Výročná správa o členstve SR v EÚ za rok 2019

Výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2019 a hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie na rok 2020 predložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 13.2.2020 do 19.2.2020. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LP/2020/64.
 
Ako uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, výročná správa predstavuje komplexný materiál, ktorého cieľom je analytickým spôsobom vyhodnotiť plnenie priorít a presadzovanie záujmov SR v EÚ za uplynulý rok a súčasne zadefinovať kľúčové úlohy z pohľadu SR v nasledujúcom roku. Jeho súčasťou je aj informácia o personálnom zastúpení SR v inštitúciách EÚ. Prílohu tvoria tabuľky s plánovanými legislatívnymi a nelegislatívnymi iniciatívami Európskej komisie na rok 2019 spolu s ich prioritizáciou z pohľadu orgánov štátnej správy SR. Z hľadiska štruktúry materiál primárne korešponduje s jednotlivými formátmi zasadnutí Rady EÚ a obsahuje informácie o najdôležitejších prijatých a plánovaných opatreniach podľa sektorálnych politík. Predložený materiál bol vypracovaný na základe podkladov dodaných rezortami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
 
Vo výročnej správe sa ďalej uvádza, že v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) sa v roku 2019 pokračovalo v procese prípravy a preskúmavania novej európskej legislatívy týkajúcej sa balíka nariadení pre programové obdobie 2021 – 2027. Legislatívny rámec budúcej SPP sa zredukoval z piatich na tri nariadenia. Nariadenie o strategických plánoch obsahuje ciele SPP, typy intervencií  vo forme priamych platieb, v záujme rozvoja vidieka a  sektorových intervencií, ako aj všeobecné požiadavky týkajúce sa Strategických plánov. Horizontálne nariadenie tvoria pravidlá financovania a rámec pre monitorovanie a hodnotenie SPP. K uvedeným nariadeniam sa pridáva taktiež nariadenie o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov.  Budúca SPP bude mať za úlohu napĺňanie špecifických cieľov, medzi ktorými okrem podpory príjmov poľnohospodárov figurujú i udržateľnosť, ochrana životného prostredia a zmierňovanie zmeny klímy. Konečna podoba budúcej poľnohospodárskej politiky bude však známa až po dosiahnutí dohody k Viacročnému finančnému rámcu.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora informovala svojich členov o návrhu a vyzvala ich na zaslanie pripomienok v termíne do 17.2.2020.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce