Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 10.2.2020 do 18.2.2020. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LP/2020/53.
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka uviedlo, že predloženým návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky sa preberajú do právneho poriadku Slovenskej republiky požiadavky na označovanie a balenie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh ustanovené vykonávacou smernicou Komisie (EÚ) 2019/1813 z 29. októbra 2019, ktorou sa mení vykonávacia smernica 2014/96/EÚ o požiadavkách na označovanie, uzatváranie a balenie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o farbu návesky pre certifikované kategórie množiteľského materiálu a ovocných drevín a obsah dokladu dodávateľa. (Ú. v. EÚ L 278, 30.10.2019) [ďalej len „vykonávacia smernica (EÚ) 2019/1813“].
 
V článku I sa navrhuje nasledovné:
bod 1) Navrhuje sa spresnenie definície konformného materiálu, ktorý zodpovedá pojmu „materiál CAC“ používanom v práve Európskej únie. Úprava sa navrhuje aj s ohľadom na transpozíciu vykonávacej smernice (EÚ) 2019/1813, ktorá ako jeden z povinných údajov uvádzaných na doklade dodávateľa na konformný materiál (ďalej len „doklad dodávateľa“) ustanovuje označenie „materiál CAC“. Keďže vykonávacia smernica (EÚ) 2019/1813 na rozdiel od doterajšej právnej úpravy ustanovuje, že pôjde výslovne o označenie „materiál CAC“,  je z terminologického a aplikačného hľadiska vhodné použiť na mieste definície konformného materiálu aj jeho unijný ekvivalent.  
 
body 2-6) Navrhovaná úprava textu nesúvisí priamo s transpozíciou vykonávacej smernice (EÚ) 2019/1813, avšak ide o jej dôsledok. Pri prebratí čl. 1 druhého bodu vykonávacej smernice 2019/1813, pokiaľ ide o údaje uvádzané na doklade dodávateľa o názve odrody, má predkladaný návrh za cieľ transponovať tieto údaje prehľadnejšie. Keďže rozsah údajov o názve odrody podľa § 34 ods. 4 písm. h) a rozsah údajov podľa § 37 ods. 2 písm. h) je identický, navrhuje sa, aby aj slovné vyjadrenie problematiky bolo jednotné.
 
body 7 – 9) Spresňuje sa doterajšie ustanovenie o jazyku, v ktorom sa vyhotovuje náveska na predzákladný materiál, základný materiál a certifikovaný materiál a sprievodný doklad k predzákladnému materiálu, základnému materiálu a certifikovanému materiálu. Čo sa týka dokladu dodávateľa, problematika sa rieši v navrhovanom znení § 37.
 
bod 8) Preberá sa ustanovenie čl. 1 prvého bodu vykonávacej smernice (EÚ) 2019/1813, na základe ktorého sa mení doterajšie ustanovenie o farbe návesky na predzákladný materiál, základný materiál a certifikovaný materiál, ktorého použitie je v súčasnosti podmienené tým, že sa táto náveska vyhotovuje farebne.
 
bod 10) Navrhovaným znením sa preberá čl. 1 druhý bod vykonávacej smernice (EÚ) 2019/1813. Najvýraznejšia zmena v porovnaním s doterajšou právnou úpravou sa dotýka dokladu dodávateľa, ktorý bude musieť byť žltej farby, ak bude upevnený na konformnom materiáli. Zohľadňuje sa tým existujúca prax v členských štátoch Európskej únie, v ktorých sa konformný materiál uvádza na trh so žltým dokladom dodávateľa. Ustanovenie farby dokladu dodávateľa, ktorý je upevnený na konformnom materiáli, má umožniť jeho odlíšenie od návesiek pre predzákladný materiál, základný materiál a certifikovaný materiál.  
 
bod 11) Navrhuje sa spresnenie doterajšieho prechodného ustanovenia. Vykonávacia smernica Komisie 2014/98/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na rod a druh ovocných drevín uvedených v prílohe I k smernici ako aj osobitné požiadavky, ktoré majú spĺňať dodávatelia, a podrobné pravidlá týkajúce sa úradných kontrol (Ú. v. EÚ L 298, 16.10.2014) umožňuje členskému štátu Európskej únie v prechodnom období povoliť na svojom území uvádzať do obehu množiteľský materiál a ovocné dreviny získané z rodičovských rastlín, ktoré existovali do 31. decembra 2016, ak boli úradne certifikované alebo ak spĺňajú požiadavky konformného materiálu. Pojem „uvádzať do obehu“ je definovaný z hľadiska druhov činností a v texte uvedenej smernice sa používa bez ďalšieho, s dodatkom „v Spoločenstve“ alebo s dodatkom „na území členského štátu“; nakoľko sa v prechodnom ustanovení uvedenej smernice hovorí o uvádzaní do obehu na území členského štátu, navrhuje sa toto spresnenie aj v platnom znení § 41.
 
bod 12) V súlade s čl. 3 vykonávacej smernice (EÚ) 2019/1813 sa navrhuje povoliť prechodné obdobie, v ktorom možno uvádzať na trh na území Slovenskej republiky konformný materiál, na ktorom je upevnený doklad dodávateľa v inej ako žltej farbe.   
 
bod 13) Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie sa dopĺňa transponovaným právnym predpisom.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zaslala materiál členom komory spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 13.2.2020.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce