Nariadenie vlády SR, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová

V období od 7.2.2020 do 17.2.2020 bolo na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie predložené Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová a ktorý pripravilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom  LP/2020/58.
 
Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že materiál sa predkladá v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 508 zo 14. októbra 2019, ktorým bol schválený Návrh na úpravu hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy; konkrétne úlohu B.1: „predložiť vláde SR projekty ochrany pre jednotlivé komponenty lokality UNESCO vrátane ich nárazníkových zón s cieľom zabezpečiť ich  dostatočnú právnu ochranu“.    
 
Vzhľadom na prítomnosť zachovalých bukových lesov s charakterom pralesa bola lokalita Rydošová zahrnutá do nového návrhu hraníc lokality UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. V území v súčasnosti platí 2. stupeň ochrany (väčšia časť územia, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty) alebo 3. stupeň ochrany (menšia časť územia, ktorá je súčasťou Národného parku Poloniny), ktoré neposkytujú dostatočnú legislatívnu ochranu prirodzených procesov a neobmedzeného vývoja rastlinných a živočíšnych spoločenstiev v zmysle požiadaviek UNESCO.

Predkladaný materiál navrhuje vyhlásenie pralesa Rydošová za prírodnú rezerváciu (PR) s 5. stupňom ochrany (zóna A) a 4. stupňom ochrany (zóna B). Vyhlásením PR Rydošová sa naplnia požiadavky Výboru svetového dedičstva na zabezpečenie adekvátnej právnej ochrany lokality svetového dedičstva UNESCO, ako aj potrebného manažmentového režimu, ktoré Výbor opakovane uložil Slovenskej republike vo svojich rozhodnutiach (viď napr. WHC 42 COM 7B.7). Návrh nariadenia vlády zabezpečí dostatočnú právnu ochranu komponentu lokality UNESCO PR Rydošová.
 
Účelom vyhlásenia PR Rydošová je zabezpečiť zachovanie priaznivého stavu predmetu ochrany PR Rydošová, ktorým sú tri biotopy európskeho významu a biotop jedného prioritného druhu živočícha európskeho významu, ako aj zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa v PR Rydošová.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zaslala materiál členom komory spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 13.2.2020 na kontaktný e-mail: [email protected].

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce