doterajšieho systému. Programovacie prípravy musia byť urobené s  dostatočným predstihom, Aby sa vyhodnotili environmentálne potreby ešte predtým, než sa zvolia zodpovedajúce opatrenia (musia lepšie zodpovedať účelu programov). SWOT analýzy sú stále pokladané za základný nástroj porovnateľných údajov.

Poradná skupina upozornila na celú radu otázok:

- Ako zabezpečiť lepšie prepojenie programov RV s prioritami, ktoré boli definované v   rámci analýzy SWOT, prípadne zaradiť "Kontrolný zoznam" kde sú uvedené Environmentálne dopady.

- Ako zabezpečiť aby programy RV plnili svoju rolu i v rámci širšieho prístupov k fondom (Narona/Regionálne).

- Ako demonštrovať vyhodnocovací systém a dosiahnutie všetkých požadovaných cieľov.

- Poradenstvo bolo hodnotené ako veľmi efektívne.

- Jasnosť kontrolných pravidiel.

- Zodpovednosť farmárov a družstiev v  prípadoch kolektívnych kontraktov.

- Jasnosť u všetkých nových zmien pravidiel u existujúceho systému parcelovania poľnohospodárskej pôdy - ako a či sa ovplyvní existujúci systém identifikácie parciel pôdy.

- Jasnosť u základov pre platby.

Na záver seminára vytvorené skupiny (vždy asi 8 - 10 zástupcov) prišli s nasledujúcimi otázkami:

- Ako riadiť vyhodnotenie presných potrieb?

- Ako zabezpečiť, aby tieto potreby vyhodnotenie potrieb hrali hlavnú úlohu v rámci národnej environmentálnej/klimatickej stratégie.

 

Závery:

- vyžadovať sa budú jasné kritériá, dobrá komunikácia, dostatok fondov, jednoduchá administratíva, proporcionalita sankcií podľa vážnosti nedodržiavania.

- Jasná kritériá, poradné systémy dostatočné Informácie.

- prvoradé budú analýzy SWOT pre vyhodnotenie základných údajov.

 

Pracovná skupina mlieko 5. 3.

 Pracovná skupina, sa vyjadrila k   budúcej SPP a dopadom na sektor.

Produkcia a ceny:

UK - všetko v   minulom roku vyplývalo z  katastrofálneho počasia, dôsledky sú cítiť ešte dnes, celková produkcia klesla o viac než 6%, aj keď neskôr toto číslo upravili niekam medzi 4-5%.

Ceny, po veľkom prepade vlani, sa od decembra začali zvyšovať teraz sú v prepočte okolo 0,34 Eur. Problém dosiahnuť plánované úrovne produkcie syrov.

Nemecko: priemer v   januári 33,9 centa, v  decembri 32,3. Pociťujú nedostatok surovín na produkciu syrov. Inak je situácia stabilná.

Rakúsko: 0,34 Eur v decembri, teraz 0,35 Eur, očakávajú ďalšie mierne zvyšovanie, negovanie vysokými cenami krmív.

Slovensko:  ceny okolo 0,34 Eur, produkcia 2% pod kvótou, ale náklady sú som výšku 0,39 Eur, sektor ovplyvnil pomerne veľký predaj dobytka do Ruska.

Litva - cena 0,30 Eur ťažko pokrýva výšku nákladov.

Maďarsko - Ceny vzrástli za posledný mesiac. Cena bez poplatkov o 2 centy, produkcia rastie, stále zostávajú mierne pod kvótou.

Estónsko - Stabilita, Ceny 0,32 Eur, produkcia pod kvótou.

Lotyšsko - produkcia na kvóte, nárast o 10% oproti vlaňajšiemu výkonu. Ceny, najnižšia z celej EÚ sú trvalo pod 0,30 Eur i keď počas januára zaznamenali nárast o 5%.

Írsko - Ceny pomaly rastú, po zlom roku 2012 (počasie), 31,5 c, januárová produkcia stále o 4% pod kvótou , je o 12% nižšia než priemer prevej polovice 2012.

Dánsko - Ceny 34,6 c, sťažnosť, že silne klesli ceny kvôli kvótam,  po prvýkrát nedosahujú ani kvóty, takže sa zatiaľ nemusia báť pokuty, ako každý rok.

Švédsko - rovnaké ceny ako Dánsko, trhy sú silne prepojené. Očakáva sa ďalší pomalý nárast. Dobrý export.

Severné Írsko - na rozdiel od celého kráľovstva je tam situácia dosť zvláštna, ceny síce vyššie než v   Anglicku, v októbri boli dokonca okolo 38 c, trh je úplne nepriehľadný dohody sa praktický nedodržujú.

Fínsko - Produkcia - 0,5%, ovplyvnené väčšou závislosťou na domácej produkcii krmív (nižšie výnosy). Cena je teraz okolo 43 c. Fínsky zástupca povedal, že Úrad pre konkurenciu oznámil, že producenti by mali zvýšiť ceny obchodu - okolo 0,50 Eur(Dodávky). Obchod na tento návrh zatiaľ nereagoval, obchodná cena je okolo 0,90 Eur, čo dáva spracovateľom maržu takmer 0,30 Eur. Inak predajné ceny oscilujú medzi 0,85 Eur až 1 €. Export do Ruska sa znížil, Rusi zaviedli vyššie colné poplatky.

Poľsko - pokles, produkcia vzrástla o 4%, Kvóty plnená Len na 88%, cena 0,30 Eur.

Holandsko - Stabilita, zastropovanie -  znížila ceny o 2,5 c, inak sú garantované ceny 34,5 c - 0,43 Eur pre bio. Nevedia, či prekročí kvótu. Nový spracovateľ na trhu syrov, spoločne s Fronterra majú továreň na 60 000 t, ktoré budú určené predovšetkým na vývoz do Číny.

Taliansko - Ceny sú v  Taliansku medzi 38-39c. Produkcia od septembra mierne narastá. Ale znižuje sa predaj syrov, je vidieť, že kríza zasiahla - menšia kúpna sila obyvateľov. Majú tiež problém nájsť dostatok krmív bez GMO, pretože veľká časť spotrebiteľov chce mlieko bez GMO. Vážne uvažujú o náhrade sóje lucernou - strukovinami.

Francúzsko – Ceny okolo 0,32 Eur, podrobnejšie vyjadrenie k  situácii v rámci diskusie okolo SPP.

Španielsko - Produkcia klesá už od polovice 2012, bola nižšia ako v 2011, pokles bude pokračovať. Kvótu nesplnia.

Portugalsko - Produkcia sa síce zvyšuje, v priebehu jesene o 4%, cena je teraz 0,32 Eur, ale už od apríla sa očakáva ďalší pokles. Ekonomika je v depresii, obchod tlačí neustále na ceny.

SPP

Prehľad pozičného dokumentu v sektore a nasledovala diskusia. Francúzi nesúhlasia s možnosťou vyplácať top-upy na prvých 50 ha. Väčšieho sumy (z národnej obálky) nie sú riešením. Malo by sa uvažovať ako sa EÚ pripravuje na obdobie po skončení kvót. Je známe, zo EÚ trh je saturovaný, ak bude vyššia produkcia, bude sa musieť viac zamerať na export. Rakúšania chcú mať osobitný mliečny režim pre horské oblasti. Pracovný dokument k   budúcej SPP mliečne politike je v  Agriinfo pod čj. LP (13) 1611. Podobne ako na iných skupinách aj tu boli prezentované informácie o pokračovaní rokovania o obchodných dohodách (bilaterálnych) tiež o fungovaní potravinového reťazca.

 

Závery:

organizácie by sa mali vyjadriť k budúcnosti sektoru mlieka.
DG Agri – diskusia v júni a na jeseň veľká konferencia.
Situácia na trhu s mliekom sa vyvíja v jednotlivých krajinách rôzne – niekde sa ani neplní kvóta a niekde je nadprodukcia.

 

POCC-CCC Mesačný 7.3.

 

Diskusia k výsledkom a záverom z prezídia v  Dubline. Nerokovalo sa o snahe zverejňovať príjemcov a výšku PP na jednotlivé farmy. V súčasnej forme je to pre C-C neprijateľné. Ďalším problémom je tu dôveryhodnosť dát. Celkový postoj C/C je teda odmietavý. Diskutovalo sa aj o označovaní potravín a kontrole pri dovozoch. Pekka referoval o návšteve CEO Belgicko - MacDonald rokovanie o kvalite (MCDo odoberá Už niekoľko rokov svojej mäso z miestnych bitúnkov PRIMO - vylúčili všetkých sprostredkovateľov). Je to dôsledok agresívnej cenovej politiky distribútorov. Kratšie reťazce sú, lepšie, ale takýto systém predovšetkým u pripravených hotových jedál nefunguje, tam sa pracuje s   obrovským množstvom subdodávateľov. Kritika smeruje na Komisiu, ktorá jednak neplní úlohu dostatočných kontrol, vrátane pôvodu a naďalej pokračuje v   tolerancii cenovej politiky distribúcie.

CAP - na každej schôdzi sa jedná o posledných zmenách návrhov čl. a  ich vývoji. Ako v EP, tak na Rade sa zaoberala zástupkyňa C-C predovšetkým problémom rozdelenia PP na malé farmy. Farmy nad 50 ha budú mať priemerné platby o 4-20% nižšie, farmy pod 50 ha pritom môžu počítať s   navýšením o 30-40%. Ale vyzvala organizácie, aby urobili svoje vlastné odhady.

Rakúskemu zástupcovi robia problémy prechody od historických referencií, kritizuje predovšetkým možnosť, že sa ČŠ obrátia k rôznym režimom, ktoré ovplyvnia medzinárodnú a prinesie to opäť ďalšie navýšenie administratívnej záťaže. Väčšina organizácií je proti zastropovaniu – je to kontraproduktívne a pomáha k len ďalšej zaostalosti EÚ za najväčšími producentmi sveta.

Francúzsky zástupca upozornil, že okrem Comagri (Vybor poľnohospodársky) nemá väčšina poslancov ani páru o čo vlastne v SPP ide. NGO, ktoré denne bombardujú poslanca tisíckami mailov chcú len zníženie agrirozpočtu, zvýšiť ozeleňovanie, bez ohľadu na potravinovú bezpečnosť. Farmárom nezostáva nič iné ako pokračovať v tomto nerovnom súboji.  Dotazník C/C o revízii EÚ politiky organického farmárstva - bez väčších pripomienok bol dokument schválený. Odporúčania týkajúce sa produkcie rastlinných proteínov pre EÚ. Nový dokument, ktorý je celý v Agriinfo pod čj. GOL (13) 15:3 má niekoľko častí. Analýza deficitu EÚ, ktorý je tu okolo 35%.

Sústredenie na zlepšenie výnosov od nasledujúcich plodín: sója, strukoviny, bôby, lucerna. Všetky v   dôsledku klímy trpia veľkými výkyvmi všetkých výnosov, je treba nájsť druhy, ktoré budú mať výnosy viac stabilné. Zabezpečiť trvalé príjmy farmárov pod CAP. Prispieť k   cieľom "zelenej" politiky rastu.

 

Závery:

- Komisia by mala vyvinúť podstatne agresívnejší politiku - neprijímať bez záruk protihodnoty žiadne nové návrhy.

- pre ďalšie rokovania bude nevyhnutné sústrediť sa na poľnohospodársky výbor EP, nakoľko ostatní europoslanci príliš o SPP nevedia

- Odporúčanie: obnoviť čiastočne produkciu proteínov v  EÚ cieľovou politikou, ktorá uprednostňuje biopalivá, aj po 2020.

 

 

Pracovná skupina Semená 8. 3.

 

            Problém pripravovaného obmedzenia zákazu ochranných chemických prostriedkov, prístup sektora k   inováciám, referát o stave nižšieho používania (minor uses) a krátky prehľad produkcie pre tento rok - perspektívy. Rusko obmedzilo alebo úplne zakázalo dovoz zemiakov na sadenie a pripravuje sa rozšírenie tohto zákazu aj na konzumné zemiaky.

Prehľad EIP (Európsky Inovačný program). Šľachtenie a multiplikácie sú veľmi dôležitým prvkom a v rámci horizontu 2020 sa na to zabudlo. Skupina na vysokej úrovni  pripravuje nový program rastliny pre budúcnosť. Má odštartovať na veľkej konferencii, ktorú pripravuje DG Agri  23. 4. s   cieľom skúmať všetky možné genetické inovácie, vrátane možnosti podobne ako USA skúmať trvalé kultúry pre konvenčné použitie. C/C už pripravila "Nákupný Zoznam" semien pre Komisiu, ktorý musí byť najprv upravený a roztriedený do rôznych tried podľa dôležitosti. Na inovácie bude vyčlenených z EÚ 80%, čo je výnimočne vysoký podiel financovania z EÚ peňazí.

Nemecko + 7 krajín chce nový dodatok, je to výsledok určitého kompromisu určený predovšetkým včelárom, určité obmedzenia pre ďalšie 2 roky - potom znova revízie. Krajiny, ktoré presadzujú úplný zákaz tento nemecký návrh skúmajú, ale hneď upozorňujú, že povedie k   problému konkurencie.

Štatistiky výhľad. Sťažnosť, zo Komisia nepripravuje pre sektor nič, Štatistiky sú predkladané len produkčnými spoločnosťami osivá nie sú úplne vhodné, požiadavka na nápravu.

Prehľad produkcie bol veľmi rýchly, významný pokles produkcie vo všetkých krajinách, vplyv mrazov minuloročnej zimy, veľká vlhkosť, alebo sucho. Pre 2013 sú výhľady podľa väčšiny zástupcov lepšie, zima síce trvá dlho, ale je dobrá snehová pokrývka a dostatok vlahy na jar.

 

Závery:

majú sa skúmať nové druhy ochrany – nie chemické + nové druhy lepšie zodpovedajúce meniacej sa klíme
veľká konferencia 6 - 7. 05. o právnom rámci – osivá majú byť na programe dopoludnia 06. 05.

 

 

Pracovná skupina Fytosanitárne otázky 11.3.

 

Prehľad o pripravovanom novom zákone o zdraví rastlín + pozícia C/C k tomuto návrhu.

V dňoch 6. - 7. mája organizuje C-C veľkú konferenciu. Debata sa týka predovšetkým režimu zdravia rastlín a oficiálnych kontrol.

A) riziká škodcov - obmedzenie na prijateľnú úroveň

-           územný rozsah

-           definícia týchto rizík

-           zoznam škodcov pre ktorých je vyhlásená karanténa 10% z   nich má byť označených ako prioritné

-           povinnosť notifikácie výskytu úradom a členské krajiny Komisii.

B) likvidácia škodcov:

- Operátori, aké opatrenia, sledovateľnosť (všetci škodcovia), plán na zničenie.

C) Ochranná územia – Vymedzenie (PZ - ochranné pásmo), povinnosti, sledovanosť, zrušenie a úpravy PZ.

D) kvalita škodcov

E) opatrenia u komodít (vrátane dopravy)

Riziká nových rastlín dovezených do EÚ (Spolu so škodcami)

F) registrácia operátorov (záznamy držať 3 roky)

G) Sledovanosť

H) Fyto certifikáty - pas pre rastliny (Komisia chce rozšíriť z osív na všetky)

Podľa C/C chýba stupeň priorít opatrení.

Pripomienky: Chýba prehľad (Celkový zoznam škodcov a zmeny, ktoré pripravuje EÚ v oblastí klímy) - NL. C/C musí byť zahrnutá do prípravy, nutnosť harmonizácie u hodnotenia inšpekcií v celej EÚ. Reciprocita u dovozov a vývozov (Pri dovoze - EÚ považovaná za jeden štát, pri vývozoch je považovaná za 27 ČŠ). Zástupkyňa NFU žiada, aby rôzne formy certifikácie plnenia cross-compliance boli pozitívne započítané a počet inšpekcií automaticky znížený.

Fond solidarity – zatiaľ slúži na kompenzácie. NL tvrdí, že je teraz kompenzovaných 15-19% nákladov. To by sa malo zvýšiť, ale nie príliš - hrozí zneužitie.

DG Sanco – Udržateľné využívanie pesticídov. Nariadenie 2009/128EC.

Cieľom je znížiť riziká pre ľudí, zdravie, prostredie:

-           prednosť nechemické ošetrenie.

-           tréning (ceritifikovať operátorov),

-           vybavenie, ochrana vrátane skladovania

-           Systém IPM (integrovanej ochrany proti škodcom)

Vykonávanie v   ČŠ od 26/11/2011, kedy bolo určené. V  máji 2012 vykonávalo 10 ČŠ, teraz 23 ČŠ, 2 ČŠ čiastočne 2 ČŠ nie.

NAP - Národný akčný plán z   26.11.2012. K   tomuto dátumu plnilo 8 ČŠ, teraz predložilo 18ČŠ, z   toho 4 provizórne. Revízia tu má byt minimálne každých 5 rokov. Teraz DG Sanco pripravuje prvý z prehľad z 12 ČŠ. Do 30/6/2013 majú pripraviť členské krajiny raport pre Komisiu o opatreniach na propagáciu nižšieho použitia pesticídov:

-           Príprava dotazníka IPM pre tento raport

-           Harmonizácia indikátorov rizík

-           OECD indikátory

-           Stratégia sprievodcu monitoringu vplyvu na zdravie.

Financovanie oficiálnych Kontrol - Komisia síce pripravuje harmonizáciu, ale trvá až príliš dlho.

Povinné: pre všetkých operátorov vrátane pasu pre rastliny.

Náklady (majú zahŕňať aj školenie inšpektorov (C/C je proti).

Poplatky: paušálne alebo na základe skutočných nákladov?

Žiadne prepojenie na schému zaistenia kvality.

C/C poznámky: neprijať ďalšie náklady na oficiálne kontroly. Bezpečnosť potravín je verejný statok Musí byt zaručený všetkými hráčmi, vrátane obchodov. C/C pripomína Komisii, že partneri z  tretích krajín neplatia za oficiálne kontroly nič. Navyše sú všetky dotované z verejných prostriedkov, a to vyvoláva konkurenčné problémy v neprospech EÚ.

Aktualizácia brožúry - Vykonávanie dobrej praxe a udržateľné využívanie v rámci PPP.

Posledná úprava bola v marci 2011. Z niekoľkých návrhov Potom bol prijatý ten, kde po vyhodnotení NAP (jún 2013) by mala byť vykonaná aktualizácia v druhej polovici roka.

Celkový prehľad o neonikotinoidoch. Pripravovaný dokument EFSA, by mal byť zverejnený v máji  - ide o vyhodnotenie rizík pre včely z PPP.

 

Závery:

v otázke neonikotinoidov a riešenia ich využívania v budúcnosti stále panuje veľká rozpoltenosť v názoroch ČŠ ako aj samosprávnych organizácií
v rámci smernice o udržateľnom využívaní pesticídov je zapojených už 23 ČŠ

 

Ovocie a Zelenina 13.3.

 

K ovociu a zelenine sa koná 15.3. konferencia. Programy sú ovocie zelenina som školách, ale tiež školské mlieko.

V podstate ide o tri možné alternatívy. V prvej by sa malo spolufinancovanie zvýšiť až na 90%, ale štruktúra programu by zostala v podstate rovnaká ako doteraz. V druhej možnosti sa hovorí o prepojení programov mlieka a programov ovocia a zeleniny. V treťom komisár Ciolos presadzuje prepojenie programov mlieka a ovocia a zeleniny, ale s novým systémom, kde by bola daná prednosť krátkym, lokálnym dodávateľským systémom (podľa názorov väčšiny, utopistická vidina, ktorá v praxi nemá šancu).

Diskusia okolo prípravy pozičného dokumentu zabrala väčšinu časti schôdze. Hneď v   úvode sa drvivá väčšina organizácií zvolila prvý variant, s navýšením prostriedkov pre oba programy (oddelené) vzhľadom k rozdielnemu pôvodu oboch produktov a ich možnú distribúciu na školách. O čo vlastne v   operačných programoch ide. Predovšetkým tu ide o vynikajúci pomer medzi verejnými výdavkami a ich prospešnosťou:

- Spolufinancovanie členmi organizácií výrobcov.

- Cielená EÚ schéma pre výrobcov a ich organizácie výrobcov.

- podpora určená trhovou hodnotou produkcie aj s vzhľadom na možné faktory u fluktuácie dodávok a koncentrácie požiadaviek.

Je tu uznaná aj rola medzisektorových organizácií v otázkach dodávok (čo je jasným uznaním Francúzskej výnimky).

Ďalším bodom je riadenie kríz a možnosť ich prevencie. To zahŕňa aj možnosti odobratia určitého objemu produktu z trhu (s limitom 5%)?

Rozsah poistenia úrody a ďalšie započítateľné opatrenia by sa mali rozšíriť.

Finančná pomoc pre organizácie výrobcov musí pokračovať - mala by byť založená na hodnote komerčnej produkcie organizácií výrobcov, aby sa zvýšil rozvoj koncentrácie dodávok.

Environmentálne Otázky: Každá PO má povinnosť vydeliť najmenej 10% svojich výdavkov na operačné fondy na najmenej 2 opatrenia pre životné prostredie.

Platby v rámci SPP po 2013.

Všetky produkty ovocia a zeleniny na ornej pôde majú podliehať schéme jednotnej platby. To povedie k rešpektovaniu cross-compliance a pravidiel ozeleňovania. JE to lepší prístup než návrh EÚ na ozeleňovanie, ktorý nie je praktický pre špecializované farmy, predovšetkým v sektora O + Z.

Dovoz z tretích krajín:

Základný princíp SPP, musí uprednostniť všetky faktory riadenia domáceho trhu spojené so   zodpovedajúcimi kontrolami.

Marketingové Štandardy: C/C je proti celému systému odstránenia regulačných aktivít na úrovni EÚ, ich náhrade dobrovoľnými dohodami medzi rôznymi hráčmi dodávateľského reťazca.

Pravidlá konkurencie: C/C požaduje výnimku z   konkurenčných zákonov pre špecifické prípady najmä pre organizácie výrobcov a medziodvetvové organizácie.

Konzultácie okolo schém majú končiť budúci mesiac.

1..        Zvýšiť rozpočet z   90 na 150 m € takisto zvýšiť podiel spolufinancovania z   50% na 75% zo 75% na 90% pre doplňujúce / vzdelávacie opatrenia. Súčasťou má byť národná stratégia pre mlieko na školách.

2..        Väčšie prepojenie medzi oboma schémami, ale s oddeleným rozpočtom. Snaha o vytvorenie spoločnej stratégie, vrátane Spoločné správy administratívy.

3..        Nový rámec - rozšíriť o ďalšie miestne regionálne produkty Vybrané ČŠ, ktoré budú rozdeľované zadarmo deťom v školách, doplnené vzdelávacím systémom  celoeurópskou kampaňou.

EIP (Európske inovačné partnerstvo) pre poľnohospodársku produktivitu udržateľnosť.

V júni tohto roka, má Komisia vyhlásiť Strategický vykonávací plán, ktorý má v rámci RV zlepšiť prístup k   inováciám v poľnohospodárskom sektore EÚ. poľnohospodárska EIP je súčasťou dnešných 5 EIP, KDE ostatné 4 sú aktívne zdravé starnutie, múdre mestá a  spoločnosť, voda, suroviny.

C/C TU sleduje predovšetkým EIP poľnohospodárstva, ale aj EIP voda so všetkými dopadmi.

Operačný práce poľnohospodárske EIP sú vykonávané operačnými skupinami, ktorých zakladanie je predmetom finančnej intervencie podľa čl. 36 - budúce RV regulácie.

Riadiaci výbor Komisie pripravil celú radu otázok, ktoré sa prejednávali na schôdzi Komisie koncom februára.

Pozícia C/C je jasná, chce len, aby sa súčasná legislatíva objasnila predovšetkým pri interpretácií pravidiel týkajúcich sa organizácií výrobcov, zlepšila ich profesionalitu a pomoc pri zmenách štruktúr trhu v ČŠ.

Potravinový reťazec - informácia o pokračovaní práce skupiny FC (Potravinový reťazec) z 3. zasadnutie pracovnej skupiny na vysokej úrovni vo  februári.

 

Závery:

uvažuje sa o troch alternatívach pre programy školské mlieko a ovocie a zelenina
v júni 2013 EK vydá strategický plán k EIP

 

Olejniny a obilniny 14.3.

 

Olejniny:

UK - Stále trvá trpký pocit z minulého roka, kedy bola najhoršia úroda za niekoľko desaťročí. Problémy trvajú aj pre tento rok, pretože boli problémy s  jesennými osivami. Teraz odhadujú stav kultúr z   50% ako dobrý, 25% sa môže zachrániť, ale 25% je opäť stratených. Trpia nedostatkom kvalitných osív, snaha o nové osivá na jar po zimných stratách.

Španielsko: rovnaké plochý ako 2012, ale jarné plodiny + 10%, všetko oneskorené, ale zmizol deficit vody.

Estónsko: pestujú len jarné odrody, zatiaľ bez odhadu, všade sneh.

Írsko: vlani si veľa dažďa a pršalo celý rok, tento rok je situácia lepšia, menšie plochy u repky. Podobná situácia ako v UK stav kultúr 50 %dobrých, 25% sa možno zachráni, 25% straty.

Litva: sneh všade, bez odhadu, Veľké škody od lesnej zveri.

Rakúsko: vynikajúce podmienky.

Švédsko: dobré podmienky, ale menšie plochy, sneh trvá, pre repku konkurencia palmového oleje z   dovozov.

Nemecko: väčšia plocha zimnej repky, malé straty, nový sneh v   posledných 2 týždňoch. Problém chránených osív, povedie až k tlaku na ceny, spojené s predajom bionafty.

Proteíny - Dobré ceny, vyššie plochy.

Poľsko: nie je prehľad (bez prekladov, odložené na popoludnie).

Lotyšsko: dobrý prehľad, viac strukovín, sneh preč, ale veľké mrazy, obavy o stav.

Francúzsko: Repka -5%, zlá jeseň, silné dažde, počíta sa s nižšími výnosmi. Na ďalšie odhady je príliš skoro.

Fínsko: všetko jarné, ale pomaly o sa zvyšuje záujem aj o zimné odrody. Veľa škodcov. Bez PPP hrozí sektoru zánik.

Prehľad trendov:

EÚ chce zvýšiť produkciu o 7% u repky, aj u slnečnice.

Svetový prehľad - Produkcia:

Sója: ?? Celá Južná Amerika - pokles na 75mt, v Severnej Amerike naopak nárast na 82 mt.

Brazília tiež počíta s 82 mt Argentína s 49mt (vlani 40 mt). Problémy s dopravou v Brazílii (vo vnútrozemí chýbajú kamióny) a Argentínski producenti nechcú dávať sóju na trh (kvôli zlému kurzu meny).

Repka: má viac nez priemer - 61 mt. Kanada stabilný s  14 mt, Austrália - nový hráč s nárastom na 3,2 mt, z toho väčšina na export (EÚ dováža 1,5 mt z Austrália). Všade chýbajú osivá, Ukrajina počíta s rastom 7%.

Slnečnica - menšia úroda.

Oleje: Stále vysokých ceny, aj keď klesá cena nafty, u bionafty nárast nepokračuje – primiešava sa viac palmový ako repkový olej (rozdielom ceny je 300 $ / t).

 

Závery:

stav v sektore obilnín a olejnín sa v rámci jednotlivých ČŠ z dôvodu výkyvov počasia vyvíja veľmi rôznorodo
podpora výskumu lepšieho využitia repky a slnečnicových peliet
vzťahy kontraktuálne
zabezpečiť príjem farmárov v rámci SPP
prispieť k cieľom zeleného rastu.

 

Obilie:

SPP po 2013

Vstupné náklady - špecifické sústredenie na hnojivá, pesticídy. Klimatické zmeny – prispôsobenie.

Preniesť inovácie na farmy a nové druhy komunikácie.

Trh s Ceny:

Len predbežné odhady.

UK. Najhorší rok za 100 r. - krajina má málo osív a semien. Celkovo sa počíta, že pri pšenici bude v   2013 menej ako 13mt.

Francúzsko: Dobrá úroda, vývoz sa začína rozbiehať až v  januári a  februári. Počíta sa s priemernou úrodou, plochy celkom + 2%. Jačmeň vlani - 9%, teraz nárast jarného o 40%, teraz návrat k   normálu, je rovnováha medzi jarnými oziminami. Obilie predstavuje plochu 9,4 m ha a úroda sa odhaduje okolo 69mt.

Portugalsko - výrazným spôsobom znížilo deficit vody, očakáva tento rok dlhodobý priemer.

Španielsko: nemajú údaje, ale je dobrý stav kultúr. Vlani sa nepredala kŕmna pšenica, jej predaj začal až teraz. Majú problémy zohnať financie na zavodňovanie.

Írsko: vlani najhoršie (ako UK), pšenica vyzerá dobre oziminy jačmeňa výborné. Zvyšujú ale export sladovníckeho jačmeňa na dvojnásobok - 2012. z   80   000 ton na 150   000 ton.

Litva: vlani rekordný, tento rok je príliš skoro na odhady, všade sneh.

Rakúsko: dobrý stav u pšenice, menej jačmeňa - zlé ceny.

Švédsko: Menej obilnín (hlavnej mene ozimín).

Nemecko: údaje provizórne, počíta sa s úrodou 45,5 mt, čo je pod priemerom. V   posledných rokoch o sa zvyšuje podiel ozimín/ročne na posun je 10-15% týmto smerom. Dobrá príprava 2013, ale trvajú problémy sa škodcami.

Poľsko: Očakávajú mierne zníženie produkcie (klíma), tento rok nezaznamenali žiadne škody zo zimy ako vlani.

Lotyšsko: rovnaké plochý, ale na poliach konečne nie je sneh -  silné mrazy. Odhad až za mesiac Cena bez poplatkov.

Estónsko: Dobré podmienky, ale všetko pod snehom, očakávajú nižšie výnosy (Vlani výnimočné).

Grécko: + 16% pšenice, jačmeňa + 9%, vývoj zatiaľ veľmi dobrý.

Maďarsko: zväčšili plochý obilia. Stav 70% dobrý, 20% priemer 10% sa budete musieť obnoviť.

Taliansko: Oziminy OK, predovšetkým pšenica. Priemysel kupuje obilia menej ako zvyčajne, Toxíny v r. 2012 - súvisí so znižovaním použitia PPP. Všetky sklady sú ešte plné. Plochý kukurica sa znížia, rovnako aj cukrovej repy – prechádza sa na olejniny, proteíny.

Fínsko - veľa snehu, všetko odhadom. Pšenica 12% plochy, jačmeň + 5%, Raž sa vytráca (- 19%).

Obilie: EÚ-27.

Pšenica 22,7 m ha 125 mt - stabilné

Jačmeň 12,4 MHA (+ 1%) 54,4 mt stabilné

Kukurica 9,3 m ha 62,4 mt Mierne zníženie

Objemovo sa má produkcia obilia zvýšiť o 1,2%,

 

Závery:

Zaujať C/C pozíciu k  monitorovaniu znečistenia.
C-C by mala uskutočniť štúdiu o tendenciách trhu obilia.

 

 

Poradná skupina SPP - verejná Konzultácie k   revíziu schém školské mlieko / školské ovocie. 15.3.

 

Zástupcovia sa vyjadrili k návrhu Komisie o 3 možnostiach organizovania takýchto schém ako aj k   distribúcii sprievodných opatrení. U ovocia a zeleniny bolo v rokoch 2010/11, o 70% viac deti do projektu zahrnutých (celkom 8,1 m), v   54   000 školách. Projekt fungoval v 24 členských krajinách a bolo naň vyčlenených 90 m € z fondov EÚ. Pôvodný cieľ - deti 1 – 18 r., ale väčšina krajín sa zamerala na deti od 6 do 10 rokov. Prednosť bola daná čerstvému ??ovociu zelenine (jablká, pomaranče, banány, mrkva, paradajky uhorky). Najviac fondov využilo Taliansko, Rumunsko, Nemecko, Poľsko.

Druhou otázkou je výkonnosť oboch schém či má prípadne dôjsť k ich prepojeniu, ako navrhuje Komisia, alebo tretia alternatíva, ktorej dáva prednosť Komisár Ciolos.

Už v priebehu prvej časti sa ukázalo, že drvivá väčšina zástupcov chce pokračovať v oddelených programoch nie v programoch spojených, kde by sa zjednotila administratíva distribúcie. Ďalšou otázkou tu bolo, či sa má rozšíriť sortiment ovocia zeleniny. Logistika: Komplexný problém distribúcie, rôzna kvalita produktu (životnosť), rôzne kanály distribúcie, problémy využitia miestnej produkcie vo veľkom meradle.

Otázky ktorý trvajú:

Najvhodnejšie opatrenia - proporcionalita opatrení a zmeny správania, kontinuita programov. Vzdelanie, zahrnúť školské záhrady (kde je možné sa) - blízko produkcii + dobrá prax. Vplyv stravovacích zvykov. Možnosť minimálneho finančného príspevku od spotrebiteľov (zabrániť mrhaniu), výnimky pre malé školy, zahrnúť asociácie učiteľov, pracovníkov výživy.

Komisia teraz zostavila skupinu expertov, ktorí radia v otázkach rovnováhy výživy (funguje rok) a v   nej sú aj lekári - odborníci na správanie.

O + Z je dobrý program, hlavným heslom tu je "ZDRAVIE". Posilniť komunikáciu a vzdelávanie.

 

Závery:

programy by sa zatiaľ nemali rozširovať na iné druhy produktov
Opäť prevládol názor, že musí ísť len o ovocie a zeleninu z EÚ.
Zhoda v   tom, že by oba programy mali pokračovať, ale oddelene. Nie je zhoda pri finančných aspektoch ani v organizácií distribúcie.

 

 

Pracovné skupina Zdravie ochrana zvierat 18.3.

 

Hlavný bod – návrh Zákona o zdraví zvierat a jeho finančná regulácia. V Bruseli - 6. - 7. mája veľká konferencia.

Diskusia prebiehala predovšetkým u výdavkov, či budú stanovené maximálne dávky, Ako budú fungovať zlúčené fondy. V   návrhu sa nepočíta s   novými chorobami.

Ďalším Bodom rokovania boli Oficiálna kontroly predovšetkým Veľké rozdiely v   ich realizáciu v   jednotlivých ČZ Potom nedostatok peňazí na kompenzácie.

U platieb sa ako v   iných prípadoch (fytosanitárne) bude rokovať, či majú byť urobené formou paušálnou (raz za rok), alebo podľa prípadov. Aj tu je návrh, že farmy, ktoré vykonávajú opatrenia kvality, by mohli mať menej kontrol, ich štandardy zaručujú určité pravidlá automaticky.

Nový systém má byť úplne otvorený, priehľadný.

Stavy zvierat: ošípané 140m kusov, ovce/kozy 97m, 87m dobytok hydina viac ako 4 mld.

Obchod s dobytkom predstavuje 7% EÚ.

Ošípané - za posledných 10-15 rokov zaznamenal sektor najväčší pohyb, predovšetkým DK, NL DE.

Asociácia sa okrem obchodu a spracovania snaží podieľať na prevencii, sledovaní nových chorôb, očkovaní. Povedal, že u mnohých ochorení sa nevie, odkiaľ a ako sa do EÚ dostali. Nové choroby z   Afriky – prienik zatiaľ do Izraela a Libanonu (nodulárna dermatitída choroba). Do EÚ sa bude šíriť cez Turecko. Pri šírení chorôb konštatujú, že podobne ako pohyb zvierat, ktorý je viac menej kontrolovaný, nie je dostatočne kontrolovaná doprava-dopravné prostriedky. Ani pohyb ľudí nebol zatiaľ príliš kontrolovaný. Dáni už tretí rok požadujú dopravu cez certifikované špeciálne kamióny - dezinfikované.

Webová stránka EPRUMA. Bude zverejnený pripravovaný Zoznam veterinárnych liekov (október / november 2013). Pripravuje sa tiež rozsiahla akcia o antibiotickej rezistencii, ako regulovať predaj liekov cez internet.

Ochrana zvierat (AW) má byť pripravená do r. 2014.

5 nariadení 2 smernice sa majú prepojiť.

AW Stratégia: indikátory AW. Zlepšenie informácií pre spotrebiteľov. Zlepšiť schopnosti personálu.

Spolupráca s   EIP - Európske Inovačné Partnerstvo.

 

Závery:

Špecifické komentáre zo strany C/C:

-           zoznamy choroby + Kontrolné pravidlá

-         zodpovednosť za zdravie zvierat, Bezpečnostné opatrenia - chýba harmonizácia na úrovni EÚ, má byť presne definovaná úloha farmárov,

-           Základné vedomosti o zdraví zvierat

-           Návštevy veterinárov na farmách – spolupráca všetkých hráčov reťazca

-           Programy sledovania - predovšetkým na úrovni ČŠ

-           Vykonávanie - delegované akty - nutnosť harmonizácie, vrátane štatútu "bez choroby", Jasné Pravidlá pre rozhodovanie v čase krízy.

-           Rozdelenie - choroby rozdeliť to viac kategórií, C/C chce, aby bolo všetko v   súlade s požiadavkami OIE (Svetová organizácia pre zdravie zvierat).

-           Plány na krízu - pripraviť simuláciu v ČŠ, kedy dôjde k   náhlemu výskytu choroby - rozdelenie úloh medzi všetkými hráčmi.

-           Všeobecné požiadavky na vstupy zvierat, produktov živočíšnej výroby - všetko musí podliehať pravidlám EÚ, zatiaľ boli dosť veľké nedostatky, ako doriešiť sledovanie až na úroveň farmy

-           Výdavky na poli zdravia zvierat a ochrany. Postupne odstrániť zo zoznamov choroby, ktoré boli likvidované, nové pravidlá pre očkovanie, kompenzácie, testovanie zvierat aj likvidácia chorých. Financovanie týchto opatrení musí byť jasne definované, vrátane rôznych tarifných sadzieb na úhrady ČI pomoci. Nový veterinárny fond má mať ďaleko širšie uplatnenie než doterajšie. C/C by tiež dala prednosť väčšiemu dôrazu na prevenciu kompenzácie pre farmárov, ktorí urobia preventívne kroky.

 

 

Pracovná skupina Hydina, vajcia 25.3.

 

Zdravie zvierat (AH) - to je spoločný bod už viac než 10 rokov zastaralá aktuálne. Španielska zástupkyňa k  tomu dodala, že je v sektore vidieť nedostatok dobrých liekov (králiky) ale aj hydina, je celkový nedostatok liekov.

Ochrana zvierat (AW), dopady direktívy pre nosnice. Ošetrenie hydinového mäsa, odmietanie dezinfekcie chlórom, doprava, porážka.

Bezpečnosť potravín: prevencia chorôb, GMO v krmivách, zvieracie proteíny v   krmivách, dostupnosť liekov, kontroly inšpekcie.

Životné prostredie: Emisie, limity pre hydinárske farmy, spaľovanie vyhrievanie chovu.

Medzinárodný obchod: WTO, Bilaterálne dohody, Nové trhy, vývoz albumínu.

Trhové Otázky: náklady na kŕmenie, marketingové Štandardy, propagácia, označenie pravidiel pre označenie pôvodu.

Mäso králičie, morčacie mäso. Prehľad situácie v   členských krajinách - trh, Ceny, Krmivá.

Francúzsko: ťažká situácia na trhu mäsa, podniky majú problémy získať finančné prostriedky, množstvo konkurzov. Produkcia - mierny pokles, jednak v dôsledku krízy a tým, že rastú náklady, ale ceny sa nemenia. Spotreba síce rastie ale to je len kvôli Stále vyšším dovozom. Návrhy o označení (pôvodu), nič nemenia.

Vajcia: v r. 2012 sa zvýšila (2010-11 boli poklesy), dnes je normálny stav. Začiatkom r. 2013 - opäť začal veľký tlak na ceny vajec.

Španielsko: podobná situácia ako FR + menšia spotreba všetkého mäsa - kríza. Nedostatok obilia – zvyšovanie dovozu krmív. Ceny zostávajú rovnaké ako v r. 2012, ale hrozí určitá štrukturálna nadprodukcia.

Vajcia - Vlani Prudký rast (až o 80%), Potom o sa znížila produkcia, tento rok zase klesá spotreba.

Vývoz klesli o 25% - Vysoký tlak reťazcov.

Holandsko. 2012 vzrástla produkcia aj spotreba. Ceny dobré, problémy robia len vysoké ceny krmív. Opakované problémy s ochrancami - Proti hydine, ovplyvnil aj politiku supermarketov.

Nemecko: Produkcia stabilná, rastie už 2 roky, ceny dobré. Pri označení - Nemecko podobná pozícia ako Rakúsko.

Dánsko: podobná situácia, sektor sa konsoliduje, zväčšuje sa tlak dovozov, tie predstavujú teraz až 50% spotreby. Majú síce snahu zvýšiť domácu produkciu o 10%, ale situácia nie je zďaleka tak dobrá ako u bravčového. Vajcia – rast produkcie o 10%.

Maďarsko: stabilné, + 21% Produkcia hydiny celkom, Ceny + 2-3%, ale Krmivá o 10-15%.

Sťažnosť na vysokú DPH (27%), čo sa podpisuje na spotrebe, u vajec o sa tento rok počíta s  3% nárastom.

Slovinsko: rovnaké, mierny rast hydiny (4-5%), vajcia + 2%, Ceny stabilné, aj rovnaká spotreba.

Estónsko: dobrý 2012 pre hydinu aj vajcia, pomerne vysoké ceny po celý rok, ale od začiatku r. 2013 začali silno klesať (Veľké dovozy z  Lotyšská a z Fínska za nízke ceny). Mäso -5% a klesajú počty kurčiat.

Lotyšsko: rovnaké ako EE, nízka spotreba, nadprodukciu riešia veľkými vývozmi. Ceny vajec sú nízke.

Belgicko: Produkcia stabilná, vajcia malý pokles v r. 2012, teraz vzostupná tendencia. Sú problémy s  ochrancami, tí požadujú nosnice úplne bez klietok. Veľký tlak supermarketov. Spotreba mäsa rastie.

Rakúsko: veľký tlak ochrancov, najviac o sa prejavuje u moriek, požiadavky sa nehybných zvyšujú aj napriek tomu, že Rakúsko má dnes najtvrdší podmienky. Sťažnosť na nedostatok liekov vysokých Ceny krmív.

Vajcia - Produkcia aj spotreba klesá od 2009.

Fínsko: spotreba + 5% Mäsa aj vajec, ale je stále pod priemerom EÚ. Produkcia mäsa vzrástla o 11%, vajcia sú stabilné.

UK: úpadok malých chovov (Vysoké Ceny krmív nad 350 €/t), distribúcia trvá na nízkych cenách - celú situáciu komplikuje škandál okolo zámeny Masa (hovädzie x konské x baranie) čo sa prejavuje aj v   predaji hydiny. Tesco teraz požaduje uvádzať všade britský pôvod.

Poľsko: tento rok začala mierne zvyšovať produkciu mäsa, ale u vajec sa sťažujú na masívny dovoz z   Ukrajiny (otázka pre Komisiu), nikto nie je schopný povedať, či je tam produkcia robená za rovnakých podmienok ako v EÚ.

Taliansko: Mäso - Dobré + 10% Produkcia, Ceny + 2%, ale distribúcia – veľa propagácie – čo znamená, že ceny pri týchto kampaniach až o 20% nižšie ako štandardné a zďaleka nepokryjú náklady. Nič sa neprenesie na spotrebiteľov. U vajec sa ceny okolo Veľkej noci pravidelne zvýšili, tento rok nič.

Portugalsko: produkcia mäsa rovnaká, sťažnosti na propagáciu - ceny klesnú o min. 20% až nakoniec poškodia celý trh. U vajec klesla produkcia o 5%, ale ceny sú o 60% vyššie oproti 2011. Od začiatku roku ale tlak na znižovanie ktoré sa  nezastavilo ani pred Veľkou nocou.

Pravidlá pre vykonávanie označenia krajiny pôvodu pre sektor. Ostatné sektory živočíšnej produkcie (hovädzie, bravčové, baranie) Majú určité výhrady k rozdeleniu mäsa. Pre hydinu vajcia bola spoločná C/C prijatá už v decembri.

Bilaterálne rokovania: najväčšie problémy vidia C/C v   pripravovaných rokovaniach s  USA, kde tlačia americkí partneri na možnosť vyvážať do EÚ aj hydinu, ktorá bola dezinfikovaná chlórom, čo C-C v   žiadnom prípade nepodporuje.

 

Závery:

skupina tiež požaduje od EK, aby udržala vývozné podpory pre hydinu, predovšetkým pre oblasti Blízkeho východu a Stredného východu, ??čo zatiaľ Komisia odmieta.
Situácia v jednotlivých ČŠ veľmi rôzna –niekde nadprodukcia, ale ceny sú relatívne nízke.

 

 

POCC-CCC Mesačné 27. 3.

 

SPP

Ozeleňovanie – jednou z  priorít pre všetky krajiny, konvergencia platieb ďalší bod. Pri RV sú stále dohady, koľko si členské Krajina vyberú, aké by mohli byt prevody medzi piliermi, ak dôjde k dohode. Základné sadzby PP vyvolávajú neistoty, ako aj prípadné sankcie za neplnenie podmienok ozeleňovania. Zastropovanie nie je doriešené. Nemecké družstvá chcú jeho odstránenie. Aktívni farmári a mladí farmári by mali dostať podporu v I. pilieri, ale zahrnutí majú byť aj do programov RV.

Nekalé praktiky obchodu - Zelená kniha – C-C vypracovala dotazník, ktorý rozposlala členským organizáciám.

Príprava zákonov o zdraví zvierat a rastlín a oficiálnych kontrol. Informácie o SPP schémach u školského mlieka, distribúcii ovocia a zeleniny na školách bola vzatá na vedomie, neboli tu žiadne nové pripomienky.

EIP (Európske inovačné partnerstvo) v sektore vody.

Krátky prehľad sekretariátu o programe, ktorý začal v  máji 2012 pre sektor vody.

Úlohy: zvýšiť Potenciál Riadenie Vody v   poľnohospodárstvo, prepojiť existujúce skúsenosti vedy, priemyslu Vody poľnohospodárstvo, prepojiť spotrebu udržateľnosť.

Na záver - prehľad práce írskeho predsedníctva, ktorý opäť urobil Dermot Ryan (SCA hovorca pre Írsko). Informoval o trialógu (Komisia, Rada, EP), ktorý hľadá cestu ako zblížiť rozdiely prípravy kompromisu pre konečnú formuláciu SPP. Informácia o neonikotinoidoch. Ďalším bodom boli bilaterálne obchodné vzťahy EÚ. Nové pravidlá pri označení krajiny pôvodu pre mäso, ktoré je použité ako zložka potravín. Tieto pravidlá sa týkajú všetkých sektorov mäsa a kvality potravín.

 

Závery:

- predpríprava na rokovanie prezídia zahŕňa SPP, zelenú knihu, neonikotinoidov, schémy školského mlieka a ovocia, zákony pre zdravie zvierat a rastlín, EIP.

 

 

 

 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, marec 2013

Európska sieť pre rozvoj vidieka 4. 3.

 

            Rokovalo sa o tom, ako zapojiť environmentálne služby do celkového programu RV. Popri všeobecnom prístupe bola prezentovaná celá rada národných príkladov.

Programy rozvoja vidieka sú tu predstavené hlavne ako prevody  znalosti inovácií širokej poľnohospodárskej verejnosti.

Veľká dôležitosť previazanosti tém musí byt tiež premietnutá do opatrenia RV, ktorá prednostne rieši špecifické ekosystémy (Priorita 4) a využitie zdrojov / klíma (Priorita 5).

Tieto opatrenia majú podľa očakávaní priniesť väčšie zdroje pre "zelené" fondy, ako súčasť všetkých ostatných opatrení a s tým spojených nástrojov. Návrhy v   novom legislatívnom rámci pre RV majú poskytnúť programom RV oveľa viac flexibility v prístupoch pri hľadaní nových ciest riešenia.

Programovanie RV musí zahŕňať riadenie prostredia a klímy:

-           zabezpečiť, že SWOT poskytne detailnú analýzu potrieb riadenia  a s tým spojenú podporu v   rámci celého RV.

-           využiť vybrané kritériá všetkých opatrení na  uprednostnenie projektov, predovšetkým tých, ktoré majú najväčší vplyv na prekrývajúce témy.

-           opatrenia RV majú byť nasmerované tak, aby splnili uznané požiadavky

-           kombinovať podpory opatrení tak, aby sa dosiahol maximálnu efekt vplyvu

-           vo všetkých programoch by sa mali uprednostniť tí, ktorí maximalizujú zelenú podporu.

-           Integrovaná podpora RV kombinovaná s  podporami na miestny rozvoj.

-           Lepši monitoring na všetkých stupňoch.

Všetci zástupcovia C/C niekoľkokrát zdôraznili, že bez ekonomickej životaschopnosti nemôžu tieto programy a iniciatívy fungovať, na prázdnom vidieku to nikto nebude spravovať. Žiadna z NGO (mimovládnych organizácií), ktoré boli zastúpené proti tejto požiadavke nevystúpila, ani nevzniesla námietky.

Katarzyna Kowalczewská z  DG Enviro opakovane zdôraznila priority predovšetkým klimatické dopady, stopy CO2, kvalitu vody, pôdy a agroenvironmentálne záväzky. Prémie sú rozdelené podľa princípu - stratený príjem + náklady + náklady na transakciu. Všetko musí byť sprevádzané intenzívnym tréningom a prevodom vedomostí. Zástupca Komisie uistil, že všetko bude v  novom systéme kombinácia toho, čo už úspešne fungovalo. Nové opatrenia majú byť pridané na základe pripomienok k  nedostatkom doterajšieho systému. Programovacie prípravy musia byť urobené s  dostatočným predstihom, Aby sa vyhodnotili environmentálne potreby ešte predtým, než sa zvolia zodpovedajúce opatrenia (musia lepšie zodpovedať účelu programov). SWOT analýzy sú stále pokladané za základný nástroj porovnateľných údajov.

Poradná skupina upozornila na celú radu otázok:

-           Ako zabezpečiť lepšie prepojenie programov RV s prioritami, ktoré boli definované v   rámci analýzy SWOT, prípadne zaradiť "Kontrolný zoznam" kde sú uvedené Environmentálne dopady.

-           Ako zabezpečiť aby programy RV plnili svoju rolu i v rámci širšieho prístupov k fondom (Narona/Regionálne).

-           Ako demonštrovať vyhodnocovací systém a dosiahnutie všetkých požadovaných cieľov.

-           Poradenstvo bolo hodnotené ako veľmi efektívne.

-           Jasnosť kontrolných pravidiel.

-           Zodpovednosť farmárov a družstiev v  prípadoch kolektívnych kontraktov.

-         Jasnosť u všetkých nových zmien pravidiel u existujúceho systému parcelovania poľnohospodárskej pôdy - ako a či sa ovplyvní existujúci systém identifikácie parciel pôdy.

-           Jasnosť u základov pre platby.

Na záver seminára vytvorené skupiny (vždy asi 8 - 10 zástupcov) prišli s nasledujúcimi otázkami:

-           Ako riadiť vyhodnotenie presných potrieb?

-          Ako zabezpečiť, aby tieto potreby vyhodnotenie potrieb hrali hlavnú úlohu v rámci národnej environmentálnej/klimatickej stratégie.

 

Závery:

- vyžadovať sa budú jasné kritériá, dobrá komunikácia, dostatok fondov, jednoduchá administratíva, proporcionalita sankcií podľa vážnosti nedodržiavania.

- Jasná kritériá, poradné systémy dostatočné Informácie.

- prvoradé budú analýzy SWOT pre vyhodnotenie základných údajov.

 

 

 

Pracovná skupina mlieko 5. 3.

 

Pracovná skupina, sa vyjadrila k   budúcej SPP a dopadom na sektor.

Produkcia a ceny:

UK - všetko v   minulom roku vyplývalo z  katastrofálneho počasia, dôsledky sú cítiť ešte dnes, celková produkcia klesla o viac než 6%, aj keď neskôr toto číslo upravili niekam medzi 4-5%.

Ceny, po veľkom prepade vlani, sa od decembra začali zvyšovať teraz sú v prepočte okolo 0,34 Eur. Problém dosiahnuť plánované úrovne produkcie syrov.

Nemecko: priemer v   januári 33,9 centa, v  decembri 32,3. Pociťujú nedostatok surovín na produkciu syrov. Inak je situácia stabilná.

Rakúsko: 0,34 Eur v decembri, teraz 0,35 Eur, očakávajú ďalšie mierne zvyšovanie, negovanie vysokými cenami krmív.

Slovensko:  ceny okolo 0,34 Eur, produkcia 2% pod kvótou, ale náklady sú som výšku 0,39 Eur, sektor ovplyvnil pomerne veľký predaj dobytka do Ruska.

Litva - cena 0,30 Eur ťažko pokrýva výšku nákladov.

Maďarsko - Ceny vzrástli za posledný mesiac. Cena bez poplatkov o 2 centy, produkcia rastie, stále zostávajú mierne pod kvótou.

Estónsko - Stabilita, Ceny 0,32 Eur, produkcia pod kvótou.

Lotyšsko - produkcia na kvóte, nárast o 10% oproti vlaňajšiemu výkonu. Ceny, najnižšia z celej EÚ sú trvalo pod 0,30 Eur i keď počas januára zaznamenali nárast o 5%.

Írsko - Ceny pomaly rastú, po zlom roku 2012 (počasie), 31,5 c, januárová produkcia stále o 4% pod kvótou , je o 12% nižšia než priemer prevej polovice 2012.

Dánsko: Ceny 34,6 c, sťažnosť, že silne klesli ceny kvôli kvótam,  po prvýkrát nedosahujú ani kvóty, takže sa zatiaľ nemusia báť pokuty, ako každý rok.

Švédsko - rovnaké ceny ako Dánsko, trhy sú silne prepojené. Očakáva sa ďalší pomalý nárast. Dobrý export.

Severné Írsko - na rozdiel od celého kráľovstva je tam situácia dosť zvláštna, ceny síce vyššie než v   Anglicku, v októbri boli dokonca okolo 38 c, trh je úplne nepriehľadný dohody sa praktický nedodržujú.

Fínsko - Produkcia - 0,5%, ovplyvnené väčšou závislosťou na domácej produkcii krmív (nižšie výnosy). Cena je teraz okolo 43 c. Fínsky zástupca povedal, že Úrad pre konkurenciu oznámil, že producenti by mali zvýšiť ceny obchodu - okolo 0,50 Eur(Dodávky). Obchod na tento návrh zatiaľ nereagoval, obchodná cena je okolo 0,90 Eur, čo dáva spracovateľom maržu takmer 0,30 Eur. Inak predajné ceny oscilujú medzi 0,85 Eur až 1 €. Export do Ruska sa znížil, Rusi zaviedli vyššie colné poplatky.

Poľsko - pokles, produkcia vzrástla o 4%, Kvóty plnená Len na 88%, cena 0,30 Eur.

Holandsko - Stabilita, zastropovanie -  znížila ceny o 2,5 c, inak sú garantované ceny 34,5 c - 0,43 Eur pre bio. Nevedia, či prekročí kvótu. Nový spracovateľ na trhu syrov, spoločne s Fronterra majú továreň na 60 000 t, ktoré budú určené predovšetkým na vývoz do Číny.

Taliansko: Ceny sú v  Taliansku medzi 38-39c. Produkcia od septembra mierne narastá. Ale znižuje sa predaj syrov, je vidieť, že kríza zasiahla - menšia kúpna sila obyvateľov. Majú tiež problém nájsť dostatok krmív bez GMO, pretože veľká časť spotrebiteľov chce mlieko bez GMO. Vážne uvažujú o náhrade sóje lucernou - strukovinami.

Francúzsko – Ceny okolo 0,32 Eur, podrobnejšie vyjadrenie k  situácii v rámci diskusie okolo SPP.

Španielsko - Produkcia klesá už od polovice 2012, bola nižšia ako v 2011, pokles bude pokračovať. Kvótu nesplnia.

Portugalsko - Produkcia sa síce zvyšuje, v priebehu jesene o 4%, cena je teraz 0,32 Eur, ale už od apríla sa očakáva ďalší pokles. Ekonomika je v depresii, obchod tlačí neustále na ceny.

SPP

Prehľad pozičného dokumentu v sektore a nasledovala diskusia. Francúzi nesúhlasia s možnosťou vyplácať top-upy na prvých 50 ha. Väčšieho sumy (z národnej obálky) nie sú riešením. Malo by sa uvažovať ako sa EÚ pripravuje na obdobie po skončení kvót. Je známe, zo EÚ trh je saturovaný, ak bude vyššia produkcia, bude sa musieť viac zamerať na export. Rakúšania chcú mať osobitný mliečny režim pre horské oblasti. Pracovný dokument k   budúcej SPP mliečne politike je v  Agriinfo pod čj. LP (13) 1611. Podobne ako na iných skupinách aj tu boli prezentované informácie o pokračovaní rokovania o obchodných dohodách (bilaterálnych) tiež o fungovaní potravinového reťazca.

 

Závery:

organizácie by sa mali vyjadriť k budúcnosti sektoru mlieka.
DG Agri – diskusia v júni a na jeseň veľká konferencia.
Situácia na trhu s mliekom sa vyvíja v jednotlivých krajinách rôzne – niekde sa ani neplní kvóta a niekde je nadprodukcia.

 

POCC-CCC Mesačný 7.3.

 

Diskusia k výsledkom a záverom z prezídia v  Dubline. Nerokovalo sa o snahe zverejňovať príjemcov a výšku PP na jednotlivé farmy. V súčasnej forme je to pre C-C neprijateľné. Ďalším problémom je tu dôveryhodnosť dát. Celkový postoj C/C je teda odmietavý. Diskutovalo sa aj o označovaní potravín a kontrole pri dovozoch. Pekka referoval o návšteve CEO Belgicko - MacDonald rokovanie o kvalite (MCDo odoberá Už niekoľko rokov svojej mäso z miestnych bitúnkov PRIMO - vylúčili všetkých sprostredkovateľov). Je to dôsledok agresívnej cenovej politiky distribútorov. Kratšie reťazce sú, lepšie, ale takýto systém predovšetkým u pripravených hotových jedál nefunguje, tam sa pracuje s   obrovským množstvom subdodávateľov. Kritika smeruje na Komisiu, ktorá jednak neplní úlohu dostatočných kontrol, vrátane pôvodu a naďalej pokračuje v   tolerancii cenovej politiky distribúcie.

CAP - na každej schôdzi sa jedná o posledných zmenách návrhov čl. a  ich vývoji. Ako v EP, tak na Rade sa zaoberala zástupkyňa C-C predovšetkým problémom rozdelenia PP na malé farmy. Farmy nad 50 ha budú mať priemerné platby o 4-20% nižšie, farmy pod 50 ha pritom môžu počítať s   navýšením o 30-40%. Ale vyzvala organizácie, aby urobili svoje vlastné odhady.

Rakúskemu zástupcovi robia problémy prechody od historických referencií, kritizuje predovšetkým možnosť, že sa ČŠ obrátia k rôznym režimom, ktoré ovplyvnia medzinárodnú a prinesie to opäť ďalšie navýšenie administratívnej záťaže. Väčšina organizácií je proti zastropovaniu – je to kontraproduktívne a pomáha k len ďalšej zaostalosti EÚ za najväčšími producentmi sveta.

Francúzsky zástupca upozornil, že okrem Comagri (Vybor poľnohospodársky) nemá väčšina poslancov ani páru o čo vlastne v SPP ide. NGO, ktoré denne bombardujú poslanca tisíckami mailov chcú len zníženie agrirozpočtu, zvýšiť ozeleňovanie, bez ohľadu na potravinovú bezpečnosť. Farmárom nezostáva nič iné ako pokračovať v tomto nerovnom súboji.  Dotazník C/C o revízii EÚ politiky organického farmárstva - bez väčších pripomienok bol dokument schválený. Odporúčania týkajúce sa produkcie rastlinných proteínov pre EÚ. Nový dokument, ktorý je celý v Agriinfo pod čj. GOL (13) 15:3 má niekoľko častí. Analýza deficitu EÚ, ktorý je tu okolo 35%.

Sústredenie na zlepšenie výnosov od nasledujúcich plodín: sója, strukoviny, bôby, lucerna. Všetky v   dôsledku klímy trpia veľkými výkyvmi všetkých výnosov, je treba nájsť druhy, ktoré budú mať výnosy viac stabilné. Zabezpečiť trvalé príjmy farmárov pod CAP. Prispieť k   cieľom "zelenej" politiky rastu.

 

Závery:

- Komisia by mala vyvinúť podstatne agresívnejší politiku - neprijímať bez záruk protihodnoty žiadne nové návrhy.

- pre ďalšie rokovania bude nevyhnutné sústrediť sa na poľnohospodársky výbor EP, nakoľko ostatní europoslanci príliš o SPP nevedia

- Odporúčanie: obnoviť čiastočne produkciu proteínov v  EÚ cieľovou politikou, ktorá uprednostňuje biopalivá, aj po 2020.

 

 

Pracovná skupina Semená 8. 3.

 

            Problém pripravovaného obmedzenia zákazu ochranných chemických prostriedkov, prístup sektora k   inováciám, referát o stave nižšieho používania (minor uses) a krátky prehľad produkcie pre tento rok - perspektívy. Rusko obmedzilo alebo úplne zakázalo dovoz zemiakov na sadenie a pripravuje sa rozšírenie tohto zákazu aj na konzumné zemiaky.

Prehľad EIP (Európsky Inovačný program). Šľachtenie a multiplikácie sú veľmi dôležitým prvkom a v rámci horizontu 2020 sa na to zabudlo. Skupina na vysokej úrovni  pripravuje nový program rastliny pre budúcnosť. Má odštartovať na veľkej konferencii, ktorú pripravuje DG Agri  23. 4. s   cieľom skúmať všetky možné genetické inovácie, vrátane možnosti podobne ako USA skúmať trvalé kultúry pre konvenčné použitie. C/C už pripravila "Nákupný Zoznam" semien pre Komisiu, ktorý musí byť najprv upravený a roztriedený do rôznych tried podľa dôležitosti. Na inovácie bude vyčlenených z EÚ 80%, čo je výnimočne vysoký podiel financovania z EÚ peňazí.

Nemecko + 7 krajín chce nový dodatok, je to výsledok určitého kompromisu určený predovšetkým včelárom, určité obmedzenia pre ďalšie 2 roky - potom znova revízie. Krajiny, ktoré presadzujú úplný zákaz tento nemecký návrh skúmajú, ale hneď upozorňujú, že povedie k   problému konkurencie.

Štatistiky výhľad. Sťažnosť, zo Komisia nepripravuje pre sektor nič, Štatistiky sú predkladané len produkčnými spoločnosťami osivá nie sú úplne vhodné, požiadavka na nápravu.

Prehľad produkcie bol veľmi rýchly, významný pokles produkcie vo všetkých krajinách, vplyv mrazov minuloročnej zimy, veľká vlhkosť, alebo sucho. Pre 2013 sú výhľady podľa väčšiny zástupcov lepšie, zima síce trvá dlho, ale je dobrá snehová pokrývka a dostatok vlahy na jar.

 

Závery:

majú sa skúmať nové druhy ochrany – nie chemické + nové druhy lepšie zodpovedajúce meniacej sa klíme
veľká konferencia 6 - 7. 05. o právnom rámci – osivá majú byť na programe dopoludnia 06. 05.

 

 

Pracovná skupina Fytosanitárne otázky 11.3.

 

Prehľad o pripravovanom novom zákone o zdraví rastlín + pozícia C/C k tomuto návrhu.

V dňoch 6. - 7. mája organizuje C-C veľkú konferenciu. Debata sa týka predovšetkým režimu zdravia rastlín a oficiálnych kontrol.

A) riziká škodcov - obmedzenie na prijateľnú úroveň

-           územný rozsah

-           definícia týchto rizík

-           zoznam škodcov pre ktorých je vyhlásená karanténa 10% z   nich má byť označených ako prioritné

-           povinnosť notifikácie výskytu úradom a členské krajiny Komisii.

B) likvidácia škodcov:

- Operátori, aké opatrenia, sledovateľnosť (všetci škodcovia), plán na zničenie.

C) Ochranná územia – Vymedzenie (PZ - ochranné pásmo), povinnosti, sledovanosť, zrušenie a úpravy PZ.

D) kvalita škodcov

E) opatrenia u komodít (vrátane dopravy)

Riziká nových rastlín dovezených do EÚ (Spolu so škodcami)

F) registrácia operátorov (záznamy držať 3 roky)

G) Sledovanosť

H) Fyto certifikáty - pas pre rastliny (Komisia chce rozšíriť z osív na všetky)

Podľa C/C chýba stupeň priorít opatrení.

Pripomienky: Chýba prehľad (Celkový zoznam škodcov a zmeny, ktoré pripravuje EÚ v oblastí klímy) - NL. C/C musí byť zahrnutá do prípravy, nutnosť harmonizácie u hodnotenia inšpekcií v celej EÚ. Reciprocita u dovozov a vývozov (Pri dovoze - EÚ považovaná za jeden štát, pri vývozoch je považovaná za 27 ČŠ). Zástupkyňa NFU žiada, aby rôzne formy certifikácie plnenia cross-compliance boli pozitívne započítané a počet inšpekcií automaticky znížený.

Fond solidarity – zatiaľ slúži na kompenzácie. NL tvrdí, že je teraz kompenzovaných 15-19% nákladov. To by sa malo zvýšiť, ale nie príliš - hrozí zneužitie.

DG Sanco – Udržateľné využívanie pesticídov. Nariadenie 2009/128EC.

Cieľom je znížiť riziká pre ľudí, zdravie, prostredie:

-           prednosť nechemické ošetrenie.

-           tréning (ceritifikovať operátorov),

-           vybavenie, ochrana vrátane skladovania

-           Systém IPM (integrovanej ochrany proti škodcom)

Vykonávanie v   ČŠ od 26/11/2011, kedy bolo určené. V  máji 2012 vykonávalo 10 ČŠ, teraz 23 ČŠ, 2 ČŠ čiastočne 2 ČŠ nie.

NAP - Národný akčný plán z   26.11.2012. K   tomuto dátumu plnilo 8 ČŠ, teraz predložilo 18ČŠ, z   toho 4 provizórne. Revízia tu má byt minimálne každých 5 rokov. Teraz DG Sanco pripravuje prvý z prehľad z 12 ČŠ. Do 30/6/2013 majú pripraviť členské krajiny raport pre Komisiu o opatreniach na propagáciu nižšieho použitia pesticídov:

-           Príprava dotazníka IPM pre tento raport

-           Harmonizácia indikátorov rizík

-           OECD indikátory

-           Stratégia sprievodcu monitoringu vplyvu na zdravie.

Financovanie oficiálnych Kontrol - Komisia síce pripravuje harmonizáciu, ale trvá až príliš dlho.

Povinné: pre všetkých operátorov vrátane pasu pre rastliny.

Náklady (majú zahŕňať aj školenie inšpektorov (C/C je proti).

Poplatky: paušálne alebo na základe skutočných nákladov?

Žiadne prepojenie na schému zaistenia kvality.

C/C poznámky: neprijať ďalšie náklady na oficiálne kontroly. Bezpečnosť potravín je verejný statok Musí byt zaručený všetkými hráčmi, vrátane obchodov. C/C pripomína Komisii, že partneri z  tretích krajín neplatia za oficiálne kontroly nič. Navyše sú všetky dotované z verejných prostriedkov, a to vyvoláva konkurenčné problémy v neprospech EÚ.

Aktualizácia brožúry - Vykonávanie dobrej praxe a udržateľné využívanie v rámci PPP.

Posledná úprava bola v marci 2011. Z niekoľkých návrhov Potom bol prijatý ten, kde po vyhodnotení NAP (jún 2013) by mala byť vykonaná aktualizácia v druhej polovici roka.

Celkový prehľad o neonikotinoidoch. Pripravovaný dokument EFSA, by mal byť zverejnený v máji  - ide o vyhodnotenie rizík pre včely z PPP.

 

Závery:

v otázke neonikotinoidov a riešenia ich využívania v budúcnosti stále panuje veľká rozpoltenosť v názoroch ČŠ ako aj samosprávnych organizácií
v rámci smernice o udržateľnom využívaní pesticídov je zapojených už 23 ČŠ

 

Ovocie a Zelenina 13.3.

 

K ovociu a zelenine sa koná 15.3. konferencia. Programy sú ovocie zelenina som školách, ale tiež školské mlieko.

V podstate ide o tri možné alternatívy. V prvej by sa malo spolufinancovanie zvýšiť až na 90%, ale štruktúra programu by zostala v podstate rovnaká ako doteraz. V druhej možnosti sa hovorí o prepojení programov mlieka a programov ovocia a zeleniny. V treťom komisár Ciolos presadzuje prepojenie programov mlieka a ovocia a zeleniny, ale s novým systémom, kde by bola daná prednosť krátkym, lokálnym dodávateľským systémom (podľa názorov väčšiny, utopistická vidina, ktorá v praxi nemá šancu).

Diskusia okolo prípravy pozičného dokumentu zabrala väčšinu časti schôdze. Hneď v   úvode sa drvivá väčšina organizácií zvolila prvý variant, s navýšením prostriedkov pre oba programy (oddelené) vzhľadom k rozdielnemu pôvodu oboch produktov a ich možnú distribúciu na školách. O čo vlastne v   operačných programoch ide. Predovšetkým tu ide o vynikajúci pomer medzi verejnými výdavkami a ich prospešnosťou:

- Spolufinancovanie členmi organizácií výrobcov.

- Cielená EÚ schéma pre výrobcov a ich organizácie výrobcov.

- podpora určená trhovou hodnotou produkcie aj s vzhľadom na možné faktory u fluktuácie dodávok a koncentrácie požiadaviek.

Je tu uznaná aj rola medzisektorových organizácií v otázkach dodávok (čo je jasným uznaním Francúzskej výnimky).

Ďalším bodom je riadenie kríz a možnosť ich prevencie. To zahŕňa aj možnosti odobratia určitého objemu produktu z trhu (s limitom 5%)?

Rozsah poistenia úrody a ďalšie započítateľné opatrenia by sa mali rozšíriť.

Finančná pomoc pre organizácie výrobcov musí pokračovať - mala by byť založená na hodnote komerčnej produkcie organizácií výrobcov, aby sa zvýšil rozvoj koncentrácie dodávok.

Environmentálne Otázky: Každá PO má povinnosť vydeliť najmenej 10% svojich výdavkov na operačné fondy na najmenej 2 opatrenia pre životné prostredie.

Platby v rámci SPP po 2013.

Všetky produkty ovocia a zeleniny na ornej pôde majú podliehať schéme jednotnej platby. To povedie k rešpektovaniu cross-compliance a pravidiel ozeleňovania. JE to lepší prístup než návrh EÚ na ozeleňovanie, ktorý nie je praktický pre špecializované farmy, predovšetkým v sektora O + Z.

Dovoz z tretích krajín:

Základný princíp SPP, musí uprednostniť všetky faktory riadenia domáceho trhu spojené so   zodpovedajúcimi kontrolami.

Marketingové Štandardy: C/C je proti celému systému odstránenia regulačných aktivít na úrovni EÚ, ich náhrade dobrovoľnými dohodami medzi rôznymi hráčmi dodávateľského reťazca.

Pravidlá konkurencie: C/C požaduje výnimku z   konkurenčných zákonov pre špecifické prípady najmä pre organizácie výrobcov a medziodvetvové organizácie.

Konzultácie okolo schém majú končiť budúci mesiac.

1..        Zvýšiť rozpočet z   90 na 150 m € takisto zvýšiť podiel spolufinancovania z   50% na 75% zo 75% na 90% pre doplňujúce / vzdelávacie opatrenia. Súčasťou má byť národná stratégia pre mlieko na školách.

2..        Väčšie prepojenie medzi oboma schémami, ale s oddeleným rozpočtom. Snaha o vytvorenie spoločnej stratégie, vrátane Spoločné správy administratívy.

3..        Nový rámec - rozšíriť o ďalšie miestne regionálne produkty Vybrané ČŠ, ktoré budú rozdeľované zadarmo deťom v školách, doplnené vzdelávacím systémom  celoeurópskou kampaňou.

EIP (Európske inovačné partnerstvo) pre poľnohospodársku produktivitu udržateľnosť.

V júni tohto roka, má Komisia vyhlásiť Strategický vykonávací plán, ktorý má v rámci RV zlepšiť prístup k   inováciám v poľnohospodárskom sektore EÚ. poľnohospodárska EIP je súčasťou dnešných 5 EIP, KDE ostatné 4 sú aktívne zdravé starnutie, múdre mestá a  spoločnosť, voda, suroviny.

C/C TU sleduje predovšetkým EIP poľnohospodárstva, ale aj EIP voda so všetkými dopadmi.

Operačný práce poľnohospodárske EIP sú vykonávané operačnými skupinami, ktorých zakladanie je predmetom finančnej intervencie podľa čl. 36 - budúce RV regulácie.

Riadiaci výbor Komisie pripravil celú radu otázok, ktoré sa prejednávali na schôdzi Komisie koncom februára.

Pozícia C/C je jasná, chce len, aby sa súčasná legislatíva objasnila predovšetkým pri interpretácií pravidiel týkajúcich sa organizácií výrobcov, zlepšila ich profesionalitu a pomoc pri zmenách štruktúr trhu v ČŠ.

Potravinový reťazec - informácia o pokračovaní práce skupiny FC (Potravinový reťazec) z 3. zasadnutie pracovnej skupiny na vysokej úrovni vo  februári.

 

Závery:

uvažuje sa o troch alternatívach pre programy školské mlieko a ovocie a zelenina
v júni 2013 EK vydá strategický plán k EIP

 

Olejniny a obilniny 14.3.

 

Olejniny:

UK - Stále trvá trpký pocit z minulého roka, kedy bola najhoršia úroda za niekoľko desaťročí. Problémy trvajú aj pre tento rok, pretože boli problémy s  jesennými osivami. Teraz odhadujú stav kultúr z   50% ako dobrý, 25% sa môže zachrániť, ale 25% je opäť stratených. Trpia nedostatkom kvalitných osív, snaha o nové osivá na jar po zimných stratách.

Španielsko: rovnaké plochý ako 2012, ale jarné plodiny + 10%, všetko oneskorené, ale zmizol deficit vody.

Estónsko: pestujú len jarné odrody, zatiaľ bez odhadu, všade sneh.

Írsko: vlani si veľa dažďa a pršalo celý rok, tento rok je situácia lepšia, menšie plochy u repky. Podobná situácia ako v UK stav kultúr 50 %dobrých, 25% sa možno zachráni, 25% straty.

Litva: sneh všade, bez odhadu, Veľké škody od lesnej zveri.

Rakúsko: vynikajúce podmienky.

Švédsko: dobré podmienky, ale menšie plochy, sneh trvá, pre repku konkurencia palmového oleje z   dovozov.

Nemecko: väčšia plocha zimnej repky, malé straty, nový sneh v   posledných 2 týždňoch. Problém chránených osív, povedie až k tlaku na ceny, spojené s predajom bionafty.

Proteíny - Dobré ceny, vyššie plochy.

Poľsko: nie je prehľad (bez prekladov, odložené na popoludnie).

Lotyšsko: dobrý prehľad, viac strukovín, sneh preč, ale veľké mrazy, obavy o stav.

Francúzsko: Repka -5%, zlá jeseň, silné dažde, počíta sa s nižšími výnosmi. Na ďalšie odhady je príliš skoro.

Fínsko: všetko jarné, ale pomaly o sa zvyšuje záujem aj o zimné odrody. Veľa škodcov. Bez PPP hrozí sektoru zánik.

Prehľad trendov:

EÚ chce zvýšiť produkciu o 7% u repky, aj u slnečnice.

Svetový prehľad - Produkcia:

Sója: ?? Celá Južná Amerika - pokles na 75mt, v Severnej Amerike naopak nárast na 82 mt.

Brazília tiež počíta s 82 mt Argentína s 49mt (vlani 40 mt). Problémy s dopravou v Brazílii (vo vnútrozemí chýbajú kamióny) a Argentínski producenti nechcú dávať sóju na trh (kvôli zlému kurzu meny).

Repka: má viac nez priemer - 61 mt. Kanada stabilný s  14 mt, Austrália - nový hráč s nárastom na 3,2 mt, z toho väčšina na export (EÚ dováža 1,5 mt z Austrália). Všade chýbajú osivá, Ukrajina počíta s rastom 7%.

Slnečnica - menšia úroda.

Oleje: Stále vysokých ceny, aj keď klesá cena nafty, u bionafty nárast nepokračuje – primiešava sa viac palmový ako repkový olej (rozdielom ceny je 300 $ / t).

 

Závery:

stav v sektore obilnín a olejnín sa v rámci jednotlivých ČŠ z dôvodu výkyvov počasia vyvíja veľmi rôznorodo
podpora výskumu lepšieho využitia repky a slnečnicových peliet
vzťahy kontraktuálne
zabezpečiť príjem farmárov v rámci SPP
prispieť k cieľom zeleného rastu.

 

Obilie:

SPP po 2013

Vstupné náklady - špecifické sústredenie na hnojivá, pesticídy. Klimatické zmeny – prispôsobenie.

Preniesť inovácie na farmy a nové druhy komunikácie.

Trh s Ceny:

Len predbežné odhady.

UK. Najhorší rok za 100 r. - krajina má málo osív a semien. Celkovo sa počíta, že pri pšenici bude v   2013 menej ako 13mt.

Francúzsko: Dobrá úroda, vývoz sa začína rozbiehať až v  januári a  februári. Počíta sa s priemernou úrodou, plochy celkom + 2%. Jačmeň vlani - 9%, teraz nárast jarného o 40%, teraz návrat k   normálu, je rovnováha medzi jarnými oziminami. Obilie predstavuje plochu 9,4 m ha a úroda sa odhaduje okolo 69mt.

Portugalsko - výrazným spôsobom znížilo deficit vody, očakáva tento rok dlhodobý priemer.

Španielsko: nemajú údaje, ale je dobrý stav kultúr. Vlani sa nepredala kŕmna pšenica, jej predaj začal až teraz. Majú problémy zohnať financie na zavodňovanie.

Írsko: vlani najhoršie (ako UK), pšenica vyzerá dobre oziminy jačmeňa výborné. Zvyšujú ale export sladovníckeho jačmeňa na dvojnásobok - 2012. z   80   000 ton na 150   000 ton.

Litva: vlani rekordný, tento rok je príliš skoro na odhady, všade sneh.

Rakúsko: dobrý stav u pšenice, menej jačmeňa - zlé ceny.

Švédsko: Menej obilnín (hlavnej mene ozimín).

Nemecko: údaje provizórne, počíta sa s úrodou 45,5 mt, čo je pod priemerom. V   posledných rokoch o sa zvyšuje podiel ozimín/ročne na posun je 10-15% týmto smerom. Dobrá príprava 2013, ale trvajú problémy sa škodcami.

Poľsko: Očakávajú mierne zníženie produkcie (klíma), tento rok nezaznamenali žiadne škody zo zimy ako vlani.

Lotyšsko: rovnaké plochý, ale na poliach konečne nie je sneh -  silné mrazy. Odhad až za mesiac Cena bez poplatkov.

Estónsko: Dobré podmienky, ale všetko pod snehom, očakávajú nižšie výnosy (Vlani výnimočné).

Grécko: + 16% pšenice, jačmeňa + 9%, vývoj zatiaľ veľmi dobrý.

Maďarsko: zväčšili plochý obilia. Stav 70% dobrý, 20% priemer 10% sa budete musieť obnoviť.

Taliansko: Oziminy OK, predovšetkým pšenica. Priemysel kupuje obilia menej ako zvyčajne, Toxíny v r. 2012 - súvisí so znižovaním použitia PPP. Všetky sklady sú ešte plné. Plochý kukurica sa znížia, rovnako aj cukrovej repy – prechádza sa na olejniny, proteíny.

Fínsko - veľa snehu, všetko odhadom. Pšenica 12% plochy, jačmeň + 5%, Raž sa vytráca (- 19%).

Obilie: EÚ-27.

Pšenica 22,7 m ha 125 mt - stabilné

Jačmeň 12,4 MHA (+ 1%) 54,4 mt stabilné

Kukurica 9,3 m ha 62,4 mt Mierne zníženie

Objemovo sa má produkcia obilia zvýšiť o 1,2%,

 

Závery:

Zaujať C/C pozíciu k  monitorovaniu znečistenia.
C-C by mala uskutočniť štúdiu o tendenciách trhu obilia.

 

 

Poradná skupina SPP - verejná Konzultácie k   revíziu schém školské mlieko / školské ovocie. 15.3.

 

Zástupcovia sa vyjadrili k návrhu Komisie o 3 možnostiach organizovania takýchto schém ako aj k   distribúcii sprievodných opatrení. U ovocia a zeleniny bolo v rokoch 2010/11, o 70% viac deti do projektu zahrnutých (celkom 8,1 m), v   54   000 školách. Projekt fungoval v 24 členských krajinách a bolo naň vyčlenených 90 m € z fondov EÚ. Pôvodný cieľ - deti 1 – 18 r., ale väčšina krajín sa zamerala na deti od 6 do 10 rokov. Prednosť bola daná čerstvému ??ovociu zelenine (jablká, pomaranče, banány, mrkva, paradajky uhorky). Najviac fondov využilo Taliansko, Rumunsko, Nemecko, Poľsko.

Druhou otázkou je výkonnosť oboch schém či má prípadne dôjsť k ich prepojeniu, ako navrhuje Komisia, alebo tretia alternatíva, ktorej dáva prednosť Komisár Ciolos.

Už v priebehu prvej časti sa ukázalo, že drvivá väčšina zástupcov chce pokračovať v oddelených programoch nie v programoch spojených, kde by sa zjednotila administratíva distribúcie. Ďalšou otázkou tu bolo, či sa má rozšíriť sortiment ovocia zeleniny. Logistika: Komplexný problém distribúcie, rôzna kvalita produktu (životnosť), rôzne kanály distribúcie, problémy využitia miestnej produkcie vo veľkom meradle.

Otázky ktorý trvajú:

Najvhodnejšie opatrenia - proporcionalita opatrení a zmeny správania, kontinuita programov. Vzdelanie, zahrnúť školské záhrady (kde je možné sa) - blízko produkcii + dobrá prax. Vplyv stravovacích zvykov. Možnosť minimálneho finančného príspevku od spotrebiteľov (zabrániť mrhaniu), výnimky pre malé školy, zahrnúť asociácie učiteľov, pracovníkov výživy.

Komisia teraz zostavila skupinu expertov, ktorí radia v otázkach rovnováhy výživy (funguje rok) a v   nej sú aj lekári - odborníci na správanie.

O + Z je dobrý program, hlavným heslom tu je "ZDRAVIE". Posilniť komunikáciu a vzdelávanie.

 

Závery:

programy by sa zatiaľ nemali rozširovať na iné druhy produktov
Opäť prevládol názor, že musí ísť len o ovocie a zeleninu z EÚ.
Zhoda v   tom, že by oba programy mali pokračovať, ale oddelene. Nie je zhoda pri finančných aspektoch ani v organizácií distribúcie.

 

 

Pracovné skupina Zdravie ochrana zvierat 18.3.

 

Hlavný bod – návrh Zákona o zdraví zvierat a jeho finančná regulácia. V Bruseli - 6. - 7. mája veľká konferencia.

Diskusia prebiehala predovšetkým u výdavkov, či budú stanovené maximálne dávky, Ako budú fungovať zlúčené fondy. V   návrhu sa nepočíta s   novými chorobami.

Ďalším Bodom rokovania boli Oficiálna kontroly predovšetkým Veľké rozdiely v   ich realizáciu v   jednotlivých ČZ Potom nedostatok peňazí na kompenzácie.

U platieb sa ako v   iných prípadoch (fytosanitárne) bude rokovať, či majú byť urobené formou paušálnou (raz za rok), alebo podľa prípadov. Aj tu je návrh, že farmy, ktoré vykonávajú opatrenia kvality, by mohli mať menej kontrol, ich štandardy zaručujú určité pravidlá automaticky.

Nový systém má byť úplne otvorený, priehľadný.

Stavy zvierat: ošípané 140m kusov, ovce/kozy 97m, 87m dobytok hydina viac ako 4 mld.

Obchod s dobytkom predstavuje 7% EÚ.

Ošípané - za posledných 10-15 rokov zaznamenal sektor najväčší pohyb, predovšetkým DK, NL DE.

Asociácia sa okrem obchodu a spracovania snaží podieľať na prevencii, sledovaní nových chorôb, očkovaní. Povedal, že u mnohých ochorení sa nevie, odkiaľ a ako sa do EÚ dostali. Nové choroby z   Afriky – prienik zatiaľ do Izraela a Libanonu (nodulárna dermatitída choroba). Do EÚ sa bude šíriť cez Turecko. Pri šírení chorôb konštatujú, že podobne ako pohyb zvierat, ktorý je viac menej kontrolovaný, nie je dostatočne kontrolovaná doprava-dopravné prostriedky. Ani pohyb ľudí nebol zatiaľ príliš kontrolovaný. Dáni už tretí rok požadujú dopravu cez certifikované špeciálne kamióny - dezinfikované.

Webová stránka EPRUMA. Bude zverejnený pripravovaný Zoznam veterinárnych liekov (október / november 2013). Pripravuje sa tiež rozsiahla akcia o antibiotickej rezistencii, ako regulovať predaj liekov cez internet.

Ochrana zvierat (AW) má byť pripravená do r. 2014.

5 nariadení 2 smernice sa majú prepojiť.

AW Stratégia: indikátory AW. Zlepšenie informácií pre spotrebiteľov. Zlepšiť schopnosti personálu.

Spolupráca s   EIP - Európske Inovačné Partnerstvo.

 

Závery:

Špecifické komentáre zo strany C/C:

-           zoznamy choroby + Kontrolné pravidlá

-         zodpovednosť za zdravie zvierat, Bezpečnostné opatrenia - chýba harmonizácia na úrovni EÚ, má byť presne definovaná úloha farmárov,

-           Základné vedomosti o zdraví zvierat

-           Návštevy veterinárov na farmách – spolupráca všetkých hráčov reťazca

-           Programy sledovania - predovšetkým na úrovni ČŠ

-           Vykonávanie - delegované akty - nutnosť harmonizácie, vrátane štatútu "bez choroby", Jasné Pravidlá pre rozhodovanie v čase krízy.

-           Rozdelenie - choroby rozdeliť to viac kategórií, C/C chce, aby bolo všetko v   súlade s požiadavkami OIE (Svetová organizácia pre zdravie zvierat).

-           Plány na krízu - pripraviť simuláciu v ČŠ, kedy dôjde k   náhlemu výskytu choroby - rozdelenie úloh medzi všetkými hráčmi.

-           Všeobecné požiadavky na vstupy zvierat, produktov živočíšnej výroby - všetko musí podliehať pravidlám EÚ, zatiaľ boli dosť veľké nedostatky, ako doriešiť sledovanie až na úroveň farmy

-           Výdavky na poli zdravia zvierat a ochrany. Postupne odstrániť zo zoznamov choroby, ktoré boli likvidované, nové pravidlá pre očkovanie, kompenzácie, testovanie zvierat aj likvidácia chorých. Financovanie týchto opatrení musí byť jasne definované, vrátane rôznych tarifných sadzieb na úhrady ČI pomoci. Nový veterinárny fond má mať ďaleko širšie uplatnenie než doterajšie. C/C by tiež dala prednosť väčšiemu dôrazu na prevenciu kompenzácie pre farmárov, ktorí urobia preventívne kroky.

 

 

Pracovná skupina Hydina, vajcia 25.3.

 

Zdravie zvierat (AH) - to je spoločný bod už viac než 10 rokov zastaralá aktuálne. Španielska zástupkyňa k  tomu dodala, že je v sektore vidieť nedostatok dobrých liekov (králiky) ale aj hydina, je celkový nedostatok liekov.

Ochrana zvierat (AW), dopady direktívy pre nosnice. Ošetrenie hydinového mäsa, odmietanie dezinfekcie chlórom, doprava, porážka.

Bezpečnosť potravín: prevencia chorôb, GMO v krmivách, zvieracie proteíny v   krmivách, dostupnosť liekov, kontroly inšpekcie.

Životné prostredie: Emisie, limity pre hydinárske farmy, spaľovanie vyhrievanie chovu.

Medzinárodný obchod: WTO, Bilaterálne dohody, Nové trhy, vývoz albumínu.

Trhové Otázky: náklady na kŕmenie, marketingové Štandardy, propagácia, označenie pravidiel pre označenie pôvodu.

Mäso králičie, morčacie mäso. Prehľad situácie v   členských krajinách - trh, Ceny, Krmivá.

Francúzsko: ťažká situácia na trhu mäsa, podniky majú problémy získať finančné prostriedky, množstvo konkurzov. Produkcia - mierny pokles, jednak v dôsledku krízy a tým, že rastú náklady, ale ceny sa nemenia. Spotreba síce rastie ale to je len kvôli Stále vyšším dovozom. Návrhy o označení (pôvodu), nič nemenia.

Vajcia: v r. 2012 sa zvýšila (2010-11 boli poklesy), dnes je normálny stav. Začiatkom r. 2013 - opäť začal veľký tlak na ceny vajec.

Španielsko: podobná situácia ako FR + menšia spotreba všetkého mäsa - kríza. Nedostatok obilia – zvyšovanie dovozu krmív. Ceny zostávajú rovnaké ako v r. 2012, ale hrozí určitá štrukturálna nadprodukcia.

Vajcia - Vlani Prudký rast (až o 80%), Potom o sa znížila produkcia, tento rok zase klesá spotreba.

Vývoz klesli o 25% - Vysoký tlak reťazcov.

Holandsko. 2012 vzrástla produkcia aj spotreba. Ceny dobré, problémy robia len vysoké ceny krmív. Opakované problémy s ochrancami - Proti hydine, ovplyvnil aj politiku supermarketov.

Nemecko: Produkcia stabilná, rastie už 2 roky, ceny dobré. Pri označení - Nemecko podobná pozícia ako Rakúsko.

Dánsko: podobná situácia, sektor sa konsoliduje, zväčšuje sa tlak dovozov, tie predstavujú teraz až 50% spotreby. Majú síce snahu zvýšiť domácu produkciu o 10%, ale situácia nie je zďaleka tak dobrá ako u bravčového. Vajcia – rast produkcie o 10%.

Maďarsko: stabilné, + 21% Produkcia hydiny celkom, Ceny + 2-3%, ale Krmivá o 10-15%.

Sťažnosť na vysokú DPH (27%), čo sa podpisuje na spotrebe, u vajec o sa tento rok počíta s  3% nárastom.

Slovinsko: rovnaké, mierny rast hydiny (4-5%), vajcia + 2%, Ceny stabilné, aj rovnaká spotreba.

Estónsko: dobrý 2012 pre hydinu aj vajcia, pomerne vysoké ceny po celý rok, ale od začiatku r. 2013 začali silno klesať (Veľké dovozy z  Lotyšská a z Fínska za nízke ceny). Mäso -5% a klesajú počty kurčiat.

Lotyšsko: rovnaké ako EE, nízka spotreba, nadprodukciu riešia veľkými vývozmi. Ceny vajec sú nízke.

Belgicko: Produkcia stabilná, vajcia malý pokles v r. 2012, teraz vzostupná tendencia. Sú problémy s  ochrancami, tí požadujú nosnice úplne bez klietok. Veľký tlak supermarketov. Spotreba mäsa rastie.

Rakúsko: veľký tlak ochrancov, najviac o sa prejavuje u moriek, požiadavky sa nehybných zvyšujú aj napriek tomu, že Rakúsko má dnes najtvrdší podmienky. Sťažnosť na nedostatok liekov vysokých Ceny krmív.

Vajcia - Produkcia aj spotreba klesá od 2009.

Fínsko: spotreba + 5% Mäsa aj vajec, ale je stále pod priemerom EÚ. Produkcia mäsa vzrástla o 11%, vajcia sú stabilné.

UK: úpadok malých chovov (Vysoké Ceny krmív nad 350 €/t), distribúcia trvá na nízkych cenách - celú situáciu komplikuje škandál okolo zámeny Masa (hovädzie x konské x baranie) čo sa prejavuje aj v   predaji hydiny. Tesco teraz požaduje uvádzať všade britský pôvod.

Poľsko: tento rok začala mierne zvyšovať produkciu mäsa, ale u vajec sa sťažujú na masívny dovoz z   Ukrajiny (otázka pre Komisiu), nikto nie je schopný povedať, či je tam produkcia robená za rovnakých podmienok ako v EÚ.

Taliansko: Mäso - Dobré + 10% Produkcia, Ceny + 2%, ale distribúcia – veľa propagácie – čo znamená, že ceny pri týchto kampaniach až o 20% nižšie ako štandardné a zďaleka nepokryjú náklady. Nič sa neprenesie na spotrebiteľov. U vajec sa ceny okolo Veľkej noci pravidelne zvýšili, tento rok nič.

Portugalsko: produkcia mäsa rovnaká, sťažnosti na propagáciu - ceny klesnú o min. 20% až nakoniec poškodia celý trh. U vajec klesla produkcia o 5%, ale ceny sú o 60% vyššie oproti 2011. Od začiatku roku ale tlak na znižovanie ktoré sa  nezastavilo ani pred Veľkou nocou.

Pravidlá pre vykonávanie označenia krajiny pôvodu pre sektor. Ostatné sektory živočíšnej produkcie (hovädzie, bravčové, baranie) Majú určité výhrady k rozdeleniu mäsa. Pre hydinu vajcia bola spoločná C/C prijatá už v decembri.

Bilaterálne rokovania: najväčšie problémy vidia C/C v   pripravovaných rokovaniach s  USA, kde tlačia americkí partneri na možnosť vyvážať do EÚ aj hydinu, ktorá bola dezinfikovaná chlórom, čo C-C v   žiadnom prípade nepodporuje.

 

Závery:

skupina tiež požaduje od EK, aby udržala vývozné podpory pre hydinu, predovšetkým pre oblasti Blízkeho východu a Stredného východu, ??čo zatiaľ Komisia odmieta.
Situácia v jednotlivých ČŠ veľmi rôzna –niekde nadprodukcia, ale ceny sú relatívne nízke.

 

 

POCC-CCC Mesačné 27. 3.

 

SPP

Ozeleňovanie – jednou z  priorít pre všetky krajiny, konvergencia platieb ďalší bod. Pri RV sú stále dohady, koľko si členské Krajina vyberú, aké by mohli byt prevody medzi piliermi, ak dôjde k dohode. Základné sadzby PP vyvolávajú neistoty, ako aj prípadné sankcie za neplnenie podmienok ozeleňovania. Zastropovanie nie je doriešené. Nemecké družstvá chcú jeho odstránenie. Aktívni farmári a mladí farmári by mali dostať podporu v I. pilieri, ale zahrnutí majú byť aj do programov RV.

Nekalé praktiky obchodu - Zelená kniha – C-C vypracovala dotazník, ktorý rozposlala členským organizáciám.

Príprava zákonov o zdraví zvierat a rastlín a oficiálnych kontrol. Informácie o SPP schémach u školského mlieka, distribúcii ovocia a zeleniny na školách bola vzatá na vedomie, neboli tu žiadne nové pripomienky.

EIP (Európske inovačné partnerstvo) v sektore vody.

Krátky prehľad sekretariátu o programe, ktorý začal v  máji 2012 pre sektor vody.

Úlohy: zvýšiť Potenciál Riadenie Vody v   poľnohospodárstvo, prepojiť existujúce skúsenosti vedy, priemyslu Vody poľnohospodárstvo, prepojiť spotrebu udržateľnosť.

Na záver - prehľad práce írskeho predsedníctva, ktorý opäť urobil Dermot Ryan (SCA hovorca pre Írsko). Informoval o trialógu (Komisia, Rada, EP), ktorý hľadá cestu ako zblížiť rozdiely prípravy kompromisu pre konečnú formuláciu SPP. Informácia o neonikotinoidoch. Ďalším bodom boli bilaterálne obchodné vzťahy EÚ. Nové pravidlá pri označení krajiny pôvodu pre mäso, ktoré je použité ako zložka potravín. Tieto pravidlá sa týkajú všetkých sektorov mäsa a kvality potravín.

 

Závery:

- predpríprava na rokovanie prezídia zahŕňa SPP, zelenú knihu, neonikotinoidov, schémy školského mlieka a ovocia, zákony pre zdravie zvierat a rastlín, EIP.

 

 

 

 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, marec 2013

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce